Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010

ze dne 28. září 2010 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost Text s významem pro EHP

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010

ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku [1], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle směrnice 2010/30/EU je Komise povinna přijmout akty v přenesené pravomoci týkající se označování výrobků spojených se spotřebou energie, které disponují značným potenciálem, co se úspor energie týče, a u nichž se při srovnatelné funkčnosti vyskytují velké rozdíly v úrovni výkonu, energetickými štítky.

(2) Ustanovení pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost byla zavedena směrnicí Komise 97/17/ES ze dne 16. dubna 1997, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost [2].

(3) Na elektřinu spotřebovanou myčkami nádobí pro domácnost připadá významný podíl celkové poptávky domácností po elektřině v Unii. Existuje značný prostor pro další snižování spotřeby energie u myček nádobí pro domácnost nad rámec zvýšení energetické účinnosti, kterého již bylo dosaženo.

(4) Směrnice Komise 97/17/ES by měla být zrušena a tímto nařízením by měla být přijata nová ustanovení, aby bylo zajištěno, že energetický štítek bude pro dodavatele vytvářet dynamické pobídky, aby dále zvyšovali energetickou účinnost myček nádobí pro domácnost a urychlili transformaci trhu směrem k energeticky účinným technologiím.

(5) Informace uvedené na energetickém štítku by měly být získány pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných postupů měření, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření včetně harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními orgány uvedenými v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti [3], jsou-li k dispozici.

(6) Toto nařízení by mělo stanovit jednotné provedení a obsah energetických štítků myček nádobí pro domácnost.

(7) Kromě toho by toto nařízení mělo stanovit požadavky na technickou dokumentaci a informační listy myček nádobí pro domácnost.

(8) Dále by toto nařízení mělo stanovit požadavky na informace, které mají být poskytovány při jakékoli formě prodeje myček nádobí pro domácnost na dálku, v reklamách a propagačních materiálech technického charakteru.

(9) Je vhodné stanovit přezkum ustanovení tohoto nařízení s ohledem na technický pokrok.

(10) V zájmu usnadnění přechodu od směrnice 97/17/ES k tomuto nařízení by měla být vypracována ustanovení, že myčky nádobí pro domácnost označené energetickými štítky v souladu s tímto nařízením by měly být považovány za myčky nádobí pro domácnost, které jsou v souladu se směrnicí 97/17/ES.

(11) Směrnice 97/17/ES by proto měla být zrušena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a doplňujících informací o výrobku u elektrických myček nádobí pro domácnost napájených ze sítě a myček nádobí pro domácnost napájených ze sítě, které mohou být rovněž napájeny z baterií, včetně těch, které jsou prodávány k použití mimo domácnost, a včetně vestavných myček nádobí pro domácnost.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se vedle definic uvedených v článku 2 směrnice 2010/30/EU použijí tyto definice:

1) "myčkou nádobí pro domácnost" se rozumí stroj, který za použití chemických, mechanických, tepelných a elektrických prostředků myje, oplachuje a suší stolní nádobí, stolní sklo, příbory a náčiní používané při vaření a který je určen zejména pro používání k jiným než profesionálním účelům;

2) "vestavnou myčkou nádobí pro domácnost" se rozumí myčka nádobí pro domácnost určená k montáži do skříně, připraveného výklenku ve zdi nebo na podobné místo, která vyžaduje nábytkovou úpravu;

3) "sadou nádobí" se rozumí definovaná sada nádobí, skla a příborů určená k použití jednou osobou;

4) "jmenovitou kapacitou" se rozumí maximální počet sad nádobí, které lze spolu se servírovacím náčiním uvedeným výrobcem umýt ve zvoleném programu v myčce nádobí pro domácnost, pokud je myčka naplněna podle pokynů výrobce;

5) "programem" se rozumí řada operací, které jsou předem definovány a jsou podle prohlášení dodavatele vhodné pro specifikované úrovně znečištění nebo druhy nádobí vloženého do myčky či obojí a společně tvoří úplný cyklus;

6) "trváním programu" se rozumí doba, která uplyne od zahájení programu do skončení programu, vyjma případné prodlevy naprogramované konečným uživatelem;

7) "cyklem" se rozumí úplný proces umytí, opláchnutí a usušení definovaný pro zvolený program;

8) "vypnutým stavem" se rozumí stav, kdy je myčka nádobí pro domácnost vypnuta prostřednictvím ovládacích prvků nebo vypínačů na spotřebiči přístupných konečnému uživateli a určených k tomu, aby jimi konečný uživatel při běžném používání přepnul myčku za účelem dosažení nejnižší možné spotřeby energie, přičemž tento stav může trvat neomezeně dlouhou dobu, zatímco je myčka nádobí pro domácnost připojena ke zdroji napájení a používána podle pokynů dodavatele. Pokud myčka nádobí nemá žádný ovládací prvek nebo vypínač přístupný konečnému uživateli, potom se "vypnutým stavem" rozumí stav režimu ustálené spotřeby energie, jehož myčka nádobí pro domácnost samočinně dosáhne;

9) "režimem ponechání v zapnutém stavu" se rozumí režim nejnižší spotřeby energie, ve kterém může myčka nádobí zůstat neomezeně dlouho po skončení programu a vyjmutí nádobí z myčky pro domácnost bez jakéhokoli dalšího zásahu konečného uživatele;

10) "ekvivalentní myčkou nádobí pro domácnost" se rozumí model myčky nádobí pro domácnost uvedený na trh se stejnou jmenovitou kapacitou, technickými a funkčními charakteristikami, spotřebou energie a vody a úrovní emisí hluku šířeného vzduchem jako jiný model myčky nádobí pro domácnost uvedený na trh stejným dodavatelem pod jiným obchodním kódovým číslem;

11) "konečným uživatelem" se rozumí spotřebitel, který myčku nádobí pro domácnost kupuje nebo se o něm předpokládá, že ji koupí;

12) "místem prodeje" se rozumí místo, kde jsou myčky nádobí pro domácnost vystaveny nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky.

Článek 3

Povinnosti dodavatelů

Dodavatelé zajistí, aby:

a) každá myčka nádobí pro domácnost byla dodána s tištěným štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v příloze I;

b) byl zpřístupněn informační list výrobku stanovený v příloze II;

c) byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání zpřístupněna technická dokumentace stanovená v příloze III;

d) každá reklama na konkrétní model myčky nádobí pro domácnost v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku;

e) každý propagační materiál technického charakteru pro konkrétní model myčky nádobí pro domácnost, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, obsahoval údaj o třídě energetické účinnosti daného modelu.

Článek 4

Povinnosti obchodníků

Obchodníci zajistí, aby:

a) každá myčka nádobí pro domácnost byla v místě prodeje označena energetickým štítkem poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 písm. a) umístěným na vnější straně přední nebo horní části myčky nádobí pro domácnost tak, aby byl zřetelně viditelný;

b) myčky nádobí pro domácnost nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohou IV;

c) každá reklama na konkrétní model myčky nádobí pro domácnost v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku;

d) každý propagační materiál technického charakteru pro konkrétní model myčky nádobí pro domácnost, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, obsahoval údaj o třídě energetické účinnosti daného modelu.

Článek 5

Metody měření

Informace, které mají být poskytnuty podle článků 3 a 4, se získají pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných měřicích postupů, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření.

Článek 6

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Členské státy posoudí shodu deklarované třídy energetické účinnosti, roční spotřeby energie, roční spotřeby vody, indexu účinnosti sušení, doby trvání programu, spotřeby energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu, trvání režimu ponechání v zapnutém stavu a úrovně emisí hluku šířeného vzduchem postupem stanoveným v příloze V.

Článek 7

Revize

Komise přezkoumá toto nařízení nejpozději do čtyř let od jeho vstupu v platnost s ohledem na technický pokrok. V rámci uvedeného přezkumu se zejména posoudí přípustné odchylky při ověřování stanovené v příloze V.

Článek 8

Zrušení

Směrnice 97/17/ES se ke dni 20. prosince 2011 zrušuje.

Článek 9

Přechodná ustanovení

1. Čl. 3 písm. d) a e) a čl. 4 písm. b), c) a d) se nepoužijí na tištěné reklamy a tištěné propagační materiály technického charakteru vydané před dnem 30. března 2012.

