Nařízení Rady (Euratom) č. 549/2007

ze dne 14. května 2007 o provádění Protokolu č. 9 o blocích 1 a 2 Jaderné elektrárny Bohunice V1 na Slovensku připojeného k aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii

Nařízení Rady (Euratom) č. 549/2007 ze dne 14. května 2007

o provádění Protokolu č. 9 o blocích 1 a 2 Jaderné elektrárny Bohunice V1 na Slovensku připojeného k aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 203 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [1] (dále jen "finanční nařízení"), a zejména na článek 110 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [2], a zejména na článek 166 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Slovensko se zavázalo, že uzavře blok 1 Jaderné elektrárny Bohunice V1 do 31. prosince 2006 a blok 2 do 31. prosince 2008. Evropská unie vyjádřila svou vůli nadále poskytovat finanční pomoc úsilí Slovenska při vyřazování těchto bloků z provozu až do roku 2006 jako pokračování předvstupní pomoci plánované podle programu Phare.

(2) Protokol č. 9 o blocích 1 a 2 Jaderné elektrárny Bohunice V1 na Slovensku, připojený k aktu o přistoupení z roku 2003, připomíná závazek Slovenska uzavřít Jadernou elektrárnu Bohunice V1 a za tím účelem zřizuje program pomoci pro období 2004–2006 s rozpočtem 90 milionů EUR.

(3) Unie v protokolu č. 9 rovněž uznala, že vyřazování Jaderné elektrárny Bohunice V1 z provozu bude muset pokračovat i po konci finančního výhledu 2000–2006 a že toto úsilí představuje pro Slovensko významnou finanční zátěž. Rozhodnutí o pokračování pomoci Unie v této oblasti po roce 2006 k této situaci přihlédne.

(4) Mezinárodní fondy na podporu vyřazování z provozu, které spravuje Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), existují již mnoho let. Společenství je jejich hlavním přispěvatelem, a to zejména prostřednictvím programu Phare.

(5) Je tedy třeba vyčlenit ze souhrnného rozpočtu Evropské unie částku ve výši 423 milionů EUR [4] na financování vyřazení Jaderné elektrárny Bohunice V1 z provozu v letech 2007 až 2013.

(6) Prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie určené na vyřazení z provozu by neměly vést k narušení hospodářské soutěže ve vztahu k elektrárenským společnostem na trhu s energií v Unii. Tyto prostředky by v souladu s acquis měly být rovněž použity na financování opatření k náhradě ztráty výrobní kapacity.

(7) Finanční pomoc lze poskytnout jako příspěvek Společenství do Mezinárodního fondu na podporu vyřazení Bohunic z provozu, který spravuje EBRD.

(8) Mezi úkoly EBRD patří též správa veřejných prostředků přidělených na programy vyřazování jaderných elektráren z provozu a dohled nad finančním řízením těchto programů s cílem optimalizovat využití veřejných prostředků. Kromě toho EBRD plní úkoly týkající se rozpočtu, které jí jsou svěřeny Komisí v souladu s čl. 53 odst. 7 finančního nařízení.

(9) Protokol č. 9 ponechává otevřenou možnost stanovit různé cesty provádění pomoci sloužící k dosažení cílů uvedených v článku 2, včetně vnitrostátně spravovaného schváleného způsobu. Komise a Slovensko by mohly vytvořit způsoby provádění v souladu s příslušnými oddíly finančního nařízení.

(10) V zájmu zajištění co nejvyšší účinnosti by vyřazení Jaderné elektrárny Bohunice V1 z provozu mělo být provedeno s využitím nejlepších dostupných technických odborných znalostí a s náležitým zohledněním povahy a technologických specifikací jednotek, které mají být odstaveny.

(11) Vyřazení Jaderné elektrárny Bohunice V1 z provozu by mělo být provedeno v souladu s právními předpisy z oblasti životního prostředí, zejména se směrnicí Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí [5].

(12) Finanční referenční částka ve smyslu bodu 38 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení [6] se vkládá do tohoto nařízení pro celou dobu trvání programu, aniž jsou tím dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu vymezené Smlouvou o založení Evropského společenství.

(13) K přijetí opatření nezbytných pro provádění tohoto nařízení by Komisi měl být nápomocen výbor,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tímto nařízením se zřizuje program stanovující podrobná prováděcí pravidla pro finanční příspěvek Společenství uvedený v protokolu č. 9 připojeném k aktu o přistoupení z roku 2003.

Článek 2

Příspěvek Společenství na program zřízený tímto nařízením je poskytován s cílem finančně podpořit opatření spojená s vyřazením Jaderné elektrárny Bohunice V1 z provozu, opatření na obnovu životního prostředí v souladu s acquis a na modernizaci konvenční výrobní kapacity, která má nahradit výrobní kapacitu dvou reaktorů Jaderné elektrárny Bohunice V1, a další opatření, která jsou důsledkem rozhodnutí o uzavření této elektrárny a o jejím vyřazení z provozu a která přispívají k nezbytné restrukturalizaci, obnově životního prostředí a modernizaci odvětví výroby, přenosu a distribuce energie na Slovensku, jakož i zvyšování bezpečnosti dodávky energie a zlepšování energetické účinnosti na Slovensku.

