Co dělat v případě přerušení dodávky

Dodavatel tepelné energie má právo přerušit nebo omezit dodávku tepelné energie v nezbytném rozsahu a na nezbytně dlouhou dobu v případech uvedených v  § 76 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“).

Distributor plynu může omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu distribuci plynu v případech stanovených v § 59 odst. 1 písm. j) energetického zákona.

V případě, že dodavatel tepelné energie není schopen zajistit dodávku tepelné energie z jakýchkoliv důvodů, měl by tento dodavatel nebo i jeho odběratelé neprodleně o dané záležitosti informovat Energetický regulační úřad nebo Státní energetickou inspekci, tj. správní orgány, které jsou oprávněny v dané věci jednat.

Energetický regulační úřad má v souladu s § 12 odst. 2 a 3 energetického zákona v případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu na základě svého rozhodnutí kompetenci uložit povinnost jinému držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie či distribuci plynu povinnost zajistit dodávku tepelné energie či distribuci plynu nad rámec licence, a to tehdy, jestliže dosavadní držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie či na distribuci plynu přestane provádět výkon licencované činnosti. Blíže pak odkazujeme na § 12, § 12a a § 10 odst. 7 energetického zákona.