2. Myčky nádobí pro domácnost uvedené na trh před dnem 30. listopadu 2011 musí vyhovovat ustanovením směrnice 97/17/ES.

3. Kdyby bylo přijato opatření, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES [4], pokud jde o požadavky na ekodesign myček na nádobí pro domácnost, myčky nádobí pro domácnost, které jsou v souladu s ustanoveními daného prováděcího opatření, pokud jde o požadavky na účinnost mytí, a s ustanoveními tohoto nařízení a které jsou uvedeny na trh nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky před dnem 20. prosince 2011, se považují za spotřebiče, které splňují požadavky směrnice 97/17/ES.

Článek 10

Vstup v platnost a použití

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

Použije se ode dne 20. prosince 2011. Čl. 3 písm. d) a e) a čl. 4 písm. b), c) a d) se však použijí ode dne 20. dubna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 28. září 2010.

Za Komisi

José Manuel Barroso

předseda

[1] Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 1.

[2] Úř. věst. L 118, 7.5.1997, s. 1.

[3] Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

[4] Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Energetický štítek

1. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

+++++ TIFF +++++

1) Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu dodavatele, přičemž značkou modelu se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model myčky nádobí pro domácnost od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

III. třída energetické účinnosti určená v souladu s přílohou VI bodem 1; hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti myčky nádobí pro domácnost je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

IV. roční spotřeba energie (AEC) v kWh za rok zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s přílohou VII bodem 1 písm. b);

V. roční spotřeba vody (AWC) v litrech za rok zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s přílohou VII bodem 3;

VI. třída účinnosti sušení určená v souladu s přílohou VI bodem 2;

VII. jmenovitá kapacita v počtu standardních sad nádobí u standardního mycího cyklu;

VIII. úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB(A) re 1 pW a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

2) Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 2. V případě, že byla určitému modelu udělena "ekoznačka EU" podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 [1], může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky EU.

2. PROVEDENÍ ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU

Provedení energetického štítku musí být v souladu s níže uvedeným vyobrazením.

+++++ TIFF +++++

Přičemž:

a) Štítek musí mít minimální šířku 110 mm a výšku 220 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, jeho obsah musí zachovat poměry podle výše uvedené specifikace.

b) Pozadí je bílé.

c) Barevné provedení CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % azurová, 70 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá.

d) Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají vyobrazení výše):

+++++ TIFF +++++

Ohraničení: 5 bodů – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

+++++ TIFF +++++

Logo EU – barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

+++++ TIFF +++++

Logo znázorňující energii: barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení: kombinované logo EU a logo znázorňující energii: šířka: 92 mm, výška: 17 mm.

+++++ TIFF +++++

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: azurová 100 % – délka: 92,5 mm.

+++++ TIFF +++++

Stupnice A–G

- Šipka: výška: 7 mm, mezera: 0,75 mm – barvy:

Nejvyšší třída: X-00-X-00,

Druhá třída: 70-00-X-00,

Třetí třída: 30-00-X-00,

Čtvrtá třída: 00-00-X-00,

Pátá třída: 00-30-X-00,

Šestá třída: 00-70-X-00,

Poslední třída: 00-X-X-00.

- Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky a bílá; symboly "+": Calibri bold 12 bodů, verzálky, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

+++++ TIFF +++++

Třída energetické účinnosti

- Šipka: šířka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % černá;

- Text: Calibri bold 29 bodů, verzálky a bílá; symboly "+": Calibri bold 18 bodů, verzálky, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

+++++ TIFF +++++

Energie:

- text: Calibri regular 11 bodů, verzálky, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Roční spotřeba energie

- Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

- Hodnota: Calibri bold 37 bodů, 100 % černá.

- Druhý řádek: Calibri regular 17 bodů, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Roční spotřeba vody:

- Piktogram podle vyobrazení

- Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

- Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá; a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Třída účinnosti sušení:

- Piktogram podle vyobrazení

- Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

- Hodnota: Calibri regular 16 bodů, vodorovné měřítko 75 %, 100 % černá a Calibri bold 22 bodů, vodorovné měřítko 75 %, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Jmenovitá kapacita:

- Piktogram podle vyobrazení

- Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

- Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá; a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Emise hluku:

- Piktogramy podle vyobrazení

- Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

- Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá; a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Název nebo ochranná známka dodavatele

+++++ TIFF +++++

Identifikační značka modelu dodavatele

+++++ TIFF +++++

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 92 × 15 mm.

+++++ TIFF +++++

Číslo nařízení: Calibri bold 9 bodů, 100 % černá.

[1] Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Informační list výrobku

1. Informace v informačním listu myčky nádobí pro domácnost musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře k výrobku nebo jiné dokumentaci poskytované s výrobkem:

a) název nebo ochranná známka dodavatele;

b) identifikační značka modelu dodavatele, kterou se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model myčky nádobí pro domácnost od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

c) jmenovitá kapacita v počtu standardních sad nádobí u standardního mycího cyklu;

d) třída energetické účinnosti podle přílohy VI bodu 1;

e) v případě, že byla myčce nádobí pro domácnost udělena "ekoznačka EU" podle nařízení (ES) č. 66/2010, lze tuto informaci uvést;

f) roční spotřeba energie (AEC) v kWh za rok zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s přílohou VII bodem 1 písm. b). Popíše se takto: "Spotřeba energie "X" kWh za rok na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se napouští studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.";

g) spotřeba energie (Et) standardního mycího cyklu;

h) spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu (Po a Pl);

i) roční spotřeba vody (AWC) v litrech za rok zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s přílohou VII bodem 3. Popíše se takto: "Spotřeba vody "X" litrů za rok na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.";

j) třída účinnosti sušení stanovená podle přílohy VI bodu 2 vyjádřená jako "třída účinnosti sušení "X" na stupnici od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost)". V případě, že je tato informace poskytnuta ve formě tabulky, může být vyjádřena i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost);

k) údaj, že "standardní program" je standardní mycí cyklus, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu, že tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního nádobí a že se jedná o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody;

l) trvání programu při standardním mycím cyklu v minutách zaokrouhlené na nejbližší celé číslo;

m) trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (Tl), je-li myčka nádobí pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby elektrické energie;

n) úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB(A) re 1 pW, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

o) údaj o tom, zda je myčka nádobí pro domácnost vyrobená jako myčka vestavná.

2. Jeden informační list se může týkat několika modelů myček nádobí pro domácnost dodávaných stejným dodavatelem.

3. Informace obsažené v informačním listu mohou být poskytnuty ve formě barevné nebo černobílé kopie energetického štítku. V takovém případě se uvedou také informace vyjmenované v bodě 1, které nejsou uvedeny na štítku.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Technická dokumentace

1. Technická dokumentace uvedená v čl. 3 písm. c) obsahuje:

a) název a adresu dodavatele;

b) obecný popis modelu myčky, postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

c) případně odkazy na použité harmonizované normy;

d) v příslušných případech další použité technické normy a specifikace;

e) jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele;

f) tyto technické parametry pro měření:

i) spotřeba energie,

ii) spotřeba vody,

iii) trvání programu,

iv) účinnost sušení,

v) spotřeba energie ve vypnutém stavu,

vi) spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu,

vii) trvání režimu ponechání v zapnutém stavu,

viii) úroveň emisí hluku šířeného vzduchem;

g) výsledky výpočtů provedených podle přílohy VII.

2. Jestliže byly informace obsažené v technické dokumentaci určitého modelu myčky nádobí pro domácnost získány výpočtem na základě konstrukčního návrhu nebo extrapolací z údajů o jiné ekvivalentní myčce nádobí pro domácnost nebo oběma způsoby, musí dokumentace obsahovat podrobné údaje o těchto výpočtech nebo extrapolacích nebo o obou způsobech a o zkouškách, které dodavatelé provedli k ověření přesnosti provedených výpočtů. Informace musí obsahovat také seznam všech dalších ekvivalentních modelů myček nádobí pro domácnost, u nichž byly informace získány na stejném základě.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

Informace, které mají být poskytnuty v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek

1. Informace podle čl. 4 písm. b) musí být uvedeny v tomto pořadí:

a) třída energetické účinnosti podle definice v příloze VI bodě 1;

b) jmenovitá kapacita v počtu standardních sad nádobí u standardního mycího cyklu;

c) roční spotřeba energie (AEC) v kWh za rok, zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s přílohou VII bodem 1 písm. b);

d) roční spotřeba vody (AWC) v litrech za rok, zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s přílohou VII bodem 3;

e) třída účinnosti sušení podle definice v příloze VI bodě 2;

f) úroveň emisí hluku šířeného vzduchem v dB(A) re 1 pW, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

g) údaj o tom, zda je myčka nádobí pro domácnost vyrobená jako myčka vestavná.

2. Pokud se uvádějí i další informace obsažené v informačním listu, musí být uvedeny ve formě a v pořadí stanovených v příloze II.

3. Všechny informace uvedené nebo zobrazené v této příloze musí být vytištěny písmem takové velikosti a typu, aby byly čitelné.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Pro účely kontroly plnění požadavků stanovených v článcích 3 a 4 orgány členských států podrobí zkoušce jednu myčku nádobí pro domácnost. Jestliže naměřené parametry neodpovídají hodnotám, které uvádí dodavatel, v rámci rozsahů stanovených v tabulce 1, měření se provede u dalších tří myček nádobí pro domácnost. Aritmetický průměr naměřených hodnot těchto tří myček nádobí pro domácnost musí odpovídat hodnotám, které uvádí dodavatel, v rámci rozsahů stanovených v tabulce 1, kromě spotřeby energie, u které nesmí být naměřená hodnota větší než jmenovitá hodnota Et o více než 6 %.

V opačném případě jsou daný model a všechny další modely ekvivalentních myček nádobí pro domácnost považovány za nevyhovující požadavkům stanoveným v článcích 3 a 4.

Orgány členských států musí používat spolehlivé, přesné a opakovatelné postupy měření, které zohledňují obecně uznávané nejmodernější metody měření, včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Tabulka 1

Měřený parametr | Přípustné odchylky při ověřování |

Roční spotřeba energie | Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota [1]AEC o více než 10 %. |

Spotřeba vody | Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota Wt o více než 10 %. |

Index účinnosti sušení | Naměřená hodnota nesmí být menší než jmenovitá hodnota ID o více než 19 %. |

Spotřeba energie | Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota Et o více než 10 %. |

Trvání programu | Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota Tt o více než 10 %. |

Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu | Naměřená hodnota příkonů Po a Pl, větších než 1,00 W nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota o více než 10 %. Naměřená hodnota příkonů Po a Pl menších než nebo rovnajících se 1,00 W nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota o více než 0,10 W. |

Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu | Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota Tl o více než 10 %. |

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem | Naměřená hodnota musí odpovídat jmenovité hodnotě. |

[*] "Jmenovitou hodnotou" se rozumí hodnota deklarovaná dodavatelem.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

Třídy energetické účinnosti a třídy účinnosti sušení

1. TŘÍDY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Třída energetické účinnosti myčky nádobí pro domácnost se určí podle jejího indexu energetické účinnosti (EEI), jak je uvedeno v tabulce 1.

Index energetické účinnosti (EEI) myčky nádobí pro domácnost se určí podle přílohy VII bodu 1.

Tabulka 1

Třídy energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti | Index energetické účinnosti |

A+++ (nejvyšší účinnost) | EEI < 50 |

A++ | 50 ≤ EEI < 56 |

A+ | 56 ≤ EEI < 63 |

A | 63 ≤ EEI < 71 |

B | 71 ≤ EEI < 80 |

C | 80 ≤ EEI < 90 |

D (nejnižší účinnost) | EEI ≥ 90 |

2. TŘÍDY ÚČINNOSTI SUŠENÍ

Třída účinnosti sušení myčky nádobí pro domácnost se určí podle jejího indexu účinnosti sušení (ID), jak je uvedeno v tabulce 2.

Index účinnosti sušení (ID) se vypočte podle přílohy VII bodu 2.

Tabulka 2

Třídy účinnosti sušení

Třída účinnosti sušení | Index účinnosti sušení |

A (nejvyšší účinnost) | ID > 1,08 |

B | 1,08 ≥ ID > 0,86 |

C | 0,86 ≥ ID > 0,69 |

D | 0,69 ≥ ID > 0,55 |

E | 0,55 ≥ ID > 0,44 |

F | 0,44 ≥ ID > 0,33 |

G (nejnižší účinnost) | 0,33 ≥ ID |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

Postup výpočtu indexu energetické účinnosti, indexu účinnosti sušení a spotřeby vody

1. VÝPOČET INDEXU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Pro výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) modelu myčky nádobí pro domácnost se porovnávají hodnoty roční spotřeby energie myčky nádobí pro domácnost a její normalizované roční spotřeby energie.

a) Index energetické účinnosti (EEI) se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na jedno desetinné místo:

EEI =

AE

SAE

× 100

kde:

AEC = roční spotřeba energie myčky nádobí pro domácnost,

SAEC = normalizovaná roční spotřeba energie myčky nádobí pro domácnost.

b) Roční spotřeba energie (AEc) se vypočte následujícím způsobem v kWh/rok a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

i) AE

= E

× 280 +

P

×

525600 –

+ P

×

525600 –

Tt × 280260 × 1000

kde:

Et = spotřeba energie při standardním cyklu v kWh zaokrouhlená na tři desetinná místa,

Pl = příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu při standardním mycím cyklu ve W zaokrouhlený na dvě desetinná místa,

Po = příkon ve vypnutém stavu při standardním mycím cyklu ve W zaokrouhlený na dvě desetinná místa,

Tt = trvání programu při standardním mycím cyklu v minutách zaokrouhlené na nejbližší celou minutu,

280 = celkový počet standardních mycích cyklů za rok.

ii) Při uplatnění řízení spotřeby elektrické energie, kdy se myčka nádobí pro domácnost po skončení programu samočinně přepne zpět do vypnutého stavu, se hodnota AEC vypočte s ohledem na skutečné trvání režimu ponechání v zapnutém stavu podle následujícího vzorce:

AE

= E

× 280 +

+ P

×

T

× 280

T

× 280

60 × 1000

kde:

Tl = změřená doba trvání režimu ponechání v zapnutém stavu při standardním mycím cyklu v minutách zaokrouhlená na nejbližší celou minutu,

280 = celkový počet standardních mycích cyklů za rok.

c) Normalizovaná roční spotřeba energie (SAEC) se vypočte následujícím způsobem v kWh/rok a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

i) u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě ps ≥ 10 a šířce > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

ii) u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě ps ≤ 9 a u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě 9 < ps ≤ 11 a šířce ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

kde:

ps = počet sad nádobí.

2. VÝPOČET INDEXU ÚČINNOSTI SUŠENÍ

Pro výpočet indexu účinnosti sušení (ID) určitého modelu myčky nádobí pro domácnost se účinnost sušení dané myčky nádobí pro domácnost porovná s účinností sušení referenční myčky nádobí, přičemž referenční myčka nádobí musí mít charakteristiky zjištěné pomocí obecně uznávaných nejmodernějších metod měření včetně metod uvedených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

a) Index účinnosti sušení (ID) se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

lnI

=

× Σ

ln

D

D

R,i

ID = exp(lnID)

kde:

DT,i = účinnost sušení testované myčky nádobí pro domácnost při jednom testovacím cyklu (i),

DR,i = účinnost sušení referenční myčky nádobí při jednom testovacím cyklu (i),

n = počet testovacích cyklů, n ≥ 5.

b) Účinnost sušení (D) představuje průměrnou míru vlhkosti každé umyté položky po skončení standardního mycího cyklu. Míra vlhkosti se vypočte podle tabulky 1:

Tabulka 1

Počet stop vody (WT) nebo vlhkých pruhů (WS) | Celková vlhká plocha (Aw) v mm2 | Míra vlhkosti |

WT = 0 a WS = 0 | Nelze aplikovat | 2 (nejvyšší účinnost) |

1 < WT ≤ 2 nebo WS = 1 | Aw < 50 | 1 |

2 < WT nebo WS = 2 nebo WS = 1 a WT = 1 | Aw > 50 | 0 (nejnižší účinnost) |

3. VÝPOČET ROČNÍ SPOTŘEBY VODY MYČKY NÁDOBÍ

Roční spotřeba vody (AWC) myčky nádobí pro domácnost se vypočte následujícím způsobem v litrech a zaokrouhlí nahoru na celé číslo:

AWC = Wt × 280

kde:

Wt = spotřeba vody při standardním mycím cyklu v litrech zaokrouhlená na jedno desetinné místo.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/