Vyhláška č. 541/2005 Sb.

ze dne 21. prosince 2005 ve znění vyhlášky 468/2009 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky 552/2006 Sb.a ve znění vyhlášky 365/2007 Sb., ve znění vyhlášky 454/2008, ve znění vyhlášky 468/2009, ve znění vyhlášky 400/2010 Sb. a ve znění vyhlášky 371/2011 Sb.

Vyhláška č. 541/2005 Sb.

o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky 552/2006 Sb.a ve znění vyhlášky 365/2007 Sb., ve znění vyhlášky 454/2008, ve znění vyhlášky čžá/2009, ve znění vyhlášky 400/2010 Sb. a ve znění vyhlášky 371/2011 Sb.

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 7   zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy   v  energetických  odvětvích  a  o  změně  některých zákonů (energetický   zákon),  ve znění zákona č. 670/2004 Sb., a podle čl. II bodu 18 zákona   č.  670/2004  Sb.,  kterým  se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách   podnikání  a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně   některých  zákonů  (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, k   provedení  §  17 odst. 7 písm. e), h) a k) a § 27 odst. 7 energetického   zákona:

 

§ 1
Předmět úpravy

   Tato vyhláška stanoví Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví

   a)  podmínky  přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám,   rozsah  zveřejňovaných  informací pro umožnění přístupu k přenosové a k   distribuční soustavě a způsoby řešení nedostatku kapacit v elektrizační   soustavě,

   b)  termíny  pro  předkládání  žádostí  o  uzavření  smluv  na  trhu  s   elektřinou  a  termíny  uzavírání smluv a jejich registrace u operátora   trhu,

   c)  postupy  a  podmínky  pro  přenesení  a  převzetí  odpovědnosti  za   odchylku,

   d)  rozsah  a  termíny  předávání  údajů  pro  vyhodnocování odchylek a   vyúčtování   dodávek   elektřiny   a   ostatních  služeb,  postupy  pro   vyhodnocování,  zúčtování  a  vypořádání  odchylek,  včetně zúčtování a   vypořádání  regulační  energie  ve  stavu nouze a při předcházení stavu   nouze,

   e)  postupy  pro  obstarávání  regulační  energie  a  způsoby zúčtování   regulační energie,

   f)  organizaci  krátkodobého  trhu  s elektřinou a vyrovnávacího trhu a   způsoby jejich vypořádání,

   g)  pravidla  tvorby,  přiřazení  a  užití  typových  diagramů  dodávek   elektřiny,

   h) termíny a postup při výběru dodavatele elektřiny,

   i)  postup  při  přerušení,  omezení  a  obnovení dodávky elektřiny při   neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu,

   j)   postup   při  zajištění  dodávky  elektřiny  dodavatelem  poslední   instance.

 

   § 2
Vymezení pojmů

   (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

   a)  explicitní  aukcí  - tržně založený způsob přidělení přeshraničních   přenosových kapacit, ve kterém je na základě cenových nabídek účastníků   aukce přidělena zveřejněná obchodovatelná přenosová kapacita,

   b)   decentrální   výrobou  -  výroba  elektřiny  z  výroben  elektřiny   připojených do jiné než přenosové soustavy,

   c)  diagramem  -  sjednané  množství  elektřiny  subjektu zúčtování pro   každou obchodní hodinu v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo,

   d)  dodavatelem - výrobce nebo obchodník s elektřinou, který na základě   smlouvy   dodává   elektřinu   dalším   účastníkům  trhu  s  elektřinou   prostřednictvím elektrizační soustavy,

   e)  dvoustrannými  obchody  -  obchody  s  fyzickou  dodávkou elektřiny   registrované u operátora trhu kromě obchodů uzavřených na organizovaném   krátkodobém  trhu  s  elektřinou  nebo  vyrovnávacím  trhu  s regulační   energií,

