• Zákon č. 458/2000 Sb.

  ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
  • Vyhláška č. 51/2006 Sb.

   ze dne 17.února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění vyhlášky 81/2010 Sb.
  • Vyhláška č. 140/2009 Sb.

   ze dne 11. května 2009 o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010
  • Vyhláška č. 225/2001 Sb.

   ze dne 14. června 2001, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství
  • Vyhláška č. 280/2007 Sb.

   ze dne 24. října 2007 o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence
  • Vyhláška č. 365/2009 Sb.

   ze dne 15. října 2009 o Pravidlech trhu s plynem
  • Vyhláška č. 372/2001 Sb.

   ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele
  • Vyhláška č. 478/2006 Sb.

   ze dne 19. října 2006 o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla
  • Vyhláška č. 540/2005 Sb.

   ze dne 15. prosince 2005 , o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb.
  • Vyhláška č. 541/2005 Sb.

   ze dne 21. prosince 2005 ve znění vyhlášky 468/2009 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky 552/2006 Sb.a ve znění vyhlášky 365/2007 Sb., ve znění vyhlášky 454/2008, ve znění vyhlášky 468/2009, ve znění vyhlášky 400/2010 Sb. a ve znění vyhlášky 371/2011 Sb.
  • Vyhláška č. 545/2006 Sb.

   ze dne 29.listopadu 2006 o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
  • Vyhláška č. 19/2010 Sb.

   ze dne 15. ledna 2010 o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
  • Vyhláška č. 426/2005 Sb.

   ze dne 11. října 2005 o podrobnostech udělování licencí v energetických odvětvích, ve znění 358/2009 Sb.
  • Vyhláška č. 79/2010 Sb.

   ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
  • Vyhláška č. 80/2010 Sb.

   ze dne 18. března 2010 o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
  • Vyhláška č. 366/2010 Sb.

   (Tato vyhláška je účinná od 1.1.2011.) ze dne 8. prosince 2010 o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst
  • Vyhláška č. 401/2010 Sb.

   ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
  • Vyhláška č. 62/2011 Sb.

   o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
  • Vyhláška č. 82/2011 Sb.

   ze dne 17. března 2011 o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
  • Vyhláška č. 108/2011 Sb.

   ze dne 14. dubna 2011 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
  • Vyhláška č. 210/2011 Sb.

   ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb
  • Vyhláška č. 387/2012 Sb.

   ze dne 13. listopadu 2012 o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
  • Vyhláška č. 452/2012 Sb.,

   ze dne 7. prosince 2012 o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí
  • Vyhláška č. 344/2012 Sb.

   ze dne 10. října 2012 o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
  • Vyhláška č. 345/2012 Sb.

   ze dne 10. října 2012 o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
  • Vyhláška č. 453/2012 Sb.

   ze dne 13. prosince 2012 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
  • Vyhláška č. 59/2012 Sb.

   o regulačním výkaznictví
  • Vyhláška č. 30/2012 Sb.

   ze dne 16. ledna 2012 o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy
 • Zákon č. 406/2000 Sb.

  ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií
  • Nařízení vlády č. 195/2001 Sb.

   Toto nařízení stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce na úrovni krajů, hlavního města Prahy a statutárních měst.
  • Vyhláška č. 193/2007 Sb.

   ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
  • Vyhláška č. 542/2006 Sb.

   ze dne 29. listopadu 2006, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
  • Vyhláška č. 194/2007 Sb.

   ze dne 17.července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
  • Nařízení vlády č. 63/2002 Sb.

   o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů ve znění nařízení vlády 428/2006 Sb.
  • Vyhláška č. 337/2011 Sb.

   ze dne 11. listopadu 2011 o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
  • Vyhláška č. 78/2013 Sb.

   ze dne 22.3.2013 o energetické náročnosti budov
  • Vyhláška č. 118/2013 Sb.

   ze dne 9. května 2013 o energetických specialistech
  • Vyhláška č. 441/2012 Sb.

   ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
  • Vyhláška č. 480/2012 Sb.

   ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku
  • Vyhláška č. 193/2013 Sb.

   ze dne 28. června 2013 o kontrole klimatizačních systémů
  • Vyhláška č. 194/2013 Sb.

  • Vyhláška č. 195/2007 Sb.

   ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení
 • Zákon č.165/2012 Sb.

  ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
  • Vyhláška č. 347/2012 Sb.

   ze dne 12. října 2012, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů
  • Vyhláška č. 346/2012 Sb.

   ze dne 12. října 2012 o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška)
  • Vyhláška č. 459/2012 Sb.

   ze dne 14. prosince 2012 o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
  • Vyhláška č. 440/2012 Sb.

   o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
  • Vyhláška č. 477/2012 Sb.

   o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů
  • Vyhláška č. 478/2012 Sb.

   o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
  • Vyhláška č. 439/2012 Sb.

   ze dne 6. prosince 2012 o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování)