Náhrada škody: výpověď smlouvy v teplárenství

k § 420 a 420a zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník;

§ 77 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon);

V případě odstoupení od smlouvy dodavatelem tepelné energie není dodavatel povinen nahradit škodu, která vznikla vynaložením nákladů na nový zdroj tepla z důvodů odstoupení od smlouvy o dodávce tepla, tomu kdo tyto náklady musel vynaložit.

(Podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. prosince 2004, č. j. 25 Cdo 2206/2003)

Věc: V. K. proti žalované E., a.s., o zaplacení částky 103.280,- Kč s příslušenstvím.

10. 11. 2008