Povinnosti pronajímatele bytu: nezajištění dodávek elektřiny

k § 686 až 689 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník;

§ 50 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon);

K povinnostem pronajímatele bytu, který je vlastníkem domu, v němž se pronajatý byt nachází, tedy - v mezích ustanovení § 687 odst. 1 občanského zákoníku - náleží rovněž povinnost udržovat zařízení umožňující dodávku elektřiny do nájemcova bytu v bezvadném stavu. Pronajímatel by porušil povinnosti vyplývající pro něj z ustanovení § 687 odst. 1 občanského zákoníku (povinnosti související se zajištěním plného a nerušeného výkonu práv spojených s užíváním bytu nájemcem) pouze v případě, kdy „nevytvořil technické podmínky k dodávce elektřiny". Je-li ovšem předpokladem dodávky elektřiny do bytu uzavření smlouvy mezi dodavatelem (subjektem odlišným od pronajímatele) a nájemcem, pak v případě, že smlouva nebyla uzavřena proto, že nájemce nevyvinul iniciativu směřující k uzavření smlouvy, lze za předčasnou považovat úvahu o porušení pronajímatelových povinností podle § 687 odst. 1 občanského zákoníku.

(Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2005, č. j. 26 Cdo 186/2005)

Věc: M. T. proti žalovaným 1) L. V. a 2) K. V. o přivolení k výpovědi z nájmu bytu.

10. 11. 2008