Vnitřní trh s elektřinou: Pravidlo nediskriminačního přístupu k energetické přenosové soustavě; zásada legitimního očekávání

k čl. 7 odst. 5 a čl.16 směrnice 96/92*)

             Článek 7 odst. 5 a článek 16 směrnice 96/92 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, které vyžadují, aby činnost provozovatele soustavy a činnost státu při provádění přístupu k síti nebyla diskriminační, se neomezují na technické předpisy, ale musí být vykládány v tom smyslu, že se použijí na veškerou diskriminaci.

            Uvedené články brání vnitrostátním opatřením, která přidělují podniku, z důvodu závazků přijatých před vstupem směrnice v platnost, přednostně kapacitu přeshraničního přenosu elektřiny, ať už tato opatření pochází od provozovatele soustavy, nebo kontrolora provozu soustavy, či zákonodárce, pokud taková opatření nejsou povolena v rámci postupu stanoveného článkem 24 uvedené směrnice, který stanoví možnost použít za určitých podmínek přechodný režim za účelem zmírnění určitých důsledků liberalizace.

            Zásada ochrany legitimního očekávání patří mezi základní zásady Společenství. Možnost dovolávat se této ochrany je otevřena každému hospodářskému subjektu, u kterého vzbudil orgán podložené naděje. Pokud však opatrný a obezřetný hospodářský subjekt je s to předvídat přijetí opatření Společenství, které se může nepříznivě dotknout jeho zájmů, nemůže se dovolávat takovéto zásady, pokud je toto opatření přijato.

(Podle rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 7. června 2005, č. j. C-17/03)

Věc: Vereniging voor Energie, Milieu en Water, Amsterdam Power Exchange Spotmarket BV, Eneco NV proti Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie

*) S účinností od 4.8.2003 nahrazena směrnicí o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES.