Teplárenství - Úloha státu

Státní energetická inspekce – ČR SEI

Energetický regulační úřad – ERÚ

Ministerstvo průmyslu a obchodu - MPO


Státní energetická inspekce – ČR SEI

ČR - Státní energetická inspekce (SEI) je orgánem státní správy s postavením a působností určenou zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

SEI je správním úřadem podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

Člení se na:

 • ústřední inspektorát,
 • územní inspektoráty.

ČR-SEI je organizační složkou státu, je rozpočtovou organizací se sídlem v Praze. Ústřední inspektorát má sídlo v Praze. Sídla územních inspektorátů a jejich územní působnost jsou dána sídlem krajských úřadů a územním obvodem kraje a Magistrátu hlavního města Prahy.

V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel inspekce, kterého jmenuje a odvolává dle zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech, ministr průmyslu a obchodu. Ústřednímu řediteli jsou přímo podřízeni zástupce ústředního ředitele (jemuž jsou podřízeny odbory elektroenergetiky a plynárenství, teplárenství a informačních a komunikačních technologií) a odbor správního řízení. Uvedené odbory zajišťují odbornou a sankční činnost ČR-SEI. Ústřednímu řediteli jsou dále přímo podřízeny odbor ústředního ředitele a odbor rozpočtu, které zajišťují vnitřní chod organizace. V čele každého územního inspektorátu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ústřední ředitel. Vnitřní organizační členění jednotlivých inspektorátů je přizpůsobeno členění zákona. Na územních inspektorátech jsou ředitelům inspektorátů podřízena oddělení elektroenergetiky a plynárenství, teplárenství a správního řízení, která jsou metodicky řízena z ústředního inspektorátu .

ČR-SEI v souladu s § 93 odst. 1 zák.č. 458/2000 Sb. kontroluje na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Energetického regulačního úřadu a z vlastního podnětu dodržování:

 • zákona č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů v rozsahu podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve znění pozdějších předpisů,
 • Nařízení ES/1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k síti pro přeshraniční výměny elektrické energie,
 • zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

ČR-SEI dále v souladu s § 93 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění zákona č. 670/2004 Sb. za porušení právních předpisů dle předchozího odstavce ukládá pokuty na základě vlastního zjištění. Výsledky kontrolní činnosti ČR-SEI jsou sankční opatření vůči subjektům porušujícím zmíněné právní předpisy, ale především umožňují státním orgánům objektivně analyzovat chování všech subjektů na straně zdrojů, přenosu i spotřeby energie a následně z pozice státu přijímat účinná opatření.

Zpět


Energetický regulační úřad – ERÚ

Energetický regulační úřad (ERÚ, úřad) byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice.

Úřad sídlí v Jihlavě, dislokované pracoviště je v Praze. Řídí ho předseda, kterého na 5 let jmenuje a odvolává vláda.

Hlavními úkoly ERÚ jsou:

 • podpora hospodářské soutěže,
 • podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie,
 • ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence.

ERÚ jako organizaci tvoří:

Úsek předsedy

Zajišťuje činnosti související s řízením úřadu předsedou, činnosti vyplývající z právních norem státu (zejména bezpečnost), auditorské činnosti, poskytování informací a vztahy s veřejností a s ostatními správními úřady včetně Vlády ČR a Parlamentu ČR, ostatními regulačními orgány, s relevantními institucemi EU a zajišťuje činnosti legislativně právní.

Organizačně je úsek předsedy členěn na:

 • kabinet předsedy,
 • oddělení legislativně právní.

Sekce regulace

Připravuje cenová rozhodnutí úřadu pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. V rámci sekce se rozhodují spory, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi jednotlivými držiteli licencí nebo držiteli licencí a jejich zákazníky, schvalují se pravidla provozování přenosové soustavy a distribučních soustav v elektroenergetice, řád provozovatele přepravní soustavy a řády provozovatelů distribučních soustav v plynárenství. Sekce regulace připravuje prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu a zákonu na podporu využívání obnovitelných zdrojů, stanovuje pravidla pro organizování trhu s elektřinou a plynem a zabývá se analýzou fungování těchto trhů, stanovuje požadovanou kvalitu dodávek a služeb v elektroenergetice a plynárenství.

Sekce regulace se člení na:

Odbor elektroenergetiky:   

základním úkolem odboru je stanovování cen za přenos a distribuci elektřiny a souvisejících služeb, stanovení a úprava pravidel, kterými se řídí trh s elektřinou a určení podmínek přístupu k sítím pro konečné zákazníky a výrobce. Zabývá se podporou výroby elektřiny z obnovitelných a dalších ekologických zdrojů. Mezi činnosti odboru patří také zpracování statistiky v elektroenergetice.