Článek 3

1. Finanční referenční částka nezbytná pro provádění programu podle článku 2 v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 se stanoví na 423 milionů EUR [7].

2. Roční prostředky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

3. Výše přidělených prostředků na program může být v době od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 přezkoumána s ohledem na pokrok při provádění programu a pro zajištění toho, aby programování a přidělování zdrojů vycházelo ze skutečné potřeby plateb a vstřebávací kapacity.

Článek 4

Příspěvek pro určitá opatření může dosahovat až 100 % celkových výdajů. Mělo by být vyvinuto veškeré úsilí, aby se pokračovalo v praxi spolufinancování zavedené v rámci předvstupní pomoci a pomoci poskytnuté v období let 2004–2006 na podporu úsilí Slovenska při vyřazování z provozu a aby se případně zajistilo spolufinancování z jiných zdrojů.

Článek 5

1. Opatření a finanční pomoc v rámci programu se přijímají a provádějí v souladu s čl. 53 odst. 2 a čl. 54 odst. 2 písm. c) finančního nařízení.

2. Finanční pomoc na opatření v rámci programu nebo jeho částí lze poskytnout jako příspěvek Společenství do Mezinárodního fondu na podporu vyřazení Bohunic z provozu, který spravuje EBRD.

3. Opatření v rámci programu se přijímají postupem podle čl. 8 odst. 2.

Článek 6

1. Komise může nechat provést audit využívání pomoci, a to buď přímo prostřednictvím svých vlastních zaměstnanců nebo prostřednictvím jakéhokoli jiného způsobilého externího subjektu podle svého výběru. Tyto audity mohou být prováděny po celou dobu trvání dohody mezi Společenstvím a EBRD o poskytnutí finančních prostředků Společenství do Mezinárodního fondu na podporu vyřazení Bohunic z provozu a po dobu pěti let ode dne vyplacení zůstatku. Zjištení auditu mohou vést k případnému rozhodnutí Komise o vymáhání poskytnuté částky.

2. Zaměstnanci Komise a externí osoby, které Komise pověřila, mají za účelem provádění těchto auditů právo na přístup, zejména do kanceláří příjemce a ke všem informacím, včetně informací v elektronické podobě.

Účetní dvůr má stejná práva jako Komise, zejména právo na přístup.

Kromě toho je Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) oprávněn za účelem ochrany finančních zájmů Společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem provádět v rámci tohoto programu kontroly a inspekce na místě v souladu s nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 [8].

3. Pro účely akcí Společenství financovaných na základě tohoto nařízení se pojmem nesrovnalost uvedeným v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství [9] rozumí jakékoli porušení právního předpisu Společenství nebo smluvní povinnosti vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, v důsledku kterého je nebo by mohl být formou neoprávněného výdaje poškozen souhrnný rozpočet Evropské unie nebo rozpočty jí spravované nebo rozpočty spravované jinými mezinárodními organizacemi jménem Společenství.

4. Dohody mezi Společenstvím a EBRD o poskytování prostředků Společenství do Mezinárodního fondu na podporu vyřazení Bohunic z provozu stanoví vhodná opatření na ochranu finančních zájmů Společenství proti podvodům, korupci a jiným nesrovnalostem, která umožní Komisi, OLAFu a Účetnímu dvoru provádět kontroly na místě.

Článek 7

Komise zajistí provádění tohoto nařízení a pravidelně podává zprávy Evropskému parlamentu a Radě. Provede přezkum v polovině období podle článku 3.

Článek 8

1. Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se tento postup:

- zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou podle čl. 118 odst. 2 Smlouvy o Euratomu pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje;

- Komise přijme opatření, která jsou okamžitě použitelná. Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise neprodleně Radě. V takovém případě Komise může odložit použitelnost opatření, o kterých rozhodla, o dobu 30 dní;

- Rada může kvalifikovanou většinou ve výše uvedené lhůtě přijmout odlišné rozhodnutí.

3. Výbor přijme na návrh předsedy svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu, který byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie. Výbor ve svém jednacím řádu stanoví zvláštní pravidla pro konzultaci, která Komisi v nutných případech umožní přijmout zvláštní opatření postupem pro stav nouze.

Zásady a podmínky použitelné pro Komisi, pokud jde o přístup veřejnosti k dokumentům, se použijí i pro výbor.

Komise pravidelně informuje Evropský parlament o činnosti výboru. Za tímto účelem Evropský parlament obdrží pořady jednání výboru, výsledky hlasování, souhrnné zápisy ze zasedání a seznamy orgánů a organizací, ke kterým patří osoby zastupující členské státy.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 14. května 2007.

Za Radu

předseda

F.-W. Steinmeier

[1] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).

[2] Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 478/2007 (Úř. věst. L 111, 28.4.2007, s. 13).

[3] Úř. věst. C 280 E, 18.11.2006, s. 108.

[4] Tato částka je v běžných cenách a odpovídá částce 375 milionů EUR v cenách z roku 2004.

[5] Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 40. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES (Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 17).

[6] Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

[7] Tato částka je v běžných cenách a odpovídá částce 375 milionů EUR v cenách z roku 2004.

[8] Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

[9] Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/