Právo na připojení k elektrické síti

k § 139 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku;

§ 29 odst. 1 písm. a zákona č. 458/2000 Sb., o  podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Právo na připojení k elektrické síti a volný odběr energie od vlastníka nemovitosti, na jehož pozemku je odběrné místo, k pozemku jiného vlastníka nemovitosti, nelze požadovat na základě věcného břemena odběru elektrické energie, neboť toto břemeno nelze vydržet, protože pojmovým znakem práva odpovídajícího věcnému břemeni je omezení vlastníka nemovitosti, zatímco v tomto případě jde o omezení osoby, která má uzavřený závazkový vztah k dodavateli.

Stejné výše uvedené právo, nelze také vyžadovat na základě spoluvlastnictví odběrného místa, toto by bylo možné pouze dohodou spoluvlastníků.

(Podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne dne 4. prosince 2007, č. j. 22 Cdo 1735/2005)

Věc: P. V. proti 1) K. S., 2) A. K., 3) Ing. J. Š., 4) J. B., 5) R. R., 6) L. C., a 7) S. I., v. o. s., o uložení povinnosti umožnit odběr elektrického proudu.