Jak zařídím připojení nového odběrného místa a přihlášení k odběru plynu

RWE | Pražská plynárenská, a.s. | Jihočeská plynárenská, a.s.

Obecně

1. Kontaktujte distributora plynu pokrývajícího Vaše bydliště a dohodněte si s ním podmínky připojení zemního plynu (způsob napojení, typ měření, apod.).

2. Je-li připojována nová neplynofikovaná nemovitost, připravte plánek s vyznačením návrhu místa připojení a zakreslenými hranicemi nemovitosti včetně čísel sousedních nemovistostí nebo parcel.

3. Žádost o připojení k distribuční soustavě je nutné podat v případě:

 • zřizování plynovodní připojky
 • plynofikace pozemku, domu či bytu
 • rozšíření odběrného plynového zařízení (nové plynové spotřebiče)
 • změny příkonu (výměna plynových spotřebičů za spotřebiče s jiným výkonem)

4. Pokud je nutné Vaše odběrné místo teprve vystavět či jej zrekonstruovat, nezapomeňte o plánované stavbě informovat příslušný stavební úřad. Stavebnímu úřadu předložte:

 • žádost o stavební povolení
 • projektovou dokumentaci
 • platnou Smlouvu o připojení odběného plynového zařízení k distribuční soustavě
 • případné další doklady vyžadované příslušným stavebním úřadem

5. V případě kladného vyjádření stavebního úřadu, provede Vámi vybraná firma montáž odběrného plynového zařízení (u nově plynofikovaných objektů to zahrnuje vnitřní instalaci, včetně typové plynoměrné skříňky HUP).

6. Po ukončení montážních prací provede odborná firma tlakovou zkoušku (zkoušku těsnosti a pevnosti plynového zařízení).

7. Před zahájením odběru zemního plynu je ještě třeba zrevidovat samotné odběrné plynové zařízení (výsledné stanovisko revize v bodě C musí být "Plynové zařízení je schopné bezpečného provozu").

nahoru


RWE

(vlastní obchodníky se zemním plynem RWE Transgas, a.s., Středočeská plynárenská, a.s., Západočeská plynárenská, a.s., Severočeská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s.)

Uzavření smlouvy

Aby bylo možné uzavřít s Vámi Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, je nezbytné splnění všech podmínek připojení zemního plynu, tak jak jsou definovány ve smlouvě o připojení k distribuční soustavě. Ta upravuje vztah mezi Vámi a provozovatelem distribuční soustavy skupiny RWE a řeší podrobně technické podmínky připojení.

Samotná smlouva o sdružených službách dodávky plynu, na jejímž základě je zahájena dodávky zemního plynu, se vždy uzavírá mezi Vámi jako zákazníkem a plynárenskou společností skupiny RWE. Smlouvu je možné uzavřít na našich kontaktních místech nebo kontaktujte NONSTOP zákaznickou linku RWE. Podepsaná smlouva o sdružených službách dodávky plynu je rovněž nezbytnou podmínkou pro osazení měřidla (plynoměru).

Součástí nově uzavřené smlouvy je také oznámení o výši záloh za sdružené služby dodávky plynu a obchodní podmínky sdružených služeb dodávky zemního plynu.

Údaje potřebné pro uzavření smlouvy (20,20 kB | PDF)

Uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu

Žádost o připojení k distribuční soustavě

Abychom mohli správně posoudit všechny Vaše potřeby při využívání zemního plynu z technického hlediska a nalézt pro Vás vhodné ekonomické řešení dodávek zemního plynu, je třeba vyplnit formulář  žádost o připojení k distribuční soustavě, který naleznete na stránkách příslušného provozovatele distribuční soustavy, a doložit všechny příslušné přílohy.

Podmínky připojení zemního plynu

Na základě Vámi podaného formuláře žádost o připojení k distribuční soustavě budou provozovatelem distribuční soustavy skupiny RWE stanoveny podmínky připojení zemního plynu (tj. způsob napojení, typ měření atd.). Tyto konkrétní podmínky budou zapracovány do smlouvy o připojení k distribuční soustavě, kterou se skupinou RWE uzavřete. Vymezené smluvní podmínky připojení zemního plynu je nezbytné promítnout i do projektové dokumentace výstavby Vašeho odběrného plynového zařízení, tj. do veškerých spotřebičů připojených na plynárensku soustavu, počínaje hlavním uzávěrem plynu a konče kotlem, sporákem nebo jiným zařízením pro konečné využití zemního plynu.

Výstavba odběrného plynového zařízení

Pro výstavbu nebo případnou rekonstrukci Vašeho odběrného plynového zařízení je ze zákona nutné oslovit příslušný stavební úřad a provést ohlášení plánované stavby. Na základě kladného úředního stanoviska může Vámi vybraná odborná firma provést výstavbu odběrného plynového zařízení. Pokud nevíte, na jakou firmu se ve Vašem bydlišti obrátit, můžete využít služeb instalačních společností, které dlouhodobě spolupracují se skupinou RWE.

