Plynárenství- Legislativa

Legislativní proces - Zákon 
Podívejte se na schematické znázornění procesu schvalování zákonů v České republice.
Legislativní proces - Nařízení vlády 
Podívejte se na schematické znázornění procesu schvalování nařízení vlády v České republice.
Legislativní proces - Vyhláška 
Podívejte se na schematické znázornění procesu schvalování vyhlášek v České republice.

Výroba plynu

Práva a povinnosti výrobce plynu

Distribuce plynu

Práva a povinnosti provozovatele přepravní soustavy

Práva a povinnosti provozovatele distribuční soustavy

Práva a povinnosti provozovatele podzemního zásobníku plynu

Obchod a trh

Práva a povinnosti obchodníka s plynem

Práva a povinnosti zákazníka

 


 

Výrobce

Výrobce plynu má právo:

 • na zřízení a provozování těžebních plynovodů, na připojení a přístup výrobny plynu nebo těžebního plynovodu k přepravní nebo distribuční soustavě nebo těžebnímu plynovodu jiného výrobce plynu nebo k podzemnímu zásobníku plynu,
 • prodávat plyn vyrobený v jím provozované výrobně plynu ostatním účastníkům trhu s plynem a do jiných států,
 • omezit nebo přerušit provoz výrobny plynu a těžebních plynovodů v nezbytném rozsahu při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů,  při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku, při vzniku a odstraňování poruch na těžebních plynovodech nebo na zařízeních sloužících pro výrobu nebo těžbu plynu, při provádění plánovaných stavebních úprav a oprav těžebních plynovodů nebo zařízení, sloužících pro výrobu nebo těžbu  plynu,
 • na informace od ostatních účastníků trhu s plynem, nezbytné pro plnění svých povinností,
 • omezit, přerušit nebo ukončit dodávku plynu svým zákazníkům při neoprávněném odběru plynu,
 • vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním těžebních plynovodů nebo výrobny plynu a to i v případě stavebních úprav a oprav,
 • odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz těžebních plynovodů nebo výrobny plynu v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel,
 • v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech těžební plynovody nebo výrobny plynu, jestliže není možné písemnou smlouvou s vlastníkem nemovitosti zajistit umístění těžebního plynovodu a souvisejících zařízení výrobce plynu na jeho nemovitosti, protože vlastník dotčené nemovitosti není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh výrobce plynu o zřízení věcného břemene umožňující využití této nemovitosti nebo její části pro účely zřizování a provozování zařízení. Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv výrobce plynu majetková újma nebo je-li omezen v obvyklém užívání nemovitosti, má právo na jednorázovou náhradu včetně úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u výrobce plynu, který způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl,
 • v případech vstupu na nemovitosti a pro proklešťování stromoví je výrobce plynu povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitost jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitost do předchozího stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě,
 • v případech odstraňování poruch je výrobce plynu povinen písemně oznámit svým zákazníkům započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky plynu, nejméně však 30 dnů předem.  V těchto případech  je výrobce plynu povinen obnovit dodávku plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení, právo na náhradu škody a ušlého zisku je zde vyloučeno. To neplatí, nesplní-li výrobce plynu oznamovací povinnost.


Výrobce plynu je povinen:

 • uhradit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli podzemního zásobníku plynu nebo jinému výrobci plynu stanovený podíl na oprávněných nákladech na připojení k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě nebo těžebnímu plynovodu jiného výrobce plynu nebo k podzemnímu zásobníku plynu,
 • zajistit bezpečný a spolehlivý provoz výrobny plynu a těžebního plynovodu a neznevýhodňující podmínky pro přístup do těžebního plynovodu,
 • poskytovat provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy, na kterou jsou jeho těžební plynovody napojeny, informace nutné k zajištění vzájemné provozuschopnosti,
 • zajistit měření plynu dopravovaného jím provozovaným těžebním plynovodem, včetně jeho vyhodnocování a takto vyhodnocené údaje předávat operátorovi trhu a účastníkům trhu s plynem, pro které zajišťuje dopravu plynu těžebním plynovodem,
 • vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci výroby plynu, vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu,
 • vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na výrobu plynu havarijní plány výroben plynu, zaslat je ministerstvu a každoročně je upřesňovat,
 • zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za dispečerské řízení výroby plynu,
 • vyhlašovat stav nouze v rámci výrobny plynu a těžebních plynovodů,
 • vést samostatné účty za výrobu plynu,
 • připojit k těžebnímu plynovodu každého, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení,
 • předávat operátorovi trhu údaje o výši a průběhu dodávky plynu vyplývající ze smluv o dodávce plynu a další nezbytné informace pro plnění povinnosti operátora trhu.


 Zpět

 


 

Provozovatel přepravní soustavy

Provozovatel přepravní soustavy má právo:

 • na přístup do podzemních zásobníků plynu za podmínek stanovených energetickým zákonem pro zajištění rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícím do plynárenské soustavy a množstvím plynu vystupujícím z plynárenské soustavy,
 • na informace od ostatních účastníků trhu s plynem, nezbytné pro plnění svých povinností,
 • zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu plynárenské soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů,
 • v souladu se stavebním zákonem zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech plynárenská zařízení,
 • vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním přepravní soustavy,
 • odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz přepravní soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel,
 • vstupovat v souladu se zvláštními předpisy do uzavřených prostor a zařízení sloužících k výkonu činnosti a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu dráhy, jakož i vstupovat do nemovitostí, kde jsou umístěna zvláštní zařízení telekomunikací v rozsahu i způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti,
 • při stavech nouze využívat v nezbytném rozsahu plynárenská zařízení zákazníků, pro něž přepravuje plyn,
 • omezit nebo přerušit přepravu plynu při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů, při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku, při provádění plánovaných stavebních úprav a plánovaných oprav na zařízení přepravní soustavy, při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních přepravní soustavy, při odběru plynu zařízeními, která ohrožují životy, zdraví nebo majetek osob, při neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné přepravě plynu, v případech stanovených smlouvou o přepravě,
 • nakupovat a prodávat plyn pro krytí ztrát v přepravní soustavě nebo pro vlastní spotřebu nebo pro účely zajištění rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícím a vystupujícím z plynárenské soustavy; toto není považováno za obchod s plynem,
 • jestliže není možné písemnou smlouvou s vlastníkem nemovitosti zajistit umístění zařízení přepravní soustavy na jeho nemovitosti, protože vlastník dotčené nemovitosti není znám nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, příslušný vyvlastňovací úřad vydá na návrh provozovatele přepravní soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene umožňující využití této nemovitosti nebo její části pro účely zřízení a provozování zařízení. Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele přepravní soustavy majetková újma nebo je-li omezen v obvyklém užívání nemovitosti má právo na jednorázovou náhradu včetně úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u provozovatele přepravní soustavy, který způsobil majetkovou újmu, nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl. Provozovatel přepravní soustavy je povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitost jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitost do předchozího stavu nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě,
 • v případech prováděných úprav a oprav zařízení je provozovatel přepravní soustavy povinen oznámit zákazníkům, pro něž přepravuje plyn, započetí a skončení omezení nebo přerušení přepravy plynu, nejméně však 30 dnů předem. V těchto případech  je provozovatel přepravní soustavy povinen obnovit přepravu plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení, právo na náhradu škody a ušlého zisku je zde vyloučeno. To neplatí, nesplní-li provozovatel přepravní soustavy oznamovací povinnost.


Provozovatel přepravní soustavy je povinen:

 • zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj přepravní soustavy,
 • zajistit přepravu plynu na základě písemně uzavřených smluv,
 • připojit k přepravní soustavě každého, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení,
 • poskytnout přepravu plynu každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky stanovené Řádem provozovatele přepravní soustavy s výjimkou prokazatelného nedostatku volné kapacity; odmítnutí přístupu k přepravní soustavě musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,
 • zajišťovat neznevýhodňující podmínky pro přístup třetích stran k přepravní soustavě za podmínek stanovených tímto zákonem,
 • zajišťovat měření plynu v přepravní soustavě včetně vyhodnocování a předávat operátorovi trhu a účastníkům trhu s plynem, kterým zajišťuje přepravu plynu, naměřené a vyhodnocené údaje,
 • poskytovat provozovatelům distribučních soustav, se kterými je jeho soustava propojena, informace nezbytné k zajištění vzájemné provozuschopnosti soustav,
 • dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality plynu a souvisejících služeb,
 • zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje potřebné pro rozhodnutí o cenách za přepravu plynu,
 • vést samostatné účty za přepravu plynu, a to pro účely regulace,
 • vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci přepravní soustavy, vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu,
 • vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na přepravu plynu havarijní plán přepravní soustavy, zaslat jej ministerstvu a každoročně jej upřesňovat,
 • oznamovat v dostatečném předstihu účastníkům trhu, jejichž plynárenská zařízení jsou přímo připojena k přepravní soustavě, rozsah a termíny odstávek zařízení pro přepravu plynu, a upozorňovat na předpokládané snížení přepravní kapacity,
 • zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za dispečerské řízení přepravní soustavy,
 • zřídit a provozovat místa pro sledování kvality plynu,
 • vytvořit technické podmínky pro zajištění dovozu plynu z různých zdrojů,
 • vyhlašovat stav nouze na plynárenské soustavě České republiky nebo na zařízeních přepravní soustavy,
 • řídit plynárenskou soustavu České republiky za stavu nouze,
 • zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství, které získává při výkonu své činnosti,
 • každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj přepravní soustavy včetně propojení s plynárenskými soustavami sousedních států a to na období nejméně 5 let,
 • zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád provozovatele přepravní soustavy a zajistit jeho zveřejnění,
 • vypracovat v součinnosti s provozovateli distribučních soustav a podzemních zásobníků plynu havarijní plán plynárenské soustavy, každoročně jej aktualizovat a předkládat ministerstvu,
 • zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně, nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení přepravní soustavy.

 Zpět


Provozovatel distribuční soustavy

Provozovatel distribuční soustavy má právo:

 • na připojení k přepravní soustavě nebo k jiné distribuční soustavě, pokud jsou splněny podmínky připojení,
 • na informace od ostatních účastníků trhu s plynem nezbytné pro plnění svých povinností,
 • na přístup do přepravní soustavy, jiné distribuční soustavy a podzemních zásobníků plynu za podmínek stanovených tímto zákonem,
 • zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu distribuční soustavy a k přenosu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů,
 • v souladu se stavebním zákonem zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech plynárenská zařízení,
 • vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek,
 • odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů, ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel,
 • vstupovat v souladu se zvláštními předpisy do uzavřených prostor a zařízení sloužících k výkonu činnosti a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu dráhy, jakož i vstupovat do nemovitostí, kde jsou umístěna zvláštní zařízení telekomunikací v rozsahu i způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti,
 • při stavech nouze využívat v nezbytném rozsahu plynová zařízení zákazníků, pro něž provádí distribuci plynu,
 • omezit nebo přerušit distribuci plynu při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů, při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku,  při provádění plánovaných stavebních úprav, přeložek a plánovaných oprav na zařízení distribuční  soustavy, při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních distribuční soustavy, při odběru plynu zařízeními, která ohrožují životy, zdraví nebo majetek osob, při neoprávněném odběru nebo neoprávněné distribuci plynu, v případech stanovených smlouvou o distribuci plynu,
 • nakupovat plyn pro krytí ztrát v  distribuční soustavě nebo pro vlastní spotřebu; toto není považováno za obchod s plynem,
 • uzavřít hlavní uzávěr plynu při odvracení nebezpečí bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku osob,
 • jestliže není možné písemnou smlouvou s vlastníkem nemovitosti zajistit umístění zařízení distribuční soustavy na jeho nemovitosti, protože vlastník dotčené nemovitosti není znám nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, příslušný vyvlastňovací úřad vydá na návrh příslušného provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo jeho části pro účely zřizování a provozování zařízení. Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele distribuční soustavy majetková újma nebo je-li omezen v užívání nemovitosti, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu včetně úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u provozovatele distribuční soustavy, který způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl,
 • v případech výkonu svých práv je provozovatel distribuční soustavy povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitost jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitost do předchozího stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě,
 • v případech oprav a úprav zařízení je provozovatel distribuční soustavy povinen oznámit účastníkům trhu, pro něž provádí distribuci plynu, započetí a skončení omezení nebo přerušení distribuce plynu, nejméně však 15 dnů předem, pokud se s dotčenými účastníky trhu nedohodne na lhůtě kratší. Plánované stavební úpravy, přeložky a opravy v období od 1. října do 30. dubna následujícího kalendářního roku lze provádět výhradně po písemném oznámení dotčeným zákazníkům. V těchto případech  je provozovatel distribuční soustavy povinen obnovit distribuci plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení,  právo na náhradu škody a ušlého zisku je vyloučeno. To neplatí, nesplní-li provozovatel distribuční soustavy oznamovací povinnost.


