Směrnice Komise 95/12/ES

ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost

Směrnice Komise 95/12/ES

ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku [1], a zejména na články 9 a 12 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že podle směrnice 92/75/EHS je Komise povinna přijmout prováděcí směrnici týkající se spotřebičů pro domácnost, včetně praček;

vzhledem k tomu, že využití elektrické energie u praček představuje významnou část celkové poptávky Společenství po elektrické energii; že od snižování spotřeby energie těchto spotřebičů lze očekávat značné úspory;

vzhledem k tomu, že vyšší prací schopnost často vyžaduje vyšší spotřebu vody a energie; že informace o prací schopnosti spotřebiče jsou prospěšné při hodnocení údajů o jeho spotřebě energie a vody; že tato skutečnost napomáhá spotřebitelům při volbě spotřebiče, který odpovídá požadavkům na racionální využívání energie;

vzhledem k tomu, že Společenství na důkaz svého zájmu o mezinárodní normalizační systém schopný vytvářet normy skutečně používané všemi partnery v mezinárodním obchodu a splňovat požadavky politiky Společenství vyzývá evropské normalizační organizace, aby pokračovaly ve své spolupráci s mezinárodními normalizačními organizacemi;

vzhledem k tomu, že Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) jsou orgány uznané jako příslušné přijímat harmonizované normy v souladu s obecnými řídicími zásadami spolupráce mezi Komisí a těmito dvěma orgány podepsanými dne 13. listopadu 1984; že ve smyslu této směrnice je harmonizovanounormou technická specifikace (evropská norma nebo harmonizační dokument) vypracovaná CENELEC na základě zadání (pověření) Komise v souladu s ustanoveními směrnice Rady 83/189/EHS ze dne 28. března 1983 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů [2], naposledy pozměněné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/10/ES [3] a na základě těchto obecných řídicích zásad;

vzhledem k tomu, že opatření stanovená v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 10 směrnice 92/75/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice se vztahuje na pračky pro domácnost napájené z elektrické sítě s vyloučením:

- strojů bez schopnosti odstřeďování,

- strojů se samostatnými nádobami pro praní a odstřeďování (jako např. s dvojitou nádobou) a

- praček se sušičkou.

Spotřebiče, které mohou používat i jiné zdroje energie, jsou z působnosti této směrnice vyňaty.

2. Informace požadované touto směrnicí musí být zjišťovány v souladu s harmonizovanými normami, jejichž referenční čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropských společenství a ke kterým členské státy zveřejnily referenční čísla odpovídajících vnitrostátních norem přejímajících uvedené harmonizované normy. Jakákoli ustanovení této směrnice, která požadují informace týkající se hluku, jsou použitelná pouze v případě, že uvedené informace jsou požadovány podle článku 3 směrnice Rady 86/594/EHS [4]. Tyto informace se, pokud jsou požadovány, zjišťují v souladu se směrnicí 83/189/EHS.

4. Význam výrazů "obchodník", "dodavatel", "informační list", "ostatní základní zdroje" a "doplňující informace" je uveden v čl. l odst. 4 směrnice 92/75/EHS.

Článek 2

1. Technická dokumentace uvedená v čl. 2 odst. 3 směrnice 92/75/EHS musí obsahovat:

- jméno a adresu dodavatele,

- obecný popis spotřebiče postačující pro jeho jednoznačnou identifikaci,

- informace, popřípadě doplněné výkresy, týkající se hlavních znaků konstrukce modelu, a zejména součástí, které mají znatelný vliv na jeho spotřebu energie,

- protokoly o příslušných měřeních prováděných zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2,

- návod k obsluze (pokud existuje).

2. Energetický štítek uvedený v čl. 2 odst. 1 směrnice 92/75/EHS musí odpovídat příloze I této směrnice. Musí být umístěn na vnější straně přední nebo horní části spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný a nebyl zakryt.

3. Obsah a úprava informačního listu uvedeného v čl. 2 odst. 1 směrnice 92/75/EHS musí odpovídat příloze II této směrnice.

4. Za okolností uvedených v článku 5 směrnice 92/75/EHS, a je-li spotřebič nabízen k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky prostřednictvím tiskovin, např. katalogu zásilkového prodeje, musí tyto tiskoviny obsahovat všechny informace uvedené v příloze III této směrnice.

5. Třída energetické účinnosti spotřebiče, třída jeho prací schopnosti a třída jeho sušicí schopnosti uvedená na energetickém štítku a v informačním listu musí odpovídat příloze IV.

Článek 3

Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby všichni dodavatelé a obchodníci usazení na jejich území plnili závazky, které pro ně vyplývají z této směrnice.

Článek 4

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. března 1996. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. Použijí tyto předpisy ode dne 1. dubna 1996.

Členské státy však musí do 30. září 1996 umožnit:

- uvedení na trh, prodej a/nebo nabízení výrobků,

- distribuci tiskovin uvedených v čl. 2 odst. 4, které neodpovídají této směrnici.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

 

V Bruselu dne 23. května 1995.

Za Komisi

Christos papoutsis

člen Komise

[1] Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 16.

[2] Úř. věst. L 109, 26.4.1983, s. 8.

[3] Úř. věst. L 100, 9.4.1994, s. 30.

[4] Úř. věst. L 334, 6.12.1986, s. 24.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Provedení energetického štítku

1. Energetický štítek musí být v příslušné jazykové verzi zvolené z následujících vzorů:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Poznámky k energetickému štítku

2. Následující poznámky vymezují údaje, které musí být uvedeny na energetickému štítku:

Poznámka:

I. Jméno nebo ochranná známka dodavatele.

II. Dodavatelova identifikační značka modelu.

III. Třída energetické účinnosti spotřebiče musí být stanovena v souladu s přílohou IV. Toto písmeno se umístí ve stejné úrovni jako příslušná šipka.

IV. Aniž jsou dotčeny jakékoli požadavky systému udělování Eko-štítků Společenství, může zde být uvedena kopie Eko-štítku v případě, že spotřebiči byl udělen "Eko-štítek Společenství" podle nařízení Rady (EHS) č. 880/92 [1]. V níže uvedeném "Návodu k provedení energetického štítku pračky" je vysvětleno, jakým způsobem je možno značku Eko-štítku uvést na energetickém štítku.

V. Spotřeba energie v kWh/cyklus při použití normalizovaného cyklu 60 °C (bavlna) v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2.

VI. Třída prací schopnosti stanovená podle přílohy IV.

VII. Třída sušicí schopnosti stanovená podle přílohy IV.

VIII. Maximální otáčky při odstřeďování dosažené při normalizovaném cyklu 60 °C (bavlna) v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2.

IX. Množství náplně spotřebiče při normalizovaném cyklu 60 °C (bavlna) v souladu s harmonizovanými normami uvedenými v čl. 1 odst. 2.

X. Spotřeba vody/cyklus při praní při cyklu 60 °C (bavlna) v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2.

XI. Hluk při pracím a sušicím cyklu při použití normalizovaného cyklu 60 °C v souladu se směrnicí Rady 86/594/EHS [2], pokud jsou tyto údaje požadovány.

Poznámka:

Ekvivalenty výše uvedených výrazů v dalších jazycích jsou uvedeny v příloze V.

Tisk

3. Údaje pro tisk energetického štítku:

+++++ TIFF +++++

Použité barvy:

CMYK: kyan, magenta, žlutá, černá.

Příklad: 07X0: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

Šipky:

A : X0X0,

B : 70X0,

C : 30X0,

D : 00X0,

E : 03X0,

F : 07X0,

G : 0XX0.

Barva rámečku: X070.

Celý text je černý. Pozadí je bílé.

Úplné informace pro tisk energetického štítku jsou obsaženy v "Návodu k provedení energetického štítku pračky", který lze pouze pro informaci obdržet na adrese: The Secretary of the Committee on Energy Labelling and Standard Product Information for Household Appliances,

Directorate-General for Energy XVII,

European Commission,

Rue de la Loi/Wetstraat 200,

B-1049 Brussels.

[1] Úř. věst. L 99, 11.4.1992, s. 1.

[2] Úř. věst. L 344, 6.12.1986, s. 24. Příslušnými normami jsou EN 60704-2-4 (měření hluku) a EN 60704-3 (ověřování).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

INFORMAČNÍ LIST

Informační list musí obsahovat níže uvedené informace. Tyto informace mohou být uvedeny ve formě tabulky uvádějící počet modelů, které dodává stejný dodavatel, uvedených v tomto případě ve stanoveném pořadí nebo zařazené v blízkosti popisu spotřebiče.

1. Ochranná známka dodavatele.

2. Dodavatelova identifikační značka modelu.

3. Třída energetické účinnosti modelu stanovená v souladu s přílohou IV a vyjádřená jako "Třída energetické účinnosti… na stupnici od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost)". Pokud je tato informace uvedena v tabulce, může to být vyjádřeno i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (nejvyšší účinnost) do G (nejnižší účinnost).

4. Pokud jsou informace uvedeny ve formě tabulky a pokud některému ze spotřebičů uvedených v tabulce byl udělen "Eko-štítek EU" podle nařízení (EHS) č. 880/92, může zde být tato informace uvedena. V tomto případě musí nadpis řádku znít "Eko-štítek EU" a v příslušném poli musí být kopie značky Eko-štítku. Tímto ustanovením zůstávají všechny požadavky systému značek Eko-štítku Společenství nedotčeny.

5. Spotřeba v kWh/cyklus při normalizovaném cyklu 60 °C (bavlna) v souladu se zkušebními metodami uvedenými v čl. 1 odst. 2, popsaná jako "Spotřeba XYZ v kWh/cyklus založená na výsledcích normalizované zkoušky při cyklu 60 °C (bavlna). Skutečná spotřeba závisí na způsobu použití spotřebiče".

6. Třída prací schopnosti, jak je stanoveno v příloze IV, vyjádřená jako "Třída prací schopnosti… na stupnici od A (vyšší) do G (nižší)". Tento údaj může být vyjádřen i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší) do G (nižší).

7. Třída sušicí schopnosti (příloha IV) vyjádřená jako

"Třída sušicí schopnosti… na stupnici od A (vyšší) do G (nižší)". Následuje upozornění pro uživatele: "Upozornění: V případě, že používáte bubnovou sušičku, se volbou pračky s odstřeďováním A namísto pračky s odstřeďováním G vaše náklady na sušení sníží na polovinu. Sušení prádla v bubnové sušičce zpravidla spotřebuje více energie než jeho praní."

Toto upozornění může být připojeno jako poznámka pod čarou.

Jsou-li tyto informace uvedeny ve formě tabulky, mohou být vyjádřeny i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od A (vyšší) do G (nižší), a že je v tabulce nebo v poznámce pod čarou uvedeno upozornění týkající se provozních nákladů.

8. Účinnost odstraňování vody v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2 při normalizovaném cyklu 60 °C (bavlna) vyjádřená jako "Zbytek vody po odstřeďování…% (vztaženo k hmotnosti suchého prádla)".

9. Maximální otáčky při odstřeďování dosažené při normalizovaném cyklu 60 °C (bavlna) v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2.

10. Množství náplně spotřebiče při normalizovaném cyklu 60 °C (bavlna) v souladu zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2.

11. Spotřeba vody/cyklus při normalizovaném cyklu 60 °C (bavlna) v souladu se zkušebními metodami podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2.

12. Doba programu při normalizovaném cyklu 60 °C (bavlna) v souladu se zkušebními metodami uvedenými v čl. 1 odst. 2.

13. Dodavatelé mohou k bodům 6 až 12 uvést informace týkající se jiných pracích cyklů.

14. Průměrná roční spotřeba energie a vody založená na 200 normalizovaných cyklech 60 °C (bavlna). Tato spotřeba se vyjádří jako "odhadovaná roční spotřeba (200 normalizovaných cyklů 60 °C, bavlna) čtyřčlenné domácnosti".

15. Hluk při pracích a odstřeďovacích cyklech při použití normalizovaného cyklu 60 °C v souladu se směrnicí 86/594/EHS.

Pokud je součástí informačního listu kopie energetického štítku (barevná nebo černobílá), je třeba uvést pouze zbývající informace obsažené v informačním listu.

Poznámka:

Ekvivalenty výše uvedených výrazů v dalších jazycích jsou uvedeny v příloze V.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

ZÁSILKOVÝ PRODEJ A JINÉ DRUHY ZPROSTŘEDKOVANÉHO PRODEJE

V katalozích pro zásilkový prodej a v jiných tiskovinách uvedených v čl. 2 odst. 4 musí být uvedeny následující informace v tomto pořadí:

1. Třída energetické účinnosti (bod 3 přílohy II).

2. Spotřeba energie (bod 5 přílohy II).

3. Třída prací schopnosti (bod 6 přílohy II).

4. Třída sušicí schopnosti při odstřeďování (bod 7 přílohy II).

5. Maximální otáčky při odstřeďování (poznámka VIII přílohy I).

6. Množství náplně (poznámka IX přílohy I).

7. Spotřeba vody (poznámka X přílohy I).

8. Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti (bod 14 přílohy II).

9. Hluk (poznámka XI přílohy I).

V případě, že jsou uváděny jiné údaje obsažené v informačním listu, musí být uvedeny způsobem stanoveným v příloze II a musí být zahrnuty do výše uvedené tabulky v pořadí stanoveném pro informační list.

Poznámka:

Ekvivalenty výše uvedených výrazů v dalších jazycích jsou uvedeny v příloze V.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

1. Třída energetické účinnosti spotřebiče se stanoví podle tabulky 1:

Tabulka 1

Třída energetické účinnosti | Spotřeba energie "C" v kWh/kg při pracím cyklu 60 °C (bavlna) při použití zkušebních metod podle harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2 |

A | C ≤ 0,19 |

B | 0,19 < C ≤ 0,23 |

C | 0,23 < C ≤ 0,27 |

D | 0,27 < C ≤ 0,31 |

E | 0,31 < C ≤ 0,35 |

F | 0,35 < C ≤ 0,39 |

G | 0,39 < C |

2. Třída prací schopnosti spotřebiče se stanoví podle tabulky 2:

Tabulka 2

Třída prací schopnosti | Index prací schopnosti "P" definovaný v harmonizovaných normách uvedených v čl. 1 odst. 2 při použití normalizovaného cyklu 60 °C |

A | P > 1,03 |

B | 1,03 ≥ P > 1,00 |

C | 1,00 ≥ P > 0,97 |

D | 0,97 ≥ P > 0,94 |

E | 0,94 ≥ P > 0,91 |

F | 0,91 ≥ P > 0,88 |

G | 0,88 ≥ P |

3. Třída sušicí schopnosti spotřebiče se stanoví podle tabulky 3:

Tabulka 3

Třída sušicí schopnosti | Účinnost odstraňování vody "D" definovaná v harmonizovaných normách uvedených v čl. 1 odst. 2 při použití normalizovaného cyklu 60 °C |

A | D < 45 % |

B | 45 % ≤ D < 54 % |

C | 54 % ≤ D < 63 % |

D | 63 % ≤ D < 72 % |

E | 72 % ≤ D < 81 % |

F | 81 % ≤ D < 90 % |

G | 90 % ≤ D |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

PŘEKLAD VÝRAZŮ POUŽÍVANÝCH NA ENERGETICKÉM ŠTÍTKU A V INFORMAČNÍM LISTU

Ekvivalenty anglických výrazů v ostatních jazycích Společenství uvedených výše jsou následující:

Poznámka | | | EN | ES | DA | DE | EL | FR | IT | NL | PT | FI | SW |

Energetický štítek | Informační list | Zásilkový prodej | | | | | | | | | | | |

Příloha I | Příloha II | Příloha III | | | | | | | | | | | |

+++++ TIFF +++++

| | | Energy | Energía | Energi | Energie | Ενέργεια | Énergie | Energia | Energie | Energia | Energia | Energi |

+++++ TIFF +++++

| | | Washing machine | Lavadora | Vaskemaskine | Waschmaschine | Πλυντήριο | Lave-linge | Lavatrice | Wasmachine | Máquina de lavar roupa | Pyykinpesukone | Tvättmaskin |

I | | | Manufacturer | Fabricante | Mærke | Hersteller | Κατασκευαστής | Fabricant | Costruttore | Fabrikant | Fabricante | Tavarantoimittaja | Leverantör |

II | | | Model | Modelo | Model | Modell | Μοντέλο | Modèle | Modello | Model | Modelo | Malli | Modell |

+++++ TIFF +++++

| | | More efficient | Más eficiente | Lavt forbrug | Niedriger Energieverbrauch | Αποδοτικό | Économe | Bassi consumi | Efficiënt | Mais eficiente | Vähän kuluttava | Låg förbrukning |

+++++ TIFF +++++

| | | Less efficient | Menos eficiente | Højt forbrug | Hoher Energieverbrauch | Μη αποδοτικό | Peu économe | Alti consumi | Inefficiënt | Menos efiçiente | Paljon kuluttava | Hög förbrukning |

| 3 | 1 | Energy efficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient) | Clase de eficiencia energética… en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente) | Relativt energiforbrug… på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) | Energieeffizienzklasse… auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bis G (hoher Energieverbrauch) | Τάξη ενεργειακής απόδοσης… σε κλίμακα από το Α (αποδοτικό) ως το G (μη αποδοτικό) | Classement selon son efficacité énergétique… sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe) | Classe di efficienza energetica… su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) | Energie-efficiëntieklasse…op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) | Classe de eficiência energética… numa escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente) | Energiatehokkuusluokka… asteikolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava) | Energieffektivitetsklass… på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning) |

V | | | Energy consumption | Consumo de energía | Energiforbrug | Energieverbrauch | Χρήση ενέργειας | Consommation d’énergie | Consumo di energia | Energieverbruik | Consumo de energia | Energiankulutus | Energiförbrukning |

V | | | kWh per cycle | kWh/ciclo | kWh/vask | kWh/Waschprogramm | kWh/πρόγραμμα | kWh par cycle | kWh/ciclo | kWh/cyclus | kWh/ciclo | kWh/ohjelma | kWh/tvätt |

V | | | Based on standard test results for ’60 °C’ cotton cycle | Sobre la base del resultado obtenido en un ciclo de lavado normalizados de algodón a 60 °C | På grundlag af standardtest på 60 °C-normalprogrammet for bomuld | Ausgehend von den Ergebnissen der Normprüfung für das Programm "Baumwolle, 60 °C" | Βάσει αποτελεσμάτων των πρότυπων δοκιμών για το πρόγραμμα βαμβακερών σε θερμοκρασία 60 °C | Sur la base du résultat obtenu pour le cycle "blanc 60 °C" | In base ai risultati di prove standard per il ciclo cotone a 60 °C … | Gebaseerd op de resultaten van een standaardtest voor de cyclus "katoen 60 °C" | Com base nos resultados do ciclo de lavagem normalizado de tecidos de algodão a 60 °C | Perustuu vakioloissa mitattuun kulutukseen ohjelmalla "puuvilla 60 °C" | Baserat på resultat från standardiserad provning av programmet för "bomull 60 °C" |

| 5 | 2 | Energy consumption… kWh per cycle, based on standard test results for ’60 °C’ cotton cycle | Consumo de energía… kWh por ciclo, sobre la base del resultado obtenido en un ciclo de lavado de algodón a 60 °C en condiciones de ensayo normalizadas | Energiforbrug… kWh/vask på grundlag af standardtest på 60 °C-normalprogrammet for bomuld | Energieverbrauch… kWh pro Waschprogramm auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung für das Programm "Baumwolle, 60 °C" | Κατανάλωση… ενέργειας kWh ανά πρόγραμμα βάσει των αποτελεσμάτων πρότυπων δοκιμών για το πρόγραμμα βαμβακερών σε 60 °C | Consommation d’énergie… kWh par cycle, sur la base du résultat obtenu pour le cycle "blanc 60 °C" dans des conditions d’essai normalisées | Consumo di energia… kWh per ciclo, sulla base dei risultati di prove standard per il ciclo cotone a 60 °C… | Energieverbruik… kWh per cyclus, gebaseerd op de resultaten van een standaardtest voor de cyclus "katoen 60 °C" | Consumo de energia… kWh por ciclo, com base nos resultados do ciclo de lavagem de tecidos de algodão a 60 °C obtidos em ensaio normalizado | Energiankulutus… kWh/ohjelma, perustuu vakioloissa mitattuun kulutukseen ohjelmalla "puuvilla 60 °C" | Energiförbrukning… kWh/tvätt baserat på resultat från standardiserad provning av programmet för "bomull 60 °C" |

V | 5 | 2 | Actual consumption will depend on how the appliance is used | El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato | Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes | Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab | Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσεως της συσκευής | La consommation réelle dépend des conditions d’utilisation | Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l’apperecchio viene usato | Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt | O consumo real varia com as condições de utilização do aparelho | Todellinen kulutus riippuu laitteen käyttötavoista | Verklig föbrukning beror på hur apparaten används |

VI | | | Washing performance A (higher) G (lower) | Eficacia de lavado A (más alto) G (más bajo) | Vaskeevne A (høj) G (lav) | Waschwirkung A (besser) G (schlechter) | Βαθμός πλυσίματος A (υψηλότερος) G (χαμηλότερος) | Efficacité de lavage A (plus élevé) G (plus faible) | Efficacia di lavaggio A: alta G: bassa | Afwasresultaat A: goed G: matig | Eficiência de lavagem A: mais elevada G: mais baixa | Pesutulos A: hyvä G: huono | Diskeffekt A: bättre G: sämre |

| 6 | 3 | Washing performance class… on a scale of A (higher) to G (lower) | Clase de eficacia de lavado…en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo) | Opvaskeevne…på skalaen A (høj) til G (lav) | Reinigungswirkungsklasse… auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter) | Βαθμός πλυσίματος σε κλίμακα από A (υψηλότερος) μέχρι G (χαμηλότερος) | Classe d’efficacité de lavage…sur une échelle allant de A (plus élevée) à G (plus faible) | Classe di efficacia di alvaggio…su una scala da A (alta) a G (bassa) | Afwasresultaat:… op een schaal van A (goed) tot G (matig) | Classe de eficiência de lavagem…numa excala de A (mais elevada) a G (mais baixa) | Pesutulosluokka… asteikolla A: sta (hyvä) G: hen (huono) | Diskeffektetsklass…på en skala från A (bättre) till G (sämre) |

VII | | | Spin drying A: higher G: lower | Eficacia de secado A: más alto G: más bajo | Tørreevne A: høj G: lav | Trockenwirkung A: besser G: schlechter | Στίψιμο A (υψηλότερος) G (χαμηλότερος) | Essorage A (plus élevé) G (plus faible) | Efficia di asciugatura A: alta G: bassa | Droogresultaat A: goed G: matig | Eficiência de secagem A: mais elevada G: mais baixa | Kuivaustulos A: hyvä G: huono | Torkeffekt A: bättre G: sämre |

| 7 | 4 | Drying rating… on a scale of A (higher) to G (lower) | Clase de eficacia de secado…en una escala que abarca de A (más alto a G (más bajo) | Tørreevne… på skalaen A (høj) til G (lav) | Trockenwirkungsklasse…auf einer Skala von A (besser) bis G (schlechter) | Βαθμός στιψίματος σε πλίμακα από A (υψηλότερος) μέχρι G (χαμηλότερος) | Efficacité d’essorage…, sur une échelle allant de A (plus élevée) à G (plus faible) | Classe di efficacia di asciugatura… su una scala da A (alta) a G (bassa) | Droogresultaat:… op een schaal van A (goed) tot G (matig) | Classe de eficiência de secagem… numa excala de A (mais elevada) a G (mais baixa) | Kuivaustulosluokka… asteikolla A: sta (hyvä) G: hen (huono) | Torkeffektetsklass…på en skala från A (bättre) till G (sämre) |

| 7 | 4 | NB:If you use a tumble drier. Choosing a washing machine with A-rated spin, instead of one with a G-rated spin will halve your tumble drying costs. Tumble drying clothes usually uses more energy than washing them | Si utilza una secadora de tambor no olvide que: una máquina de lavar con centrifugado "A" reducirá a la mitad el coste de secado comparado con un centrifugado "G"en general, el secado de tambor consume más energía que el lavado | Hvis De anvender tørretumbler, bør De være opmærksom på følgende: en vaskemaskine der er A-mærket mht. centrifugering vil halvere omkostningerne til torring sammenlignet med en vaskemaskine der er G-mærket mht. Centrifugeringelektrisk tørretumbling af tøj bruger normalt mere energi end selve vaskningen | Wenn Sie einen Wäschetrockner gebrauchen, denken Sie daran: Eine Waschmaschine der Schleuderwirkungsklasse "A" wird, im Vergleich zu einer Waschmaschine der Schleuderwirkungsklasse "G", die Kosten für das Trocknen der Wäsche halbierenEin Trockenvorgang verbraucht normalerweise viel mehr Energie als ein Waschvorgang | Διαβάστε αυτό αν χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο ρούχοων. Ένα πλυντήριο με φυγοκέντρηση βαθμού Α θα περικόψει στο μισό το κόστος στεγνώματος σε σύγκριση με φυγοκέντρηση βαθμού G. Το στεγνωτήριο καταναλώνει συνήθως πολύ περισσότερη ενέργεια από το πλύσιμο | Si vous utilisez un séchoir à tambour, n’oubliez pas que: avec une machine à laver avec un essorage de classe A, le séchage à tambour coûtera mitié moins qu’avec une machine de classe G.le séchage à tambour consomme généralement beacoup plus d’énergie que le lavage | Se utilizzate un’asciugatrice elettrica a tamburo tenete presente che: una lavatrice in classe A die efficacia di asciugatura dimezza il costo dell’energia elettrica dell’asciugatrice elettrica consuma generalmente molta più energia elettrica di una lavatrice | Indien u een droogtrommel gebruikt, vergeet niet dat: het drogen de helft goedkoper is indien u een wasmachine kiest met droogresultaat A, vergelken met een wasmachine met de aanduiding G voor het droogresultaat;het elektrisch drogen normaal veel meer energie verbruikt dan het wassen | Se utiliza um seca-dor de tambor, não esqueça que: Com uma máquina de lavar com uma eficiência de secagem da categoria A a secagem no secador de tambor custará menos de metade do que com uma da categoria GA secagem no secador de tambor consome geralmente muito mais energia do que a lavagem | Jos käytät kuivausrumpua, ota huomioon että: kun pyykki lingotaan koneella, jonka linkousteho on A, rumpukuivaus maksaa puolet vähemm_n verrattuna linkousteholla G lingottuun pyykkiin,pyykin kuivaus kulutta tavallisesti enemmän energiaa kuin pesu | Om du torkat med värme tänk på att: En tvättmaskin med centrifugeringeffekt A halverar kostnaden för torkning jämfört med en tvättmaskin med centrifugeringseffekt G.Det går normalt åt mer energi för att torka textilier än för att tvätta dem |

| 8 | | Water remaining after spin… % (as a percentage of dry weight of wash) | Agua restante tras el centrifugado… % (en porcentaje de peso seco de la ropa) | Restvandinghold efter centrifugering… % (i forhold til tørt tøj) | Nach dem Schleudervorgang verbleibende Restfeuchte… % (Anteil am Trockengewicht der Wäsche) | … % νερού παραμένει μετά την περιδίνηση ως ποσοστό του ξηρού βάρους των ρούχων | Teneur en eau après essorage… % (par rapport au pids du linge sec) | Acqua rimanente dopo la centrifugazione… % (in relazione al peso degli indumenti asciutti) | Resterend water na centrifugeren:… % (van het droge gewicht van het wasgoed) | Água residual após centrifugação:… % (em percentagem do peso da roupa seca) | Jäännöskosteus linkouksen jälkeen… % (prosentteina kuivan pyykin painosta) | Restfuktighet efter centrifugering… % (i procent av vikten på den torra tvätten) |

VIII | 9 | 5 | Spin speed (rpm) | Velocidad de centrifugado (rpm) | Centrifugeringshastighed (omdr./min.) | Schleuderdrehzahl (U/min) | Ταχύτητα περιδίνησης (σ.α.λ.) | Vitesse d’essorage (rpm) | Velocità du centrifugazione (gpm) | Centrifugeersnelheid (tpm) | Velocidade de centrifugação (rpm) | Linkousnopeus (kierr/min) | Centrifugeringshastighet (varv/min) |

IX | 10 | 6 | Capacity (cotton) kg | Capacidad (algodón)… kg | Kapacitet kg (bomuld) | Füllmenge (Baumwolle) kg | Περιεχόμνω σε kg βαμβακερά | Capacité (blanc kg) | Capacità (cotone) in kg | Capaciteit (katoen) kg | Capacidade (algodão) kg | Täyttömäätä (puuvilla) kg | Kapacitet (bomull) kg |

X | 11 | 7 | Water consumption | Consumo de agua | Vandforbrug | Wasserverbrauch | Κατανάλωση νερού | Consommation d’eau | Consumo di acqua | Waterverbruik | Consumo de água | Vedenkulutus | Vattenförbrukning |

| 14 | 8 | Typical annual consumption for a four-person household | Consumo anual típico de una familia de 4 personas | Typisk årligt forbrug for en husstand på fire personer | Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts | Τυπική ετήσια κατανάλωση για τετραμελές νοικοκυριό | Consommation annuelle moyenne d’un ménage de 4 personnes | Consumo annuo medio di una famiglia di quattro persone | Typisch jaarlijks verbruik voor een huishouden van vier personen | Consumo-tipo anual de um agregado familiar de 4 pessoas | Tavanomainen nelihenkisen perhen vuosikulutus | Typisk energiförbrukning per år för fyra personers hushåll |

XI | 15 | 9 | Noise (dB(A) re 1 pW) | Ruido [dB(A) re 1 pW] | Lydeffektniveau (dB(A) (støj)) | Geräusch (dB(A) re 1 pW) | Θόρυβος [dB(A) ανά pW] | Bruit [dB(A) re 1 pW] | Rumore [dB(A) re 1 pW] | Geluidsniveau [dB(A) re 1 pW] | Nível de ruído [dB(A) re 1 pW] | Aäni (dB(A) re 1 pW) | Buller (dB(A) re 1 pW) |

XI | | | Washing | Lavado | Vask | Waschen | Πλύσιμο | Lavage | Lavaggio | Wasen | Lavagem | Pesu | Tvätt |

XI | | | Spinning | Centrifugado | Centrifugering | Schleudern | Στίψιμο | Essorage | Centrifugazione | Centrifugeren | Centrifugação | Linkous | Centrifugering |

+++++ TIFF +++++

| | | Further information is contained in product brochures | Ficha de información detallada en los folletos del producto | Brochurerne om produktet indeholder yderligere oplysninger | Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten | Μια κάρτα με πληροφοριακές λεπτομέρειες | Une fiche d’information détaillée figure dans la brochure | Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata | Nadere gegevens zijn opgenomen in de brochures over het apparaat | Ficha pormenorizada no folheto do produto | Tuote-esitteissä on lisätietoja | Produktbroschyrerna innehåller ytterligare information |

+++++ TIFF +++++

| | | Norm EN 60456 | Norma EN 60456 | Standard:EN 60456 | Norm EN 60456 | Προδιαγραφές του EN 60456 | Norme EN 60456 | Norma EN 60456 | Norm EN 60456 | Norma EN 60456 | Standardi EN 60456 | Standard EN 60456 |

+++++ TIFF +++++

| | | Electric washing machine label Directive 95/12/EC | Directiva 95/12/CE sobre etiquetado de lavadoras | Direktiv 95/12/EF om energimærkning af vaskemaskiner | Richtlinie 95/12/EG Waschmaschinenetikett | Οδηγία 95/12/EK στετικά με την επισήμανση των ηλεκτρικών πλυντηρίων ρούχων | Directive 95/12/CE relative à l’étiquetage des Lave-linge | Direttiva 95/12/CE relativa all’etichettatura delle lavatrici | Richtlijn 95/12/CE: etikettering wasmachines | Directiva 95/12/CE relativa à etiquetagem de máquinas de lavar roupa | Pesukoneiden merkintöja koskeva direktiivi 95/12/EY | Direktiv om märkning av tvättmaskiner 95/12/EG |

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/