2010/398/Euratom: Rozhodnutí Komise

ze dne 15. července 2010 o uzavření memoranda o porozumění mezi Evropskou komisí a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ohledně Evropské platformy pro výměnu radiologických údajů (EURDEP)

2010/398/Euratom Rozhodnutí Komise

ze dne 15. července 2010 o uzavření memoranda o porozumění mezi Evropskou komisí a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ohledně Evropské platformy pro výměnu radiologických údajů (EURDEP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména článek 199 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle článku 35 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii jsou členské státy povinny zřídit zařízení nezbytná k soustavnému monitorování úrovně radioaktivity v životním prostředí na svém území a Komise má právo přístupu k těmto monitorovacím zařízením.

(2) Evropská komise v této souvislosti vypracovala společný formát údajů zvaný EURDEP (Evropská platforma pro výměnu radiologických údajů), jakož i vhodnou internetovou síť za účelem usnadnění nepřetržité a hladké výměny údajů, které poskytují vnitrostátní sítě pro automatické monitorování dávkování a programy dohledu nad radiací v životním prostředí, jež se v Evropském společenství pro atomovou energii používají již několik let a nyní jsou považovány za dostatečně zralé pro rozšíření.

(3) Evropská komise a Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) vyjádřily ve společném prohlášení podepsaném v roce 2008 vzájemné odhodlání významně posílit kvalitu a intenzitu své spolupráce.

(4) Radiační ochrana, včetně zpřístupnění celosvětových údajů o monitorování radiace v reálném čase, byla označena za jednu z oblastí spolupráce se zvláštní prioritou.

(5) Používání osvědčené technologie vyvinuté Evropskou komisí pro EURDEP je vynikajícím způsobem, jak usnadnit automatickou výměnu údajů, a významným způsobem se podílí na celosvětovém vývoji monitorování radioaktivity v životním prostředí.

(6) Zpřístupnění technologie EURDEP agentuře MAAE je v zájmu Evropského společenství pro atomovou energii, neboť díky podílu MAAE budou mít účastníci evropské sítě přístup k celosvětovým údajům o monitorování radioaktivity v životním prostředí.

(7) V této souvislosti bylo vypracováno toto memorandum o porozumění, jehož cílem je zahrnout technické aspekty spolupráce mezi MAEE a Euratomem ohledně EURDEP v rámci vztahů mezi Euratomem a MAEE.

(8) Tímto memorandem o porozumění nevznikají žádné finanční dopady či právní závazky,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Memorandum o porozumění mezi Evropskou komisí a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ohledně Evropské platformy pro výměnu radiologických údajů (EURDEP) uvedené v příloze se schvaluje.

Článek 2

Komisař pro energetiku Günther Oettinger podepíše memorandum o porozumění mezi Evropskou komisí a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ohledně Evropské platformy pro výměnu radiologických údajů (EURDEP) jménem Komise.

V Bruselu dne 15. července 2010.

Za Komisi

Günther Oettinger

člen Komise

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Memorandum o porozumění mezi Evropskou komisí a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ohledně Evropské platformy pro výměnu radiologických údajů (EURDEP)

Evropská komise, dále jen "Komise", a Mezinárodní agentura pro atomovou energii, dále jen "MAAE" (dále společně jen "strany"),

SE DOHODLY NA TOMTO:

Článek 1

Účel tohoto memoranda o porozumění

1. V rámci tohoto memoranda o porozumění se Komise a MAAE dohodly spolupracovat v oblasti výměny celosvětových údajů o radiaci v reálném čase za účelem ověřování a pro jiné naléhavé účely.

2. Strany se rovněž dohodly, že budou úzce spolupracovat a navzájem se konzultovat v záležitostech společného zájmu, kdykoliv to bude s ohledem na jejich příslušná pověření vhodné.

Článek 2

Institucionální úpravy

1. Komise a MAAE zřídí příslušné komunikační kanály k usnadnění vzájemné spolupráce.

2. Jak Komise, tak MAAE jmenují kontaktní místo, které bude odpovídat za koordinaci činností uvedených níže v článku 3 tohoto memoranda o porozumění.

3. MAAE se stane členem pracovní skupiny ECURIE-EURDEP a bude se účastnit plánování dalších činností platformy EURDEP a schvalování jakýchkoliv aktualizací či změn softwaru platformy EURDEP, včetně všech nezbytných změn formátů dat.

4. MAAE se bude podílet na organizaci budoucích seminářů platformy EURDEP a bude v této souvislosti Komisi nápomocná.

Článek 3

Specifické oblasti spolupráce

S výhradou svých finančních nařízení a pravidel, politik a postupů a s výhradou dostupnosti finančních prostředků se strany dohodly na spolupráci ve specifických oblastech, včetně mimo jiné:

a) Aniž jsou dotčena její práva duševního vlastnictví, bude Komise s MAAE společně využívat software, včetně jeho jakýchkoliv aktualizací či změn, vyvinutý pro sběr a předkládání údajů o úrovni radiace v reálném čase v evropském prostoru (Evropská platforma pro výměnu radiologických údajů (EURDEP, http://eurdep.jrc.it)).

b) Komise a MAAE budou usilovat o to, aby všechny údaje o radiaci byly stejným způsobem volně dostupné všem vnitrostátním poskytovatelům údajů.

c) MAAE bude koordinovat podporu při výměně údajů o monitorování radiace v reálném čase se všemi jejími členskými státy, které zatím neuzavřely dohodu s Komisí, s cílem vytvořit společný globální systém mezi Komisí a MAAE, který by vycházel z technologie platformy EURDEP, měl by však jiný název.

d) Zavedou se záložní internetové stránky platformy EURDEP; provozovat je bude Komise a MAAE. MAAE bude podporovat regionální záložní datové stránky a software a technologii zpřístupní pouze organizacím, které zálohují údaje.

e) Komise a MAAE budou koordinovat svou činnost tak, aby zajistily, že nedochází k žádným nesrovnalostem, které by ohrozily celosvětovou výměnu údajů o monitorování radiace.

Článek 4

Finanční opatření

Žádná ustanovení tohoto memoranda o porozumění nezpůsobí stranám finanční závazky. Pokud opatření přijatá k provádění tohoto memoranda o porozumění povedou k finančním či právním závazkům, měly by strany předtím, než jsou uvedená opatření provedena, uzavřít samostatnou dohodu s výhradou finančních nařízení a pravidel obou stran.

Článek 5

Zaměstnanci

Všichni zaměstnanci obou stran podléhají v otázkách zaměstnanosti, zdravotního a životního pojištění a zaměstnaneckých práv a výhod nařízením a pravidlům institucí, které je zaměstnávají. Žádná ustanovení tohoto memoranda o porozumění se nepovažují za ustanovení, kterými se mezi MAAE a Komisí vytváří vztah zaměstnavatel/zaměstnanec.

Článek 6

Šíření informací

Komise a MAAE budou v největším možném rozsahu podporovat šíření neutajovaných informací poskytnutých či vyměňovaných v rámci tohoto memoranda o porozumění s výhradou potřeby chránit vlastnické informace. Komise a MAAE zajistí důvěrnost informací, které druhá strana označila za vyhrazené či důvěrné.

Článek 7

Duševní vlastnictví

Komise a MAAE společně zajistí, že duševní vlastnictví a práva duševního vlastnictví, včetně mimo jiné autorských práv a patentů na jakékoliv materiály či vynálezy kterékoliv strany, jejich zaměstnanců a subdodavatelů, plynoucí ze spolupráce mezi Komisí a MAAE při provádění tohoto memoranda o porozumění lze použít k posílení statutární funkce MAAE v podpoře výměny informací mezi jejími členskými státy.

Článek 8

Používání názvu, loga či úředního razítka

1. MAAE nebude používat název, logo či úřední razítko Komise pro účely jiné než účely, ke kterým Komise výslovně udělila písemné povolení.

2. Komise nebude používat název, logo či úřední razítko MAAE pro účely jiné než účely, ke kterým MAAE výslovně udělila písemné povolení.

Článek 9

Výsady a imunity

Žádná ustanovení v tomto memorandu o porozumění ani žádná ustanovení vztahující se k tomuto memorandu nepředstavují výslovné či implicitní zrušení imunit, výsad, výjimek a usnadnění, které Komise či MAAE požívají podle mezinárodního práva, mezinárodních úmluv či dohod, včetně dohody o výsadách a imunitách MAAE, či podle vnitrostátního práva a právních předpisů svých členských států.

Článek 10

Spory

Strany navzájem smírně vyřeší všechny spory mezi stranami, které vzniknou na základě výkladu či provádění tohoto memoranda o porozumění nebo s ním souvisí.

Článek 11

Zahájení a ukončení spolupráce a status

1. Spolupráce podle tohoto memoranda o porozumění bude zahájena podpisem obou stran na dobu tří kalendářních let a bude obnovena, pokud jedna ze stran nepodá oznámení v opačném smyslu. V případě, že k podpisu dojde ve dvou různých dnech, zahájí se spolupráce dnem druhého podpisu.

2. Ustanovení tohoto memoranda o porozumění mohou být pozměněna na základě písemné dohody mezi stranami.

3. Kterákoliv ze stran může spolupráci podle tohoto memoranda o porozumění ukončit písemným oznámením zaslaným druhé straně se šedesátidenní výpovědní lhůtou. Je-li zasláno oznámení o ukončení, podniknou strany okamžité kroky k rychlému a řádnému ukončení všech společných činností.

4. Žádné ustanovení tohoto memoranda o porozumění není zamýšleno tak, aby kterékoli ze stran způsobilo právní závazky.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/