Směrnice Komise 94/2/ES

ze dne 21. ledna 1994, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických chladniček a mrazniček pro domácnost a jejich kombinací

Směrnice Komise 94/2/ES

ze dne 21. ledna 1994, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických chladniček a mrazniček pro domácnost a jejich kombinací

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku [1], a zejména na články 9 a 12 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že podle směrnice 92/75/EHS je Komise povinna přijmout prováděcí směrnici týkající se spotřebičů pro domácnost, včetně chladniček a mrazniček pro domácnost a jejich kombinací;

vzhledem k tomu, že využití elektrické energie představuje u chladniček a mrazniček významnou část celkové poptávky Společenství po elektrické energii; že od snižování spotřeby energie těchto spotřebičů lze očekávat značné úspory;

vzhledem k tomu, že v normě Evropského výboru pro normalizaci (CEN) EN 153 je uvedena metoda měření spotřeby energie u chladniček, mrazniček a jejich kombinací;

vzhledem k tomu, že Společenství na důkaz svého zájmu o mezinárodní normalizační systém schopný vytvářet normy skutečně používané všemi partnery v mezinárodním obchodu a splňovat požadavky politiky Společenství vyzývá evropské normalizační organizace, aby pokračovaly ve své spolupráci s mezinárodními normalizačními organizacemi;

vzhledem k tomu, že Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) jsou orgány uznané jako příslušné přijímat harmonizované normy v souladu se obecnými řídicími zásadami spolupráce mezi Komisí a těmito dvěma orgány podepsanými dne 13. listopadu 1984; že ve smyslu této směrnice je harmonizovanou normou technická specifikace (evropská norma nebo harmonizační dokument) vypracovaná CEN nebo CENELEC na základě zadání (pověření) Komise v souladu s ustanoveními směrnice Rady 83/189/EHS ze dne 28. března 1983, kterou se stanoví postup pro poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů [2] naposledy pozměněnou rozhodnutím Komise 92/400/EHS [3] a na základě těchto obecných řídicích zásad;

vzhledem k tomu, že opatření stanovená v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 10 směrnice 92/75/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice se vztahuje na elektrické chladničky pro domácnost napájené ze sítě, konzervátory mražených potravin, mrazničky potravin a jejich kombinace. Spotřebiče, které mohou používat i jiné zdroje energie, např. akumulátorové baterie, jsou z působnosti této směrnice vyňaty.

2. Informace požadované touto směrnicí musí být zjišťovány v souladu s EN 153 z května 1990 nebo s harmonizovanými normami, jejichž referenční čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropských společenství a ke kterým členské státy zveřejnily referenční čísla odpovídajících vnitrostátních norem přejímajících uvedené harmonizované normy. Informace o hluku se v případě potřeby zjišťují v souladu se směrnicí Rady 86/594/EHS [4].

3. Harmonizované normy uvedené v odstavci 2 musí být vypracovány na základě pověření uděleného Komisí v souladu se směrnicí 83/189/EHS.

4. Význam výrazů „obchodník“, „dodavatel“, „informační list“ a „doplňující informace“ je uveden v čl. 1 odst. 4 směrnice 92/75/EHS.

Článek 2

1. Technická dokumentace uvedená v čl. 2 odst. 3 směrnice 92/75/EHS musí obsahovat:

- jméno a adresu dodavatele,

- obecný popis spotřebiče postačující pro jeho identifikaci,

- informace, popřípadě doplněné výkresy, týkající se hlavních znaků konstrukce modelu, a zejména součástí, které mají znatelný vliv na jeho spotřebu energie,

- protokoly o příslušných měřeních prováděných podle norem uvedených v čl. 1 odst. 2 této směrnice,

- návod k obsluze (pokud existuje).