Provozovatel distribuční soustavy je povinen

 • zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí,
 • zajistit distribuci plynu na základě uzavřených smluv a ve stanovené kvalitě,
 • uhradit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli jiné distribuční soustavy stanovený podíl na oprávněných nákladech na připojení k přepravní nebo distribuční soustavě,
 • připojit k distribuční soustavě každého, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení,
 • poskytnout distribuci plynu každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky přístupu k distribuční soustavě, s výjimkou prokazatelného nedostatku volné kapacity; odmítnutí distribuce plynu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,   
 • zajistit neznevýhodňující podmínky pro přístup třetích stran k distribuční soustavě za podmínek stanovených tímto zákonem,
 • dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a souvisejících služeb,
 • poskytovat provozovateli přepravní soustavy a provozovatelům distribučních soustav, se kterými je jeho soustava propojena, informace nezbytné k zajištění vzájemné provozuschopnosti soustav,
 • zajišťovat měření plynu v distribuční soustavě, včetně vyhodnocování a předávat operátorovi trhu a účastníkům trhu s plynem, který zajišťuje distribuci plynu, naměřené a vyhodnocené údaje,
 • zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje potřebné pro rozhodnutí o cenách za distribuci plynu,
 • vést samostatné účty za distribuci plynu pro účely regulace,
 • zajistit přepravu plynu a distribuci plynu pro provozovatele distribuční soustavy nepřipojené přímo k přepravní soustavě v rozsahu spotřeby plynu účastníků trhu s plynem, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno k distribuční soustavě nepřipojené přímo k přepravní soustavě,
 • vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci distribuční soustavy, vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu,
 • vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na distribuci plynu havarijní plány distribuční soustavy, zaslat ministerstvu a každoročně je upřesňovat,
 • oznamovat rozsah a termíny odstávek zařízení distribuční soustavy a upozorňovat na snížení distribuční kapacity,
 • zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za dispečerské řízení distribuční soustavy,
 • zřídit a provozovat místa pro sledování kvality plynu, pokud nebudou pro sledování kvality plynu dostačovat místa zřízená a provozovaná provozovatelem přepravní soustavy,
 • poskytnout na vyžádání dodavateli poslední instance údaje o zákazníkovi a jeho odběrném místě v rozsahu nezbytném pro zajištění dodávky poslední instance,
 • vyhlašovat stav nouze v rámci své distribuční soustavy,
 • každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj distribuční soustavy, a to na období nejméně 5 let,
 • na své náklady zajistit připojení svého zařízení k jiné distribuční soustavě,
 • zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství, které získává při výkonu své činnosti,
 • zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád provozovatele distribuční soustavy a zajistit jeho zveřejnění,
 • zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně, nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení distribuční soustavy,
 • zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za konkurenceschopné ceny.

Zpět


Provozovatel podzemního zásobníku plynu

Provozovatel podzemního zásobníku plynu má právo:

 • zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu podzemního zásobníku plynu a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů,
 • v souladu se stavebním zákonem zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech plynárenská zařízení,
 • vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním podzemního zásobníku plynu,
 • odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz podzemního zásobníku plynu v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel,
 • vstupovat v souladu se zvláštními právními předpisy do uzavřených prostor a zařízení sloužících k výkonu činností a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva spravedlnosti a do obvodu dráhy, jakož i vstupovat do nemovitostí, kde jsou umístěna zvláštní zařízení telekomunikací, v rozsahu a způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti,
 • omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu činnosti spojené s uskladňováním plynu  při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů, při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku, při provádění plánovaných stavebních úprav a plánovaných oprav na zařízení pro uskladňování plynu, při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních pro uskladňování plynu, při neoprávněném odběru nebo neoprávněném uskladnění plynu,
 • připojit své zařízení k přepravní soustavě nebo k distribuční soustavě za stanovených podmínek připojení,
 • nakupovat plyn pro krytí vlastních ztrát v podzemním zásobníku plynu nebo pro vlastní spotřebu nebo za účelem vytváření a udržování základní náplně podzemního zásobníku plynu; toto není považováno za obchod s plynem,
 • na informace nezbytné pro plnění svých povinností od ostatních účastníků trhu s plynem,
 • jestliže není možné písemnou smlouvou s vlastníkem nemovitosti zajistit umístění podzemního zásobníku plynu na jeho nemovitosti, protože vlastník dotčené nemovitosti není znám nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, příslušný vyvlastňovací úřad vydá na návrh příslušného provozovatele podzemního zásobníku plynu rozhodnutí o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo jeho části pro účely zřizování a provozování zařízení,
 • vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele podzemního zásobníku plynu majetková újma nebo je-li omezen v užívání nemovitosti, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu včetně úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u provozovatele podzemního zásobníku plynu, který způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl,
 • v případech výkonu práv je provozovatel podzemního zásobníku plynu povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitosti jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti do předchozího stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto skutečnost bezprostředně vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě,
 • v případech oprav a úprav zařízení je provozovatel podzemního zásobníku plynu povinen písemně oznámit zákazníkům, pro něž uskladňuje plyn, započetí a skončení omezení nebo přerušení činností spojených s uskladňováním plynu, nejméně však 30 dnů předem. V těchto případech je provozovatel podzemního zásobníku plynu povinen obnovit činnosti spojené s uskladňováním plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení, právo na náhradu škody a ušlého zisku je zde vyloučeno. To neplatí, nesplní-li provozovatel podzemního zásobníku plynu oznamovací povinnost podle odstavce 5.