Kontrola montážních prací a revize

Po ukončení všech montážních prací musí odborná firma rovněž provést zkoušku těsnosti a pevnosti plynového zařízení. Jsou-li plynové spotřebiče napojeny přímo na komín, musí být vyvložkován předepsaným způsobem. Před zahájením odběru zemního plynu a samotného provozu musí být provedena ještě revize odběrného plynového zařízení.

Připojení k distribuční soustavě

Po splnění všech podmínek, definovaných ve smlouvě o připojení k distribuční soustavě a po dokončení a kontrole montážních prací s Vámi bude projednána a uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky plynu, na základě které bude probíhat dodávka zemního plynu.

nahoru

Pražská plynárenská, a.s.

Zájemci o připojení odběrného místa si musí podat „žádost“ v uvedených případech:

 • při zřizování plynovodní přípojky
 • při plynofikaci pozemku, domu či bytu
 • při rozšíření odběrného plynového zařízení (nové plynové spotřebiče)

Žádost je nutné podat do doby zahájení územního nebo stavebního řízení pro připojované zařízení.

V případě žádosti o připojení neplynofikovaného objektu (pozemku) vždy přiložte plánek nebo situaci (pokud možno v měřítku) s vyznačením návrhu místa připojení a hranice předmětného objektu (pozemku), s upřesněním čísel sousedních objektů nebo parcel, resp. názvů ulic, ze kterého bude patrná lokalizace požadovaného odběrného místa.

Žádost je potřeba podat i:

 • při změně příkonu (výměna plynových spotřebičů za spotřebiče jiného typu, resp. s jiným výkonem)

Žádost o připojení k distribuční soustavě se předkládá na předepsaném tiskopisu, který lze získat v obchodních kancelářích nebo na stránce Formuláře ke stažení. Tuto žádost lze podat také elektronicky.

Uzavření smlouvy – zřízení nového odběrného místa

Před zahájením odběru zemního plynu je nutné uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu. Smlouvu lze uzavřít pouze se souhlasem většinového vlastníka nemovitosti a to na základě výpisu z KN, kupní smlouvy, rozhodnutí o dědictví.

K uzavření smlouvy je třeba předložit následující doklady:

 • průkaz totožnosti, v případě zastoupení druhou osobou plnou moc (formulář plné moci je množné získat na stránce Formuláře ke stažení nebo v obchodních kancelářích)
 • písemný souhlas většinového vlastníka dotčené nemovitosti se zavedením zemního plynu včetně souhlasu s instalací plynových spotřebičů
 • Technické podmínky připojení k distribuční soustavě stanovené na základě žádosti Pražskou plynárenskou Distribucí, a. s., včetně smlouvy o připojení k distribuční soustavě
 • pro nové odběrné plynové zařízení platnou a kladnou zprávu o výchozí revizi, vystavenou oprávněným revizním technikem, která musí obsahovat:
  • doklad o tlakové zkoušce, ne starší 6 měsíců, posudek kouřových cest (v případě, že je instalován plynový spotřebič s odkouřením do komína) vystavený oprávněnou kominickou firmou. Originál výchozí revize zůstane uložen v PP, a. s.
 • bankovní spojení:
  • v případě bezhotovostní platby – číslo bankovního spojení
  • v případě platby formou SIPO – spojovací číslo (pod jedním spojovacím číslem lze platit maximálně 3 zálohové platby)

(poznámka: o nové odběrné zařízení se jedná i v případě, kdy na odběrném místě přibude zařízení pro konečné využití plynu – spotřebič)

Obchodně - technické podmínky

Obchodně-technické podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu.

nahoru

Jihočeská plynárenská, a.s.

(vlastníkem je E.ON)

1. Vyplňte formulář Žádost o připojení k distribuční soustavě.

2. Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete spolu se situačním plánkem (snímek katastrální mapy napojovaného pozemku se zakreslením objektu v širších souvislostech) na adresu:

E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

3. Na základě žádosti připraví pracovníci společnosti E.ON návrh smlouvy o připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě a technické stanovisko. Stanovisko Vám poslouží k podklad ke zpracování projektové dokumentace vnitřní instalace plynu (přívod plynu do objektu, vnitřní rozvod plynu v objektu, umístění spotřebičů, jejich druh a výkon) a k následnému vydání stavebního povolení (případně ohlášení).

4. Chybí-li Vám přípojka, po dokončení vnitřních rozvodů plynu kontaktujte zákaznickou linku 840 111 333 nebo pošlete email a dohodněte si její zhotovení. Veškeré náklady na zemní práce (včetně uvedení terénu do původního stavu) hradíte Vy.

5. Ještě před osazením plynoměru uzavřete se společností E.ON Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu.

Smlouvu lze uzavřít na zákaznické lince E.ON (840 111 333), prostřednictvím partnerů E.ON či emailem.

6. Domluvte si se společností E.ON termín instalace plynoměru (připravte si revizní zprávu plynového zařízení a doklad o tlakové zkoušce). Příslušný technik Vám vystaví protokol o montáži měřidla.

7. Příslušná montažní firma provede vpuštění plynu do systému, odvzdušnění a seřízení veškerých připojených spotřebičů a vystaví Vám protokol o Vpuštění plynu a odvzdušnění (na jeho základě můžete požádat o kolaudaci stavby).

nahoru