Prováděcí dohoda mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii zastoupeným Komisí Evropských společenství a společností Atomic Energy of Canada

jmenovanou prováděcím zástupcem vlády Kanady o zapojení Kanady do příspěvku Evropského společenství pro atomovou energii k inženýrským projektovým činnostem (EDA) pro Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER)

Prováděcí dohoda mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii zastoupeným Komisí Evropských společenství a společností Atomic Energy of Canada jmenovanou prováděcím zástupcem vlády Kanady

o zapojení Kanady do příspěvku Evropského společenství pro atomovou energii k inženýrským projektovým činnostem (EDA) pro Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER)

Prováděcí dohoda

mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii zastoupeným Komisí Evropských společenství a společností Atomic Energy of Canada jmenovanou prováděcím zástupcem vlády Kanady o zapojení Kanady do příspěvku Evropského společenství pro atomovou energii k inženýrským projektovým činnostem (EDA) pro Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER)

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII (dále jen "Euratom") zastoupené Komisí Evropských společenství (dále jen "Komise") a společnost ATOMIC ENERGY OF CANADA LIMITED (dále jen "AECL") jmenovaná prováděcím zástupcem Kanady podle článku IV memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti řízené jaderné syntézy (dále jen "MoU") uzavřeného Euratomem a vládou Kanady dne 25. července 1995;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE článek V MoU předpokládá, že zvláštní podrobnosti a postupy k provádění činností podle MoU budou v případě potřeby stanoveny případ od případu ve zvláštních prováděcích dohodách;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE článek III MoU předvídá zapojení do příspěvků každé strany k projektům jaderné syntézy, které zahrnují třetí strany, jako je projekt Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER);

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Euratom uzavřel dne 21. července 1992 dohodu mezi Euratomem, vládou Japonska, vládou Ruské federace a vládou Spojených států amerických o spolupráci při inženýrských projektových činnostech (EDA) pro Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER) (dále jen "dohoda EDA") a dne 21. března 1994 její protokol 2 [1];

VZHLEDEM K TOMU, ŽE článek 19 dohody EDA stanoví, že každá strana dohody EDA může zapojit do svého příspěvku k provádění dohody, jejích příloh a protokolů jiné země, které disponují příslušnými zvláštními možnostmi;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE vláda Kanady vyjádřila prostřednictvím AECL přání, aby byla zapojena do příspěvku Euratomu k EDA ITER;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE AECL administrativně řídí kanadský státní program syntézy, jenž je v podstatě prováděn prostřednictvím dvou provinčních energetických projektů – Centre canadien de fusion magnétique (CCFM) řízeného společností Hydro Quebec a Canadian Fusion Fuels Technology Project (CFFTP) řízeného společností Ontario Hydro; že personál Kanadského státního programu syntézy zahrnuje personál CFFTP, CCFM a jejich dodavatelů (dále jen "AECL nebo její personál");

VZHLEDEM K TOMU, ŽE rada ITER schválila ve dnech 21. až 22. dubna 1993 a ve dnech 27. až 28. ledna 1994 podmínky takového zapojení,

DOSÁHLY TOHOTO POROZUMĚNÍ:

1. Euratom zapojí Kanadu prostřednictvím AECL do svého příspěvku k EDA.

2. Vláda Kanady byla prostřednictvím AECL upozorněna na podmínky dohody EDA, jejích příloh, protokolu 2 a sdílených stanovisek účastníka jednání (s přílohami) připojených k protokolu 2 a bude tyto podmínky plnit.

3. Formy zapojení AECL do procesu, prostřednictvím něhož se přidělují úkoly ITER straně Euratomu, se dohodnou mezi ředitelem Kanadského státního programu syntézy nebo osobou jím jmenovanou a ředitelem Programu syntézy Euratomu nebo osobou jím jmenovanou. S výhradou odstavce 2 budou organizační opatření pro takové aktivity v souladu s ustanoveními MoU.

4. Účast AECL na příspěvku Euratomu ke zdrojům, o nichž se strany EDA a ITER dohodly, že je dají k dispozici na základě rovnosti pro provedení dohody EDA, bude zahrnovat asi až 4 miliony kanadských dolarů, pokud jde o úkoly ITER (výzkum a vývoj v oblasti návrhu a technologie) a asi až pět odborníků jako součást skupiny Euratomu ve spojeném centrálním týmu. Z účasti Kanady nevyplývají pro Euratom žádné náklady a tato účast se podmiňuje dostupností příslušných prostředků.

5. Jak je uvedeno v článku V MoU, platí ustanovení přílohy I a přílohy II MoU, s výjimkou níže uvedeného.

Aniž je dotčena plná použitelnost přílohy C dohody EDA, pokud jde o rozvržení práv, nároků a podílů na duševním vlastnictví vytvořeném bez účasti Kanady prostřednictvím AECL nebo jejího personálu, platí tato ustanovení.

5.1 Pokud duševní vlastnictví vytvoří AECL nebo její personál v Kanadě při plnění úkolu přiděleného domácímu týmu Euratomu, je Kanada oprávněna získat prostřednictvím AECL nebo jejího personálu veškeré právo, nárok a podíl na takovém duševním vlastnictví ve všech zemích podle příslušných platných zákonů a jiných předpisů, s výhradou poskytnutí licence ze strany Euratomu, která opravňuje poskytovat dílčí licence za spravedlivých a rozumných podmínek pro všechny účely, kromě výzkumu a vývoje řízené jaderné syntézy jako zdroje energie pro mírové účely. V tomto případě Kanada prostřednictvím AECL zajistí, aby personál spojeného centrálního týmu mohl svobodně používat chráněná témata pro plnění úkolů přidělených spojenému centrálnímu týmu a aby byly všem stranám, včetně Euratomu, poskytnuty neodvolatelné, nevýlučné a bezplatné licence s právem poskytovat dílčí licence na výzkum a vývoj řízené jaderné syntézy jako zdroje energie pro mírové účely.

5.2 Pokud duševní vlastnictví vytvoří AECL nebo její personál pracující v domácím týmu Euratomu při plnění úkolů přidělených tomuto domácímu týmu, je Kanada oprávněna získat prostřednictvím AECL nebo jejího personálu veškeré právo, nárok a podíl v Kanadě. Podobně je Euratom nebo jeho personál oprávněn získat veškeré právo, nárok a podíl na každém takovém duševním vlastnictví na svém vlastním území a ve všech třetích zemích, kromě Kanady. Euratom a Kanada prostřednictvím AECL zajistí, aby personál spojeného centrálního týmu mohl svobodně používat plánovaná témata pro plnění úkolů přidělených spojenému centrálnímu týmu a aby všechny strany, včetně Euratomu, obdržely neodvolatelné, nevýlučné a bezplatné licence s právem poskytovat dílčí licence na výzkum a vývoj řízené jaderné syntézy jako zdroje energie pro mírové účely.

5.3 Pokud duševní vlastnictví vytvoří AECL nebo její personál, jenž je dočasně zapůjčen Euratomem spojenému centrálnímu týmu, uvědomí ředitel ITER neprodleně radu a doporučí země, kde by měla být získána ochrana duševního vlastnictví. Každá strana nebo její personál a Kanada prostřednictvím AECL a jejího personálu jsou však oprávněny získat veškeré právo, nárok a podíl na duševním vlastnictví na svých příslušných územích. Rada ITER rozhodne, zda a jak vyhledat takovou ochranu ve třetích zemích mimo Kanadu. Každá strana a Kanada prostřednictvím AECL zajistí, aby personál spojeného centrálního týmu mohl svobodně používat chráněná témata pro plnění úkolů přidělených spojenému centrálnímu týmu a aby všem stranám, včetně Euratomu, byly poskytnuty neodvolatelné, nevýlučné a bezplatné licence s právem poskytovat dílčí licence na výzkum a vývoj řízené jaderné syntézy jako zdroje energie pro mírové účely.

5.4 Jestliže duševní vlastnictví vytvoří AECL nebo její personál, jenž je dočasně zapůjčen Euratomem domácímu týmu a další straně (přijímající strana), platí s výhradou příslušných zákonů tato ustanovení:

i) přijímající strana nebo její personál jsou oprávněny získat veškeré právo, nárok a podíl na takovém duševním vlastnictví ve všech zemích, s výjimkou Euratomu a Kanady, s výhradou nevýlučné, neodvolatelné a bezplatné licence s právem poskytovat dílčí licence jiným stranám na výzkum a vývoj řízené jaderné syntézy jako zdroje energie pro mírové účely;

ii) Euratom nebo jeho personál jsou oprávněny získat veškeré právo, nárok a podíl na každém takovém duševním vlastnictví na svém vlastním území, s výhradou nevýlučné, neodvolatelné a bezplatné licence s právem poskytovat dílčí licence jiným stranám na výzkum a vývoj řízené jaderné syntézy jako zdroje energie pro mírové účely;

iii) Kanada prostřednictvím AECL nebo její personál jsou oprávněny získat veškeré právo, nárok a podíl na každém takovém duševním vlastnictví v Kanadě, s výhradou nevýlučné, neodvolatelné a bezplatné licence s právem poskytovat dílčí licence jiným stranám na výzkum a vývoj řízené jaderné syntézy jako zdroje energie pro mírové účely.

5.5 Jestliže duševní vlastnictví vytvoří personál jedné strany (vysílající strana), který je dočasně zapůjčen Kanadě, platí s výhradou příslušných zákonů tato ustanovení:

i) Kanada je prostřednictvím AECL nebo jejího personálu oprávněna získat veškeré právo, nárok a podíl na každém takovém duševním vlastnictví ve všech zemích, s výjimkou vysílající strany, s výhradou nevýlučné, neodvolatelné a bezplatné licence s právem poskytovat dílčí licence každé straně na výzkum a vývoj řízené jaderné syntézy jako zdroje energie pro mírové účely;

ii) vysílající stana nebo její personál jsou oprávněny získat veškeré právo, nárok a podíl na každém takovém duševním vlastnictví na svém vlastním území, s výhradou nevýlučné, neodvolatelné a bezplatné licence s právem poskytovat dílčí licence jiným stranám na výzkum a vývoj řízené jaderné syntézy jako zdroje energie pro mírové účely;

iii) Euratom a jeho personál je oprávněn získat veškeré právo, nárok a podíl na každém takovém duševním vlastnictví na svém vlastním území, s výhradou nevýlučné, neodvolatelné a bezplatné licence s právem poskytovat dílčí licence jiným stranám na výzkum a vývoj řízené jaderné syntézy jako zdroje energie pro mírové účely.

 

V Bruselu dne 25. července 1995.

Za Atomic Energy of Canada Limited jmenovanou prováděcím zástupcem vlády Kanady

Jacques Roy

Za Evropské společenství pro atomovou energii zastoupené Komisí evropských společenství

Édith Cresson

[1] Úř. věst. L 114, 5.5.1994, s. 25.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/