Podpora z Operačního programu Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 26.06.2013 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky další výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzvy v prioritních osách 2, 3 a 6 jsou s ohledem na ukončování stávajícího programového období 2007-2013 vyhlášeny na zbývající objem finančních prostředků v daných prioritních osách. Příjem a hodnocení žádostí v XLIX. a L. výzvě bude probíhat po skupinách - první skupina bude tvořena žádostmi podanými od 27. 6. do 30. 8. 2013, druhá skupina žádostmi podanými od 2. 9. do 18. 10. 2013 a třetí skupina žádostmi podanými od 21. 10. do 29. 11. 2013. Viz http://www.opzp.cz/sekce/11/aktualni-nabidka-podpory/

XLVIII. výzva - prioritní osa 2. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 2 jsou přijímány od 28. června do 31. října 2013. V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na výstavbu nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případnou rekonstrukci centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu. V případě rekonstrukce spalovacího zdroje budou přijatelné také projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL.

L. výzva - prioritní osy 3 a 6. Žádosti jsou přijímány od 27. června do 29. listopadu 2013. V rámci této výzvy v prioritní ose 3 není žadatel povinen k žádosti předkládat: Projektovou dokumentaci, Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) - v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.