Rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2006 podle článku 83

Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii. Souhrn klíčových ustanovení rozhodnutí je uveden níže, aniž je dotčena plná účinnost vlastního rozhodnutí (oznámeno pod číslem K(2006) 412) (Text s významem pro EHP)

Rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2006 podle článku 83 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

Souhrn klíčových ustanovení rozhodnutí je uveden níže, aniž je dotčena plná účinnost vlastního rozhodnutí (oznámeno pod číslem K(2006) 412) (Text s významem pro EHP)

Toto rozhodnutí je určeno skupině British Nuclear Group Sellafield (BNG SL) ze Seascale v hrabství Cumbria a bylo oznámeno skupině BNG SL dne 17. února 2006.

Rozhodnutí se omezuje na otázky adekvátnosti postupů při evidenci a podávání zpráv, které se v současnosti používají ve středisku Sellafield, mimo jiné v závodu THORP. Nebylo shledáno, že by došlo ke ztrátě jaderného materiálu nebo k jinému použití, než pro které byl tento materiál určen.

Článek 1 (výňatek)

Skupina BNG SL porušila článek 79 Smlouvy o Euratomu v souvislosti s články 7, 9 a 12 nařízení Komise (Euratom) č. 3227/76 [1] (od 20. března 2005 články 6, 9 a 7 nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005 [2] a zvláštní záruková ustanovení přijatá Komisí na základě článku 6 nařízení (Euratom) č. 302/2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností, článku 81 Smlouvy o Euratomu a článku 3 nařízení (Euratom) č. 3227/76 (od 20. března 2005 článek 4 nařízení (Euratom) č. 302/2005).

Článek 2

1. Komise vydává skupině BNG SL varování.

2. Varování se vydává za tím účelem, aby skupina BNG SL po zveřejnění tohoto rozhodnutí Komise v určeném období prokázala, že provádí odpovídající a rázná nápravná opatření proti zjištěným selháním a příčinám porušení, a že zavedla odpovídající opatření k neustálému zlepšování jakosti a výkonnosti jejího systému evidence a kontroly jaderných materiálů.

3. Varování se vydává za tím účelem, aby skupina BNG SL v dalším určeném období prokázala, že prováděná nápravná opatření dosáhla předpokládaného účinku.

Článek 3

1. Na konci určeného období, počínajícího dnem zveřejnění tohoto rozhodnutí Komise, předloží skupina BNG SL Komisi zprávu obsahující podrobnosti o nápravných opatřeních podle čl. 2 odst. 2 výše.

2. Na konci dalšího určeného období předloží skupina BNG SL Komisi zprávu obsahující podrobné údaje o stanovených výsledcích, kterých bylo dosaženo prostřednictvím opatření prováděných podle čl. 2 odst. 2 výše.

Článek 4

V případě, že skupina nebude schopna odpovídajícím způsobem prokázat jedno z požadovaných opatření shrnutých v čl. 2 odst. 2 a 3 tohoto rozhodnutí a poskytnout podrobné údaje shrnuté v čl. 3 odst. 1 a 2 tohoto rozhodnutí, může Komise přistoupit k dalšímu právnímu řízení.

Článek 5

1. Toto rozhodnutí je určeno skupině British Nuclear Group, Sellafield, Seascale, Cumbria CA20 1PG Spojené království.

2. Toto rozhodnutí bude sděleno Spojenému království.

V Bruselu dne 15. února 2006.

[1] Úř. věst. L 363, 31.12.1976, s. 1.

[2] Úř. věst. L 54, 28.2.2005, s. 1.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/