Kompetenční spor: regulace trhu s plynem

k § 2 odst. 3 a § 15 odst. 3 a § 17 odst. 1 zákona 526/1990 Sb., o cenách;

§ 2c písm. a zákona 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen;

§ 17 odst. 8 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o  podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon);

§ 1 odst. 1 písm. zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže;

§ 22 odst. 2 a § 11 odst. 1  zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů

Při regulaci trhu s plynem nevzniká mezi Energetický regulačním úřadem a Úřadem na ochranu hospodářské soutěže kompetenční spor, o to kdo je oprávněn regulovat a kontrolovat trh s plynem a vydávat v této souvislosti ve vztahu k případným porušením rozhodnutí ukládající sankce nebo opatření k nápravě. A to z důvodu že každý úřad reguluje tento trh jiným způsobem.

Energetický regulační úřad jako ústřední správní úřad pro výkon regulace v energetice vykonává působnost při uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole cen v oblasti energetiky. Jakožto cenový kontrolní orgán je oprávněn a povinen - pro případ, že prodávající zneužije svého hospodářského postavení k tomu, aby získal nepřiměřený hospodářský prospěch, a poruší tak cenové předpisy (§ 2 odst. 3 a § 15 odst. 3 zákona o cenách) - uložit prodávajícímu pokutu ve výši neoprávněně získaného majetkového prospěchu, pokud jeho výše přesáhne 1 000 000 Kč.

Naproti tomu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování a jeho úkolem je mj. vytvářet podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže. Za tím účelem může ÚOHS uložit pokutu soutěžiteli, který porušil zákaz zneužití dominantního postavení podle § 11 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže.

(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18.12. 2007,  č. j. Komp 3/2006-511)

Věc: R. T., a. s. proti 1) Úřadu pro ochranu hospodářské a 2) Energetickému regulačnímu úřadu o určení, který ze žalovaných je oprávněn regulovat a kontrolovat výši ceny plynu za komoditu a za uskladnění účtované žalobcem tzv. oprávněným zákazníkům v roce 2005 a vydávat v této souvislosti ve vztahu k žalobci rozhodnutí ukládající sankce nebo opatření k nápravě.