2. Spotřebiče, na které se vztahuje tato směrnice, musí být rozděleny do „kategorií“ stanovených v příloze IV.

3. Energetický štítek podle čl. 2 odst. 1 směrnice 92/75/EHS musí odpovídat příloze I této směrnice. Musí být umístěn na vnější straně přední nebo horní části spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný a nebyl zakryt.

4. Obsah a úprava informačního listu podle čl. 2 odst. 1 třetí odrážky směrnice 92/75/EHS musí odpovídat příloze II této směrnice.

5. Za okolností uvedených v článku 5 směrnice 92/75/EHS, a je-li spotřebič nabízen k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky prostřednictvím tiskovin, např. katalogu zásilkového prodeje, musí tyto tiskoviny obsahovat všechny informace uvedené v příloze III této směrnice.

6. Třída energetické účinnosti spotřebiče musí odpovídat příloze V.

Článek 3

Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření, aby všichni dodavatelé a obchodníci usazení na jejich území plnili závazky, které pro ně vyplývají z této směrnice.

Článek 4

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 1994. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 1995.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

 

V Bruselu dne 21. ledna 1994.

Za Komisi

Abel Matutes

člen komise

[1] Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 16.

[2] Úř. věst. L 109, 26.4.1983, s. 8.

[3] Úř. věst. L 221, 6.8.1992, s. 55.

[4] Úř. věst. L 344, 6.12.1986, s. 24.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Provedení energetického štítku

1. Energetický štítek musí být v souladu s následujícími vzory:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Poznámky k energetickému štítku

2. Následující poznámky vymezují informace, které musí být uvedeny na energetickém štítku:

Poznámka:

I. Jméno nebo ochranná známka dodavatele.

II. Dodavatelova identifikační značka modelu.

III. Třída energetické účinnosti spotřebiče stanovená v souladu s přílohou V. Odpovídající písmeno je umístěno ve stejné úrovni jako příslušná šipka.

IV. Aniž jsou dotčeny jakékoli požadavky systému udělování Eko-štítků Společenství, může zde být uvedena kopie Eko-štítku Společenství (květina) v případě, že spotřebiči byl udělen „Eko-štítek Společenství“ podle nařízení Rady (EHS) č. 880/92 [1]. V níže uvedeném „Návodu k provedení energetického štítku chladničky/mrazničky“ je vysvětleno, jakým způsobem lze značku Eko-štítku uvést na energetickém štítku.

V. Spotřeba energie v souladu s normami uvedenými v čl. 1 odst. 2, vyjádřená však v kWh/rok (tj. 24 hodin x 365).

VI. Celkový užitný objem všech prostorů bez označení hvězdičkou (tj. pracovní teplota > –6 °C).

VII. Celkový užitný objem všech prostorů pro mražené potraviny označené hvězdičkou (tj. pracovní teplota ≤ –6 °C).

VIII. Označení prostoru pro mražené potraviny hvězdičkami v souladu s normami, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 2. Pokud tento prostor není označen hvězdičkami, ponechá se příslušné místo nevyplněné.

IX. Hluk měřený v souladu se směrnicí 86/594/EHS, pokud jsou tyto údaje požadovány.

Poznámka:

Ekvivalenty výše uvedených výrazů v dalších jazycích jsou uvedeny v příloze VI.

Tisk energetického štítku

3. Údaje pro tisk energetického štítku:

+++++ TIFF +++++

Použité barvy:

CMYK: kyan, magenta, žlutá, černá.

Příklad: 07X0: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

Šipky:

- A: X0X0,

- B: 70X0,

- C: 30X0,

- D: 00X0,

- E: 03X0,

- F: 07X0,

- G: 0XX0.

Barva rámečku: X070.

Celý text je černý. Pozadí je bílé.

Úplné informace pro tisk jsou obsaženy v „Návodu k provedení energetického štítku chladničky/mrazničky“, který je možno obdržet na adrese:

The Secretary of the Commitee on Energy Labelling and Standard Product Information for Household Appliances,

Directorate-General for Energy XVII,

European Commission,

Rue de la Loi/Wetstraat 200,

B-1049 Brussels.

