Problematika zajištění bezpečného provozu jaderných elektráren i v extrémních přírodních podmínkách je ve světových médiích ve zvýšené míře diskutována od havárie japonské jaderné elektrárny Fukušima. V rámci Evropské unie zareagovala na zmiňovanou havárii Evropská komise požadavkem na provedení tzv. „zátěžových testů“, jejichž cílem bylo opětovné posouzení odolnosti jaderných elektráren proti extrémním přírodním vlivům a z nich plynoucím vážným technologickým stavům, ačkoliv obdobné posuzování standardně provádí orgány státního jaderného dozoru konkrétních zemí v rámci povolovacích procedur jednotlivých jaderných bloků.

Závěry evropských zátěžových testů byly nedávno veřejně publikovány, přičemž jejich interpretace byla řekněme velmi různorodá: na straně jedné se hovořilo o souhrnu a utřídění informací již dávno známých jednotlivým národním orgánům jaderného dozoru, na straně druhé jsme se mohli v médiích dočíst o šokujícím odhalení akutního nebezpečí závažné jaderné havárie, a to s největší pravděpodobností v lokalitách v těsné blízkosti česko - rakouských hranic.

Příroda tomu chtěla, že krátce po zveřejnění výsledků evropských zátěžových testů byly technologie jaderné energetiky podrobeny reálnému „klimatickému testu“. Tentokrát na území USA, prostřednictvím hurikánu Sandy. Na úvod je vhodné upozornit, že konkrétně v USA probíhá tato forma reálného testování poměrně často, ovšem vzhledem k obvykle bezproblémovému průběhu bez zájmu médií. Vybírám z podkladů Nuclear Energy Institut za posledních několik let:

  • v r. 2004 provozovatel bezpečně odstavil jaderné bloky St. Lucie 1 a 2 na Floridě po výpadku vnějšího elektrického napájení v důsledku hurikánu Jeanne
  • v r. 2005 provozovatel bezpečně odstavil blok Waterford 3 v Louisianě po výpadku vnějšího elektrického napájení a poškození elektrotechnické infrastruktury lokálního síťového operátora v důsledku hurikánu Katrina
  • v r. 2011 bezpečně odolávalo celkem 24 bloků v 15 lokalitách na území od Severní Karlolíny po Novou Anglii hurikánu Irene

Hurikán Sandy více či méně ovlivnil provoz celé řady jaderných bloků na rozsáhlém území USA mezi Severní Karolínou a Vermontem (viz mapa).

hurricane-sandy-affected-areas-map640.jpg
Oblasti zasažené hurikánem Sandy
Zdroj: www.mapsofworld.com

Ve směru postupu hurikánu Sandy od jihu na sever můžeme shrnout informace o dopadech na provoz jednotlivých elektráren následovně:

North Carolina
Brunswick 1 a 2: udržován provoz na výkonu 100%

Virginia
Surry 1 a 2: udržován provoz na výkonu 100%
North Anna 1 a 2: udržován provoz na výkonu 100%

Maryland
Calvert Cliffs 1 a 2: udržován provoz na výkonu 100%

New Jersey
Oyster Creek: zřejmě největší dopad na technologii. Blok se nacházel v odstávce pro výměnu paliva. Dne 29. října byl vyhlášen stav pohotovosti („alert action level“ - druhý nejnižší stav ze čtyř možných aktivačních stupňů Nuclear Regulatory Commission) z důvodu zvýšené hladiny na vtokovém objektu chladící vody a výpadku vnějšího elektrického napájení. Do obnovení napájení z vnější sítě bylo zajišťováno napájení pracujících technologických systémů z bezpečnostních dieselgenerátorů.

Část kritiků jaderné technologie schopných racionální technické argumentace však namítá, že v případě provozu bloku na plném výkonu a ještě vyšší hladině vody by mohlo potenciálně dojít k výpadku všech technologických chladících systémů a směřování k „fukušimskému scénáři“, což provozovatel elektrárny striktně odmítá s odkazem na výškové umístění technologických zařízení a elektrických rozvoden, užití vodotěsných dveří a dalších technických opatření proti zaplavení objektů.

Z dostupných technických informací není zřejmé, zda skutečně došlo k překročení „klimatických projektových předpokladů“ či se jedná pouze o mediální přibarvení příliš nudné skutečnosti za účelem zvýšení katastrofičnosti a tudíž i čtenosti zpráv. Dovolím si předpokládat, že na základě konkrétních zkušeností z hurikánu Sandy (výška hladiny vody) bude provozovatel elektrárny dále konkrétně komunikovat s Nuclear Regulatory Commission a dokládat zachování dostatečných „bezpečnostních rezerv“ pro ještě tvrdší klimatické podmínky.

Hope Creek 1:
udržován provoz na výkonu 100%
Salem 1: bezpečné manuální odstavení z výkonu 100% dne 30. října z důvodu zvýšené hladiny na vtokovém objektu chladící vody
Salem 2: odstávka pro výměnu paliva

Pennsylvania
Peach Bottom 2 a 3: udržován provoz na výkonu 100%
Three Mile Island 1: udržován provoz na výkonu 100%
Limerick 1 a 2: snížení výkonu z 100% na 50% resp. 22% dne 30. října na žádost regionálního síťového operátora
Beaver Valley 1: udržován provoz na výkonu 100%
Beaver Valley 2: odstávka pro výměnu paliva
Susquehanna 1: odstávka z důvodu revize turbíny
Susquehanna 2: udržován provoz na výkonu 75%

Ohio
Perry 1: snížení výkonu z 100% na 91% dne 30. října na žádost regionálního síťového operátora
Davis-Besse: udržován provoz na výkonu 100%

New York
Indian Point 2: udržován provoz na výkonu 100%
Indian Point 3: bezpečné manuální odstavení z výkonu 100% dne 30. října z důvodu poruchy vnější elektrické sítě
Ginna: odstávka pro výměnu paliva
Fitzpatrick: udržován provoz na výkonu 100%
Nine Mile Point 1: bezpečné manuální odstavení z výkonu 100% dne 29. října z důvodu poruchy vnější elektrické sítě
Nine Mile Point 2: udržován provoz na výkonu 100%

Connecticut
Millstone 2: odstávka pro výměnu paliva
Millstone 3: snížení výkonu z 100% na 75% dne 29. října z důvodu požadavku regionálního síťového operátora

Massachusetts
Pilgrim 1: udržován provoz na výkonu 100%

New Hampshire
Seabrook 1: blok odstaven pro výměnu paliva, odstávka ukončena 30. října, následně uveden do provozu s postupně vzrůstajícím výkonem

Vermont
Vermont Yankee: snížení výkonu z 100% na 90% dne 30. října z důvodu žádosti regionálního síťového operátora

Pokud shrneme výše uvedená data převzatá z Nuclear Energy Institut, můžeme konstatovat, že hurikán Sandy ovlivnil provoz celkem 34 jaderných bloků, z nichž 24 pokračovalo v provozu na výkonu dle aktuálních požadavků regionálního síťového operátora, sedm udržovalo podmínky bezpečného odstavení a tři ve státech New Jersey a New York byly bezpečně odstaveny v souladu s projektovými podmínkami (jeden z důvodu zvýšení hladiny vody a dva z důvodu poruchy vnější elektrické sítě). Domnívám se, že na „bouři století“ se jedná o dobrý výsledek, když technologie prokázaly dostatečnou „robustnost“. To samozřejmě vůbec neznamená, že americká jaderná energetika si z hurikánu Sandy nevezme žádné poučení, pokud provozovatelé elektráren popř. národní jaderný dozor zaznamenali jakékoliv racionální náměty na zlepšení technologických systémů či organizačních opatření, které mohou využít pro další zvyšování bezpečnosti budoucího provozu.

Petr Nejedlý