• Směrnice EU - výběr

 • Nařízení EU - výběr

 • Rozhodnutí EU - výběr

 • Směrnice a nařízení EU - ostatní

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES

   ze dne 8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES

   ze dne 22. října 2008 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008

   ze dne 22. října 2008 o energetické statistice (Text s významem pro EHP)
  • Nařízení Rady č. 7/63/EURATOM

   ze dne 3. prosince 1963 o jednacím řádu rozhodčího výboru podle článku 18 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii
  • Směrnice Rady ze dne 4. prosince 1990

   kterou se mění některé směrnice Společenství o statistice nákladní dopravy a statistice cen plynu a elektřiny, pokud jde o provádění těchto směrnic v Německu
  • Nařízení Komise (ES) č. 2386/96 ze dne 16. prosince 1996

   kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 736/96 ze dne 22. dubna 1996 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech v odvětvích ropy, zemního plynu a elektřiny, které jsou předmětem zájmu SpolečenstvíText s významem pro EHP.
  • Nařízení Evropského parlamentu A Rady (ES) č. 2888/2000

   ze dne 18. prosince 2000 o rozdělování povolení pro jízdu těžkých nákladních vozidel ve Švýcarsku
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES

   ze dne 3. září 1996 o požadavcích na energetickou účinnost elektrických chladniček, mrazniček a jejich kombinací, které jsou určeny pro domácnost
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES

   ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času
  • Směrnice evropského parlamentu a rady 2002/91/ES

   ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES

   ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES
  • Nařízení Komise (ES) č. 107/2009

   ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů (Text s významem pro EHP)
  • Nařízení Rady (ES) č. 1407/2002

   ze dne 23. července 2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu
  • Nařízení Rady (ES) č. 1990/2006 ze dne 21. prosince 2006

   o provádění Protokolu č. 4 o Jaderné elektrárně Ignalina v Litvě připojeného k aktu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska Program Ignalina
  • Nařízení Zásobovací agentury Evropského společenství

   pro atomovou energii, kterým se stanoví postup při vyrovnání nabídky a poptávky u rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů
  • Nařízení Komise (Euratom) č. 66/2006

   ze dne 16. ledna 2006, kterým se vyjímá převod malých množství rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů z pravidel kapitoly o zásobování
  • Nařízení Rady (Euratom) č. 1493/93 ze dne 8. června 1993

   o přepravě radioaktivních látek mezi členskými státy
  • Nařízení Komise (Euratom) č. 302/2005

   ze dne 8. února 2005 o uplatňování dozoru nad bezpečností v rámci Euratomu - Prohlášení Rady/Komise
  • Nařízení Rady Euratom č. 3

   kterým se provádí článek 24 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii
  • Nařízení Rady (Euratom) č. 2587/1999 ze dne 2. prosince 1999

   kterým se vymezují investiční záměry, které se mají sdělovat Komisi v souladu s článkem 41 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii
  • Nařízení Komise (ES) č. 1209/2000 ze dne 8. června 2000

   kterým se vymezují postupy provádění sdělení stanoveného v článku 41 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii
  • Směrnice Rady ze dne 24. července 1973

   o opatřeních ke zmírnění následků potíží v zásobování ropou a ropnými produkty
  • Směrnice Rady 2006/67/ES ze dne 24. července 2006

   kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES

   ze dne 20. prosince 1994 o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES

   ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků
  • Nařízení Rady (ES) č. 2964/95

   ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství
  • Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES

   ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009,

   ze dne 13. července 2009 , kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Text s významem pro EHP)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009

   ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 (Text s významem pro EHP)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) Č. 715/2009

   ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 (Text s významem pro EHP)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/92/ES

   ze dne 19. prosince 1996 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES

   ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Text s významem pro EHP)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/30/ES

   ze dne 22. června 1998 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem
  • Směrnice Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992

   o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku
  • Směrnice Komise 95/12/ES

   ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost
  • Směrnice Komise 95/13/ES

   ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických bubnových sušiček pro domácnost
  • Směrnice Komise 96/60/ES

  • Směrnice Komise 97/17/ES

   ze dne 16. dubna 1997, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnostText s významem pro EHP.
  • Směrnice Komise 98/11/ES

   ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zdrojů světla pro domácnostText s významem pro EHP.
  • Směrnice Komise 1999/9/ES

   ze dne 26. února 1999, kterou se mění směrnice 97/17/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnostText s významem pro EHP.
  • Směrnice komise 2002/31/ES

   ze dne 22. března 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnostText s významem pro EHP.
  • Směrnice Komise 2002/40/ES

   ze dne 8. května 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických trub pro domácnostText s významem pro EHP.
  • Směrnice komise 2003/66/ES

   ze dne 3. července 2003, kterou se mění směrnice 94/2/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických chladniček a mrazniček pro domácnost a jejich kombinacíText s významem pro EHP.
  • Směrnice Rady 2003/96/ES

   ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřinyText s významem pro EHP.
  • Směrnice Rady 96/61/ES

   ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění
  • Směrnice Rady 2004/74/ES

   ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění
  • Směrnice Rady ze dne 12. června 1989

   o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci
  • Směrnice Rady 86/188/EHS

   o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí hluku při práci, ve znění směrnice 98/24/ES
  • Nařízení Rady č. 139/2004

   ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Nařízení ES o spojování)Text s významem pro EHP.
  • Resolution 93/C 14/02

   of the European Coal and Steel Community (ECSC) Consultative Committee towards a coal policy in the internal market
  • Council Regulation (EEC) No 625/83

   of 15 March 1983 establishing specific measures of Community interest relating to energy strategy
  • Council Resolution 92/C 172/02

   of 18 June 1992 on the technological problems of nuclear safety
  • Council Resolution 88/C 197/03

   of 29 June 1988 concerning the activities to be undertaken by the Joint Research Centre (JRC)
  • Council Regulation (EC) No 736/96

   of 22 April 1996 on notifying the Commission of investment projects of interest to the Community in the petroleum, natural gas and electricity sectors
  • Resolution

   of the ECSC Consultative Committee on the White Paper 'An energy policy for the European Union'
  • Resolution

   of ECSC Consultative Committee on the Green Paper for a European Union energy policy (Text with EEA relevance)
  • Council Resolution

   of 18 July 1977 on advisory committees on research programme management
  • Council Resolution

   of 22 July 1975 on the technological problems of nuclear safety
  • Council Resolution

   of 16 September 1986 concerning new Community energy policy objectives for 1995 and convergence of the policies of the Member States
  • Council Resolution

   of 23 November 1995 on the Green Paper For a European Union Energy Policy'
  • Council Resolution

   of 26 November 1986 on a Community orientation to develop new and renewable energy sources
  • Nařízení Komise (ES) č. 1275/2008

   ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu (Text s významem pro EHP)
  • Nařízení Komise (Euratom) č. 1352/2003

   ze dne 23. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1209/2000, kterým se vymezují postupy provádění sdělení stanoveného v článku 41 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii
  • Council Regulation (EEC) No 1890/84

   of 26 June 1984 introducing special measures of Community interest relating to energy strategy
  • Nařízení Evropského parlamentu A Rady (ES) č. 2888/2000

   ze dne 18. prosince 2000 o rozdělování povolení pro jízdu těžkých nákladních vozidel ve Švýcarsku
  • Regulation (EEC) No 2677/75

   of the Commission of 6 October 1975 applying Council Regulation (EEC) No 3254/74 of 17 December 1974, applying Regulation (EEC) No 1055/72 on notifying the Commission of imports of crude oil and natural gas, to petroleum products falling within subheadings 27.10 A, B, C I and C II of the Common Customs Tariff
  • Nařízení Komise (EU) č. 844/2010

   ze dne 20. září 2010 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o stanovení souboru ročních statistik o jaderné energii a o úpravu metodických odkazů podle NACE Rev. 2 Text s významem pro EHP
  • Nařízení Komise (EU) č. 838/2010

   ze dne 23. září 2010 o stanovení pokynů týkajících se vyrovnávacího mechanismu mezi provozovateli přenosových soustav a společného regulačního přístupu k poplatkům za přenos Text s významem pro EHP
  • Nařízení Komise (EU, Euratom) č. 833/2010

   ze dne 21. září 2010 , kterým se provádí nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie
  • Nařízení Komise (EU) č. 774/2010

   ze dne 2. září 2010 o stanovení pokynů týkajících se vyrovnávacích plateb mezi provozovateli přenosových soustav a společného regulačního přístupu k poplatkům za přenos Text s významem pro EHP
  • Nařízení Komise (EU) č. 765/2010

   ze dne 25. srpna 2010 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorothalonil, klothianidin, difenoconazole, fenhexamid, flubendiamid, nikotin, spirotetramat, thiakloprid a thiametoxam v některých produktech nebo na jejich povrchu Text s významem pro EHP
  • Nařízení Rady (Euratom) č. 647/2010

   ze dne 13. července 2010 o finanční pomoci Unie v souvislosti s vyřazováním z provozu bloků 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku ( „program Kozloduj“ )
  • Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010

   ze dne 24. června 2010 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie a o zrušení nařízení (ES) č. 736/96
  • Nařízení Komise (EU) č. 347/2010

   ze dne 21. dubna 2010 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 245/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro zářivky bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivní výbojky a předřadníky a svítidla, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek (Text s významem pro EHP)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009

   ze dne 25. listopadu 2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (Text s významem pro EHP)
  • Nařízení Komise (ES) č. 1050/2009

   ze dne 28. října 2009 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, acetamiprid, klomazon, cyflufenamid, emamektin benzoát, famoxadon, fenbutatinoxid, flufenoxuron, fluopikolid, indoxakarb, ioxynil, mepanipyrim, prothiokonazol, pyridalyl, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
  • Nařízení Komise (ES) č. 859/2009

   ze dne 18. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 244/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro ultrafialové záření u nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (Text s významem pro EHP)
  • Nařízení Komise (ES) č. 822/2009

   ze dne 27. srpna 2009 , kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, atrazin, chlormekvat, cyprodinil, dithiokarbamáty, fludioxonil, fluroxypyr, indoxakarb, mandipropamid, trijodid draselný, spirotetramat, tetraconazol a thiram v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009

   ze dne 13. července 2009 o zavedení programu na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky
  • Nařízení Komise (ES) č. 643/2009

   ze dne 22. července 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů pro domácnost (Text s významem pro EHP)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010

   ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES (Text s významem pro EHP)
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010

   ze dne 28. září 2010 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost Text s významem pro EHP
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010

   ze dne 28. září 2010 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost Text s významem pro EHP
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010

   ze dne 28. září 2010 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost Text s významem pro EHP
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010

   ze dne 28. září 2010 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizních přijímačů Text s významem pro EHP
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2010

   ze dne 15. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 663/2009 o zavedení programu na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky
  • Nařízení Komise (EU) č. 327/2011

   ze dne 30. března 2011 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ventilátorů poháněných elektromotory s příkonem v rozmezí od 125 W do 500 kW Text s významem pro EHP
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011

   ze dne 4. května 2011 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu
  • Nařízení Komise (EU) č. 1235/2011

   ze dne 29. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009, pokud jde o klasifikaci přilnavosti pneumatik za mokra, měření valivého odporu a postup ověřování Text s významem pro EHP
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011

   ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií Text s významem pro EHP
 • EU - Smlouva a dohody

 • EU - Rozhodnutí

  • Rozhodnutí Komise ze dne 11. července 2001

   o zřízení poradního výboru nazvaného Evropské fórum pro energetiku a dopravu (oznámeno pod číslem K(2001) 1843)
  • Rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2001

   o uzavření změny obchodních ustanovení smlouvy k Energetické chartě Evropským společenstvím
  • Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1364/2006/ES

   ze dne 6. září 2006, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušují rozhodnutí 96/391/ES a rozhodnutí č. 1229/2003/ES
  • Rozhodnutí Komise ze dne 15. června 1979

   kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 77/706/EHS
  • Rozhodnutí Komise ze dne 17. října 2002

   kterým se zavádí společný rámec pro sdělování údajů potřebných pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1407/2002 o státní podpoře uhelnému průmyslu (oznámeno po číslem K (2002) 3783)
  • Rozhodnutí Rady ze dne 8. dubna 2003

   uzavření Dohody jménem Společenství mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky
  • Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2004

   určující postoj Společenství k rozhodnutí řídících subjektů na základě Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky o změně přílohy C část II, která definuje specifikace monitorů
  • Rozhodnutí Rady ze dne 7. března 2005

   kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu spotřebovávanou některými domácnostmi a společnostmi odvětví služeb nacházejícími se v některých oblastech severního Švédska
  • Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007

   kterým se Republika Slovinsko zmocňuje, aby v zájmu Evropského společenství ratifikovala protokol ze dne 12. února 2004 , kterým se mění Pařížská úmluva ze dne 29. července 1960 o odpovědnosti vůči třetím stranám v oblasti jaderné energie
  • Nařízení Rady (Euratom) č. 549/2007

   ze dne 14. května 2007 o provádění Protokolu č. 9 o blocích 1 a 2 Jaderné elektrárny Bohunice V1 na Slovensku připojeného k aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
  • Rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2008

   kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu
  • Rozhodnutí, kterým se stanoví den

   ke kterému Zásobovací agentura Euratomu přebírá své povinnosti a kterým se schvaluje nařízení Agentury, kterým se stanoví postup při vyrovnání nabídky a poptávky u rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů
  • Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007

   o jmenování členů Poradního výboru Zásobovací agentury Euratomu
  • Rozhodnutí Rady ze dne 19. listopadu 2007

   o jmenování člena poradního výboru Zásobovací agentury Euratomu
  • Rozhodnutí Rady ze dne 29. března 1977

   kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby za Euratom sjednávala půjčky za účelem přispění na financování jaderných elektráren
  • Rozhodnutí Rady ze dne 29. března 1977

   kterým se provádí rozhodnutí Rady 77/270/Euratom, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby za Euratom sjednávala půjčky za účelem přispění na financování jaderných elektráren
  • Rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2006 podle článku 83

   Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii. Souhrn klíčových ustanovení rozhodnutí je uveden níže, aniž je dotčena plná účinnost vlastního rozhodnutí (oznámeno pod číslem K(2006) 412) (Text s významem pro EHP)
  • Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2006

   o první splátce třetího příspěvku Společenství do Evropské banky pro obnovu o rozvoj ve prospěch Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu
  • Rozhodnutí Rady ze dne 10. července 2007

   kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii k pozměněné Úmluvě o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení - Prohlášení Evropského společenství pro atomovou energii podle čl. 18 odst. 4 a čl. 17 odst. 3 Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení
  • Rozhodnutí Komise ze dne 13. ledna 1971

   o reorganizaci Společného výzkumného střediska pro jaderný výzkum (SVS)
  • Rozhodnutí Komise ze dne 10. dubna 1996

   o reorganizaci Společného výzkumného střediska
  • Rozhodnutí Rady ze dne 22. června 1998

   o změně rozšiřující Dohodu ITER EDA mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii, vládou Japonska, vládou Ruské federace a vládou Spojených států amerických o spolupráci v rámci inženýrských projektových činností pro Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor
  • Rozhodnutí Rady ze dne 27. září 2001

   kterým se Komise opravňuje k uzavření dvou dohod o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Ruské federace v oblasti jaderné bezpečnosti a v oblasti řízené nukleární fúze
  • Rozhodnutí Rady ze dne 18. dubna 2005

   kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 1980, kterým se zřizuje Poradní výbor pro program jaderné syntézy
  • Rozhodnutí Komise ze dne 17. listopadu 2006

   o prozatímním uplatňování Dohody o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER a Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER (oznámeno pod číslem K(2006) 5557)
  • Rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2006

   o zvláštním programu prováděném Společným výzkumným střediskem prostřednictvím přímých akcí na základě sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011)
  • Rozhodnutí Rady ze dne 27. března 2007

   o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku
  • Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 1968

   o uzavírání a provádění zvláštních mezivládních dohod týkajících se povinnosti členských států udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů
  • Rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 1977

   kterou se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby primární energie při potížích v zásobování ropou a ropnými produkty
  • Rozhodnutí Rady ze dne 22. dubna 1999

   o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů
  • Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 1999,

   kterým se provádí rozhodnutí Rady (1999/280/ES) ze dne 22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů (oznámeno pod číslem K(1999) 1701)Text s významem pro EHP
  • Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 33/96

   ze dne 31. května 1996, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP
  • Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 17/1999

   ze dne 26. února 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP
  • Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 123/2004

   ze dne 24. září 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP
  • Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 141/2003

   ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP
  • Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 19/20

   ze dne 19. března 2004, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP
  • Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2005

   ustavující skupiny na vysoké úrovni pro hospodářskou soutěž, energetiku a životní prostředí
  • Decision No 14-64

   of 8 July 1964 on business books and accounting documents which undertakings must produce for inspection by officials or agents of the High Authority carrying out checks or verifications as regards prices
  • Decision No 22/66

   of 16 November 1966 on information to be furnished by undertakings about their investments
  • Commission Decision 79/22/ECSC:

   of 7 December 1978 approving aids from the French Republic to the coal-mining industry during 1978 (Only the French text is authentic)
  • Commission Decision 79/23/ECSC

   of 7 December 1978 approving aids from the United Kingdom for the coal-mining industry during the coal marketing year 1978/79 (Only the English text is authentic)
  • Commission Decision 79/24/ECSC

   of 7 December 1978 approving aids from the Kingdom of Belgium to the coal-mining industry during 1978 (Only the French and Dutch texts are authentic)
  • Commission Decision 79/25/ECSC

   of 7 December 1978 approving aids from the Federal Republic of Germany to the coal-mining industry during 1978 (Only the German text is authentic)
  • Commission Decision 2003/29/ECSC

   of 17 July 2002 authorising the United Kingdom to grant aid to eight coal production units for 2001 and for the period from 1 January 2002 to 23 July 2002 (notified under document number C(2002) 2609) (Text with EEA relevance)
  • Decision No 30-53

   of 2 May 1953 on practices prohibited by Article 60 (1) of the Treaty in the common market for coal and steel
  • Commission Decision 2001/58/ECSC

   of 20 September 2000 authorising France to grant aid to the coal industry for 2000 (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2000) 2923)
  • Commission Decision 93/66/ECSC

   of 25 November 1992 concerning financial measures by Germany in respect of the coal industry in 1990, 1991 and 1992 and also additional financial aid for the coal industry in 1989 and 1990 (Only the German text is authentic)
  • Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2006

   kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 6817) (Text s významem pro EHP)
  • Commission Decision 2002/82/ECSC

   of 17 October 2001 authorising the United Kingdom to grant aid to two coal production units for 2000 and 2001 (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 3081)
  • Council Decision 83/83/ECSC

   of 21 February 1983 adding a number of products to the list in Annex I to the ECSC Treaty
  • Commission Decision 2001/162/EC

   of 13 December 2000 on the granting by Spain of aid to the coal industry in 2000 (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2000) 4190)
  • Commission Decision 2002/171/ECSC

   of 2 October 2001 on German aid to the coal industry for the period from 1 January 2002 to 23 July 2002 (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 3005)
  • Council Decision 1999/175/Euratom

   of 25 January 1999 adopting a research and training programme (Euratom) in the field of nuclear energy (1998 to 2002)
  • Council Decision 1999/176/Euratom

   of 25 January 1999 adopting a specific programme for research and training to be carried out by the Joint Research Centre by means of direct actions for the European Atomic Energy Community (1998 to 2002)
  • Commission Decision 92/194/Euratom

   of 4 March 1992 relating to a procedure in application of Article 83 of the Euratom Treaty (XVII-002 - UKAEA Dounreay) (Only the English text is authentic)
  • Commission Decision 2002/241/ECSC

   of 11 December 2001 on the granting by Spain of aid to the coal industry in 2001 (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 3975)
  • Commission Decision 1999/270/EC

   of 2 December 1998 on German aid to the coal industry for 1998 - (notified under document number C(1998) 4026) - (Only the German text is authentic) - (Text with EEA relevance)
  • Council Decision 92/275/Euratom

   of 29 April 1992 adopting a supplementary research programme to be implemented by the Joint Research Centre for the European Atomic Energy Community (1992-1995)
  • Commission Decision 94/285/Euratom

   of 21 February 1994 relating to a procedure in application of the second paragraph of Article 53 of the Euratom Treaty (Only the German text is authentic)
  • Commission Decision 78/295/ECSC

   of 1 March 1978 approving aids from the French Republic to the coal-mining industry during the year 1977
  • Council Decision 74/296/Euratom

   of 4 June 1974 on the conferring of advantages on the Hochtemperatur- Kernkraftwerk GmbH (HKG) Joint Undertaking
  • Commission Decision 78/296/ECSC

   of 1 March 1978 approving aids from the Federal Republic of Germany to the coal-mining industry during the year 1977
  • Commission Decision 78/297/ECSC

   of 1 March 1978 approving aids from the Kingdom of Belgium to the coal-mining industry during the year 1977
  • Commission Decision 78/298/ECSC

   of 1 March 1978 approving aids from the United Kingdom to the coal-mining industry during the year 1977/78
  • Commission Decision 299/1999/ECSC

   of 22 December 1998 on German aid to the coal industry for 1999 [notified under document number C(1998) 4569] (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance)
  • Commission Decision 82/304/ECSC

   of 28 April 1982 approving aids from the Federal Republic of Germany to the coal-mining industry during 1981 (Only the German text is authentic)
  • Commission Decision 82/305/ECSC

   of 28 April 1982 approving aids from the French Republic to the coal-mining industry during 1981 (Only the French text is authentic)
  • Commission Decision 82/306/ECSC

   of 28 April 1982 approving aids from the Kingdom of Belgium to the coal-mining industry during 1981 (Only the French and Dutch texts are authentic)
  • Commission Decision 82/307/ECSC

   of 28 April 1982 approving aids from the United Kingdom for the coal-mining industry during the 1981/82 financial year (Only the English text is authentic)
  • Council Decision 75/328/Euratom

   of 20 May 1975 on the establishment of the Joint Undertaking 'Schnell-Brüter- Kernkraftwerksgesellschaft mbH' (SBK)
  • Council Decision 75/329/Euratom

   of 20 May 1975 on the conferring of advantages on the 'Schnell-Brüter- Kernkraftwerksgesellschaft mbh' (SBK) Joint Undertaking
  • Commission Decision 2001/340/ECSC

   of 13 February 2001 authorising the United Kingdom to grant aid to the coal industry, covering the period from 17 April 2000 to 31 December 2000 (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 401)
  • Council Decision 2002/355/Euratom

   of 7 May 2002 on extension of the joint-undertaking status of Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)
  • Council Decision 2002/356/Euratom

   of 7 May 2002 on the extension of the advantages conferred on the Joint Undertaking Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)
  • Commission Decision 2001/361/ECSC

   of 21 December 2000 on German aid to the coal industry for 2000 and 2001 (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2000) 4407)
  • Commission Decision 97/376/ECSC

   of 18 December 1996 authorizing the grant by the United Kingdom of aid to the coal industry (Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance)
  • Commission Decision 90/413/Euratom

   of 1 August 1990 relating to a procedure in application of Article 83 of the Euratom Treaty (XVII-001 - ANF Lingen) (Only the German text is authentic)
  • Commission Decision 93/428/Euratom

   of 19 July 1993 on a procedure for the application of the second paragraph of Article 53 of the EAEC Treaty (Only the Portuguese text is authentic)
  • Commission Decision 72/443/ECSC

   of 22 December 1972 on alignment of prices for sales of coal in the common market
  • Commission Decision 1999/451/ECSC

   of 4 May 1999 on the granting by Spain of aid to the coal industry in 1999 (notified under document number C(1999) 1379) (Only the Spanish text is authentic) (Text with EEA relevance)
  • Commission Decision 84/454/ECSC

   of 6 September 1984 approving aids from the French Republic to the coal-mining industry during 1983 and approving additional aids from the French Republic to the coal-mining industry during 1982 (Only the French text is authentic)
  • Commission Decision 84/455/ECSC

   of 6 September 1984 approving aids from the Federal Republic of Germany to the coal-mining industry during 1983 (Only the German text is authentic)
  • Commission Decision 84/456/ECSC

   of 6 September 1984 approving aids from the United Kingdom for the coal-mining industry during the 1983/84 financial year (Only the English text is authentic)
  • Commission Decision 84/457/ECSC

   of 6 September 1984 approving aids from the Kingdom of Belgium to the coal-mining industry during 1983 (Only the French and Dutch texts are authentic)
  • Commission Decision 96/458/ECSC

   of 30 April 1996 authorizing France to grant aid to the coal industry for 1996 (Only the French text is authentic)
  • Commission Decision 84/510/EEC

   of 17 October 1984 granting financial assistance within the framework of the special energy development programme (Only the English text is authentic)
  • Commission Decision 84/511/EEC

   of 17 October 1984 granting financial assistance within the framework of the special energy development programme (Only the German text is authentic)
  • Commission Decision 96/514/ECSC

   of 20 March 1996 authorizing the grant by the United Kingdom of aid to the coal industry (Only the English text is authentic)
  • Commission Decision 2002/541/ECSC

   of 9 April 2002 concerning the use of State aid to the French coal industry for 1994 to 1997 (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 1329)
  • Commission Decision 96/560/ECSC

   of 30 April 1996 on German aid to the coal industry for 1995 and 1996 (Only the German text is authentic)
  • Commission Decision 94/573/ECSC:

   of 1 June 1994 authorizing the granting of aid by Germany to the coal industry in 1994 (Only the German text is authentic)
  • Commission Decision 94/574/ECSC

   of 1 June 1994 authorizing the grant by the United Kingdom of aid to the coal industry for the last quarter of the 1993/94 financial year and for the 1994/95 financial year (Only the English text is authentic)
  • Commission Decision 96/575/ECSC

   of 30 April 1996 on financial measures by Spain in respect of the coal industry in 1996 (Only the Spanish text is authentic) (Text with EEA relevance)
  • Commission Decision 96/576/ECSC

   of 29 May 1996 authorizing the granting of aid by Portugal to the coal industry in 1995 and 1996 (Only the Portuguese text is authentic) (Text with EEA relevance)
  • Commission Decision 97/577/ECSC

   of 30 April 1997 authorizing the grant by the United Kingdom of aid to the coal industry (Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance)
  • Commission Decision 2002/582/ECSC

   of 24 April 2002 authorising the United Kingdom to grant aid to four coal production units for 2001 (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 1447)
  • Commission Decision 96/591/ECSC

   of 30 April 1996 on financial measures by Spain in respect of the coal industry in 1995 and additional financial measures in respect of the coal industry in 1994 (Only the Spanish text is authentic) (Text with EEA relevance)
  • Commission Decision 2001/597/ECSC

   of 11 April 2001 authorising the United Kingdom to grant aid to nine coal production units for the period from 17 April to 31 December 2000, and to amend the restructuring plan for the coal industry (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1089)
  • Commission Decision 77/621/ECSC

   of 23 September 1977 approving aids from the French Republic to the coal-mining industry during the year 1976
  • Commission Decision 77/622/ECSC

   of 23 September 1977 approving aids from the United Kingdom to the coal-mining industry during the year 1976/77
  • Commission Decision 77/623/ECSC

   of 23 September 1977 approving aids from the Federal Republic of Germany to the coal-mining industry during the year 1976
  • Commission Decision 77/624/ECSC

   of 23 September 1977 approving aids from the Kingdom of Belgium to the coal- mining industry during the year 1976
  • Commission Decision 98/635/ECSC

   of 3 June 1998 on additional financial measures by Spain in respect of the coal industry in 1994, 1995 and 1996 [notified under document number C(1998) 2043] (Only the Spanish text is authentic) (Text with EEA relevance)
  • Commission Decision 98/636/ECSC

   of 3 June 1998 on financial measures by Spain in respect of the coal industry in 1997 [notified under document number C(1998) 2044] (Only the Spanish text is authentic) (Text with EEA relevance)
  • Commission Decision 98/637/ECSC

   of 3 June 1998 on the granting by Spain of aid to the coal industry in 1998 [notified under document number C(1998) 2045] (Only the Spanish text is authentic) (Text with EEA relevance)
  • Commission Decision 81/646/ECSC

   of 10 July 1981 approving aids from the Federal Republic of Germany to the coal-mining industry during 1980 (Only the German text is authentic)
  • Commission Decision 81/647/ECSC

   of 10 July 1981 approving aids from the Kingdom of Belgium to the coal-mining industry during 1980 (Only the French and Dutch texts are authentic)
  • Commission Decision 81/648/ECSC

   of 10 July 1981 approving aids from the French Republic to the coal-mining industry during 1980 (Only the French text is authentic)
  • Commission Decision 81/649/ECSC

   of 10 July 1981 approving aids from the United Kingdom for the coal-mining industry during the 1980/81 financial year (Only the English text is authentic)
  • Commission Decision 96/671/Euratom

   of 13 November 1996 relating to a procedure in application of Article 83 of the Euratom Treaty (XVII-05 - Jenson Tungsten Ltd, Hemel Hempstead) (Only the English text is authentic)
  • Commission Decision 98/687/ECSC

   of 10 June 1998 on German aid to the coal industry for 1997 (notified under document number C(1998) 2046) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance)
  • Commission Decision 81/717/EEC

   of 23 July 1981 on a proposal by the Netherlands Government to grant aid for investment in the petrochemical industry (Only the Dutch text is authentic)
  • Commission Decision 75/782/ECSC

   of 24 November 1975 relating to the Mixed Committee on the harmonization of working conditions in the coal industry
  • Commission decision 2002/786/ECSC

   of 5 May 2002 authorising the United Kingdom to grant aid to six coal production units for 2001 and for the period from 1 January 2002 to 23 July 2002 (Text with EEA relevance.) (notified under document number C(2002) 2016)
  • Commission decision 2002/787/ECSC

   of 23 July 2002 concerning State aid to the French coal industry for 1998 to 2001 (Text with EEA relevance.) (notified under document number C(2002) 2792)
  • Commission Decision 1999/791/EC

   of 8 July 1999 concerning the application of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for a transitional regime under Article 24 of Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council concerning common rules for the internal market in electricity (notified under document number C(1999) 1551/1) (Only the English text is authentic)
  • Commission Decision 1999/792/EC

   of 8 July 1999 concerning the application of France for a transitional regime under Article 24 of Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council concerning common rules for the internal market in electricity (notified under document number C(1999) 1551/2) (Only the French text is authentic)
  • Commission Decision 1999/793/EC

   of 8 July 1999 concerning the application of Luxembourg for a transitional regime under Article 24 of Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council concerning common rules for the internal market in electricity (notified under document number C(1999) 1551/3) (Only the French text is authentic)
  • Commission Decision 1999/794/EC

   of 8 July 1999 concerning the German application for a transitional regime under Article 24 of Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council concerning common rules for the internal market in electricity (notified under document number C(1999) 1551/4) (Only the German text is authentic)
  • Commission Decision 1999/795/EC

   of 8 July 1999 concerning the Austrian application for a transitional regime under Article 24 of Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council concerning common rules for the internal market in electricity (notified under document number C(1999) 1551/5) (Only the German text is authentic)
  • Commission Decision 1999/796/EC

   of 8 July 1999 concerning the application of the Netherlands for a transitional regime under Article 24 of Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council concerning common rules for the internal market in electricity (notified under document number C(1999) 1551/6) (Only the Dutch text is authentic)
  • Commission Decision 1999/797/EC

   of 8 July 1999 concerning the application of the Spanish Government for a transitional regime under Article 24 of Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council concerning common rules for the internal market in electricity (notified under document number C(1999) 1551/7) (Only the Spanish text is authentic)
  • Commission Decision 1999/798/EC

   of 8 July 1999 concerning the Danish application for a transitional regime under Article 24 of Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council concerning common rules for the internal market in electricity (notified under document number C(1999) 1551/8) (Only the Danish text is authentic)
  • Commission Decision 2001/807/ECSC

   of 25 July 2001 authorising the United Kingdom to grant aid to four coal production units for 2001 (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 2434)
  • Commission decision 2002/826/ECSC

   of 2 July 2002 on financial measures by Spain in respect of the coal industry in 2001 and in the period 1 January 2002 to 23 July 2002 (Text with EEA relevance.) (notified under document number C(2002) 2438)
  • Commission decision 2002/827/ECSC

   of 2 July 2002 on the granting by Spain of aid to the undertaking González y Díez SA in 1998, 2000 and 2001 (Text with EEA relevance.) (notified under document number C(2002) 2441)
  • Commission Decision 97/873/Euratom

   of 12 December 1997 relating to a procedure in application of Article 83 of the Euratom Treaty (XVII-06 - Enusa Juzbado) (Only the Spanish text is authentic)
  • Commission Decision 92/167/EEC

   Information from the Commission - Appointment of a new member of the Committee of Experts on the Transit of Electricity between Grids set up under Commission Decision 92/167/EEC (Text with EEA relevance)
  • Rozhodnutí Komise 2008/952/ES

   ze dne 19. listopadu 2008 stanovující podrobné pokyny pro provádění a uplatňování přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES (oznámeno pod číslem K(2008) 7294) (Text s významem pro EHP)
  • Commission Decision 94/995/ECSC

   of 3 November 1994 ruling on financial measures by the United Kingdom in respect of the coal industry in the 1994/95 and 1995/96 financial year (Text with EEA relevance)
  • Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 7/98 ze dne 6. března 1998,

  • Decision

   on the establishment of the "société d'energie nucléaire franco-belge des Ardennes" Joint Undertaking
  • Resolution 86/C 257/02

   of the ECSC Consultative Committee on the research programmes in the coal mining and the iron and steel industries
  • Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 29/1999

   ze dne 26. března 1999, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP
  • Commission Decision 80/1279/ECSC

   of 7 November 1980 approving aids from the Federal Republic of Germany to the coal-mining industry during 1979 (Only the German text is authentic)
  • Commission Decision 80/1280/ECSC

   of 7 November 1980 approving aids from the French Republic to the coal-mining industry during 1979 and approving additional aids from the French Republic to the coal-mining industry during 1978 (Only the French text is authentic)
  • Commission Decision 80/1281/ECSC

   of 7 November 1980 approving aids from the Kingdom of Belgium to the coal-mining industry during 1979 (Only the Dutch and French texts are authentic)
  • Commission Decision 80/1282/ECSC

   of 7 November 1980 approving aids from the United Kingdom for the coal-mining industry during the 1979/80 financial year and approving additional aids from the United Kingdom for the coal-mining industry during the 1978/79 financial year (Only the English text is authentic)
  • 2010/685/EU: Rozhodnutí Komise

   ze dne 10. listopadu 2010 , kterým se mění kapitola 3 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám Text s významem pro EHP
  • 2010/488/Euratom: Rozhodnutí Rady

   ze dne 16. listopadu 2009 o schválení uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Brazilské federativní republiky v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy Komisí
  • 2010/487/Euratom: Rozhodnutí Rady

   ze dne 9. října 2009 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Indické republiky v oblasti výzkumu energie z jaderné syntézy Komisí
  • 2010/398/Euratom: Rozhodnutí Komise

   ze dne 15. července 2010 o uzavření memoranda o porozumění mezi Evropskou komisí a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ohledně Evropské platformy pro výměnu radiologických údajů (EURDEP)
  • 2010/222/: Rozhodnutí Komise

   ze dne 19. dubna 2010 o účasti Evropské komise na Celosvětovém partnerství pro bioenergii
  • 2009/954/ES: Rozhodnutí Rady

   ze dne 30. listopadu 2009 o podpisu a uzavření Mandátu Mezinárodního partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti (IPEEC) a Memoranda o zřízení sekretariátu Mezinárodního partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti při Mezinárodní energetické agentuře ze strany Evropského společenství
  • 2009/789/ES: Rozhodnutí Komise

   ze dne 26. října 2009 , kterým se určuje postoj Společenství k rozhodnutí řídících subjektů na základě Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky o změně specifikací počítačových monitorů v příloze C oddílu II uvedené dohody (Text s významem pro EHP)
  • 2009/546/ES: Rozhodnutí Komise

   ze dne 8. července 2009 o vynětí průzkumu a těžby ropy a plynu v Nizozemsku z uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem K(2009) 5381) (Text s významem pro EHP)
  • 2009/410/Euratom: Rozhodnutí Rady

   ze dne 25. května 2009 o přijetí doplňkového programu výzkumu, který má být prováděn Společným výzkumným střediskem pro Evropské společenství pro atomovou energii
  • Rozhodnutí Rady 2010/787/EU

   ze dne 10. prosince 2010 o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů
  • Rozhodnutí Komise 2011/161/EU, Euratom

   ze dne 28. února 2011 , kterým se mění rozhodnutí Komise K(2008) 4617 týkající se pravidel pro předkládání návrhů a postupy hodnocení, výběru a udělování pro nepřímé akce v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) a sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007–2011) Text s významem pro EHP
  • Rozhodnutí Rady 2011/186/Euratom

   ze dne 14. června 2010 , kterým se schvaluje uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé, Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii, jakož i výměna dopisů, kterou se tato prozatímní dohoda mění, pokud jde o závazná jazyková znění
  • Rozhodnutí Komise 2011/280/EU ze dne 16. května 2011

   kterým se zrušuje rozhodnutí 2003/796/ES, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství
  • Rozhodnutí Rady 2011/334/Euratom

   ze dne 21. listopadu 2006 o schválení uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii zastoupeným Komisí Evropských společenství a vládou Korejské republiky při výzkumu v oblasti jaderné syntézy Komisí
  • Rozhodnutí Rady 2011/362/Euratom

   ze dne 17. června 2011 o prodloužení statusu společného podniku uděleného Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)
  • Rozhodnutí Rady 2011/374/Euratom

   ze dne 17. června 2011 o prodloužení platnosti výhod udělených společnému podniku Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)
  • Rozhodnutí Komise 2011/C 236/09

   ze dne 11. srpna 2011 , kterým se stanoví složení a provozní ustanovení Koordinační skupiny pro otázky plynu a zrušuje rozhodnutí Komise 2006/791/ES Text s významem pro EHP
  • Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES

   ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020
  • 2011/877/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise

   ze dne 19. prosince 2011 , kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2007/74/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 9523)
  • 2012/47/EU: Prováděcí rozhodnutí Rady

   ze dne 24. ledna 2012 , kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu spotřebovávanou domácnostmi a společnostmi odvětví služeb nacházejícími se v některých oblastech na severu Švédska
  • 2012/55/Euratom: Rozhodnutí Komise

   ze dne 2. března 2011 o uzavření Dohody o spolupráci při mírovém využití jaderné energie mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a vládou Austrálie
 • EU - Ostatní legislativa

  • Stanovisko Komise ze dne 7. května 2008

   k plánu zneškodnění radioaktivního odpadu v důsledku demontáže tlakového reaktoru BR3 umístěného v lokalitě SCK-CEN v Belgii v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu (Text s významem pro EHP)
  • Zpráva komise KOM(2010) 677 v konečném znění

   ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Priority energetických infrastruktur do roku 2020 a na další období –návrh na integrovanou evropskou energetickou síť