[1] Úř. věst. L 99, 11.4.1992, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

INFORMAČNÍ LIST

Informační list musí obsahovat níže uvedené informace. Tyto informace mohou být uvedeny ve formě tabulky uvádějící počet spotřebičů, které dodává stejný dodavatel, uvedených v tomto případě ve stanoveném pořadí nebo zařazené v popisu spotřebiče.

1. Název nebo ochranná známka dodavatele.

2. Dodavatelova identifikační značka modelu.

3. Typ spotřebiče pro domácnost podle následujícího třídění:

Třída | Popis v informačním listu |

1 | Chladnička |

2 | Chladnička/dochlazovač |

3 | Chladnička |

4 | Chladnička |

5 | Chladnička |

6 | Chladnička |

7 | Chladnička/mraznička |

8 | Skříňová mraznička |

9 | Mrazicí pult |

| Pro spotřebiče kategorie 10 může dodavatel zvolit svůj popis typu spotřebiče |

4. Třída energetické účinnosti modelu, jak je stanoveno v příloze V, vyjádřená jako „Třída energetické účinnosti… na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost)“. Pokud je tato informace uvedena ve formě tabulky, může to být vyjádřeno jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

5. Pokud jsou informace uvedeny ve formě tabulky a pokud některému ze spotřebičů uvedených v tabulce byl udělen „Eko-štítek Společenství“ podle nařízení (EHS) č. 880/92, může zde být tato informace uvedena. V tomto případě musí nadpis řádku znít „Eko-štítek Společenství“ a v příslušném poli musí být kopie značky Eko-štítku (květina). Tímto ustanovením zůstávají jakékoli požadavky systému udělování Eko-štítků Společenství nedotčeny.

6. Spotřeba energie v souladu s normami uvedenými v čl. 1 odst. 2 vyjádřená však v kWh/rok (tj. 24 hodin x 365) a popsaná jako „Spotřeba energie XYZ kWh/rok založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 h. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.“

7. Užitný objem prostoru pro čerstvé potraviny (5 °C) v souladu s normami uvedenými v čl. 1 odst. 2 – netýká se tříd 8 a 9.

8. Užitný objem prostoru pro mražené potraviny v souladu s normami uvedenými v čl. 1 odst. 2 – netýká se tříd 1, 2 a 3. U spotřebičů třídy 3: užitný objem nádoby na led.

7 a 8. U třídy 2 a 10 má být užitný objem každého prostoru uveden v souladu s normami uvedenými v čl. 1 odst. 2.

9. Označení prostoru pro mražené potraviny (pokud existuje) hvězdičkami v souladu s normami uvedenými v čl. 1 odst. 2.

10. Poznámka „Bez mražení“ může být uvedena v souladu s definicemi v souladu s normami uvedenými v čl. 1 odst. 2.

11. „Doba skladování při vypnutí Z v h“ definovaná jako „Doba náběhu teploty“ v souladu s normami uvedenými v čl. 1 odst. 2.

12. „Mrazicí schopnost“ v kg/24 h v souladu s normami uvedenými v čl. 1 odst. 2.

13. „Třída klimatu“ v souladu s normami uvedenými v čl. 1 odst. 2. Je-li spotřebič určen pro mírné klima, může být tento údaj vynechán.

14. „Hluk“ měřený v souladu se směrnicí 86/594/EHS, pokud jsou tyto údaje požadovány.

Jestliže má spotřebič jiné prostory, než jeden pro čerstvé potraviny a jeden pro mražené potraviny, mohou být u bodů 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 připojeny doplňující řádky obsahující informace týkající se těchto prostorů. V tomto případě musí být názvy a pořadí v seznamu těchto prostorů jednotné. Neodpovídá-li určená teplota prostoru systému označování hvězdičkami nebo normalizované teplotě prostoru pro čerstvé potraviny (5 °C), musí být tato určená teplota uvedena.