Odbor plynárenství:           

základním úkolem odboru je stanovování cen za přepravu a distribuci plynu a souvisejících služeb, stanovení a vyhodnocování pravidel pro organizování trhu se zemním plynem.

Odbor teplárenství:        

úkolem oddělení e především stanovování závazných podmínek pro tvorbu věcně usměrňované ceny tepelné energie, vyhodnocení jejich uplatňování a zpracování podkladů při řešení sporů mezi dodavateli a odběrateli tepelné energie.

Odbor licencí

Rozhoduje o udělení, změně nebo zrušení licence, která je základním předpokladem pro podnikání v energetických odvětvích. Licence je obdobou státní autorizace, kterou vydávalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako "státní souhlas" podle zákona č. 222/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odbor licencí dále rozhoduje o uložení povinnosti poskytnout energetické zařízení pro výrobu a dodávky určené k úhradě prokazatelných ztrát držitelů licence, kteří plní povinnosti nad rámec licence. Odbor rozhoduje v řízeních podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

Odbor strategie

Svou činností zajišťuje zejména dlouhodobé strategické činnosti úřadu, především tvorbu střednědobé a dlouhodobé koncepce regulace v jednotlivých odvětvích energetiky ve spolupráci s ostatními útvary ERÚ a v jejím rámci se zabývá monitoringem energetických odvětví, jak na úrovni Evropské unie, tak i v ostatních zemích a úzce spolupracuje s evropskými institucemi a ostatními regulačními orgány.

Odbor kanceláře úřadu

Odpovídá za správu samostatné kapitoly státního rozpočtu podle § 17 energetického zákona, za činnosti ekonomické, správy majetku, provozu úřadu, mzdové, personální a organizační činnosti a za oblast informatiky. 

Zpět


Ministerstvo průmyslu a obchodu - MPO

 • vydává státní souhlas s výstavbou vybraných plynových zařízení
 • vyjadřuje se k výstavbě nových zdrojů a přímých vedení v elektroenergetice,
 • zpracovává státní energetickou koncepci,
 • zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána nebo závazků vyplývajících z členství v mezinárodních organizacích,
 • informuje Komisi Evropských společenství (dále jen "Komise") o opatřeních přijatých ke splnění dodávky poslední instance, ochrany zákazníků a ochrany životního prostředí a o jejich vlivu na hospodářskou soutěž, o přijatých ochranných opatřeních v případě náhlé krize na trhu s energií, v případě ohrožení bezpečnosti osob a zařízení a ohrožení celistvosti energetických soustav;
 • informuje rovněž všechny členské státy Evropské unie, o dovozech elektrické energie z hlediska fyzikálních toků, ke kterým došlo během předchozích 3 měsíců ze třetích zemí a to jednou za 3 měsíce, o důvodech zamítnutí žádostí o udělení státní autorizace, o skutečnostech, týkajících se kombinované výroby elektřiny a tepla, o roční statistice výkonu v kombinované výrobě a k tomu užitých palivech a o primárních energetických úsporách dosažených uplatněním kombinované výroby. Dále informuje o schopnosti elektrizační soustavy zajišťovat dodávky pokrývající současnou a předpokládanou poptávku po elektřině, o provozním zabezpečení přenosové soustavy a distribučních soustav, o předpokládané rovnováze nabídky a poptávky během období příštích pěti let, o vyhlídkách na zabezpečení dodávek elektřiny v období pěti až patnácti let ode dne informování Komise, o investičních záměrech provozovatele přenosové soustavy a záměrech jiných osob, které jsou mu známy a které se týkají poskytování přeshraniční propojovací kapacity během následujících pěti nebo více kalendářních let.
 • zajišťuje v případě potřeby nabídkové řízení na nové výrobní kapacity, má právo z důvodů zabezpečení dodávky dát pokyn, aby byla dána přednost připojení výroben elektřiny a plynu, které využívají domácí primární energetické palivové zdroje, do míry nepřesahující v kalendářním roce 15 % celkové primární energie nezbytné na výrobu elektřiny a výrobu plynu,
 • uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního rozvoje a předává národní zprávu o stavu elektroenergetiky a plynárenství Komisi.

Ministerstvo průmyslu a obchodu sídlí Na Františku 1039/32, 110 00 Praha 

Zpět