Energetický zákon: umožnění dodávky plynu vlastníkem nemovitosti

k § 63 odst. 1, odst. 2, odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) *)

V případě, kdy zákon ukládá dvěma subjektům obsahově vzájemně související povinnosti, soud nemůže postihnout za neplnění svých povinností pouze jednoho z nich, bez ohledu na to, zda v  důsledku předchozího případného porušení povinnosti druhým subjektem vůbec měl možnost svým povinnostem dostát. Tedy ani nelze připustit situaci, kdy by měl být plyn dodáván tomu, kdo porušuje zákonné povinnosti chráněného zákazníka.

            Konkrétně tedy ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v původním znění, výslovně podmiňuje právo chráněného zákazníka na připojení odběrného plynového zařízení mimo jiné tím, že připojované zařízení splňuje požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy, technickými normami a pravidly. Z tohoto a contrario vyplývá, že pochybnost o splnění této podmínky zpochybňuje rovněž právo na připojení odběrného plynového zařízení takového zákazníka a vlastník nemovitosti tak za odmítnutí dodávání plynu nemůže být sankcionován.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. března 2007, č. j. (SJS) 6 As 71/2005 - 82)

Věc: Jaroslav S. proti Státní energetické inspekci o  uložení pokuty.

*) Od 1.1.2007 jsou všichni koneční zákazníci oprávněnými zákazníky; nyní srovnej § 62 odst. 1, odst. 2 a odst. 4.