Provozovatel podzemního zásobníku plynu je povinen:

 • zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz, údržbu, obnovu a rozvoj podzemního zásobníku plynu,
 • zajistit uskladňování plynu na základě uzavřených smluv,
 • uhradit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy stanovený podíl na oprávněných nákladech na připojení svého zařízení k této soustavě,
 • poskytovat provozovateli přepravní nebo provozovateli distribuční soustavy, na kterou jsou jeho zařízení pro uskladňování plynu napojena, informace nutné k zajištění vzájemné provozuschopnosti,
 • zajistit měření množství předávaného a přebíraného plynu a předávat data nezbytná pro zúčtování odchylek operátorovi trhu a účastníkovi trhu s plynem, pro kterého zajišťuje uskladnění plynu,
 • vést samostatné účty za uskladňování plynu,
 • vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci kapacit a výkonů podzemního zásobníku plynu, vyhodnocovat ji a předávat operátorovi trhu,
 • vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na uskladňování plynu havarijní plán podzemního zásobníku plynu podle tohoto zákona, zaslat jej ministerstvu a každoročně upřesňovat,
 • zveřejňovat rozsah a termíny odstávek zařízení pro uskladňování plynu a upozorňovat na předpokládané snížení uskladňovací kapacity,
 • zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za dispečerské řízení podzemního zásobníku plynu,
 • umožnit přístup k podzemnímu zásobníku plynu každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky přístupu, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku volné kapacity; případné odmítnutí přístupu k podzemnímu zásobníku plynu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,
 • prodat plyn účastníka trhu s plynem, nebyl-li takto uskladněný plyn z důvodů na straně tohoto účastníka trhu s plynem vytěžen z podzemního zásobníku plynu do skončení účinnosti smlouvy,
 • vyhlašovat stav nouze v rámci podzemního zásobníku plynu,
 • každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj podzemního zásobníku plynu, a to na období nejméně 5 let,
 • zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství, které získává při výkonu své činnosti,
 • zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád provozovatele podzemního zásobníku plynu a po schválení zajistit jeho zveřejnění,
 • zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně, nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení podzemního zásobníku plynu,
 • dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a souvisejících služeb.

 Zpět


Obchodník s plynem

Obchodník s plynem má právo:

 • nakupovat plyn a prodávat jej ostatním účastníkům trhu s plynem,
 • nakupovat plyn z jiných států a prodávat plyn do jiných států,
 • na přístup do těžebního plynovodu, přepravní soustavy, distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu za podmínek stanovených tímto zákonem,
 • na ukončení nebo přerušení dodávky plynu zákazníkovi při neoprávněném odběru plynu,
 • na poskytnutí informací od operátora trhu, provozovatele přepravní soustavy a provozovatelů distribučních soustav nezbytných k vyúčtování dodávek plynu zákazníkům, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě,
 • na poskytnutí nezbytných informací pro plnění svých povinností od ostatních účastníků trhu s plynem,
 • pro účely evidence a pro zajištění a uplatnění svých právních nároků získávat a používat rodná čísla zákazníků nebo data jejich narození.


