Rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2006

kterým se stanoví složení Koordinační skupiny pro otázky plynu (Text s významem pro EHP)

Rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2006,

kterým se stanoví složení Koordinační skupiny pro otázky plynu (Text s významem pro EHP) (2006/791/ES)

KOMISE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na směrnici Rady 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu [1], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Ustanovením čl. 7 odst. 1 směrnice 2004/67/ES byla s cílem usnadnit koordinaci opatření v oblasti bezpečnosti dodávek zřízena Koordinační skupina pro otázky plynu. Skupina se skládá ze zástupců členských států a reprezentativních subjektů dotčeného průmyslového odvětví a ze zástupců spotřebitelů.

(2) Je nezbytné stanovit podrobné složení Koordinační skupiny pro otázky plynu.

(3) V souvislosti s ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES [2] by se za reprezentativní měly pokládat tyto subjekty dotčeného průmyslového odvětví:

- reprezentativní evropské sdružení velkých provozovatelů soustav, tj. provozovatelé přepravní soustavy ve smyslu čl. 2 odst. 4 směrnice 2003/55/ES,

- reprezentativní evropské sdružení odvětví dodávky plynu,

- mezinárodní sdružení zastupující výrobce plynu v Evropě.

(4) Pokud jde o zástupce spotřebitelů, měly by se rozlišovat tři hlavní oblasti, v nichž se zemní plyn spotřebovává:

- Průmysl, představující 35 % celkové evropské spotřeby plynu,

- energetika, která využívá plyn jako palivo a představuje 22 % celkové evropské spotřeby plynu, a

- domácnosti, představující 39 % celkové evropské spotřeby plynu.

(5) Zástupci subjektů zastupujících tyto oblasti by se proto měli účastnit zasedání Koordinační skupiny pro otázky plynu.

(6) Měla by být stanovena pravidla týkající se zveřejňování informací ze strany členů skupiny, aniž by byla dotčena bezpečnostní pravidla Komise uvedená v příloze rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom [3].

(7) S pomocí Koordinační skupiny pro otázky plynu by se měla usnadnit koordinace opatření pro bezpečnost dodávek na úrovni Společenství v případě závažného narušení dodávek, přičemž skupina může rovněž prověřit koordinaci opatření přijatých v zájmu řešení závažných narušení dodávek na vnitrostátní úrovni a případně být při této koordinaci členským státům nápomocna. Mimoto by mohla zajišťovat pravidelnou výměnu informací o bezpečnosti dodávek plynu a zvažovat významná hlediska, která souvisejí se závažným narušením dodávek,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Složení Koordinační skupiny pro otázky plynu

1. Každý členský stát smí jmenovat nanejvýš dva zástupce z řad svých příslušných orgánů.

2. Reprezentativní subjekty daného odvětví představuje:

- Gas Infrastructure Europe (GIE),

- Eurogas,

- Mezinárodní sdružení výrobců ropy a zemního plynu (OGP).

Každá z těchto organizací jmenuje pro účast na zasedáních nanejvýš dva zástupce.

3. Reprezentativní subjekty zástupců spotřebitelů představují;

- Mezinárodní federace průmyslových odběratelů energie (IFIEC Europe),

- Eurelectric,

- Evropský úřad pro spotřebitelské svazy (BEUC).

Každá z těchto organizací jmenuje pro účast na zasedáních nanejvýš dva zástupce.

4. Účastníci zasedání Koordinační skupiny pro otázky plynu jsou jmenováni pro každé zasedání.

5. Jména členů se shromáždí, zpracují a zveřejní v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 [4].

Článek 2

Úkoly Koordinační skupiny pro otázky plynu

Úkoly Koordinační skupiny pro otázky plynu jsou:

a) usnadňovat koordinaci opatření pro bezpečnost dodávek na úrovni Společenství, včetně případů závažného narušení dodávek;

b) posuzovat opatření přijatá na vnitrostátní úrovni s cílem řešit závažné narušení dodávek a případně napomáhat členským státům při jejich koordinaci.

Článek 3

Činnost

1. Koordinační skupině pro otázky plynu předsedá Komise.

2. Po dohodě s Komisí mohou být zřízeny podskupiny pro přezkoumání konkrétních otázek s mandátem stanoveným skupinou. Tyto podskupiny budou rozpuštěny, jakmile splní své pověření.

3. Je-li to přínosné a/nebo nezbytné, může zástupce Komise požádat odborníky nebo pozorovatele se zvláštními kompetencemi, pokud jde o téma, které je na programu jednání, aby se zúčastnili jednání Koordinační skupiny pro otázky plynu nebo její podskupiny.

4. Informace získané v rámci účasti na jednání skupiny nebo podskupiny nesmějí být vyzrazeny, pokud Komise nebo kterýkoli jiný člen Koordinační skupiny pro otázky plynu usoudí, že se týkají důvěrných skutečností.

5. Koordinační skupina pro otázky plynu a její podskupiny obvykle zasedají v prostorách Komise, v souladu s postupy a rozvrhem stanovenými Komisí. Komise zabezpečuje služby sekretariátu. Zasedání skupin a podskupin se mohou účastnit další úředníci Komise, kteří se zajímají o projednávané otázky.

6. Koordinační skupina pro otázky plynu přijme jednací řád na základě vzorového jednacího řádu přijatého Komisí.

7. Aniž je dotčen odstavec 4 tohoto článku, může v původním jazyce příslušného dokumentu Komise na internetu zveřejnit shrnutí, závěr, část závěru nebo pracovní dokument Koordinační skupiny pro otázky plynu skupiny, a to na internetové stránce příslušného útvaru Komise.

Článek 4

Výdaje na zasedání

V souladu s pravidly Komise pro poskytování náhrad externím odborníkům uhradí Komise účastníkům zasedání Koordinační skupiny pro otázky plynu, odborníkům a pozorovatelům cestovní výdaje a případně též denní diety související s činností Koordinační skupiny pro otázky plynu.

Účastníkům zasedání Koordinační skupiny pro otázky plynu, odborníkům a pozorovatelům nepřísluší za výkon funkce odměna.

Výdaje na zasedání se hradí v mezích limitů ročního rozpočtu, který Koordinační skupině pro otázky plynu přidělily příslušné útvary Komise.

 

V Bruselu dne 7. listopadu 2006.

Za Komisi

Andris Piebalgs

člen Komise

[1] Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 92.

[2] Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 57.

[3] Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/548/ES, Euratom (Úř. věst. L 215, 5.8.2006, s. 38).

[4] Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

 

 

Nahoru© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/