Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii,

zastupovaným Komisí Evropských společenství, a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických při výzkumu a vývoji v oblasti jaderné syntézy

Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii,

zastupovaným Komisí Evropských společenství, a Ministerstvem energetiky Spojených států americkýchpři výzkumu a vývoji v oblasti jaderné syntézy

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII (Euratom), zastupované Komisí Evropských společenství, a MINISTERSTVO ENERGETIKY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH (DOE – Department of Energy of the United States of America), (dále společně pouze "strany");

VZHLEDEM K TOMU, že Dohoda o spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Spojenými státy americkými podepsaná v Bruselu dne 7. listopadu 1995 a 29 března 1996 zajišťuje spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie, včetně řízené jaderné syntézy, a zejména podíl na mnohostranných projektech;

S PŘÁNÍM pokračovat v mnohaleté historii cenné spolupráce mezi stranami a ještě vylepšit tradici těsné a trvalé spolupráce v oblasti energetického využití jaderné syntézy, která byla zahájena na základě Dohody pro oblast řízené jaderné syntézy (dohoda DOE-Euratom) podepsané v Bruselu dne 15. prosince 1986; a též mnohostranných rámcových programů, zejména Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER – International Thermonuclear Experimental Reactor); a

S PŘÁNÍM pokračovat z hlediska životního prostředí v podpoře vývoje energetického využití jaderné syntézy jako potenciálně přijatelného, ekonomicky konkurenceschopného a v podstatě neomezeného zdroje energie,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek I

Cíl

Cílem této dohody je pokračovat ve spolupráci mezi stranami v oblastech, které pokrývají jejich vlastní programy pro jadernou syntézu, a posílit tuto spolupráci na základě oboustranné výhodnosti a celkové vzájemnosti za účelem rozvoje vědeckého porozumění a technologické způsobilosti, které jsou základem pro systém energetického využití jaderné syntézy.

Článek II

Oblasti spolupráce

Oblasti spolupráce na základě této dohody mohou zahrnovat:

1. tokamaky včetně rozsáhlých projektů současné generace a činností týkajících se projektů příští generace;

2. jiné postupy než tokamaky;

3. magnetické technologie využití energie jaderné syntézy;

4. teorii a aplikovanou fyzika plazmy;

5. politiku a plánování v oblasti programů;

6. jiné vzájemně písemně dohodnuté oblasti.

Článek III

Formy spolupráce

1. Formy spolupráce v rámci této dohody mohou mimo jiné zahrnovat:

a) výměnu a poskytování informací a údajů týkajících se vědeckých a technických činností, vývoje, postupů a výsledků, politiky a plánování v oblasti programů, včetně výměny nezpřístupněných informací za podmínek stanovených v článcích VI a VII;

b) výměnu vědeckých a technických pracovníků a jiných odborných pracovníků na dohodnutou dobu za účelem účasti na pokusech, analýzách, návrzích a jiných činnostech výzkumu a vývoje v souladu s článkem VIII;

c) pořádání seminářů a jiných jednání za účelem diskuse a výměny informací o dohodnutých tématech oblastí uvedených v článku II a za účelem určení společných činností, které by mohly být s užitkem vykonány v souladu s článkem V;

d) výměnu a poskytování vzorků, materiálů, zařízení (přístrojů a součástí) pro pokusy, zkoušky a hodnocení v souladu s články IX a X;

e) provádění společných studií, projektů nebo pokusů, včetně jejich společných návrhů, přípravy a provedení;

f) zřízení datových spojení;

g) jiné konkrétní vzájemně písemně dohodnuté formy spolupráce.

2. Strany vhodným způsobem koordinují své činnosti v rámci této dohody s jinými mezinárodními činnostmi v oblasti výzkumu a vývoje využití jaderné syntézy, aby se zmenšilo na minimum zdvojení úsilí. Žádná část této dohody nebude vykládána k újmě stávajícím nebo budoucím opatřením pro spolupráci mezi stranami.

Článek IV

Koordinační výbor a výkonní tajemníci

1. Za účelem koordinace provádění činností v rámci této dohody a dohledu nad nimi zřídí strany koordinační výbor. Koordinační výbor se skládá nejvýše z 12 členů, z nichž každá strana jmenuje polovinu. Koordinační výbor se schází jednou ročně, střídavě ve Spojených státech a v zemi Evropské unie nebo v jiném dohodnutém čase na jiném dohodnutém místě. Schůzi předsedá vedoucí delegace hostitelské strany.

2. Koordinační výbor posuzuje průběh a plány činností v rámci této dohody a navrhuje, koordinuje a schvaluje budoucí společné činnosti, které jsou v rámci působnosti této dohody, s ohledem na technický význam a míru úsilí potřebnou k zajištění oboustranného užitku a celkové vzájemnosti v rámci dohody.

3. Všechna rozhodnutí koordinačního výboru se přijímají na základě jednomyslnosti. Delegace každé ze stran má v koordinačním výboru jeden hlas, který odevzdává vedoucí delegace.

4. Každá strana jmenuje výkonného tajemníka pověřeného jednáním jejím jménem v období mezi schůzemi koordinačního výboru ve všech otázkách týkajících se spolupráce v rámci této dohody. Výkonní tajemníci jsou odpovědni za každodenní řízení spolupráce.

Článek V

Dohody o projektech

Když koordinační výbor schválí konání společné činnosti, odsouhlasí dohodu o projektu k této dohodě podléhající podmínkám této dohody. Každá dohoda o projektu musí obsahovat seznam účastníků a prováděcí ustanovení pro provádění společné činnosti, které podle potřeby zahrnují mimo jiné technický rozsah, řízení, příslušnou odpovědnost za dekontaminaci, výměnu nezpřístupněných informací, výměnu zařízení, nakládání s duševním vlastnictvím, celkové náklady, podílení se na nákladech a časový rozvrh.

Článek VI

Dostupnost a šíření informací

1. S ohledem na příslušné právní předpisy a nařízení a na ustanovení této dohody se každá ze stran a její zástupci zavazují k volnému zpřístupnění veškerých informací, které jsou v jejich držení a které jsou nezbytné pro provádění této dohody, druhé straně a jejím zástupcům.

2. Strany podporují nejširší možné šíření informací, které mají právo zveřejnit a které jsou buď v jejich vlastnictví, nebo jsou jim dostupné a získané společně nebo určené k poskytnutí nebo výměně na základě této dohody, s ohledem na potřebu ochrany nezpřístupněných informací a na potřebu ochrany duševního vlastnictví vzniklého v rámci této dohody.

3. Informace předané jednou stranou druhé straně v rámci této dohody musí být správné podle nejlepšího vědomí a svědomí předávající strany, ale předávající strana neručí za vhodnost předávaných informací pro jakékoliv určité užití nebo uplatnění přijímající stranou nebo jakoukoliv třetí stranou. Informace získané společně oběma stranami musí být správné podle nejlepšího vědomí a svědomí obou stran. Žádná ze stran neručí za správnost společně získaných informací nebo jejich vhodnost pro jakékoliv určité užití nebo uplatnění jednou ze stran nebo třetí stranou.

Článek VII

Duševní vlastnictví

Ochrana a rozdělení duševního vlastnictví vytvořeného nebo poskytnutého během spolupráce v rámci této dohody se řídí ustanoveními v příloze A, která tvoří nedílnou součást této dohody a která se použije na všechny činnosti prováděné v rámci této dohody.

Článek VIII

Výměny a přidělení pracovníků

Při výměně a přidělení pracovníků v rámci této dohody se použijí tato ustanovení:

1. každá strana nebo účastník zajišťuje výběr kvalifikovaných pracovníků se schopnostmi a oprávněním nutnými k vykonávání činností plánovaných v rámci této dohody. Každá taková výměna nebo přidělení pracovníků se předem vzájemně dohodne pomocí výměny dopisů mezi stranami nebo účastníky, která odkazuje na tuto dohodu a její příslušná ustanovení o duševním vlastnictví;

2. každá strana nebo účastník jsou odpovědní za platy, pojištění a přídavky, které mají být vyplaceny jimi přiděleným nebo vyměněným pracovníkům;

3. pokud není dohodnuto jinak, vysílající strana nebo účastník uhradí cestu a výdaje na stravu a ubytování jimi přiděleným nebo vyměněným pracovníkům, kteří pobývají u hostitelské organizace;

4. hostitelská strana nebo účastník zajistí odpovídající ubytování přiděleným nebo vyměněným pracovníkům druhé strany nebo účastníka (a jejich rodinám) na oboustranně přijatelném vzájemném základě;

5. hostitelská strana nebo účastník zabezpečí všechnu nezbytnou podporu vyměněným nebo přiděleným pracovníkům druhé strany nebo účastníka v oblasti správních formalit (např. získání víza);

6. každá strana nebo účastník zajistí, aby vyměnění nebo přidělení pracovníci dodržovali všeobecné pracovní předpisy a bezpečnostní předpisy platné v hostitelské organizaci;

7. každá strana nebo účastník mohou na vlastní náklady sledovat zkušební činnosti a analýzy druhé strany nebo účastníka v oblastech spolupráce definovaných v článku II. Sledování lze provádět prostřednictvím krátkodobých návštěv nebo přidělením pracovníků, což je podmíněno předchozí dohodou s přijímající stranou pro každý jednotlivý případ.

Článek IX

Výměna zařízení, vzorků apod.

Obě strany se dohodly, že v případě výměny, zapůjčení nebo dodání zařízení, přístrojů, vzorků, materiálů nebo nezbytných náhradních dílů (dále jen "zařízení") jedním účastníkem druhému se pro zasílání a užívání zařízení použijí tato ustanovení:

1. zasílající účastník dodá co nejdříve podrobný seznam poskytovaných zařízení s příslušnými technickými daty a technickou a informativní dokumentací;

2. pokud není v dohodě o projektu uvedené v článku V dohodnuto jinak, zůstává zařízení dodané zasílajícím účastníkem jeho majetkem a je mu vráceno k datu, které stanoví koordinační výbor;

3. zařízení se v hostitelské organizaci zprovozní pouze po vzájemné dohodě mezi účastníky;

4. přijímající účastník zajistí pro zařízení nezbytné prostory a také elektrickou energii, vodu, plyn atd. v souladu s technickými požadavky, které jsou vzájemně dohodnuty.

Článek X

Všeobecná ustanovení

1. Každá strana vykonává činnosti stanovené touto dohodou s ohledem na své platné právní předpisy a zajišťuje finanční zdroje s ohledem na dostupnost příslušných finančních prostředků.

2. Pokud není výslovně stranami v rámci koordinačního výboru dohodnuto jinak, a to písemnou formou, všechny náklady plynoucí ze spolupráce v rámci této dohody hradí strana, která je vynaloží.

3. Všechny otázky výkladu nebo provádění této dohody, které vzniknou během její doby platnosti, se řeší dohodou stran.

4. Tato dohoda je použitelná, co se týče Euratomu, na území, pro které platí Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a na území těch zemí, které se zúčastňují programu Euratomu pro jadernou syntézu jako plně přidružené třetí země.

Článek XI

Doba trvání, změny a ukončení dohody

1. Tato dohoda vstupuje v platnost k datu posledního podpisu a zůstává v platnosti po dobu pěti let. Prodlužuje se automaticky na dobu dalších pěti let, pokud jedna ze stran neoznámí písemně druhé straně svůj úmysl ukončit tuto dohodu nejpozději šest měsíců před skončením její platnosti.

2. Tuto dohodu lze měnit písemným ujednáním zúčastněných stran.

3. Všechny společné činnosti a pokusy nedokončené k ukončení nebo skončení platnosti této dohody mohou pokračovat do svého dokončení za podmínek stanovených v této dohodě.

4. Tuto dohodu a jakoukoli dohodu o projektu na jejím základě lze ukončit kdykoli podle vlastního rozhodnutí jedné ze stran pomocí písemného oznámení strany, která hodlá dohodu nebo dohodu o projektu ukončit, v šestiměsíčním předstihu. Takovéto ukončení nesmí ovlivnit práva, která z této dohody nebo dohody o projektu plynou pro některou ze stran k datu ukončení.

 

V Bruselu dne 14. května 2001 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském a švédském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za ministerstvo energetiky a jménem vlády Spojených států amerických

Spencer Abraham

Za Evropské společenství pro atomovou energii zastupované Komisí Evropských společenství

Philippe Busquin

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA A

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Práva k duševnímu vlastnictví vytvořenému nebo poskytnutému v rámci této dohody se rozdělují takto:

I. Oblast působnosti

Pokud není výslovně dohodnuto jinak, tato příloha se vztahuje na všechny činnosti spolupráce prováděné na základě této dohody.

