Nová kniha o energetice „Perspektivy české energetiky – Současnost a budoucnost“

Datum: 27.5.2014
Na půdě České akademie věd byla houslovým virtuosem panem Jaroslavem Svěceným pokřtěna kniha o energetice mající název „Perspektivy české energetiky – Současnost a budoucnost“, zpracovaná kolektivem autorů pod vedením paní Dany Drábové a pana Václava Pačese.

Na půdě České akademie věd byla houslovým virtuosem panem Jaroslavem Svěceným pokřtěna kniha o energetice mající název „Perspektivy české energetiky – Současnost a budoucnost“, zpracovaná kolektivem autorů pod vedením paní Dany Drábové a pana Václava Pačese.

Jde o unikátní publikaci, svého druhu jedinou, která komplexně hodnotí jednotlivé formy energie, jejich využitelnost a možnou dostupnost v současnosti i v budoucnosti. Kniha prezentuje, že energetiku nelze chápat pouze z úzkého pohledu zajištění dodávek energie, ale v daleko širších souvislostech jak v rámci České republiky, tak i na mezinárodní úrovni.

Jde o jedinečné dílo, které na odborné úrovni, ale srozumitelnou formou vysvětluje problematiku zajištění energie pro Českou republiku včetně možných dopadů jejího nedostatku na ekonomiku i život občanů. Ke komplexnosti materiálu významně přispívá jak ekonomický pohled a zhodnocení vlivu energetiky na životní prostředí a na zdraví obyvatelstva, tak i nahlédnutí do historie vývoje českého energetického hospodářství.

Velmi reálně je charakterizována problematika obnovitelných zdrojů energie (pozitiva i negativa) a to jak z hlediska jejich funkce v elektrizační soustavě, tak i z hlediska vlivu na tržní prostředí. Obdobně, a to i z hlediska rozhodovacího procesu o výstavbě nových zdrojů, je reálně zhodnocen význam jaderných elektráren ve vztahu k energetické bezpečnosti a jejich vlivu na okolí, charakterizována je i problematika emisních povolenek. Kniha se zabývá i aktuální problematikou nakládání s odpady včetně jejich energetického využití a významem decentralizované výroby elektřiny (včetně teplárenství) z hlediska zajištění funkce kritické infrastruktury. Ve vztahu k energetické bezpečnosti se zabývá  i mezinárodní situací a charakterizuje možná vnější i vnitřní rizika.

Autoři poukazují na současnou obtížnost v rozhodování o realizaci dlouhodobých investic, které e ovlivňováno politickou situací, často se měnící legislativou Evropské unie a návazně i měnící se legislativou ČR.

Ve vztahu k perspektivě se zabývá jak problematikou technologií budoucnosti (reaktory IV. generace, vodíkové hospodářství), tak i možnostmi akumulace energie. Autoři doporučují budovat energetický systém ČR jako otevřený (technicky i legislativně) s možností integrace nových technologií bez vysokých investičních nákladů. K tomu musí být zaměřena a preferována věda a výzkum a podpora technického školství a technických vzdělávacích programů.

Pro tvorbu energetické politiky je významné konstatování, že pro Českou republiku je nezbytný vyvážený energetický mix, kde při rozhodování o výstavbě nového zdroje by mělo být zásadním kriteriem  kriterium efektivnosti (moderní technologie) a ne výše dotací. Kniha obsahuje i řadu dalších doporučení k řešení jednotlivých problémových okruhů energetického hospodářství. Z textu vyplývá, že reálná energetická politika musí být průnikem všech v publikaci charakterizovaných množin - technologie, klima, zdraví, krajina a energetika, mezinárodní situace, zajištění surovin a potravin, energetické využití odpadů, stav tržního prostředí v Evropě, ekonomické principy, legislativa, principy energetické bezpečnosti, politické prostředí aj. Tuto filozofii by si měli osvojit všichni, kdo energetickou politiku budou tvořit, ale zejména ti, kteří jí budou posuzovat a schvalovat a to napříč politickým spektrem.. Dobrá energetická politika musí být nadstranická a jen tak může být i dlouhodobě stabilní.

Kniha je psána velmi srozumitelně i pro neenergetickou veřejnost a může být i učebnicí nejen pro vysokoškolské, ale i středoškolské studenty. Vypovídací schopnost zvyšují i tabulky a grafy, podrobný popis jednotlivých energetických zařízení včetně principů jejich funkce (oranžové listy), definice důležitých pojmů a termínů a přehled fyzikálních veličin. Podrobná příloha pak dokumentuje možnosti perspektivního využití tuzemského uhlí.

Autoři vytvořili velmi zdařilé dílo, které má nadčasový charakter a za které je jim nutné upřímně poděkovat.

Po přečtení této publikace si čtenář musí uvědomit, jak moc je současná civilizace závislá na energii, zejména pak na elektřině. Ta je specifickou formou energie, kterou nelze žádnou jinou formou energie plnohodnotně nahradit. Dostatek či nedostatek elektřiny výrazně ovlivňuje veškeré sektory světové ekonomiky, sociální a zdravotní oblasti i životní úroveň lidstva. V duchu citované knihy je nutné k její spotřebě (ale i ke spotřebě ostatních forem energie) přistupovat efektivně a zodpovědně, neplýtvat s ní   a hledat i cesty k jejím úsporám.

Ing. Jaroslav Neužil