Plynárenství - Zdroje

Hlavním zdrojem pro výrobu elektřiny, vytápění či ohřev vody je v plynárenství zemní plyn. Využitelné jsou ovšem i další alternativy.

Zemní plyn

Nalézá se poblíž ropných ložisek. Původně se jako neužitečný vypouštěl do vzduchu nebo nechával bez užitku shořet. Dnes je pilířem plynárenství. Obsahuje až 98% metanu.

Výhody

 • dobrá výhřevnost
 • surový zemní plyn nevyžaduje nijak náročnou úpravu před distribucí
 • ekologické palivo
 • není jedovatý

Nevýhody

 • není obnovitelným zdrojem energie
 • jeho cena stále stoupá

Svítiplyn

vzniká jako vedlejší produkt při výrobě koksu, štěpením zemního plynu nebo zplyněním hnědého uhlí. Dříve se používal pro veřejné osvětlení, později i k ohřevu vody, vytápění a na vaření. Ve 20. století byl postupně nahrazen elektřinou a zemním plynem.

Výhody

 • vysoká výhřevnost

 

Nevýhody

 • dražší než zemní plyn či elektřina
 • je nedýchatelný, takže jeho použití v domácnostech nebylo dostatečně bezpečné
 • získává se z neobnovitelných zdrojů energie

Propan a butan (PB)

Propan se získává frakčním zkapalněním ropných plynů, které jsou odpadem ropných frakcí. Dalším způsobem je vysoušení/vymrazování zemního plynu.

Butan je nerozvětvený alkan se čtyřmi atomy vodíku – je to plyn velice podobný propanu.

Po smísení obou plynů získáme propan-butan.

Výhody

 • dobře skladovatelný v tlakových bombách a zásobnících. Kapalného stavu je dosaženo stlačením plynu, který tak získá pouze 1/260 svého objemu. Jeden litr kapalného PB tak obsahuje 260 litrů plynu.

Nevýhody

 • dražší než zemní plyn
 • není obnovitelným zdrojem energie

Bioplyn

Bioplyn je především směsí metanu a oxidu uhličitého, ale obsahuje i další plyny. Bioplyn vzniká mikrobiálním rozkladem organické hmoty bez přístupu kyslíku (anaerobně).

Bioplyn lze získat:

 • anaerobním procesem – z exkrementů hospodářských zvířat, fytomasy, odpadů z potravinářského a jiného zpracovatelského průmyslu, bioodpadů, masokostní moučky nebo z tříděného domovního odpadu
 • v čistírnách odpadních vod

Výhody

 • ekologicky čistý plyn
 • získává se z obnovitelných zdrojů energie
 • lze jej snadno a dlouhodobě skladovat

Nevýhody

 • získávání bioplynu někdy vyžaduje složitý postup a vyšší nároky na technologii (například ve srovnání se zemním plynem)