Informace na energetickém štítku mohou být uvedeny buď v barevném, nebo v černobílém provedení. V tomto případě musí být rovněž uvedeny další informace obsažené jen v informačním listu.

Poznámka:

Ekvivalenty výše uvedených výrazů v dalších jazycích jsou uvedeny v příloze VI.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE

V katalozích pro zásilkový prodej a v jiných tiskovinách uvedených v čl. 2 odst. 5 této směrnice musí být uvedeny následující informace ve stanoveném pořadí:

1. Třída energetické účinnosti (bod 4 přílohy II).

2. Spotřeba energie (bod 6 přílohy II).

3. Užitný objem prostoru pro čerstvé potraviny (bod 7 přílohy II).

4. Užitný objem prostoru pro mražené potraviny (bod 8 přílohy II).

5. Označení hvězdičkami (bod 9 přílohy II).

6. Hluk (bod 14 přílohy II).

V případě, že jsou uváděny i jiné informace obsažené v informačním listu, musí být uvedeny způsobem stanoveným v příloze II a musí být zahrnuty do výše uvedeného seznamu v pořadí stanoveném pro informační list.

Velikost a druh písma, kterým jsou vytištěny shora uvedené údaje, musí být čitelné.

Poznámka:

Ekvivalenty výše uvedených výrazů v dalších jazycích jsou uvedeny v příloze VI.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

KATEGORIE

Spotřebiče pro domácnost, na které se vztahuje tato směrnice, se dělí do následujících „kategorií“:

1. Chladničky bez prostoru s nízkou teplotou.

2. Chladničky/dochlazovače s prostory s teplotou 5 °C a/nebo 10 °C.

3. Chladničky s prostory s nízkou teplotou, bez označení hvězdičkou.

4. Chladničky s prostory s nízkou teplotou, s označením jednou hvězdičkou *.

5. Chladničky s prostory s nízkou teplotou, s označením dvěma hvězdičkami **.

6. Chladničky s prostory s nízkou teplotou, s označením třemi hvězdičkami ***.

7. Chladničky/mrazničky s prostory s nízkou teplotou *(***).

8. Skříňové mrazničky.

9. Mrazicí pulty.

10. Chladničky a mrazničky s více než dvojími dveřmi nebo jiné spotřebiče nespadající do výše uvedených kategorií.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Třída energetické účinnosti se stanoví podle tabulky 1:

TABULKA 1

Index energetické účinnosti: I | Třída energetické účinnosti |

I < 55 | A |

55 ≤ I < 75 | B |

75 ≤ I < 90 | C |

90 ≤ I < 100 | D |

100 ≤ I < 110 | E |

110 ≤ I < 125 | F |

125 ≤ I | G |

kde:

„index energetické účinnosti“ (vyjádřený v procentech) = roční spotřeba energie ve spotřebiči [1]/normalizovaná roční spotřeba

„normalizovaná roční spotřeba energie ve spotřebiči“ (vyjádřená v kWh/rok) = Mkrát upravený užitný objem + N

a

„upravený užitný objem“ (vyjádřený v litrech) = užitný objem chladicího prostoru + Ωkrát užitný objem prostoru pro mražené potraviny.

Hodnoty M, N a Ω jsou uvedeny v tabulce 2.

TABULKA 2

Třída spotřebiče | Ω | M | N |

1Chladnička bez prostoru s nízkou teplotou | — | 0,233 | 245 |

2Chladnička/dochlazovač | 0,751 | 0,233 | 245 |

3Chladnička bez označení hvězdičkou | 1,25 | 0,233 | 245 |

4Chladnička * | 1,55 | 0,643 | 191 |

5Chladnička ** | 1,85 | 0,450 | 245 |

6Chladnička *** | 2,15 | 0,657 | 235 |

7Chladnička/mraznička *(***) | 3 | 0,777 | 303 |

8Skříňová mraznička | 2,152 | 0,472 | 286 |

9Mrazicí pult | 2,152) | 0,446 | 181 |

10Vícedveřové nebo jiné spotřebiče | 3 | 4 | 4 |

TABULKA 3

Teplota nejchladnějšího prostoru | Ekvivalentní třída | M | N |

> –6 °C | 1/2/3 chladnička bez prostoru s nízkou teplotou/bez hvězdičky/chladnička/dochlazovač | 0,233 | 245 |

≤ –6 °C * | 4Chladnička (*) | 0,643 | 191 |

≤ –12 °C ** | 5Chladnička (**) | 0,450 | 245 |

≤ –18 °C *** | 6Chladnička (***) | 0,657 | 235 |

≤ –18 °C *(***) s mrazicí schopností | 7Chladnička/mraznička *(***) | 0,777 | 303 |

[1] V souladu s poznámkou V k energetickému štítku v příloze I.

[2] U chladniček/dochlazovačů upravený užitný objem = objem prostoru pro čerstvé potraviny + Ωkrát objem prostoru dochlazovače (10 °C) (vyjádřený v litrech).

[3] U spotřebičů „bez mražení“, jak je stanoveno v bodu 10 přílohy II, se tento index zvětšuje přechodným součinitelem 1,2 na hodnotu 2,58. (Tím je zohledněno případné nepřizpůsobení metody měření, při které se nebere v úvahu vytváření ledu ve spotřebičích „bez mražení“. Při praktickém použití je vytvářený led příčinou mírného zvýšení spotřeby u „konvenčních“ spotřebičů).

[4] Upravený užitný objem AV se vypočítá ze vzorce:AV = ∑ 25−TC20 × VC × FCpro všechny prostory,kde Tc je určená teplota každého prostoru (ve °C), Vc je užitný objem každého prostoru (v litrech) a Fc je součinitel, který je roven 1,2 u prostorů „bez mražení“ a roven 1 pro ostatní prostory.

[5] U těchto spotřebičů jsou hodnoty M a N určeny teplotou a označením výkonu hvězdičkou v prostoru s nejnižší teplotou, a to takto:

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

PŘEKLAD VÝRAZŮ POUŽITÝCH NA ENERGETICKÉM ŠTÍTKU A V INFORMAČNÍM LISTU

Ekvivalenty českých výrazů uvedených výše v jazycích Společenství jsou následující:

Poznámka | | | ES | DA | DE | EL | ΕΝ | FR | IT | NL | PT |

Energetický štítek | Informační list | Zásilkový prodej |

Příloha I | Příloha II | Příloha III |

+++++ TIFF +++++

| | | Energía | Energi | Energie | Ενέργεια | Energy | Énergie | Energia | Energie | Energia |

I | | | Fabricante | Mærke | Hersteller | Κατασκευαστής | Manufacturer | Fabricant | Costruttore | Fabrikant | Fabricante |

II | | | Modelο | Model | Modell | Μοντέλο | Model | Modèle | Modello | Model | Modelo |

+++++ TIFF +++++

| | | Más eficiente | Lavt forbrug | Niedriger Verbrauch | Αποδοτικό | More efficient | Économe | Bassi consumi | Efficiënt | Eficiente |

+++++ TIFF +++++

| | | Menos eficiente | Højt forbrug | Hoher Verbrauch | Μη αποδοτικό | Less efficient | Peu économe | Alti consumi | Inefficiënt | Ineficiente |

| 3 1 kategorija | | Frigorífico sin compartimento de baja temperatura | Køleskab uden frostboks | Kühlgerät | Ψυγείο/αποθηκευτής τροφών | Larder fridge | Réfrigérateur sans compartiment à basse température | Frigorifero senza scomparti a bassa temperature | Koelkast zonder vriesvak | Frigorífico sem compartimento de baixa temperatura |

| 2 kategorija | | Frigorífico -bodega | Køle-svaleskab | Gerät mit Kühlfach/Kellerfach | Ψυγείο/θάλαμος ταχείας ψύξεως | Refrigerator/chiller | Réfrigérateur avec compartiment de rafraîchissement | Frigorifero con scomparti cantina | Koel-kelderkast | Frigorífico-garrafeira |

| nuo 3 iki 6 kategorijos | | Frigorífico | Køleskab | Kühlgerät | Ψυγείο | Refrigerator | Réfrigérateur | Frigorifero | Koelkast met vriesvak | Frigorífico |

| 7 kategorija | | Frigorífico -congelador | Køleskab/Fryser | Kühl-Gefrier-kombination | Ψυγείο/καταψύκτης | Fridge/freezer | Réfrigérateur/congélateur | Frigo/Congelatore | Koel-vrieskast | Frigorífico/congelador |

| 8 kategorija | | Congelador vertical | Fryseskab | Gefrierschrank | Καταψύκτης κατακόρυφου τύπου | Upright freezer | Congélateur armoire | Congelatore verticale | Diepvrieskast | Congelador vertical |

| 9 kategorija | | Congelador tipo arcón | Kummefryser | Gefriertruhe | Καταψύκτης οριζόντιου τύπου | Chest freezer | Congélateur coffre | Congelatore orizzontale | Diepvrieskist | Congelador horizontal (arca) |

| 5 | 1 | Clase de efi-ciencia energética… en una escala que abarca de A (mas eficiente) a G (menos eficiente) | Relativt energiforbrug… på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) | Energieeffizienz-klasse… auf einer Skala von A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch) | Τάξη ενεργειακής απόδοσης… σε μια κλίμακα από το Α (αποδοτικό) έως το G (μη αποδοτικό) | Energy efficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient) | Classement selon son efficacité énergétique… sur une échelle allant de A (économe) à G (peu conome) | Classe di efficienza energetica… su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) | Energie-efficiëntieklasse… op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) | Classe de eficiência energética… numa escala de A (eficiente) a G (ineficiente) |

V | 6 | 2 | Consumo de energía | Energiforbrug | Energieverbrauch | Χρήση ενέργειας | Energy consumption | Consommation d'énergie | Consumo di energia | Energieverbruik | Consumo de energia |

V | 6 | 2 | kWh/año | kWh/år | kWh/Jahr | kWh ανά έτος | kWh per year | kWh par an | kWh/anno | kWh per jaar | kWh/ano |

V | 6 | 2 | Sobre la base del resultado obtenido en 24 h en condiciones de ensayo normalizadas | På grundlag af tandardtest | Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 h | Βάσει αποτελεσμάτων των πρότυπων δοκιμών επί 24ωρο | Based on standard test results for 24 h | Sur la base du résultat obtenu pour 24 h dans des conditions d'essai normalisées | In base ai risultati di prove standard per 24 ore | Gebaseerd op de resultaten van een standaardtest gedurende 24 uur | Com base nos resultados do ensaio normalizado de 24 h |

| 6 | 2 | El consume real depende de las condiciones de utilización del aparato y de su localización | Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes, og hvor det anbringes | Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab | Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσεως και το σημείο που είναι τοποθετημένη η συσκευή | Actual consumption will depend on how the appliance is used and where it is located | La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation et de la localisation de l'appareil | II consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato e dal posto in cui è situato | Werkelijk verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het staat | O consumo real varia com as condições de utilização do aparelho e com a sua localização |

VII | 7 | 3 | Volumen alimentos frescos 1 | Rumfang af kølerum 1 | Nutzinhalt Kühlteil 1 | Νωπές τροφές σε λίτρα | Fresh food volume 1 | Capacité de denrées fraiches 1 | Scomparto alimenti freschi 1 | Inhoud koelruimte 1 | Volume de alimentos fescos l |

VIII | 8 | 4 | Volumen alimentos congelados 1 | Rumfang af frostrum 1 | Nutzinhalt Gefrierteil 1 | Κατεψυγμένες τροφές σε λίτρα | Frozen food volume 1 | Capacité de denrées congelées 1 | Scomparto alimenti congelati 1 | Inhoud vriesruimte 1 | Volume de alimentos congelados 1 |

| 10 | | Sin escarcha | Frostfri | No frost | Αυτόματη απόψυξη | No frost | Froid ventilé | Tipo ventilato (Frost free) | Zelfontdooiend | Frio ventilado |

| 11 | | Autonomía…h | Sikkerhed ved strømafbrydelse… t | Lagerzeit bei Störung… h | Αυτονομία σε ώρες | Powercut safe… h | Autonomie de… h | Autonomia di conservazione senza energia elettrica… h | Conserveringsduur bij stroomuitval… uur | Autonomia…h |

| 12 | | Capacidad de congelación kg/24 h | Indfrysningskapacitet kg/24 h | Gefriervermögen kg/24 h | Ψυκτική ισχύς (Kg/24o)Qo) | Freezing capacity kg/24 h | Charge (en kg/24 h) | Potere di congelamento Kg/24 h | Vriesvermogen Kg/24 uur | Capacidade de congelação kg/24 horas |

| 13 | | | | subnormal | Κάτω της ηπίας | Sub-normal | | | | |

| 13 | | Templado | tempereret | normal | Ήπια | Temperate | Tempéré | Temperata | Gematigd | Temperada |

| 13 | | Subtropical | subtropisk | subtropisch | Υποτροπική | Subtropical | Subtropical | Subtropicale | Subtropisch | Subtropical |

| 13 | | Tropical | tropisk | tropisch | Τροπική | Tropical | Tropical | Tropicale | Tropisch | Tropical |

IX | 14 | 6 | Ruido [dB(A) re 1 pW] | Lydeffektniveau dB(A) (Støj) | Geräusch (dB(A) re 1 pW) | Θόρυβος (dB(A) ανά 1 pW) | Noise (dB(A) re 1 pW) | Bruit [dB(A) re 1 pW] | Rumore dB(A) relpW | Geluidsniveau dB(A) re 1 pW | Nível de ruído dB(A) re 1 pW |

+++++ TIFF +++++

| | | Ficha de información detallada en los folietos del producto | Brochurerne om produktet indeholder yderligere oplysninger | Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten | Μια κάρτα με πληροφοριακές λεπτομέρειες Περιλαμβάνεται στο φυλλάδιο | Further information is contained in product brochures | Une fiche d'information détaillée figure dans la brochure | Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata | Een kaart met nadere gegevens is opgenomen in de brochures over het apparaat | Ficha porme-norizada em folheto do produto |

+++++ TIFF +++++

| | | Norma EN 153 mayo 1990 | Standard: EN 153 af maj 1990 | Norm EN 153 Ausgabe Mai 1990 | Προδιαγραφές του ΕΝ 153 Μαίου 90 | Norm EN 153 May 1990 | Norme EN 153, mai 1990 | Norma EN 153 Maggio 1990 | Norm EN 153 mei 1990 | Norma EN 153, Maio de 1990 |

+++++ TIFF +++++

| | | Directive sobre etiquetado de refrigeradores 94/2/CE | Direktiv om energimærkning af kølemøbler 94/2/EF' | Kühlgeräte-Richtlinie 94/2/EG | Κοινοτική οδηγία προδια γραφών 94/2/ΕΚ για ψυγεία | Refrigerator Label Directive 94/2/EC | Directive 94/2/CE relative à l'étiquetage des réfrigérateurs | Direttiva 94/2/CE relativa all'etichettatura dei frigoriferi | Richtlijn Etikettering koelkasten 94/2/EG | Directiva 94/2/CE relativa à etiquetagem de aparelhos frigoríficos |

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/