Směrnice Komise 96/89/ES

ze dne 17. prosince 1996, kterou se mění směrnice 95/12/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnostText s významem pro EHP.

Směrnice Komise 96/89/ES

ze dne 17. prosince 1996, kterou se mění směrnice 95/12/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnostText s významem pro EHP.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku [1], a zejména na články 9 a 12 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Komise 95/12/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost [2],

vzhledem k tomu, že současné metody měření a informace neumožňují odpovídajícím způsobem označovat energetickými štítky pračky bez zabudovaných prostředků pro ohřev vody; že z tohoto důvodu musí být takové spotřebiče vyňaty z působnosti směrnice 95/12/ES;

vzhledem k tomu, že opatření uvedená v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 10 směrnice 92/75/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V čl. 1 odst. 1 se do seznamu typů praček pro domácnost vyňatých z působnosti uvedené směrnice připojuje následující položka:

- "— do 30. června 1998 stroje bez zabudovaných prostředků pro ohřev vody."

Článek 2

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 15. dubna 1997. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Použijí tyto předpisy ode dne 15. května 1997.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi všechna opatření, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

 

V Bruselu dne 17. prosince 1996.

Za Komisi

Christos Papoutsis

člen Komise

[1] Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 16.

[2] Úř. věst. L 136, 21.6.1995, s. 1.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/