Obchodník s plynem je povinen:

 • vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou obchodní bilanci a to včetně údajů o vývozech plynu z České republiky a dovozech plynu do České republiky s uvedením zdrojů plynu, vyhodnocovat je a předávat společně s měsíčními údaji o počtech svých zákazníků s roční spotřebou nižší než 4200 MWh, kteří změnili dodavatele plynu operátorovi trhu,
 • řídit se v případě vyhlášení stavu nouze pokyny dispečinků příslušných provozovatelů,
 • dodržovat rovnováhu mezi množstvím plynu, který je mu do plynárenské soustavy dodáván, a množstvím plynu, který z plynárenské soustavy odebírá,
 • zajistit zákazníkům, kterým dodává plyn, jeho bezpečnou a spolehlivou dodávku při dodržení bezpečnostního standardu,
 • poskytovat provozovateli přepravní soustavy, provozovateli příslušné distribuční soustavy nebo provozovateli podzemního zásobníku plynu informace nezbytné pro zajištění provozu a rozvoje plynárenské soustavy,
 • vykonávat činnost dodavatele poslední instance,
 • účtovat odděleně za dodávku plynu poslední instance,
 • dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a souvisejících služeb,
 • předávat operátorovi trhu nezbytné informace pro plnění povinnosti operátora trhu,
 • zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na obchod s plynem u operátora trhu; zaregistrováním se obchodník s plynem stává registrovaným účastníkem trhu,
 • zajišťovat propagaci energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům za konkurenceschopné ceny,
 • upozornit zákazníky nejpozději 2 měsíce předem na záměr změnit smluvní podmínky.

 Zpět


Zákazník

Zákazník má právo na:

 • připojení svého odběrného plynového zařízení k přepravní nebo příslušné distribuční soustavě při dodržení podmínek připojení,
 • volbu a bezplatnou změnu dodavatele plynu,
 • dopravu dohodnutého množství plynu, pokud jej má smluvně zajištěn a pokud má na tuto činnost uzavřenu smlouvu s provozovatelem přepravní soustavy nebo příslušné distribuční soustavy a pokud to technické podmínky přepravní nebo příslušné distribuční soustavy umožňují,
 • zřízení přímého plynovodu za podmínek stanovených energetickým zákonem,
 • přístup do přepravní soustavy, distribuční soustavy, k podzemnímu zásobníku plynu za podmínek stanovených energetickým zákonem.


Zákazník je povinen:

 • uhradit výrobci plynu nebo provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy stanovený podíl na oprávněných nákladech na připojení,
 • umožnit instalaci měřicího zařízení provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je připojen,
 • zajistit přístup k měřícím zařízením provozovateli příslušné soustavy, ke které je připojen,
 • řídit se pokyny technických dispečinků provozovatele přepravní soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy,
 • předávat operátorovi trhu měsíční údaje o dodávce plynu, kterou si zajišťuje v zahraničí nebo u výrobce plynu,
 • udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit,
 • při stavebních úpravách distribuční soustavy nebo její části včetně přípojek respektovat nové místo připojení, včetně změny umístění hlavního uzávěru plynu a měřicího zařízení na veřejně přístupná místa; dojde-li v důsledku stavebních úprav ke změně umístění hlavního uzávěru plynu, považuje se plynové zařízení za ním ve směru toku plynu, s výjimkou měřicího zařízení, za odběrné plynové zařízení v majetku vlastníka nemovitosti; náklady na provedené změny hradí provozovatel distribuční soustavy,
 • v případě, že si zajišťuje dodávku plynu sám a nejedná se o domácnost poskytovat provozovateli přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli podzemního zásobníku plynu informace nezbytné pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské soustavy,
 • uhradit dodavateli poslední instance dodávku plynu podle §12a, a to od okamžiku zahájení této dodávky.


Zákazník, který si obstarává plyn sám, je povinen:

 • dodržovat rovnováhu mezi množstvím plynu, které si do plynárenské soustavy dodává, a množstvím plynu, které z plynárenské soustavy odebírá,
 • předávat operátorovi trhu nezbytné informace pro plnění povinnosti operátora trhu.

Vlastník dotčené nemovitosti, do které je zákazníkům v této nemovitosti dodáván plyn na základě smlouvy, je povinen tuto dodávku zákazníkům umožnit, udržovat společné odběrné plynové zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto neprodleně odstranit a umožnit příslušnému provozovateli distribuční soustavy přístup k tomuto odběrnému zařízení a údržbu tohoto zařízení. Společné odběrné plynové zařízení pro dodávku plynu v jedné nemovitosti je součástí této nemovitosti.

Operátor trhu - OTE

 Zpět