Vnitřní trh s elektřinou: státní podpory; zvýšení poplatku za přístup k vnitrostátní energetické přenosové soustavě a za její užívání

k čl. 87 smlouvy o založení Evropského společenství;

čl. 7 odst. 5 a čl. 8 odst. 2 směrnice 96/92*)

Pravidlo nediskriminačního přístupu k vnitrostátní energetické přenosové soustavě potvrzené směrnicí 96/92 nebrání členskému státu, aby přijal přechodné opatření, které ukládá pouze některým podnikům vyrábějícím a distribuujícím elektřinu zvýšení poplatku za přístup k uvedené soustavě a za její užívání za účelem vyrovnání výhody vzniklé těmto podnikům během přechodného období změnou právního kontextu v důsledku liberalizace trhu s elektřinou vyplývající z provedení uvedené směrnice. Soudům členského státu však přísluší, aby se ujistily, že zvýšení poplatku nepřekračuje to, co je nezbytné pro vyrovnání uvedené výhody.

Stejně tak tato přechodná opatření určená pro vyrovnání výhody vzniklé během přechodného období liberalizace trhu s elektřinou v důsledku provedení směrnice 96/92, která budou představovat rozlišování mezi podniky v oblasti nákladů vyplývající z povahy a struktury dotčeného systému nákladů, nebudou tedy jako takové představovat státní podporu ve smyslu článku 87 ES.

(Podle rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 14. dubna 2005, č. j. C?128/03 a C?129/03  )

Věc: Ve spojených věcech AEM SpA (C?128/03) a AEM Torino SpA (C?129/03) proti Autorità per l'energia elettrica e per il gas a dalším.

*) S účinností od 4.8.2003 nahrazena směrnicí o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES.; Nyní srovnej s čl. 7 odst. 1 a čl. 9 písm. e.