Věcná břemena: náhrada za užívání cizí nemovitosti

k § 9 odst. 11 a § 45 odst. 3 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci;

§ 451 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník;

         V § 45 odst. 3 zákona č. 222/1994 je stanoveno, že oprávnění k cizím nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání, která vznikla před účinností tohoto zákona, zůstávají nedotčena. Pokud však oprávnění k užívání cizí nemovitosti nevzniklo na základě tehdejší legislativy, tedy nevzniklo vůbec, nezbývá než posuzovat náhrady za užívání cizí nemovitosti podle § 451 občanského zákoníku jako bezdůvodné obohacení.

Na tyto případy nelze aplikovat ani § 9 odst. 11, protože jím se řídí právní vztahy vzniklé až po účinnosti zákona č. 222/1994.

(Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 18. května 2005, č. j. 33 Odo 352/2004)

Věc: V. S., proti žalované E., a. s., o zaplacení částky 57.600,- Kč s příslušenstvím.

10. 11. 2008