9. mezinárodní konference ENEF 2010

Datum: 12.10.2010 - 14.10.2010
Pořadatel: ASENEM
Místo: Hotel LUX Banská Bystrica

Téma konferencie:

"Rozvoj energetických služieb a efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie"

Účel a zameranie

Kľúčovým problémom najbližších rokov v energetike bude predovšetkým riešenie energetickej bezpečnosti, diverzifikácia energetických zdrojov, využitie obnoviteľných zdrojov energie a dosahovanie energetických úspor. Dôraz sa kladie na ekonomickú a environmentálne šetrnú prevádzku energetických zariadení a zdrojov spolu s rozvojom regionálnej a municipálnej energetiky.
Ekonomický rast a rozvoj Slovenska závisí najmä od rozvoja regiónov vo väzbe na optimálne distribuovanú dislokáciu energetických zdrojov, dostupnosť surovín, vody, potravín a procesov zlepšujúcich životné prostredie v súčinnosti s rozvojom služieb poskytovaných dodávateľmi energie a špecializovanými odbornými kapacitami. Preto sa medzinárodná konferencia „enef ‘10“ tematicky zameriava na rozvoj energetických služieb a efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie. Táto problémová oblasť, popri liberalizovanej ponuke energetických tovarov, vytvára prostredie pre zefektívňovanie využitia vlastných a miestne dostupných energetických zdrojov, motivuje na dosahovaní energetických úspor a podporuje zvyšovanie potenciálu zamestnanosti.
Naším spoločným cieľom je dosiahnuť konkurencieschopnú energetiku, ktorá zabezpečí trvalo udržateľnú, bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu ponuku energetických tovarov za prijateľné ceny s dostatočnou ochranou odberateľa, životného prostredia, pri dodržaní atribútov bezpečnosti zásobovania a technickej bezpečnosti.
Veríme, že ponuka organizátorov konferencie, partnerov a nimi získaných lektorov bude pre jej účastníkov motivačná a prerokovávanými témami dostatočne problémovo obsiahla.

Konferencia je určená pre:

Zástupcov štátnej správy a samosprávy
Mimovládne organizácie
Výrobcov, dodávateľov a spotrebiteľov energie
Energetických manažérov a podnikateľov v oblasti energie
Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
Vzdelávacie a výskumné organizácie
Vlastníkov a správcov priemyselných, obchodných a bytových objektov

program | přihláška | ceník a pokyny | ubytování | kontakty | historie

 

Výběr termínu:

<< >>

Termín akce:

od

do

Obory: