Registrační vyhláška

ze dne 12. října 2012 o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška)

Vyhláška č. 346/2012 Sb.

ze dne 12. října 2012 o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška)

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad") sta­noví podle § 53 odst. 2 písm. c) až g) a m) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon") k pro­vedení § 8 odst. 2, 3 a 5, § 9 odst. 4 a 5, § 11 odst. 3, § 23 odst. 7, § 32 odst. 2, § 39 odst. 2 a § 54 odst. 2 zákona:

§1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví termíny a postupy výběru formy podpory a postupy registrace podpory elektřiny, provozní podpory tepla, podpory biometanu a podpory decentrální výroby elektřiny u operátora trhu, termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elek­třiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.

§2

Evidence údajů

(1) Předpokladem pro registraci podpory elek­třiny, podpory decentrální výroby elektřiny, podpory biometanu a podpory tepla u operátora trhu je

a) zaevidování identifikačních údajů výrobce, vý­robce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce biometanu a výrobce tepla v systému ope­rátora trhu a

b) zaevidování údajů určujících energetické zařízení pro výrobu elektřiny určené identifikačním číslem přiděleným Úřadem při vydání rozhodnutí o udě­lení licence na výrobu elektřiny (dále jen „identi­fikační číslo výrobního zdroje z licence"), hodno­tou instalovaného výkonu a datem uvedení do provozu (dále jen „výrobní zdroj elektřiny") nebo výrobnu biometanu nebo výrobnu tepla v systému operátora trhu.

(2) Pokud výrobce eviduje zvolenou formu pod­pory elektřiny nebo její změnu prostřednictvím vyku­pujícího nebo povinně vykupujícího, provádí vykupu­jící nebo povinně vykupující evidenci údaje podle od­stavce 1 u operátora trhu prostřednictvím vlastního za­bezpečeného přístupu.

§3

Identifikace výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce biometanu nebo výrobce tepla

(1) Výrobce, výrobce elektřiny z decentrální vý­robny elektřiny, výrobce biometanu nebo výrobce tep­la zaeviduje v systému operátora trhu elektronickou formou se zaručeným elektronickým podpisem svoje identifikační údaje a další údaje nezbytné pro úhradu podpory v rozsahu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Výrobci, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu postu­pem podle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou1) přidělí registrační číslo, pokud již nebylo přiděleno, a umožní zabezpečený přístup do systému operátora trhu pro výběr formy podpory, její registraci a změny a změnu režimu zeleného bonusu na elektřinu.

(3) Výrobci biometanu, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu umožní zabezpečený přístup do systému operátora trhu pro registraci podpory.

(4) Výrobci tepla, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu přidělí registrační kód a umožní zabezpečený přístup do sy­stému operátora trhu pro registraci podpory.

(5) Výrobci elektřiny z decentrální výrobny elek­třiny, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu postupem podle vy­hlášky o pravidlech trhu s elektřinou1) přidělí regis­trační číslo, pokud již nebylo přiděleno, a umožní za­bezpečený přístup do systému operátora trhu pro re­gistraci podpory.

§4

Identifikace výrobního zdroje elektřiny

(1) Výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, který zaevidoval v systému operá­tora trhu údaje podle § 3 odst. 1 a získal zabezpečený přístup do systému operátora trhu podle § 3 odst. 2, dále v systému operátora trhu zaeviduje údaje o výrob­ním zdroji elektřiny v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) Pokud výrobna elektřiny z podporovaných zdrojů nebo decentrální výrobna elektřiny sestává z více výrobních zdrojů elektřiny, výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje v systému operátora trhu údaje v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce jednotlivě pro každý výrobní zdroj elektřiny.

(3) Hodlá-li výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny pro jeden výrobní zdroj elektřiny zaevidovat v systému operátora trhu více fo­rem podpory, zaeviduje údaje o výrobním zdroji elek­třiny pouze jednou.

(4) V případě, kdy výrobce nebo výrobce elek­třiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje v systé­mu operátora trhu údaj podle bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce, operátor trhu provede kontrolu shody zaevidovaných údajů podle bodů 1, 3 a 4 přílohy č. 2 k této vyhlášce s údaji každého již zaevidovaného výrobního zdroje elektřiny, který má přiřazeno shodné identifi­kační číslo provozovny z licence, jíž je výrobní zdroj elektřiny součástí.

(5) Po ověření údajů podle odstavce 4 operátor trhu neprodleně informuje výrobce nebo výrobce elek­třiny z decentrální výrobny elektřiny prostřednictvím systému operátora trhu o tom, zda se údaje podle bo­dů 1, 3 a 4 přílohy č. 2 k této vyhlášce evidované vý­robcem nebo výrobcem elektřiny z decentrální vý­robny elektřiny k jednotlivým výrobním zdrojům elek­třiny vzájemně shodují. Pokud se některé z údajů ne­shodují, informuje operátor trhu výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, o které údaje se jedná.

(6) Operátor trhu přidělí výrobci nebo výrobci elektřiny z decentrální výrobny elektřiny neprodleně po zaevidování údajů o výrobním zdroji elektřiny v sy­stému operátora trhu jednoznačný identifikátor výrob­ního zdroje elektřiny. Pokud výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaevidoval v systému operátora trhu více výrobních zdrojů elek­třiny podle odstavce 2, přidělí operátor trhu výrobci nebo výrobci elektřiny z decentrální výrobny elektřiny jednoznačný identifikátor výrobního zdroje elektřiny pro každý evidovaný výrobní zdroj elektřiny.

(7) Uzavřel-li výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny s provozovatelem pře­nosové soustavy nebo provozovatelem distribuční sou­stavy smlouvu o připojení podle energetického zákona2), sdělí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy výrobci nebo výrobci elektřiny z decentrální výrobny elektřiny na jeho žádost do 15 pracovních dnů identifikační číselný kód odběrného nebo předávacího místa pro účely evidence výrobního zdroje elektřiny. V této lhůtě provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zaregistruje identifikační číselný kód odběr­ného nebo předávacího místa v systému operátora trhu bez kmenových dat.

§5

Identifikace výrobny biometanu

(1) Výrobce biometanu, který zaevidoval v systé­mu operátora trhu údaje podle § 3 odst. 1 a získal za­bezpečený přístup do systému operátora trhu podle § 3 odst. 3, dále v systému operátora trhu zaeviduje údaje o výrobně biometanu v rozsahu podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(2) Operátor trhu přidělí výrobci biometanu ne­prodleně po zaevidování údajů o výrobně biometanu v systému operátora trhu jednoznačný identifikátor vý­robny biometanu.

(3) Uzavřel-li výrobce biometanu s provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem distri­buční soustavy smlouvu o připojení podle energetic­kého zákona3), sdělí provozovatel přepravní nebo dis­tribuční soustavy výrobci biometanu na jeho žádost do 15 pracovních dnů číselný kód předávacího místa pro účely evidence výrobny biometanu, pokud není uveden ve smlouvě o připojení. Ve lhůtě 15 pracovních dnů od přijetí žádosti nebo uzavření smlouvy o připojení pro­vozovatel přepravní nebo distribuční soustavy zaregis­truje číselný kód předávacího místa v systému operá­tora trhu bez kmenových dat.

§6

Identifikace výrobny tepla

(1) Výrobce tepla, který zaevidoval v systému operátora trhu údaje podle § 3 odst. 1 a získal zabezpe­čený přístup do systému operátora trhu podle § 3 odst. 4, dále v systému operátora trhu zaeviduje údaje o výrobně tepla v rozsahu podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(2) Pokud výrobce tepla provozuje více výroben tepla, pro které lze podle zákona uplatňovat právo na podporu, zaeviduje samostatně jednotlivé výrobny tep­la v systému operátora trhu v rozsahu podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(3) Operátor trhu přidělí výrobci tepla neprodleně po zaevidování údajů o výrobně tepla v systému ope­rátora trhu jednoznačný identifikátor výrobny tepla.

§7

Evidence a registrace formy podpory elektřiny a podpory decentrální výroby

(1) Výrobce a výrobce elektřiny z decentrální vý­robny elektřiny zaeviduje v systému operátora trhu pro každý výrobní zdroj elektřiny, kterému byl přidělen jednoznačný identifikátor výrobního zdroje elektřiny podle § 4 odst. 6, zvolenou formu podpory elektřiny z podporovaných zdrojů, zvolené zúčtovací období, změnu formy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, změnu režimu zeleného bonusu na elektřinu a podporu decentrální výroby elektřiny. Dále výrobce zaeviduje v systému operátora trhu zvolenou kategorii podpory elektřiny v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

(2) Výrobce a výrobce elektřiny z decentrální vý­robny elektřiny zaeviduje v systému operátora trhu zvolenou formu podpory elektřiny z podporovaných zdrojů podle odstavce 1 pro výrobní zdroj elektřiny nově uváděný do provozu nejpozději 30 kalendářních dnů přede dnem účinnosti registrace formy podpory elektřiny. Výrobce a výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje v systému operátora trhu změnu zvolené formy podpory elektřiny z obnovitel­ných zdrojů nebo změnu režimu zeleného bonusu na elektřinu nejpozději do 30. listopadu daného kalendář­ního roku pro následující kalendářní rok.

(3) Výrobce, který hodlá nabídnout elektřinu vy­robenou z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu podle § 11 odst. 12 zákona, oznámí tuto skutečnost povinně vykupujícímu prostřednictvím sy­stému operátora trhu pro výrobní zdroj elektřiny nově uváděný do provozu nejpozději 30 kalendářních dnů přede dnem účinnosti registrace formy podpory, jinak nejpozději do 30. listopadu daného kalendářního roku pro následující kalendářní rok.

(4) Výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny požádal o úhradu podpory operáto­rem trhu podle § 9 odst. 3 a § 40 odst. 2 zákona nebo splnil povinnost podle § 11 odst. 3 zákona, pokud zaevidoval v systému operátora trhu podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, podporu elektřiny z druhot­ných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla formou zeleného bonusu na elektřinu nebo podporu decentrální výroby elektřiny formou bo­nusu na decentrální výrobu elektřiny a zaslal poprvé výkaz o vyrobené elektřině podle jiného právního předpisu4).

(5) Výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje v systému operátora trhu pro každý výrobní zdroj elektřiny nově uváděný do provozu, kterému byl přidělen jednoznačný identifiká­tor výrobního zdroje elektřiny podle § 4 odst. 6,

a) číslo licence na výrobu elektřiny, identifikační čís­lo provozovny z licence a identifikační číslo vý­robního zdroje elektřiny z licence a případné změny údajů o výrobním zdroji elektřiny, které již byly evidovány, tak, aby odpovídaly údajům o výrobním zdroji elektřiny z rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny, a

b) datum připojení a instalovaný výkon výrobního zdroje elektřiny a případné změny ostatních vý­robcem již evidovaných údajů o výrobním zdroji elektřiny tak, aby odpovídaly údajům z protokolu o prvním paralelním připojení k elektrizační sou­stavě nebo jiného dokladu prokazujícího připo­jení, pokud jej provozovatel přenosové nebo dis­tribuční soustavy vystavil, a smlouvě o připojení výrobny elektřiny, a to po připojení výrobny do elektrizační soustavy nebo po připojení výrobního zdroje elektřiny v rámci stávající výrobny,

c) datum osazení měřicího zařízení v předávacím místě.

(6) Výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje údaje podle odstavce 5 v systému operátora trhu nejpozději 7 pracovních dnů před požadovaným dnem účinnosti registrace formy podpory, registrace změny formy podpory nebo regis­trace změny režimu zeleného bonusu na elektřinu.

(7) Vykupující nebo povinně vykupující postu­puje při evidenci zvolené formy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů a její změny obdobně podle odstavců 1, 2, 5 a 6.

(8) Operátor trhu informuje povinně vykupují­cího o zaevidování údajů o výrobním zdroji podle od­stavce 5, pokud výrobce postupuje podle odstavce 3 nebo evidoval podporu formou výkupních cen, a zpří­stupní mu údaje potřebné pro uzavření smlouvy o po­vinném výkupu.

§8

Evidence a registrace podpory biometanu

(1) Výrobce biometanu zaeviduje v systému ope­rátora trhu datum, od kterého má být registrace pod­pory biometanu účinná, a délku zúčtovacího období pro každou výrobnu biometanu, které byl přidělen jed­noznačný identifikátor výrobny biometanu podle § 5 odst. 2, a podporu zeleným bonusem na biometan.

(2) Výrobce biometanu zaeviduje podporu zele­ným bonusem na biometan podle odstavce 1 pro vý­robnu biometanu nejpozději 30 kalendářních dnů před dnem účinnosti registrace podpory zeleným bonusem na biometan.

(3) Výrobce biometanu požádal o úhradu pod­pory operátorem trhu podle § 33 odst. 3 zákona, pokud zaevidoval v systému operátora trhu podporu zeleným bonusem na biometan.

(4) Výrobce zaeviduje v systému operátora trhu pro každou výrobnu biometanu nově uváděnou do provozu, které byl přidělen jednoznačný identifikátor výrobny biometanu podle § 5 odst. 2,

a) číslo licence na výrobu plynu a identifikační číslo výrobny biometanu z licence a případné změny údajů o výrobně biometanu, které již byly evido­vány, tak, aby odpovídaly údajům z rozhodnutí o udělení licence na výrobu plynu, a to bez zby­tečného odkladu poté, co nabylo právní moci roz­hodnutí o udělení licence na výrobu plynu,

b) datum připojení výrobny biometanu, datum insta­lace zajištění proti neoprávněné manipulaci měřicího zařízení pro měření množství vyrobeného biometanu ze strany provozovatele přepravní sou­stavy nebo distribuční soustavy a případné změny ostatních výrobcem biometanu již evidovaných údajů o výrobně biometanu tak, aby odpovídaly smlouvě o připojení výrobny biometanu, a to po připojení výrobny biometanu do přepravní nebo distribuční soustavy přímo nebo prostřednictvím jiné výrobny biometanu.

(5) Výrobce biometanu zaeviduje údaje podle od­stavce 4 v systému operátora trhu nejpozději 7 pracov­ních dnů před požadovaným dnem účinnosti registrace podpory biometanu.

(6) Operátor trhu informuje neprodleně prostřed­nictvím systému operátora trhu o zaevidování údajů o výrobně biometanu podle odstavce 4 provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy.

§9

Registrace podpory tepla

Výrobce tepla požádal o úhradu podpory operá­torem trhu podle § 26 odst. 6 zákona, pokud zaevidoval údaje o výrobně tepla v systému operátora trhu podle § 6. Operátor trhu provede registraci podpory tepla formou zeleného bonusu na teplo nejpozději do 30 kalendářních dnů.

§10

Ověření údajů registrace podpory elektřiny a ověření nároku na podporu

(1) Nejpozději následující pracovní den po zaevidování údajů o výrobním zdroji elektřiny podle § 7 odst. 5 písm. a) operátor trhu ověří shodu údajů evido­vaných výrobcem nebo výrobcem elektřiny z decentrální výrobny elektřiny v systému operátora trhu s údaji poskytnutými Úřadem podle zákona, a to číslo licence na výrobu elektřiny, identifikační číslo osoby, identifikační číslo výrobního zdroje elektřiny z licence, identifikační číslo provozovny z licence a druh podpo­rovaného zdroje. Operátor trhu dále zaeviduje datum nabytí právní moci z rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny nebo rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny a hodnotu insta­lovaného výkonu výrobního zdroje elektřiny.

(2) Po ověření údajů podle odstavce 1 operátor trhu neprodleně informuje výrobce nebo výrobce elek­třiny z decentrální výrobny elektřiny prostřednictvím systému operátora trhu o tom, zda se údaje shodují. Pokud se některé z údajů neshodují, informuje ope­rátor trhu výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, o které údaje se jedná a jaké údaje jsou evidovány Úřadem.

(3) Nejpozději následující pracovní den po zaevidování údajů o výrobním zdroji elektřiny podle § 7 odst. 5 písm. b) operátor trhu informuje provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy prostřednictvím systému operátora trhu o evidenci údajů o výrobním zdroji elektřiny. V případě, že se údaje o identifikačním číselném kódu odběrného nebo předávacího místa, způsobu připojení výrobního zdroje, hodnotě instalo­vaného výkonu výrobního zdroje a datu připojení vý­robního zdroje k přenosové nebo distribuční soustavě z protokolu o prvním paralelním připojení nebo ob­dobném dokladu a datu osazení měřicího zařízení pře­dávacího místa neshodují s údaji evidovanými provo­zovatelem přenosové nebo distribuční soustavy podle smlouvy o připojení, provozovatel přenosové nebo dis­tribuční soustavy o této neshodě informuje operátora trhu prostřednictvím systému operátora trhu do 2 pra­covních dnů.

(4) Po ověření údajů podle odstavce 3 operátor trhu neprodleně informuje výrobce nebo výrobce elek­třiny z decentrální výrobny elektřiny prostřednictvím systému operátora trhu o tom, zda se údaje evidované výrobcem nebo výrobcem elektřiny z decentrální vý­robny elektřiny shodují s údaji evidovanými provozo­vatelem přenosové nebo distribuční soustavy. Pokud se některé z údajů neshodují, informuje operátor trhu vý­robce, o které údaje se jedná a jaké údaje jsou evido­vány provozovatelem přenosové nebo distribuční sou­stavy.

(5) Poté, co operátor trhu obdrží údaje podle od­stavců 2 a 4, neprodleně ověří shodu hodnoty instalo­vaného výkonu výrobního zdroje elektřiny z protokolu o prvním paralelním připojení s instalovaným výkonem výrobního zdroje elektřiny z licence. Dále ověří splnění podmínek pro získání podpory. Pokud se údaje nesho­dují nebo dojde k nesplnění podmínek pro získání pod­pory, informuje operátor trhu o této skutečnosti nepro­dleně výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální vý­robny elektřiny prostřednictvím systému operátora trhu.

(6) Operátor trhu neprodleně informuje výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elek­třiny, a pokud výrobce zvolil podporu formou výkup­ních cen nebo postupuje podle § 7 odst. 3, rovněž po­vinně vykupujícího o shodě evidovaných údajů.

(7) Forma podpory je registrována s účinností ke dni, kdy byla operátorem trhu a provozovatelem pře­nosové nebo distribuční soustavy potvrzena shoda evi­dovaných údajů a splněny podmínky pro získání pod­pory a zároveň byla předávacímu místu výrobního zdroje elektřiny a elektrizační soustavy přiřazena od­povědnost za odchylku podle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, avšak ne dříve než v termínu podle § 7 odst. 2.

§11

Ověření údajů registrace podpory biometanu a ověření nároku na podporu

(1) Nejpozději následující pracovní den po zaevidování údajů o výrobně biometanu podle § 8 odst. 4 písm. a) operátor trhu ověří shodu údajů evidovaných výrobcem biometanu v systému operátora trhu s údaji poskytnutými Úřadem podle zákona, a to číslo licence, identifikační číslo osoby a evidenční číslo výrobny plynu. Operátor trhu dále zaeviduje datum nabytí právní moci z rozhodnutí o udělení licence na výrobu plynu nebo rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu plynu.

(2) Po ověření údajů podle odstavce 1 operátor trhu neprodleně informuje výrobce biometanu pro­střednictvím systému operátora trhu o tom, zda se údaje evidované výrobcem shodují. Pokud se některé z údajů neshodují, informuje operátor trhu výrobce biometanu, o které údaje se jedná a jaké údaje jsou evidovány Úřadem.

(3) Nejpozději následující pracovní den po zaevidování údajů o výrobně biometanu podle § 8 odst. 4 písm. b) operátor trhu informuje provozovatele pře­pravní nebo distribuční soustavy prostřednictvím sy­stému operátora trhu o evidenci údajů o výrobně bio­metanu. Provozovatel přepravní nebo distribuční sou­stavy do 3 pracovních dnů po zaslání informace ověří a potvrdí, zda se číselný kód předávacího místa, datum připojení k přepravní nebo distribuční soustavě, datum instalace zajištění proti neoprávněné manipulaci měřicího zařízení pro měření množství vyrobeného biometanu ze strany provozovatele přepravní nebo distri­buční soustavy shodují s údaji evidovanými provozo­vatelem přepravní nebo distribuční soustavy. Dále dle jím evidovaných údajů ověří a potvrdí, zda se jedná o výrobnu biometanu připojenou k přepravní nebo dis­tribuční soustavě přímo nebo prostřednictvím jiné vý­robny plynu.

(4) Po ověření údajů podle odstavce 3 operátor trhu neprodleně informuje výrobce biometanu pro­střednictvím systému operátora trhu o tom, zda se údaje evidované výrobcem biometanu shodují s údaji evidovanými provozovatelem přepravní nebo distri­buční soustavy. Pokud se některé z údajů neshodují, informuje operátor trhu výrobce biometanu, o které údaje se jedná a jaké údaje jsou evidovány provozova­telem přepravní nebo distribuční soustavy.

(5) Forma podpory je registrována s účinností ke dni následujícímu po dni, kdy byla operátorem trhu a provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy potvrzena shoda evidovaných údajů.

§ 12

Ověření údajů registrace podpory tepla a ověření nároku na podporu

(1) Nejpozději následující pracovní den po zaevi-dování údajů o výrobně tepla podle § 6 operátor trhu ověří shodu údajů evidovaných výrobcem tepla v systé­mu operátora trhu s údaji poskytnutými Úřadem podle zákona, a to číslo licence na výrobu tepelné energie, identifikační číslo osoby, evidenční číslo provozovny a druh obnovitelného zdroje. Operátor trhu dále zaeviduje datum nabytí právní moci z rozhodnutí o udě­lení licence na výrobu tepelné energie nebo rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu te­pelné energie.

(2) Po ověření údajů podle odstavce 1 operátor trhu neprodleně informuje výrobce prostřednictvím systému operátora trhu o tom, zda se údaje evidované výrobcem shodují. Pokud se některé z údajů neshodují, informuje operátor trhu výrobce tepla, o které údaje se jedná a jaké údaje jsou evidovány Úřadem.

(3) Podpora tepla formou zeleného bonusu na teplo je registrována vždy k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce po dni, kdy byla operátorem trhu potvrzena shoda evidovaných údajů.

§13

Přechodná ustanovení

(1) Výrobce, který uplatňuje nárok na podporu elektřiny za období do 31. prosince 2012 včetně, zaeviduje u operátora trhu pouze identifikační údaje vý­robce postupem podle § 3, a to nejpozději do 31. ledna 2013.

(2) Výrobce, který uplatní nárok na podporu elek­třiny za období do 31. prosince 2012 včetně, oznámí změnu vybrané formy podpory pro rok 2013 pro vý­robní zdroj elektřiny provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy do 31. prosince 2012. Vzor ozná­mení o výběru formy podpory výroby elektřiny z ob­novitelných zdrojů a o její změně je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obno­vitelných zdrojů.

(3) Provozovatel přenosové nebo distribuční sou­stavy, u něhož výrobce postupem podle bodu 2 zvolil pro rok 2013 podporu formou výkupních cen, nepro­dleně předá povinně vykupujícímu údaje nezbytné pro uzavření smlouvy o dodávce elektřiny5) s tímto výrob­cem, a to v rozsahu bodů 1, 3 až 5, 9, 10, 14, 15 a 18 přílohy č. 1 k této vyhlášce a přílohy č. 5 k této vy­hlášce, pokud jsou provozovateli přenosové nebo dis­tribuční soustavy tyto údaje známé.

(4) Výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje identifikační údaje vý­robce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny a výrobního zdroje elektřiny a registruje formu podpory pro výrobní zdroj elektřiny s prvním uplatňovaným nárokem na podporu elektřiny po 1. lednu 2013 včetně postupem podle této vyhlášky.

(5) Provozovatel přenosové nebo regionální dis­tribuční soustavy předá operátorovi trhu údaje o výrob­cích, kteří uplatní nárok na podporu za období do 31. prosince 2012 a uplatňují ji i pro rok 2013, jejich výrobních zdrojích elektřiny a zvolených formách podpory v rozsahu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce. Tímto bude provedena evidence výrobních zdrojů elek­třiny takových výrobců a registrace zvolených forem podpory v systému operátora trhu s účinností regis­trace formy podpory od 1. ledna 2013, s výjimkou vý­robních zdrojů elektřiny připojených do lokální distri­buční soustavy, u nichž výrobce ještě následně zaeviduje identifikační číselný kód předávacího místa výrob­ního zdroje elektřiny v systému operátora trhu.

(6) V případě, že výrobci vzniklo právo na pod­poru formou zeleného bonusu podle dosavadních práv­ních předpisů a požaduje podporu v režimu hodino­vého zeleného bonusu pro rok 2013, registruje tento režim podpory v systému operátora trhu v období od 1. do 8. února 2013. Takto zaregistrovaná změna pod­pory v režimu hodinového zeleného bonusu je účinná od 1. ledna 2013.

(7) Výrobce, který se rozhodne od 1. ledna 2013 uplatnit právo podle § 11 odst. 12 zákona, učiní tak u povinně vykupujícího nejpozději do 30. listopadu 2012. Provozovatel přenosové nebo distribuční sou­stavy následně na základě žádosti povinně vykupují­cího neprodleně zpřístupní povinně vykupujícímu údaje nezbytné pro uzavření smlouvy o dodávce elektřiny5) s tímto výrobcem.

§14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. listopadu 2012.

Předsedkyně: Ing. Vitásková v.r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 346/2012 Sb.

Identifikační údaje výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce biometanu a výrobce tepla pro evidenci v systému operátora trhu

Příloha: 346_2012_pr1.pdf

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 346/2012 Sb.

Údaje o výrobním zdroji elektřiny pro evidenci v systému operátora trhu

Příloha: 346_2012_PR2.pdf

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 346/2012 Sb.

Údaje o výrobně biometanu pro evidenci v systému operátora trhu

Příloha: 346_2012_PR3.pdf

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 346/2012 Sb.

Údaje o výrobně tepla pro evidenci v systému operátora trhu

Příloha: 346_2012_PR4.pdf

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 346/2012 Sb.

Rozsah údajů pro migraci dat

Příloha: 346_2012_PR5.pdf


Poznámka pod čarou 1)

Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 2)

§ 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 3)

§ 72 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 4)

§ 53 odst. 1 písm. c), d), n), o), p), q), r), s) a t) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

Poznámka pod čarou 5)

§ 50 odst. 1 zákona č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů