Právo na náhradu škody: neoprávněný odběr elektrické energie

k § 22 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci*)

Aby mohla být odběrateli elektrické energie uložena povinnost k náhradě škody za neoprávněný odběr elektrické energie v důsledku poškození měřícího zařízení, na kterém bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci, musí soud, vzhledem k situaci oslabené ochrany odběratelova vlastnického práva samotnou zákonnou úpravou, klást zvýšené nároky na přesvědčivost důkazů prokazujících, že k poškození elektroměru došlo ve sféře odpovědné osoby, tedy odběratele. Naopak důkazy musí jednoznačně vyvracet, že poškození měřícího zařízení nezavinily osoby jednající za osobu, která by náhradou škody získala majetkový prospěch.

(Podle nálezu Ústavního soudu č. 202/2006 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 202/06))

Věc: T.S. proti společnosti Pražská energetika, a. s. o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 110.000,- Kč s příslušenstvím.

*) S účinností od 1.1.2001 nahrazen zákonem č. 458/2000 Sb., o  podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o  Státní energetické inspekci (energetický zákon); nyní srovnej § 51 tohoto zákona.