Metoda úpravy: smlouva o podílu na úhradě nákladů podle energetického zákona

k § 17 odst. 8 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o  podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Předmětem úpravy energetického zákona jsou podmínky podnikání, výkonu státní správy a regulace v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. Jinými slovy, zákon obsahuje normy jak veřejnoprávní (výkon státní správy), tak i soukromoprávní povahy (podmínky podnikání). Rozhodujícím kritériem pro rozlišení, o jaký vztah se jedná, je metoda úpravy, tedy zda jde o úpravu vztahů postavených na rovnosti (jimiž jsou vztahy mezi držiteli licencí a jejich zákazníky), nebo o vztahy ryze vrchnostenského charakteru, kam patří např. rozhodování ve věcech udělení, změn či zrušení licencí. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, jímž se ukládá povinnost uzavřít smlouvu o  podílu odběratele na úhradě účelně vynaložených nákladů dodavatele spojených s  připojením odběrného zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu ve stanoveném znění, je rozhodnutím o sporu podle § 17 odst. 8 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, v situaci, kdy mezi držitelem licence a jeho zákazníkem nedošlo k dohodě o uzavření smlouvy, a tedy rozhodnutím, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v  soukromoprávní věci.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13.2.2004, č. j. (SJS) 7 As 58/2003 - 104)

Věc: Společnost s ručením omezeným L. v H. proti Energetickému regulačnímu úřadu, za účasti akciové společnosti S. o povinnost uzavřít smlouvu s  dodavatelem elektřiny.