Vnitřní trh s elektřinou: volný přístup třetích osob k elektrizačním přenosovým a distribučním soustavám

k čl. 20 odst. 1 směrnice 2003/54/ES, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES;

         Článek 20 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou musí být vykládán tak, že brání ustanovením, které osvobozují určité provozovatele energetických zásobovacích soustav od povinnosti umožnit třetím osobám volný přístup k těmto soustavám z důvodu, že se tyto soustavy nacházejí v prostorově související provozní zóně a slouží převážně k přenosu energie v rámci vlastního podniku nebo v rámci spojeného podniku.

(Podle rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 22. května 2008, č. j. C-439/06)

Věc: žádost o rozhodnutí o  předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Oberlandesgericht Dresden (Německo) ze dne 17. října 2006, došlým Soudnímu dvoru dne 24. října 2006, v řízení ohledně energetické správy.