Liberalizace trhu s elektřinou: podíly v privatizovaných energetických a plynárenských podnicích

k čl. 56 odst. 1 smlouvy o ES

čl. 3 odst. 1, čl. 19 odst. 5 a čl. 22  směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/92/ES, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou*)

            Členské státy mohou na základě směrnice 96/92 přijmout opatření, které chrání hospodářskou soutěž v průběhu liberalizace trhu s elektřinou, nemohou však přijmout opatření, které by omezovalo hlasovací práva pouze určité kategorii veřejných podniků a to ani v souvislosti s rozdíly při otevírání trhů mezi jednotlivými členskými státy, protože dané opatření je v rozporu s volným pohybem kapitálu stanoveným v čl. 56 a zásadou neutrality, z které vychází smlouva ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/92/ES, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a její ochranná ustanovení vyjádřená v čl. 3 odst. 1, čl. 19 odst. 5 a čl. 22  se vztahují pouze na liberalizaci trhu s elektřinou a na ochranu liberalizovaného trhu, nikoliv však na ochranu privatizovaných společností před převzetím.

(Podle rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 2. června 2005, č. j. C-174/04)

Věc: Komise Evropských společenství proti Italské republice o nesplnění povinnosti státem dle čl. 56 ES 

*) S účinností od 4.8.2003 nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s  elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES.