Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010

ze dne 28. září 2010 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost Text s významem pro EHP

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010

ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost (Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku [1], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle směrnice 2010/30/EU je Komise povinna přijmout akty v přenesené pravomoci týkající se uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie, které disponují významným potenciálem, co se úspor energie týče, a u nichž se při srovnatelné funkčnosti vyskytují velké rozdíly v úrovni výkonu.

(2) Ustanovení pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost byla zavedena směrnicí Komise 95/12/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických praček pro domácnost [2].

(3) Na elektřinu spotřebovanou pračkami pro domácnost připadá významný podíl celkové poptávky domácností po elektřině v Unii. Existuje značný prostor pro další snižování spotřeby energie u praček pro domácnost nad rámec zvýšení energetické účinnosti, kterého již bylo dosaženo.

(4) Směrnice 95/12/ES by měla být zrušena a tímto nařízením by měla být přijata nová ustanovení, aby bylo zajištěno, že energetický štítek bude pro dodavatele vytvářet dynamické pobídky, aby dále zvyšovali energetickou účinnost praček pro domácnost a urychlili transformaci trhu směrem k energeticky účinným technologiím.

(5) Kombinované pračky se sušičkou pro domácnost spadají do působnosti směrnice Komise 96/60/ES ze dne 19. září 1996, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost [3], a proto by tyto spotřebiče měly být vyňaty z oblasti působnosti tohoto nařízení. Avšak vzhledem k tomu, že nabízejí podobné funkce jako pračky pro domácnost, měla by být co nejdříve provedena revize směrnice Komise 96/60/ES.

(6) Informace uvedené na energetickém štítku by měly být získány pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných postupů měření, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření včetně harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními orgány uvedenými v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti [4], jsou-li k dispozici.

(7) Toto nařízení by mělo stanovit jednotné provedení a obsah energetických štítků praček pro domácnost.

(8) Kromě toho by toto nařízení mělo stanovit požadavky na technickou dokumentaci a informační listy praček pro domácnost.

(9) Dále by toto nařízení mělo stanovit požadavky na informace, které mají být poskytovány při jakékoli formě prodeje praček pro domácnost na dálku, v reklamách a propagačních materiálech technického charakteru.

(10) Je vhodné stanovit přezkum ustanovení tohoto nařízení s ohledem na technický pokrok.

(11) V zájmu usnadnění přechodu od směrnice 95/12/ES k tomuto nařízení by měla být vypracována ustanovení, že pračky pro domácnost označené energetickými štítky v souladu s tímto nařízením by měly být považovány za pračky pro domácnost, které jsou v souladu se směrnicí 95/12/ES.

(12) Směrnice 95/12/ES by proto měla být zrušena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Toto nařízení stanoví požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a doplňujících informací o výrobku u elektrických praček pro domácnost napájených ze sítě a praček pro domácnost napájených ze sítě, které mohou být rovněž napájeny z baterií, včetně těch, které jsou prodávány k použití mimo domácnost, a včetně vestavných praček pro domácnost.

2. Toto nařízení se nevztahuje na kombinované pračky se sušičkami pro domácnost.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se vedle definic uvedených v článku 2 směrnice 2010/30/EU použijí tyto definice:

1) "pračkou pro domácnost" se rozumí automatická pračka, která čistí a máchá textilní výrobky pomocí vody a která je rovněž vybavena funkcí odstředivého ždímání a je navržena hlavně pro neprofesionální použití;

2) "vestavnou pračkou pro domácnost" se rozumí pračka pro domácnost určená k montáži do skříně, připraveného výklenku ve zdi nebo na podobné místo, která vyžaduje nábytkovou úpravu;

3) "automatickou pračkou" se rozumí pračka, ve které je náplň prádla úplně zpracována strojem bez nutnosti zásahu uživatele v kterékoli části programu;

4) "kombinovanou pračkou se sušičkou pro domácnost" se rozumí pračka pro domácnost, která je vybavena jak funkcí odstředivého ždímání, tak prostředky pro sušení textilních výrobků obvykle pomocí ohřevu a převalování v bubnu;

5) "programem" se rozumí řada operací, které jsou předem definovány a které jsou podle prohlášení dodavatele vhodné pro praní určitých druhů textilních výrobků;

6) "cyklem" se rozumí úplný proces praní, máchání a odstřeďování definovaný pro zvolený program;

7) "trváním programu" se rozumí doba, která uplyne od zahájení programu do skončení programu, vyjma případné prodlevy naprogramované konečným uživatelem;

8) "jmenovitou kapacitou" se rozumí maximální hmotnost suchých textilních výrobků určitého druhu v kilogramech podle prohlášení dodavatele v rozmezích po 0,5 kilogramu, kterou lze vyprat v pračce pro domácnost ve zvoleném programu při naplnění v souladu s pokyny dodavatele;

9) "poloviční náplní" se rozumí polovina jmenovité kapacity pračky pro domácnost pro daný program;

10) "zbytkovým obsahem vlhkosti" se rozumí množství vlhkosti v náplni prádla po skončení odstřeďování;

11) "vypnutým stavem" se rozumí stav, kdy je pračka pro domácnost vypnuta prostřednictvím ovládacích prvků nebo vypínačů přístupných konečnému uživateli a určených k tomu, aby konečný uživatel jejich pomocí při běžném používání spotřebič vypnul za účelem dosažení nejnižší možné spotřeby energie, přičemž tento stav může trvat neomezeně dlouhou dobu, zatímco pračka pro domácnost je připojena ke zdroji napájení a používána podle pokynů dodavatele; pokud pračka pro domácnost nemá žádný ovládací prvek nebo vypínač přístupný konečnému uživateli, potom se "vypnutým stavem" rozumí stav režimu ustálené spotřeby energie, jehož pračka samočinně dosáhla;

12) "režimem ponechání v zapnutém stavu" se rozumí režim nejnižší spotřeby energie, který může trvat neomezeně dlouho po skončení programu bez jakéhokoli dalšího zásahu konečného uživatele kromě vyprázdnění pračky pro domácnost;

13) "ekvivalentní pračkou pro domácnost" se rozumí model pračky pro domácnost uvedený na trh se stejnou jmenovitou kapacitou, technickými a výkonovými charakteristikami, spotřebou energie a vody a úrovněmi emisí hluku šířeného vzduchem během praní a odstřeďování jako jiný model pračky pro domácnost uvedený na trh stejným dodavatelem pod jiným obchodním kódovým číslem;

14) "konečným uživatelem" se rozumí spotřebitel, který pračku pro domácnost kupuje nebo se o něm předpokládá, že ji koupí;

15) "místem prodeje" se rozumí místo, kde jsou pračky pro domácnost vystaveny nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky.

Článek 3

Povinnosti dodavatelů

Dodavatelé zajistí, aby:

a) každá pračka pro domácnost byla dodána s tištěným štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v příloze I;

b) byl zpřístupněn informační list výrobku stanovený v příloze II;

c) byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání zpřístupněna technická dokumentace stanovená v příloze III;

d) každá reklama na konkrétní model pračky pro domácnost v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku;

e) každý propagační materiál technického charakteru pro konkrétní model pračky pro domácnost, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, obsahoval údaj o třídě energetické účinnosti daného modelu.

Článek 4

Povinnosti obchodníků

Obchodníci zajistí, aby:

a) každá pračka pro domácnost byla v místě prodeje označena energetickým štítkem poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 písm. a), umístěným na vnější straně přední nebo horní části pračky pro domácnost tak, aby byl zřetelně viditelný;

b) pračky pro domácnost nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohou IV;

c) každá reklama na konkrétní model pračky pro domácnost v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti výrobku;

d) každý propagační materiál technického charakteru pro konkrétní model pračky pro domácnost, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, obsahoval údaj o třídě energetické účinnosti daného modelu.

Článek 5

Metody měření

Informace, které mají být poskytnuty podle článků 3 a 4, se získají pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných měřicích postupů, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření.

Článek 6

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Členské státy posoudí shodu deklarované třídy energetické účinnosti, roční spotřeby energie, roční spotřeby vody, třídy účinnosti sušení odstřeďováním, spotřeby energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu, trvání režimu ponechání v zapnutém stavu, zbytkového obsahu vlhkosti, otáček při odstřeďování a úrovně emisí hluku šířeného vzduchem postupem stanoveným v příloze V.

Článek 7

Revize

Komise přezkoumá toto nařízení nejpozději do čtyř let od jeho vstupu v platnost s ohledem na technický pokrok. V rámci uvedeného přezkumu se zejména posoudí přípustné odchylky při ověřování stanovené v příloze V.

Článek 8

Zrušení

Směrnice 95/12/ES se ke dni 20. prosince 2011 zrušuje.

Článek 9

Přechodná ustanovení

1. Čl. 3 písm. d) a e) a čl. 4 písm. b), c) a d) se nepoužijí na tištěné reklamy a tištěné propagační materiály technického charakteru vydané před dnem 20. dubna 2012.

2. Pračky pro domácnost uvedené na trh před dnem 20. prosincem 2011 musí vyhovovat ustanovením směrnice 95/12/ES.

3. Kdyby bylo přijato opatření, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES [5], pokud jde o požadavky na ekodesign praček pro domácnost, pračky pro domácnost, které jsou v souladu s ustanoveními daného prováděcího opatření, pokud jde o požadavky na účinnost praní, a s ustanoveními tohoto nařízení a které jsou uvedeny na trh nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky před dnem 20. prosince 2011, se považují za spotřebiče, které splňují požadavky směrnice 95/12/ES.

Článek 10

Vstup v platnost a použití

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2. Použije se ode dne 20. prosince 2011. Čl. 3 písm. d) a e) a čl. 4 písm. b), c) a d) se však použijí ode dne 20. dubna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 28. září 2010.

Za Komisi

José Manuel Barroso

předseda

[1] Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 1.

[2] Úř. věst. L 47, 24.2.1996, s. 35.

[3] Úř. věst. L 266, 18.10.1996, s. 1.

[4] Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

[5] Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Energetický štítek

1. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

+++++ TIFF +++++

1) Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu dodavatele, přičemž značkou modelu se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model pračky pro domácnost od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

III. třída energetické účinnosti stanovená v souladu s přílohou VI bodem 1; hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti pračky pro domácnost je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

IV. vážená roční spotřeba energie (AEC) v kWh za rok zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo podle přílohy VII;

V. vážená roční spotřeba vody (AWC) v litrech za rok zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo podle přílohy VII;

VI. jmenovitá kapacita v kg u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s celou náplní podle toho, která hodnota je menší;

VII. třída účinnosti sušení odst řeďováním stanovená v příloze VI bodě 2;

VIII. úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fází praní a odstřeďování u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, vyjádřená v dB(A) re 1 pW a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

2) Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 2. V případě, že byla určitému modelu udělena "ekoznačka EU" podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 [1], může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky EU.

2. PROVEDENÍ ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU

Provedení energetického štítku musí být v souladu s níže uvedeným vyobrazením.

+++++ TIFF +++++

Přičemž:

a) Štítek musí mít minimální šířku 110 mm a výšku 220 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, jeho obsah musí zachovat poměry podle výše uvedené specifikace.

b) Pozadí je bílé.

c) Barevné provedení CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % azurová, 70 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá.

d) Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají vyobrazení výše):

+++++ TIFF +++++

Ohraničení: 5 bodů – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

+++++ TIFF +++++

Logo EU – barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

+++++ TIFF +++++

Logo znázorňující energii: barva: X-00-00-00.

Piktogram podle vyobrazení: Kombinované logo EU a logo znázorňující energii: šířka: 92 mm, výška: 17 mm.

+++++ TIFF +++++

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: azurová 100 % – délka: 92,5 mm.

+++++ TIFF +++++

Stupnice A–G

- Šipka: výška: 7 mm, mezera: 0,75 mm – barvy:

- nejvyšší třída: X-00-X-00,

- druhá třída: 70-00-X-00,

- třetí třída: 30-00-X-00,

- čtvrtá třída: 00-00-X-00,

- pátá třída: 00-30-X-00,

- šestá třída: 00-70-X-00,

- poslední třída: 00-X-X-00.

- Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky a bílá; symboly "+": Calibri bold 12 bodů, verzálky, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

+++++ TIFF +++++

Třída energetické účinnosti

- Šipka: šířka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % černá.

- Text: Calibri bold 29 bodů, verzálky a bílá; symboly "+": Calibri bold 18 bodů, verzálky, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

+++++ TIFF +++++

Energie: text: Calibri regular 11 bodů, verzálky, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Vážená roční spotřeba energie

- Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

- Hodnota: Calibri bold 42 bodů, 100 % černá; a Calibri regular 17 bodů, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Vážená roční spotřeba vody

- Piktogram podle vyobrazení

- Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

- Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá; a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Jmenovitá kapacita

- Piktogram podle vyobrazení

- Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

- Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá; a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Třída účinnosti sušení odstřeďováním

- Piktogram podle vyobrazení

- Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

- Hodnota: Calibri regular 16 bodů, vodorovné měřítko 75 %, 100 % černá a Calibri bold 22 bodů, vodorovné měřítko 75 %, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Úroveň emisí hluku šířených vzduchem

- Piktogramy podle vyobrazení

- Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

- Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá; a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

+++++ TIFF +++++

Název nebo ochranná známka dodavatele

+++++ TIFF +++++

Identifikační značka modelu dodavatele

+++++ TIFF +++++

Název nebo ochranná známka dodavtele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 92 × 15 mm.

+++++ TIFF +++++

Číslo nařízení: Calibri bold 12 bodů, 100 % černá.

[1] Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Informační list výrobku

1. Informace v informačním listu pračky pro domácnost musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře k výrobku nebo jiné dokumentaci poskytované s výrobkem:

a) název nebo ochranná známka dodavatele;

b) identifikační značka modelu dodavatele, kterou se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model pračky pro domácnost od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

c) jmenovitá kapacita v kg bavlněné látky u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s celou náplní podle toho, která hodnota je menší;

d) třída energetické účinnosti v souladu s přílohou VI bodem 1;

e) v případě, že byla pračce pro domácnost udělena "ekoznačka EU" podle nařízení (ES) č. 66/2010, lze tuto informaci uvést;

f) vážená roční spotřeba energie (AEC) v kWh za rok zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo. Popíše se takto: "Spotřeba energie "X" kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.";

g) spotřeba energie (Et,60, Et,60½, Et,40½) standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou a poloviční náplní a spotřeba standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní;

h) vážená spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu;

i) vážená roční spotřeba vody (AWC) v litrech za rok zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo. Popíše se takto: "Spotřeba vody "X" litrů za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.";

j) třída účinnosti sušení odstřeďováním stanovená podle přílohy VI bodu 2 a vyjádřená jako "třída účinnosti sušení odstřeďováním "X" na stupnici od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost)". To může být vyjádřeno i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost);

k) maximální otáčky při odstřeďování dosažené u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní podle toho, která hodnota je menší, a zbytkový obsah vlhkosti u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní podle toho, která hodnota je větší;

l) údaj, že "standardní program pro bavlnu pro praní při 60 °C" a "standardní program pro bavlnu pro praní při 40 °C" jsou standardní prací programy, na které se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu, že tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a že se jedná o nejúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody;

m) trvání "standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C" s celou a poloviční náplní a "standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C" s poloviční náplní v minutách zaokrouhlené na nejbližší minutu;

n) trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (Tl), je-li pračka pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby elektrické energie;

o) úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB(A) re 1 pW zaokrouhlená na nejbližší celé číslo během fází praní a odstřeďování u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní;

p) potřebné údaje, jestliže má být pračka pro domácnost vestavěna.

2. Jeden informační list se může týkat několika modelů praček pro domácnost dodávaných stejným dodavatelem.

3. Informace obsažené v informačním listu mohou být poskytnuty ve formě barevné nebo černobílé kopie energetického štítku. V tomto případě se uvedou také informace vyjmenované v bodě 1, které nejsou uvedeny na štítku.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Technická dokumentace

1. Technická dokumentace uvedená v čl. 3 písm. c) obsahuje:

a) název a adresu dodavatele;

b) obecný popis modelu pračky, postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

c) případně odkazy na použité harmonizované normy;

d) v příslušných případech další použité technické normy a specifikace;

e) jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele;

f) údaj o tom, zda model pračky pro domácnost uvolňuje ionty stříbra během pracího cyklu či nikoli takto: "Tento výrobek během pracího cyklu uvolňuje/neuvolňuje ionty stříbra.";

g) tyto technické parametry pro měření:

i) spotřeba energie,

ii) trvání programu,

iii) spotřeba vody,

iv) spotřeba energie ve vypnutém stavu,

v) spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu,

vi) trvání režimu ponechání v zapnutém stavu,

vii) zbytkový obsah vlhkosti,

viii) úroveň emisí hluku šířeného vzduchem,

ix) maximální otáčky při odstřeďování;

h) výsledky výpočtů provedených podle přílohy VII.

2. Jestliže byly informace obsažené v technické dokumentaci určitého modelu pračky pro domácnost získány výpočtem na základě konstrukčního návrhu nebo extrapolací z údajů o jiné ekvivalentní pračce pro domácnost nebo oběma způsoby, musí dokumentace obsahovat podrobné údaje o těchto výpočtech nebo extrapolacích nebo o obou způsobech a o zkouškách, které dodavatelé provedli k ověření přesnosti provedených výpočtů. Informace musí obsahovat také seznam všech dalších ekvivalentních modelů praček pro domácnost, u nichž byly informace získány na stejném základě.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

Informace, které mají být poskytnuty v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek

1. Informace uvedené v čl. 4 písm. b) se poskytnou v tomto pořadí:

a) jmenovitá kapacita v kg bavlněné látky u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s celou náplní podle toho, která hodnota je menší;

b) třída energetické účinnosti podle definice v příloze VI bodě 1;

c) vážená roční spotřeba energie v kWh za rok, zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtená podle přílohy VII bodu 1 písm. c);

d) vážená roční spotřeba vody v litrech za rok, zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtená podle přílohy VII bodu 2 písm. a);

e) třída účinnosti sušení odstřeďováním podle přílohy VI bodu 2;

f) maximální otáčky při odstřeďování dosažené u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní podle toho, která hodnota je menší, a zbytkový obsah vlhkosti u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní podle toho, která hodnota je větší;

g) úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fází praní a odstřeďování u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, vyjádřená v dB(A) re 1 pW a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

h) údaj o tom, zda je pračka pro domácnost vyrobená jako pračka vestavná.

2. Pokud se uvádějí i další informace obsažené v informačním listu, musí být uvedeny ve formě a v pořadí stanovených v příloze II.

3. Všechny informace uvedené nebo zobrazené v této příloze musí být vytištěny písmem takové velikosti a typu, aby byly čitelné.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Pro účely kontroly plnění požadavků stanovených v článcích 3 a 4 orgány členských států podrobí zkoušce jednu pračku pro domácnost. Jestliže naměřené parametry neodpovídají hodnotám, které uvádí dodavatel, v rámci rozsahů stanovených v tabulce 1, měření se provede u dalších tří praček pro domácnost. Aritmetický průměr naměřených hodnot těchto tří praček pro domácnost musí odpovídat hodnotám, které uvádí dodavatel, v rámci rozsahů stanovených v tabulce 1, kromě spotřeby energie, u které nesmí být naměřená hodnota větší než jmenovitá hodnota Et o více než 6 %.

V opačném případě jsou daný model a všechny další modely ekvivalentních praček pro domácnost považovány za nevyhovující požadavkům stanoveným v článcích 3 a 4.

Orgány členských států musí používat spolehlivé, přesné a opakovatelné postupy měření, které zohledňují obecně uznávané nejmodernější metody měření, včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Tabulka 1

Měřený parametr | Přípustné odchylky při ověřování |

Roční spotřeba energie | Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota [1]AEC o více než 10 %. |

Spotřeba energie | Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota Et o více než 10 %. |

Trvání programu | Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota Tt o více než 10 %. |

Spotřeba vody | Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota Wt o více než 10 %. |

Zbytkový obsah vlhkosti | Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota D o více než 10 %. |

Otáčky při odstřeďování | Naměřená hodnota nesmí být nižší než jmenovitá hodnota o více než 10 %. |

Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu | Naměřená hodnota příkonů Po a Pl, větších než 1,00 W nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota o více než 10 %. Naměřená hodnota příkonů Po a Pl menších než nebo rovnajících se 1,00 W nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota o více než 0,10 W. |

Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu | Naměřená hodnota nesmí být vyšší než jmenovitá hodnota Tl o více než 10 %. |

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem | Naměřená hodnota musí odpovídat jmenovité hodnotě. |

[*] "Jmenovitou hodnotou" se rozumí hodnota deklarovaná dodavatelem.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

Třídy energetické účinnosti a třídy účinnosti sušení odstřeďováním

1. TŘÍDY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Třída energetické účinnosti pračky pro domácnost se určí podle jejího indexu energetické účinnosti (EEI), jak je uvedeno v tabulce 1.

Index energetické účinnosti (EEI) pračky pro domácnost se určí podle přílohy VII bodu 1.

Tabulka 1

Třídy energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti | Index energetické účinnosti |

A+++ (nejvyšší účinnost) | EEI < 46 |

A++ | 46 ≤ EEI < 52 |

A+ | 52 ≤ EEI < 59 |

A | 59 ≤ EEI < 68 |

B | 68 ≤ EEI < 77 |

C | 77 ≤ EEI < 87 |

D (nejnižší účinnost) | EEI ≥ 87 |

2. TŘÍDY ÚČINNOSTI SUŠENÍ ODSTŘEĎOVÁNÍM

Třída účinnosti sušení odstřeďováním pračky pro domácnost se určí podle jejího zbytkového obsahu vlhkosti (D), jak je uvedeno v tabulce 2.

Zbytkový obsah vlhkosti (D) pračky pro domácnost se určí podle přílohy VII bodu 3.

Tabulka 2

Třídy účinnosti sušení odstřeďováním

Třída účinnosti sušení odstřeďováním | Zbytkový obsah vlhkosti (%) |

A (nejvyšší účinnost) | D < 45 |

B | 45 ≤ D < 54 |

C | 54 ≤ D < 63 |

D | 63 ≤ D < 72 |

E | 72 ≤ D < 81 |

F | 81 ≤ D < 90 |

G (nejnižší účinnost) | D ≥ 90 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

Postup výpočtu indexu energetické účinnosti, roční spotřeby vody a zbytkového obsahu vlhkosti

1. VÝPOČET INDEXU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Při výpočtu indexu energetické účinnosti (EEI) modelu pračky pro domácnost se porovnává vážená roční spotřeba energie pračky pro domácnost u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou a poloviční náplní a u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní s její normalizovanou roční spotřebou energie.

a) Index energetické účinnosti (EEI) se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na jedno desetinné místo:

EEI =

AE

SAE

C × 100

kde:

AEC = roční spotřeba energie pračky pro domácnost,

SAEC = normalizovaná roční spotřeba energie pračky pro domácnost.

b) Normalizovaná roční spotřeba energie (SAEC) se vypočte následujícím způsobem v kWh/rok a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

kde:

c = jmenovitá kapacita pračky pro domácnost u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s celou náplní podle toho, která hodnota je menší.

c) Vážená roční spotřeba energie (AEC) se vypočte následujícím způsobem v kWh/rok a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

i) AE

=

P

×

525600 –

+ P

×

525600 –

Tt × 220260 × 1000

kde:

Et = vážená spotřeba energie,

Po = vážený příkon ve vypnutém stavu,

Pl = vážený příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu,

Tt = vážená doba trvání programu,

220 = celkový počet standardních pracích cyklů za rok.

ii) Při uplatnění řízení spotřeby elektrické energie, kdy se pračka pro domácnost po skončení programu automaticky přepne zpět do vypnutého stavu, se vážená roční spotřeba energie (AEC) vypočte s ohledem na skutečné trvání režimu ponechání v zapnutém stavu podle následujícího vzorce:

AE

=

+ P

×

T

× 220

T

× 220

60 × 1000

kde:

Tl = trvání režimu ponechání v zapnutém stavu.

d) Vážená spotřeba energie (Et) se vypočte následujícím způsobem v kWh a zaokrouhlí na tři desetinná místa:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½]/7

kde:

Et,60 = spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní,

Et,60½ = spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní,

Et,40½ = spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní.

e) Vážený příkon ve vypnutém stavu (Po) se vypočte následujícím způsobem ve wattech a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½)/7

kde:

Po,60 = příkon ve vypnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní,

Po,60½ = příkon ve vypnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní,

Po,40½ = příkon ve vypnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní.

f) Vážený příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu (Pl) se vypočte následujícím způsobem ve wattech a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½)/7

kde:

Pl,60 = příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní,

Pl,60½ = příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní,

Pl,40½ = příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní.

g) Vážená doba trvání programu (Tt) se vypočte následujícím způsobem v minutách a zaokrouhlí na nejbližší celou minutu:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½)/7

kde:

Tt,60 = trvání standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní,

Tt,60½ = trvání standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní,

Tt,40½ = trvání standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní.

h) Vážená doba trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (Tl) se vypočte následujícím způsobem v minutách a zaokrouhlí na nejbližší celou minutu:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½)/7

kde:

Tl,60 = trvání režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní,

Tl,60½ = trvání režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní,

Tl,40½ = trvání režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní.

2. VÝPOČET VÁŽENÉ ROČNÍ SPOTŘEBY VODY

a) Vážená roční spotřeba vody (AWC) pračky pro domácnost se vypočte následujícím způsobem v litrech a zaokrouhlí nahoru na celé číslo:

AWc = Wt × 220

kde:

Wt = vážená spotřeba vody,

220 = celkový počet standardních pracích cyklů za rok.

b) Vážená spotřeba vody (Wt) se vypočte následujícím způsobem v litrech a zaokrouhlí nahoru na celé číslo:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½)/7

kde:

Wt,60 = spotřeba vody u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní,

Wt,60½ = spotřeba vody u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní,

Wt,40½ = spotřeba vody u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní.

3. VÝPOČET ZBYTKOVÉHO OBSAHU VLHKOSTI

Vážený zbytkový obsah vlhkosti (D) pračky pro domácnost se vypočte následujícím způsobem v procentech a zaokrouhlí na nejbližší celé procento:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½)/7

kde:

D60 je zbytkový obsah vlhkosti u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní v procentech zaokrouhlený na nejbližší celé procento,

D60½ je zbytkový obsah vlhkosti u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s poloviční náplní v procentech zaokrouhlený na nejbližší celé procento,

D40½ je zbytkový obsah vlhkosti u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní v procentech zaokrouhlený na nejbližší celé procento.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/