II. Vlastnictví, přidělení a výkon práv

A. Pro účely této dohody se "duševním vlastnictvím" rozumí význam uvedený v článku 2 Úmluvy o založení Světové organizace duševního vlastnictví uzavřené ve Stockholmu dne 14. července 1967.

B. Tato příloha pojednává o rozdělení práv, nároků a licenčních poplatků mezi strany a účastníky. Každá strana zajistí, aby druhá strana mohla získat práva k duševnímu vlastnictví, která jí byla přidělena v souladu s touto přílohou. Touto přílohou se nijak nemění ani není dotčeno rozdělení práv mezi kteroukoli ze stran a její občany, které se řídí právními předpisy a zvyklostmi dané strany.

C. Ukončení nebo skončení platnosti této dohody neovlivňuje práva nebo povinnosti plynoucí z této přílohy.

D. 1. V případě činností spolupráce mezi stranami musí být duševní vlastnictví plynoucí ze společného výzkumu, tj. výzkumu podporovaného oběma stranami, řešeno v plánu správy technologie (TMP) v souladu s těmito zásadami:

a) strany si vzájemně v přijatelném čase oznamují jakákoli práva k duševnímu vlastnictví vzniklá z provádění této dohody (nebo z příslušných prováděcích opatření);

b) pokud není dohodnuto jinak, práva a nároky k duševnímu vlastnictví vzniklému během společného výzkumu jsou využitelné oběma stranami bez územního omezení;

c) každá ze stran se snaží o včasnou ochranu duševního vlastnictví, ke kterému získá práva a nároky v rámci plánu správy technologie (TMP);

d) každá ze stran má nevýhradní, neodvolatelnou, bezplatnou licenci na využívání duševního vlastnictví vzniklého v rámci této dohody, avšak pouze k účelům výzkumu a vývoje;

e) hostující výzkumní pracovníci získávají práva k duševnímu vlastnictví a podíly z licenčních poplatků získaných hostitelskými institucemi za licence na práva k takovému duševnímu vlastnictví na základě politiky hostitelských institucí.

2. Ve všech ostatních případech vyžaduje každá strana v míře stanovené jejími právními předpisy od všech svých účastníků, aby uzavřeli zvláštní dohody o provádění společného výzkumu a příslušných právech a povinnostech účastníků. Ve vztahu k duševnímu vlastnictví tyto dohody obvykle řeší mimo jiné vlastnictví, ochranu, uživatelská práva pro účely výzkumu a vývoje, využívání a šíření, včetně opatření pro společné zveřejnění, práva a povinnosti hostujících výzkumných pracovníků a postupy řešení sporů. Dohoda může též řešit nové a stávající informace, udělování licencí a možnosti dodání.

E. Při zachování podmínek hospodářské soutěže v oblastech ovlivněných touto dohodou usiluje každá ze stran o zajištění toho, aby práva získaná na základě této dohody a opatření provedená v jejím rámci byla vykonávána tak, aby podpořila zejména: i) využití informací vytvořených nebo jinak získaných v rámci této dohody a jejich šíření do té míry, do které je to v souladu s podmínkami stanovenými v této dohodě, s ustanoveními oddílu IV této přílohy a s jakýmikoli předpisy platnými v rámci vnitřních právních předpisů stran řídících nakládání s citlivými nebo důvěrnými informacemi v oblasti jaderné energetiky a ii) přijetí a zavedení mezinárodních norem.

III. Díla chráněná autorskými právy

Ve shodě s podmínkami této dohody se s autorskými právy stran nebo účastníků musí nakládat v souladu s Dohodou o obchodních aspektech práva k duševnímu vlastnictví spravovanou Světovou obchodní organizací (WTO).

IV. Vědecká literární díla

S ohledem na zacházení s neuveřejněnými informacemi, stanovenými v oddílu V, se použijí tyto postupy:

A) každá ze stran má právo na nevýlučnou, neodvolatelnou, bezplatnou, celosvětovou licenci na překlad, kopírování a veřejné šíření stranou, nebo jménem strany, informací obsažených ve vědeckých a technických věstnících, článcích, zprávách, knihách nebo na jiných médiích a pocházejících přímo ze společného výzkumu na základě této dohody;

B) všechny veřejně rozšiřované kopie díla chráněného autorskými právy, které bylo vypracováno v souladu s tímto ustanovením, musí uvádět jména autorů díla, pokud autor uvedení svého jména výslovně neodmítl. Musí také nést jasně viditelné oznámení o společné podpoře stran.

V. Nezpřístupněné informace

A. Písemně nezpřístupněné informace

1. Každá ze stran a jejích účastníků určí co nejdříve informace, u kterých si přeje, aby zůstaly ve vztahu k této dohodě nezpřístupněny, přičemž vezme v úvahu mimo jiné tato kritéria:

- utajení dotyčných informací ve smyslu, že dané informace nejsou jako celek nebo v přesném uspořádání nebo sestavě svých částí všeobecně známy nebo snadno dostupné zákonnými prostředky,

- skutečnou nebo možnou tržní hodnotu informací v důsledku jejich utajení,

- předchozí ochranu dotyčných informací ve smyslu, že byla právoplatně odpovědnou osobou podniknuta opatření za daných okolností přiměřená k zachování utajení.

Pokud není uvedeno jinak, mohou se strany a jejich účastníci v některých případech dohodnout, že části informací nebo veškeré informace poskytnuté, vyměněné nebo vzniklé v průběhu společného výzkumu na základě této dohody nesmí být zpřístupněny.

2. Každá strana nebo účastník stran zajistí, aby nezpřístupněné informace na základě této dohody a jejich z toho plynoucí důvěrná povaha byly snadno rozpoznatelné pro druhou straně nebo účastníka, například pomocí vhodného označení nebo omezujícího nápisu. To se týká též jakékoli kopie uvedených informací, a to úplné nebo částečné.

Strana nebo účastník přijímající nezpřístupněné informace na základě této dohody dodržuje jejich důvěrnou povahu. Tato omezení automaticky skončí, když jsou dotyčné informace bez omezení zpřístupněny jejich vlastníkem.

3. Nezpřístupněné informace sdělené na základě této dohody může přijímající strana nebo účastník předávat osobám, které zaměstnává, včetně svých dodavatelů, a ostatním dotčeným oddělením přijímající strany nebo účastníka, které jsou zplnomocněny pro konkrétní účely probíhajícího společného výzkumu za předpokladu, že veškeré takto šířené nezpřístupněné informace jsou chráněny v míře stanovené právními předpisy každé ze stran a lze je jako takové snadno rozeznat, jak bylo stanoveno výše.

B. Písemně nezaznamenané nezpřístupněné informace

S písemně nezaznamenanými nezpřístupněnými informacemi nebo jinými utajovanými nebo důvěrnými informacemi poskytovanými na seminářích a jiných setkáních organizovaných na základě této dohody, nebo s informacemi plynoucími z přidělení pracovníků, z použití zařízení nebo ze společných projektů nakládají strany nebo jejich zástupci v souladu se zásadami stanovenými v této dohodě pro písemné informace za předpokladu, že příjemce takových nezpřístupněných nebo jiných utajovaných nebo důvěrných informací byl písemně upozorněn na důvěrnou povahu sdělených informací nejpozději v době, kdy k takovému sdělení došlo.

C. Kontrola

Každá ze stran musí usilovat o zajištění, aby nezpřístupněné informace, které přijala na základě této dohody, byly kontrolovány, jak je stanoveno v této příloze. Pokud jedna ze stran získá vědomosti, že nebude schopna splnit ustanovení o nešíření informací stanovená výše odstavci A a B, nebo že je takové nebezpečí pravděpodobné, neprodleně to oznámí druhé straně. Poté strany provedou konzultace za účelem definování vhodných opatření.

VI. Urovnání sporů, nové typy ochrany duševního vlastnictví a nepředvídané duševní vlastnictví

A. Spory mezi stranami týkající se duševního vlastnictví se řeší v souladu s článkem 12 Dohody o spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Spojenými státy americkými.

B. Pokud některá ze stran nebo některý z účastníků usoudí, že z činnosti spolupráce prováděné na základě této dohody může vzniknout nový typ ochrany duševního vlastnictví, který není řešen v plánu správy technologie (TMP) ani v dohodě mezi účastníky, nebo pokud vzniknou jiné nepředvídané obtíže, strany neprodleně vstoupí do jednání s cílem zabezpečit, aby ochrana, využívání a šíření dotyčného duševního vlastnictví byly na jejich příslušném území náležitě zajištěny.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/