Věcné břemeno: povinnost platit náhradu

k § 98 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Nositel oprávnění ze zákonného věcného břemene je, stejně jako u smluvních věcných břemen, povinen nést přiměřené náklady na zachování (údržbu) věci zatížené věcným břemenem a na jejich opravách. Zásadně tedy nelze užívat věcné břemeno zcela bezplatně, ale za úplatu, která zahrnuje výdaje spojené se zachováním věci a s jejími opravami. Výše uvedené platí pro věcná břemena vzniklá podle legislativy platné před i po listopadu roku 1989.

(Podle nálezu Ústavního soudu č. 137/2003 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 137/03) a nálezu Ústavního soudu 25/2004 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 25/04).)

Věc: V.P. proti T. spol. s r. o. o vydaní bezdůvodného obohacení ve výši 9 000,- Kč; návrh Krajského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 98, odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb.