Elektroenergetika - Legislativa

Legislativní proces - Zákon 
Podívejte se na schematické znázornění procesu schvalování zákonů v České republice.
Legislativní proces - Nařízení vlády 
Podívejte se na schematické znázornění procesu schvalování nařízení vlády v České republice.
Legislativní proces - Vyhláška 
Podívejte se na schematické znázornění procesu schvalování vyhlášek v České republice.

Výroba elektrické energie

 

Práva a povinnosti výrobce elektrické energie

Distribuce elektrické energie

Práva a povinnosti provozovatele elektrické soustavy

Práva a povinnosti provozovatele distribuční soustavy

Obchod a trh

Práva a povinnosti obchodníka s elektřinou

Práva a povinnosti zákazníka


Výrobce elektřiny

Výrobce elektřiny má právo:

 • připojit své zařízení k elektrizační soustavě, pokud splňuje podmínky připojení k přenosové soustavě nebo k distribučním soustavám a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy,
 • dodávat elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny ostatním účastníkům trhu s elektřinou nebo do jiných států prostřednictvím přenosové soustavy nebo distribuční soustavy,
 • dodávat elektřinu vyrobenou ve vlastní výrobně elektřiny pro vlastní potřebu a pro potřebu ovládaných společností, pokud mu to podmínky provozování přenosové soustavy a distribučních soustav umožňují,
 • nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy. za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy,
 • omezit, přerušit, nebo ukončit dodávku elektřiny svým zákazníkům při neoprávněném odběru elektřiny.

Výrobce elektřiny je povinen:

 • na své náklady zajistit připojení svého zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě,
 • umožnit a uhradit instalaci měřicího zařízení provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena (druhy měřicích zařízení, způsob jejich instalace, umístění a další podrobnosti měření obsahují Pravidla provozování přenosové soustavy nebo Pravidla provozování příslušné distribuční soustavy),
 • zpřístupnit měřicí zařízení provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena,
 • instalovat u nově budovaných výroben o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 30 MW a více a provozovat zařízení pro poskytování podpůrných služeb (podrobnosti o druhu instalovaného zařízení pro poskytování podpůrných služeb obsahují Pravidla provozování přenosové soustavy nebo Pravidla provozování příslušné distribuční soustavy),
 • řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena,
 • předávat operátorovi trhu technické údaje vyplývající ze smluv o dodávce elektřiny prostřednictvím subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za jeho odchylku, nebo přímo pokud je subjektem zúčtování, a další nezbytné informace pro plnění povinností operátora trhu,
 • poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena, potřebné údaje pro provoz a rozvoj přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, a operátorovi trhu údaje potřebné pro plnění jeho povinností,
 • předávat provozovateli soustavy, ke které je připojen, informace nezbytné pro dispečerské řízení,
 • dodržovat parametry kvality dodávané elektřiny stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy,
 • podílet se na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením výrobny elektřiny,
 • uhradit provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy podle pravidel trhu s elektřinou systémové služby, odpovídající objemu elektřiny vyrobené ve vlastní výrobně a spotřebované zákazníkem bez použití energetického zařízení jiného držitele licence,
 • informovat účastníky trhu s elektřinou způsobem umožňujícím dálkový přístup o podílu zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny v uplynulém roce, o množství emisí CO2 a o množství radioaktivního odpadu, vyprodukovaného při výrobě elektřiny v uplynulém roce,
 • za účelem zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizační soustavy, při předcházení stavu nouze a při stavech nouze a za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy, na pokyn provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy, nabízet provozně a obchodně nevyužité výrobní kapacity,
 • zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na výrobu elektřiny u operátora trhu s elektřinou, zaregistrováním se výrobce elektřiny stává registrovaným účastníkem trhu s elektřinou (dále jen „registrovaný účastník trhu“),
 • dodržovat povinnosti obchodníka v případech, kdy dodává elektřinu zákazníkům,
 • poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy informace nezbytné pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a rozvoje elektrizační soustavy,
 • upozornit zákazníky nejpozději 2 měsíce předem na záměr měnit smluvní podmínky,
 • vypracovat havarijní plán do 6 měsíců od udělení licence a dále jej každoročně upřesňovat; při jeho tvorbě a upřesňování spolupracovat s provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy, k níž je výrobna elektřiny připojena. Tato povinnost se nevztahuje na výrobu elektřiny, jehož výrobna elektřiny má instalovaný výkon nižší než 10 MW.

Seznam výrobců elektřiny s kontaktními údaji lze nalézt na www.eru.cz, kde v souhrnném seznamu se jedná o držitele licence s číslem začínajícím 11.

 Zpět


 

Provozovatel přenosové soustavy

Provozovatel přenosové soustavy zajišťuje spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj přenosové soustavy a za tím účelem spolupracuje s provozovateli propojených přenosových soustav, poskytuje přenos elektřiny na základě uzavřených smluv, řídí toky elektřiny v přenosové soustavě při respektování přenosů elektřiny mezi propojenými soustavami ostatních států a ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav v elektrizační soustavě a  odpovídá za zajištění systémových služeb pro elektrizační soustavu na úrovni přenosové soustavy.

Provozovatel přenosové soustavy nesmí být držitelem licence na obchod s elektřinou, distribuci elektřiny a výrobu elektřiny. Obstarávání elektřiny pro zajišťování spolehlivého provozování přenosové soustavy není považováno za obchod s elektřinou.

Provozovatel přenosové soustavy má právo

 • zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu přenosové soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů,
 • obstarávat za nejnižší náklady podpůrné služby a elektřinu pro krytí ztrát elektřiny v přenosové soustavě a pro vlastní potřebu; pro řízení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou a pro řízení toků elektřiny obstarávat regulační energii,
 • omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny účastníkům trhu s elektřinou při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů, při předcházení stavu nouze nebo při stavech nouze, při neoprávněném přenosu elektřiny, jestliže mu zákazník neumožní přístup k měřicímu zařízení, jestliže se jedná o neoprávněný odběr elektřiny, při provádění plánovaných prací na zařízení přenosové soustavy nebo v jeho ochranném pásmu, zejména oprav, stavebních úprav, údržby a revizí, při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, při odběru elektřiny zařízeními, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob, nebo při odběru elektřiny zařízeními, která ovlivňují kvalitu elektřiny v neprospěch  účastníků trhu s elektřinou a zákazník nevybavil tato odběrná zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů,
 • změnit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny z výroben, přeshraniční výměnu elektřiny a dovoz elektřiny ze zahraničí nebo vývoz elektřiny do zahraničí k zajištění spolehlivého provozu přenosové soustavy, při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů, při předcházení stavu nouze nebo při stavech nouze, při neoprávněném přenosu elektřiny, při neoprávněné dodávce elektřiny do přenosové soustavy, jestliže mu výrobce neumožní přístup k měřicímu zařízení, při provádění plánovaných prací na zařízení přenosové soustavy nebo v jeho ochranném pásmu, zejména oprav, stavebních úprav, údržby a revizí, při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, při dodávce elektřiny zařízeními, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob, nebo při dodávce elektřiny zařízeními, která ovlivňují kvalitu elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou a výrobce nevybavil tato zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů,
 • v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení přenosové soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení,
 • vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení přenosové soustavy,
 • odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení přenosové soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel,
 • vstupovat v souladu se zvláštními právními předpisy do uzavřených prostor a zařízení sloužících k výkonu činností a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu dráhy, jakož i vstupovat na nemovitosti, kde jsou umístěna zvláštní zařízení telekomunikací, v rozsahu a způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti,
 • uplatnit na trhu s elektřinou povinně vykoupenou elektřinu z obnovitelných zdrojů.
 • Jestliže není možné písemnou smlouvou s vlastníkem nemovitosti zajistit umístění zařízení přenosové soustavy na jeho nemovitosti, protože vlastník dotčené nemovitosti není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh provozovatele přenosové soustavy o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části pro účely zřizování a provozování zařízení přenosové soustavy na cizích nemovitostech, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení.
 • Při provádění plánovaných prací na zařízení přenosové soustavy nebo v jeho ochranném pásmu, zejména oprav, stavebních úprav, údržby a revizí je provozovatel přenosové soustavy povinen oznámit započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávek elektřiny způsobem v místě obvyklým, nejméně však 50 dnů předem. V těchto případech je provozovatel přenosové soustavy povinen obnovit dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení.  V těchto případech není právo na náhradu škody a ušlého zisku. Toto neplatí, nesplní-li provozovatel přenosové soustavy oznamovací povinnost nebo není-li dodržena kvalita dodávek elektřiny. Provozovatel přenosové soustavy je povinen při výkonu oprávnění co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitosti jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě. Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele přenosové soustavy majetková újma nebo je-li omezen v užívání nemovitosti, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u provozovatele přenosové soustavy, který způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl.

Provozovatel přenosové soustavy je povinen

 • připojit k přenosové soustavě zařízení každého a poskytnout přenos každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo při ohrožení spolehlivého provozu přenosové soustavy,
 • zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro připojení jejich zařízení k přenosové soustavě,
 • zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro přenos elektřiny přenosovou soustavou,
 • zajistit zřízení technického dispečinku a odpovídat za jeho činnost,
 • zajišťovat měření v přenosové soustavě včetně jejich vyhodnocování a předávat operátorovi trhu s elektřinou naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění jeho povinností,
 • zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňovat Pravidla provozování přenosové soustavy a vykonávat licencovanou činnost v souladu s těmito pravidly,
 • poskytovat provozovatelům jiných přenosových soustav a provozovatelům distribučních soustav, se kterými je jeho soustava propojena, informace nezbytné k zajištění vzájemné spolupráce při provozu a rozvoji sítí,
 • informovat ministerstvo a Energetický regulační úřad o omezení dovozu nebo vývozu elektřiny,
 • zpracovávat ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav roční přípravu provozu přenosové soustavy, a to zejména rozsah a termíny odstávek zařízení pro přenos a předpokládané omezení přenosu, a zveřejňovat ji,
 • každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj přenosové soustavy včetně propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, a to nejméně na 5 let,
 • průběžně zveřejňovat informace o možnostech přenosu elektřiny přenosovou soustavou způsobem stanoveným v Pravidlech provozování přenosové soustavy,
 • provádět ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav hodnocení provozu přenosové soustavy z technického hlediska,
 • účtovat odděleně za přenos a za systémové služby,
 • zpracovávat údaje potřebné pro rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o cenách za přenos a o cenách za systémové služby,
 • zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství, které získává při výkonu své činnosti, včetně zajištění ochrany údajů předávaných operátorovi trhu,
 • vypracovat havarijní plány do 6 měsíců od udělení licence a dále je každoročně upřesňovat, při jejich tvorbě a upřesňování spolupracovat s provozovateli distribučních soustav, jejichž zařízení je připojeno k přenosové soustavě,
 • dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek elektřiny a služeb,
 • informovat ministerstvo nejpozději do konce druhého týdne měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí o fyzikálních tocích dovozu elektřiny ze států, které nejsou členy Evropské unie,
 • zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně nejpozději do 1. března zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení přenosové soustavy a o opatřeních na pokrytí špičkové spotřeby elektřiny a řešení výpadku výroben elektřiny,
 • poskytovat součinnost operátorovi trhu s elektřinou při organizování vnitrodenního trhu s elektřinou a vyrovnávacího trhu s regulační energií,
 • zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na přenos elektřiny u operátora trhu s elektřinou; zaregistrováním se provozovatel přenosové soustavy stává registrovaným účastníkem trhu,
 • hradit výrobci, jehož výrobna je přímo připojena k přenosové soustavě, příspěvky k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nebo vyrobené z druhotných energetických zdrojů,
 • seznam držitelů licence na přenos elektřiny s kontaktními údaji lze nalézt na http://www.eru.cz/ kde v souhrnném seznamu se jedná o držitele licence s číslem začínajícím na 13.

Zpět


Provozovatel distribuční soustavy

Provozovatel distribuční soustavy zajišťuje spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, umožňuje distribuci elektřiny na základě uzavřených smluv, řídí toky elektřiny v distribuční soustavě při respektování přenosů elektřiny mezi ostatními distribučními soustavami a přenosovou soustavou ve spolupráci s provozovateli ostatních distribučních soustav a provozovatelem přenosové soustavy.

Provozovatel distribuční soustavy nesmí být držitelem licence na přenos elektřiny.

Provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst zákazníků, nesmí být souběžným držitelem licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem.

Provozovatel distribuční soustavy má právo:

 • zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu distribuční soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů,
 • nakupovat s nejnižšími náklady podpůrné služby a elektřinu pro krytí ztrát elektřiny v distribuční soustavě a pro vlastní potřebu,
 • omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny účastníkům trhu s elektřinou při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů, při stavech nouze nebo při předcházení stavu nouze, při neoprávněné distribuci elektřiny, jestliže mu zákazník opakovaně neumožní přístup k měřicímu zařízení, při neoprávněném odběru elektřiny, při provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho ochranném pásmu, zejména oprav, stavebních úprav, údržby a revizí, při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, při odběru elektřiny zařízeními, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob, nebo při odběru elektřiny zařízeními, která ovlivňují kvalitu elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou a zákazník nevybavil tato odběrná zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů,
 • změnit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny z výroben a dovoz elektřiny ze zahraničí nebo vývoz elektřiny do zahraničí s ohledem na spolehlivý provoz distribuční soustavy při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů, při stavech nouze nebo při předcházení stavu nouze, při neoprávněné distribuci elektřiny, jestliže mu výrobce neumožní přístup k měřicímu zařízení, při neoprávněné dodávce do distribuční soustavy, při provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho ochranném pásmu, zejména oprav, stavebních úprav, údržby a revizí, při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, při dodávce elektřiny zařízeními, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob, nebo při dodávce elektřiny zařízeními, která ovlivňují kvalitu elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou a výrobce nevybavil tato zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů,
 • v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení distribuční soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení,
 • vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním zařízení distribuční soustavy,
 • odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel,
 • vstupovat nebo vjíždět v souladu se zvláštními právními předpisy do uzavřených prostor a zařízení sloužících k výkonu činností a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu dráhy, jakož i vstupovat nebo vjíždět na nemovitosti, kde jsou umístěna zvláštní zařízení telekomunikací, v rozsahu a způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti.
 • Jestliže není možné písemnou smlouvou s vlastníkem nemovitosti zajistit umístění zařízení distribuční soustavy na jeho nemovitosti, protože vlastník dotčené nemovitosti není znám nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh příslušného provozovatele distribuční soustavy o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části pro účely zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy na cizích nemovitostech, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení.

Při provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho ochranném pásmu, zejména oprav, stavebních úprav, údržby a revizí je provozovatel distribuční soustavy povinen oznámit započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávek elektřiny způsobem v místě obvyklým, nejméně však 15 dnů předem. Ohlašovací povinnost nevzniká při provádění nutných provozních manipulací, při nichž omezení nebo přerušení dodávky elektřiny nepřekročí 20 minut. V uvedených případech je provozovatel distribuční soustavy povinen obnovit dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení; v případech neoprávněné dodávky či neoprávněného odběru je povinen obnovit dodávku po úhradě náhrady škody. Dále v těchto případech není právo na náhradu škody a ušlého zisku. To neplatí, nesplní-li provozovatel distribuční soustavy oznamovací povinnost nebo není-li dodržena kvalita dodávek elektřiny.

Provozovatel distribuční soustavy je povinen při výkonu oprávnění co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitosti jim bezprostředně oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě. Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele distribuční soustavy majetková újma nebo je-li omezen v obvyklém užívání nemovitosti, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u provozovatele distribuční soustavy, který způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl.

Provozovatel distribuční soustavy je povinen:

 • připojit k distribuční soustavě zařízení každého a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování distribuční soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohrožení spolehlivého provozu distribuční soustavy,
 • na základě žádosti obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny přerušit v případě neoprávněného odběru dodávku elektřiny zákazníkům,
 • zajišťovat neznevýhodňující podmínky pro připojení zařízení k distribuční soustavě, u zákazníků odebírajících elektřinu ze sítí nízkého napětí, kteří nejsou vybaveni průběhovým měřením, přiřadit odpovídající typový diagram dodávek,
 • zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro distribuci elektřiny distribuční soustavou,
 • zajistit zřízení technického dispečinku v případě, že provozuje zařízení s napětím 110 kV a odpovídat za jeho činnost,
 • zajišťovat měření v distribuční soustavě včetně jejich vyhodnocování a předávat operátorovi trhu naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění jeho povinností,
 • zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňovat Pravidla provozování distribuční soustavy a vykonávat licencovanou činnost v souladu s těmito pravidly,
 • poskytovat provozovateli přenosové soustavy a provozovatelům jiných distribučních soustav, se kterými je jeho soustava propojena, informace nezbytné k zajištění vzájemné spolupráce,
 • zpracovávat v souladu s dispečerským řádem ve spolupráci s provozovateli ostatních distribučních soustav a provozovatelem přenosové soustavy roční přípravu provozu distribuční soustavy, a to zejména rozsah a termíny odstávek zařízení pro distribuci a předpokládané omezení distribuce, a zveřejňovat ji,
 • každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj distribuční soustavy, a to nejméně na 5 let,
 • průběžně zveřejňovat informace o možnostech distribuce elektřiny v distribuční soustavě způsobem stanoveným v Pravidlech provozování distribuční soustavy,
 • provádět hodnocení provozu distribuční soustavy z technického hlediska,
 • zpracovávat údaje nezbytné pro rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o cenách za distribuci elektřiny,
 • zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství, které získává při výkonu své činnosti, včetně zajištění ochrany údajů předávaných operátorovi trhu,
 • vypracovat havarijní plány do 6 měsíců od udělení licence a dále je každoročně upřesňovat; při jejich tvorbě a upřesňování spolupracovat s provozovateli soustav, s jejichž zařízením je jeho zařízení propojeno,
 • dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek elektřiny a služeb,
 • na své náklady zajistit připojení svého zařízení k jiné distribuční soustavě a podílet se na úhradě oprávněných nákladů příslušného provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení k této distribuční soustavě,
 • uhradit provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy platbu za regulovaný přístup do přenosové soustavy nebo příslušné distribuční soustavy,
 • poskytnout na vyžádání dodavateli poslední instance údaje o zákazníkovi a jeho odběrném místě v rozsahu nezbytném pro zajištění dodávky poslední instance,
 • na své náklady zajistit připojení svého zařízení k přenosové soustavě a podílet se na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy spojených s připojením svého zařízení k přenosové soustavě.
 • informovat ministerstvo nejpozději do konce druhého týdne měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí o fyzikálních tocích dovozu elektřiny ze států, které nejsou členy Evropské unie,
 • zpracovávat a předávat operátorovi trhu s elektřinou údaje z měření pro potřeby tvorby typových diagramů dodávek,
 • zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení distribuční soustavy,
 • zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na distribuci elektřiny u operátora trhu s elektřinou; zaregistrováním se provozovatel distribuční soustavy stává registrovaným účastníkem trhu,
 • řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy, ke které je jeho soustava připojena při stavech nouze vyhlášeném tímto provozovatelem nebo při předcházení stavům nouze oznámeném tímto provozovatelem,
 • zajistit přenos elektřiny a v případě provozovatele distribuční soustavy nepřipojené přímo k přenosové soustavě distribuci elektřiny v rozsahu uzavřených smluv na distribuci elektřiny s účastníky trhu s elektřinou,
 • provést technická opatření k ochraně ptactva na nově instalovaných stožárech venkovního vedení vysokého napětí,
 • zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za konkurenceschopné ceny energetických služeb.

Provozovatel distribuční soustavy přímo připojené na přenosovou soustavu je povinen hradit výrobcům elektřiny připojeným k jeho distribuční soustavě nebo k distribuční soustavě připojené k jím provozované distribuční soustavě příspěvky k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nebo vyrobené z druhotných energetických zdrojů.

Seznam držitelů licence na distribuci elektřiny s kontaktními údaji lze nalézt na http://www.eru.cz/ kde v souhrnném seznamu se jedná o držitele licence s číslem začínajícím na 12.

Zpět


Obchodník s elektřinou

Obchodník s elektřinou má právo

 • na poskytnutí přenosu nebo distribuce elektřiny,
 • nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu a od držitelů licence na obchod nebo z jiných států a prodávat ji ostatním účastníkům trhu s elektřinou nebo do jiných států,
 • na poskytnutí informací od operátora trhu nezbytných k vyúčtování dodávek elektřiny zákazníkům, jejichž odběrné místo je registrováno u operátora trhu,
 • ukončit nebo přerušit dodávku elektřiny zákazníkům při neoprávněném odběru elektřiny.

Obchodník s elektřinou je povinen

 • řídit se v souladu s uzavřenou smlouvou o přenosu nebo o distribuci Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribučních soustav,
 • předávat operátorovi trhu technické údaje ze smluv o dodávce elektřiny a další nezbytné informace pro plnění povinností operátora trhu v případě, že je subjektem zúčtování,
 • nabízet zákazníkům spravedlivý a nediskriminující výběr způsobu platby za dodanou elektřinu,
 • upozornit zákazníky nejpozději 2 měsíce předem na záměr změnit smluvní podmínky,
 • účtovat odděleně o dodávce elektřiny poslední instance,
 • dodržovat parametry kvality dodávek elektřiny a služeb,
 • zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na obchod s elektřinou u operátora trhu; zaregistrováním se obchodník s elektřinou stává registrovaným účastníkem trhu,
 • vykonávat činnost dodavatele poslední instance,
 • zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za konkurenceschopné ceny,
 • informovat neprodleně operátora trhu a zákazníka o tom, že pozbyl oprávnění nebo možnost uskutečňovat dodávku elektřiny,
 • poskytnout provozovateli distribuční soustavy identifikační údaje o zákazníkovi, jemuž dodává elektřinu na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny,
 • poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy informace nezbytné pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu,
 • strpět opatření prováděná provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy při předcházení stavu nouze nebo při stavu nouze,

Seznam držitelů licence na obchod s elektřinou s kontaktními údaji lze nalézt na http://www.eru.cz/ kde v souhrnném seznamu se jedná o držitele licence s číslem začínajícím na 14.

Zpět


Zákazník

Zákazník má právo:

 • na uzavření smlouvy o připojení a na připojení svého odběrného elektrického zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, pokud splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy a má k připojení souhlas vlastníka dotčené nemovitosti,
 • nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu elektřiny a od držitelů licence na obchod s elektřinou, nakupovat elektřinu z jiných států nebo na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu,
 • na dopravu dohodnutého množství elektřiny do odběrného místa za regulované ceny, pokud má pro dodávku elektřiny uzavřenu smlouvu o přenosu nebo o distribuci elektřiny,
 • na informace o celkové směsi paliv dodavatele a informace o dopadu na životní prostředí,
 • na bezplatnou volbu a změnu dodavatele elektřiny.

Zákazník je povinen

 • řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo technického dispečinku provozovatele příslušné distribuční soustavy, ke které je jeho zařízení připojeno a Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy,
 • umožnit instalaci měřicího zařízení provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy (druhy měřicího zařízení, způsob jeho instalace, umístění a další podrobnosti měření obsahují Pravidla provozování přenosové soustavy nebo Pravidla provozování příslušné distribuční soustavy),
 • zajistit přístup k měřicím zařízením provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy,
 • udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám (ČSN),
 • předávat operátorovi trhu technické údaje ze smluv o dodávce elektřiny, pokud je subjektem zúčtování,
 • provádět dostupná technická opatření zamezující ovlivňování kvality elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou,
 • podílet se podle výše odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu,
 • při změně parametrů elektřiny upravit na svůj náklad svá odběrná elektrická zařízení tak, aby vyhovovala těmto změnám,
 • zaregistrovat se u operátora trhu před uskutečním dodávky elektřiny od jiného výrobce elektřiny nebo obchodníka s elektřinou nebo pokud je subjektem zúčtování, zaregistrováním se zákazník stává registrovaným účastníkem trhu,
 • uhradit dodavateli poslední instance dodávku elektřiny a to od okamžiku zahájení této dodávky,
 • při stavebních úpravách distribuční soustavy anebo její části, včetně přípojek, respektovat nové místo připojení, včetně změny umístění měřicího zařízení na veřejně přístupná místa; dojde-li v důsledku stavebních úprav ke změně umístění měřicího zařízení, považuje se elektrické zařízení za ním za odběrné elektrické zařízení v majetku vlastníka nemovitosti; náklady na provedené změny hradí provozovatele distribuční soustavy.
 • Na odběrných elektrických zařízeních, kterými prochází neměřená elektřina, nesmí být prováděny žádné zásahy bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy.
 • Zákazník může provozovat vlastní náhradní zdroj, pokud je propojen s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, pouze po dohodě s provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem příslušné distribuční soustavy.
 • Vlastník nemovitosti, do které je zákazníkům dodávána elektřina na základě smlouvy, je povinen tuto dodávku zákazníkům umožnit, udržovat společnou domovní elektrickou instalaci sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám, poskytovat technické údaje o společné domovní elektrické instalaci příslušnému držiteli licence na distribuci elektřiny, umožnit příslušnému držiteli licence na distribuci elektřiny přístup k této společné domovní instalaci. Společná domovní elektrická instalace v nemovitosti sloužící pro připojení více zákazníků z jedné elektrické přípojky, je součástí nemovitosti.

Operátor trhu - OTE

Viz kapitola Operátor trhu - OTE