Jak zařídím ukončení odběru plynu

RWE | Pražská plynárenská, a.s. | Jihočeská plynárenská, a.s.

Obecně

Chcete-li ukončit odběr plynu bez toho, že by okamžitě následovala nová smlouva na totéž odběrné místo (viz. Jak zajistím převod odběru plynu na nového odběratele), je vždy nutné provést demontáž plynoměru.

Navštivte některé z kontaktních míst příslušného dodavatele plynu a ukončete smlouvu o dodávce plynu / o sdružených službách dodávky zemního plynu (někteří dodavatelé umožňují vyřídit vše písemně bez nutnosti osobní návštěvy nebo Vás jejich pracovník navštíví doma).

V případě úmrtí odběratele plynu předložte při ukončování odběru kopii úmrtního listu.

Vyúčtování ukončeného odběru bývá zasláno na adresu původního odběrného místa. Vpřípadě, že tam již nebydlíte, nezapomeňte uvést Vaši novou kontaktní adresu.


RWE

(vlastní obchodníky se zemním plynem RWE Transgas, a.s., Středočeská plynárenská, a.s., Západočeská plynárenská, a.s., Severočeská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s.)

1. Navštivte některé z Kontaktních míst RWE nebo vyplňte formulář Žádost o ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky plynu.

2. Dohodněte si termín ukončení dodávky do místa spotřeby a také datum demontáže plynoměru.

nahoru

Pražská plynárenská, a.s.

V případě ukončení odběru a smluvního vztahu je důležité oznámit tuto skutečnost nejméně osm dní před dnem, ke kterému tak hodlá zákazník učinit.

Ukončení odběru nelze provést pouze na základě písemného sdělení. Z  tohoto důvodu Vás prosíme o návštěvu naší Obchodní kanceláře na adrese: Palác ADRIA, Jungmannova 31, Praha 1 nebo U Plynárny 500, Praha 4, kde s  Vámi bude ukončena smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu případně smlouva o dodávce a odběru zemního plynu. Ukončení smlouvy lze také realizovat formou návštěvy našeho pracovníka u  Vás. Termín jeho návštěvy si můžete sjednat na telefonním čísle: 840 555 333.

Dále je nutné umožnit pracovníkům PP, a. s., provedení závěrečného odečtu, odebrání plynoměru a oznámit adresu, na kterou má být zasláno vyúčtování ukončeného odběru. Je nezbytně nutné, aby odhlášení plynoměru bylo původním zákazníkem (popř. zplnomocněnou osobou) na žádosti o  ukončení odběru písemně potvrzeno podpisem, v jiném případě nebude Pražská plynárenská, a. s. považovat odběr za ukončený. Opomene-li zákazník provést ukončení odběru je povinen zaplatit plyn odebraný až do doby přihlášení nového zákazníka. popř. ukončení.

Ukončit odběr může pouze osoba, která má s naší společností uzavřenou smlouvu, po předložení průkazu totožnosti (v případě zastupování plné moci), při odhlašování odběru po zemřelém, po předložení úmrtního listu. Jestliže odběr ukončuje majitel nemovitosti doloží doklad potvrzující vlastnictví nemovitosti a čestné prohlášení o trvalém opuštění odběrného místa zákazníkem (formulář je možné získat v obchodních kancelářích nebo na stránce Formuláře ke stažení).

nahoru

Jihočeská plynárenská, a.s.

(vlastníkem je E.ON)

1. Vyplňte formulář Žádost o ukončení smlouvy.

2. Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete na adresu:

E.ON Česká republika, s.r.o.
Středisko služeb zákazníkům
Poštovní přihrádka 54
656 54 Brno

3. Na základě žádosti provedou pracovníci odečet stavu plynoměru a jeho demontáž (je-li odběrné místo nepřístupné, uveďte v žádosti Vaše telefonní číslo za účelem sjednání termínu demontáže).

Pozn.: Odstěhoval-li se původní odběratel bez udání kontaktní adresy, vyplní ten, kdo odběr plynu místo něj ukončuje, také Čestné prohlášení.

nahoru