   f)  lokální  distribuční  soustavou  - distribuční soustava, která není   přímo připojena k přenosové soustavě,

   g)  lokální spotřebou výrobců - elektřina vyrobená ve výrobně elektřiny   a  spotřebovaná  tímto výrobcem nebo jiným účastníkem trhu s elektřinou   bez  použití  přenosové  nebo  regionální distribuční soustavy; lokální   spotřeba výrobců nezahrnuje technologickou vlastní spotřebu elektřiny,

   h)  normálními  klimatickými podmínkami - třicetiletý celostátní průměr   denních  teplot  vzduchu  pro  jednotlivé obchodní dny pro území celého   státu  a  třicetiletý  regionální  průměr  denních  teplot  vzduchu pro   jednotlivé obchodní dny pro území regionu typových diagramů,

   i)  obchodní  hodinou  -  základní  časový  úsek,  ve kterém je smluvně   vymezena  dodávka  nebo  odběr  elektřiny; obchodní hodina je základním   časovým úsekem pro vyhodnocování odchylek subjektů zúčtování,

   j)  obchodním dnem - 24 obchodních hodin dne, ve kterém se obchoduje, s   výjimkou  přechodu ze zimního na letní čas a zpět; v den, kdy dochází k   přechodu na letní čas, se jedná o posloupnost 23 obchodních hodin a pro   den,  ve  kterém  dochází  k  přechodu  na  středoevropský  čas,  o  25   obchodních  hodin;  první  obchodní  hodina  obchodního  dne  začíná  v   00.00.00 hodin a končí v 01.00.00 hodin,

   k)  organizovaným  krátkodobým  trhem  s  elektřinou - trh s elektřinou   organizovaný  operátorem  trhu; jeho součástí jsou organizovaný blokový   trh  s  elektřinou,  organizovaný denní trh s elektřinou a organizovaný   vnitrodenní trh s elektřinou,

   l) podporou elektřiny - podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů   energie,  kombinované  výroby  elektřiny  a  tepla a výroby elektřiny z   druhotných zdrojů,

   m)  předávacím  místem  - místo předání a převzetí elektřiny mezi dvěma   účastníky trhu s elektřinou,

   n)  přeshraničním obchodem - obchod realizovaný prostřednictvím přenosu   elektřiny do zahraničí anebo přenosu elektřiny ze zahraničí,

   o)  regionální  distribuční  soustavou  -  distribuční  soustava  přímo   připojená k přenosové soustavě,

   p)  registračním  číslem  - číslo přidělené operátorem trhu účastníkovi   trhu  s  elektřinou  k  zajištění vyhodnocování, zúčtování a vypořádání   odchylek a k zajištění procesu změny dodavatele,

   q)  rezervovanou kapacitou - smluvní 1/4hodinový výkon v odběrném místě   zákazníka nebo výrobce druhé kategorie nebo smluvní 1/4hodinový výkon v   předávacím  místě provozovatele lokální distribuční soustavy nebo smluvní 1/4 hodinový výkon v souhrnu za předávací místa mezi provozovateli regionálních distribučních soustav uvedený ve smlouvě o distribuci elektřiny,

   r)  sjednaným množstvím elektřiny subjektem zúčtování v obchodní hodině   -  množství  elektřiny  smluvené  tímto subjektem zúčtování s ostatními   subjekty zúčtování v dané obchodní hodině a oznámené operátorovi trhu,

   s) skutečným množstvím elektřiny subjektu zúčtování v obchodní hodině -   souhrn   množství   elektřiny  vyhodnocený  podle  zvláštního  právního   předpisu 1)  na  základě údajů získaných z měření a s využitím typových   diagramů  v  odběrných  nebo předávacích místech subjektu zúčtování a v   odběrných  a  předávacích místech účastníků trhu s elektřinou, za které   převzal  subjekt  zúčtování  závazek  dodat  elektřinu  do elektrizační   soustavy  nebo  odebrat  elektřinu  z  elektrizační soustavy, a předaný   operátorovi trhu,

   t)  skutečnými  klimatickými  podmínkami - celostátní průměr skutečných   denních  teplot  vzduchu  pro  jednotlivé obchodní dny pro území celého   státu  a  regionální  průměr  denních  teplot  vzduchu  pro  jednotlivé   obchodní dny pro území regionu typových diagramů,

   u)  přenosem elektřiny ze zahraničí - elektřina sjednaná a dopravená na   základě  smlouvy  o  přeshraničním  přenosu  elektřiny  do elektrizační   soustavy  přes  přenosovou soustavu ze sousedních přenosových soustav v   daném období,

   v)  přenosem elektřiny do zahraničí - elektřina sjednaná a dopravená na   základě  smlouvy  o  přeshraničním  přenosu  elektřiny  z  elektrizační   soustavy  přes  přenosovou soustavu do sousedních přenosových soustav v   daném období,

   w) regionem typových diagramů - region definovaný pro účely vyhodnocení   zbytkového diagramu v obchodních podmínkách operátora trhu2),

   x)  systémovou  odchylkou  - součet kladných a záporných odchylek všech   subjektů zúčtování v obchodní hodině.

   (2) Dále se pro účely této vyhlášky rozumí

   a)  technologickou  vlastní  spotřebou  elektřiny - spotřeba elektrické   energie na výrobu elektřiny při výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla   v  hlavním  výrobním  zařízení  i  pomocných provozech, které s výrobou   přímo  souvisejí,  včetně  výroby,  přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v   rozvodu  vlastní  spotřeby  i ztrát na zvyšovacích transformátorech pro   dodávku   do   distribuční  soustavy  nebo  přenosové  soustavy,  je-li   fakturační měření instalováno na jejich primární straně,

   b)  třídou  typového  diagramu  -  typový diagram dodávek elektřiny pro   danou  skupinu  zákazníků s měřením typu C1) s definovaným charakterem   odběru,

   c)  typovým  diagramem  -  relativní  hodnoty,  charakterizující průběh   spotřeby   elektřiny   zákazníků   s  měřením  typu  C,  používané  pro   vyhodnocování odchylek,

   d)  účastníkem  organizovaného  krátkodobého  trhu  - subjekt zúčtování   odchylek,  který  se  na  základě  smlouvy  o  přístupu na organizovaný   krátkodobý  trh  s  elektřinou zúčastňuje tohoto trhu, nebo organizátor   trhu  v  případě  organizování  denního trhu s elektřinou společně  pro  tržní  oblast  České republiky a okolní tržní  oblasti,

   e)   vyhodnocením  odchylek  -  zjištění  velikosti  odchylky  subjektů   zúčtování  operátorem trhu v dané obchodní hodině v MWh s rozlišením na   1 desetinné místo,

   f)  vypořádáním  odchylek  -  provedení  plateb  a úhrad mezi subjektem   zúčtování  a  operátorem  trhu  za  vyhodnocené  a  zúčtované  odchylky   subjektu  zúčtování  prováděné  denně,

   g)  výrobcem  druhé  kategorie  -  výrobce,  který  není výrobcem první   kategorie,

   h)  výrobcem první kategorie - výrobce, který elektřinu vyrobenou v jím   provozované  výrobně  elektřiny  dodává  do  přenosové nebo distribuční   soustavy  a  jehož  roční  spotřeba  elektřiny včetně případné spotřeby   elektřiny jiného účastníka trhu s elektřinou v areálu výrobny elektřiny   dosahuje  nejvýše  20  % ročního množství elektřiny vyrobené ve výrobně   elektřiny  sníženého  o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, nebo   výrobce, který poskytuje podpůrnou službu typu rychle startující záloha   nebo  dispečerská  záloha;  kategorizace výrobců se posuzuje pro každou   výrobnu elektřiny zvlášť,

   i)  závazkem  dodat  elektřinu do elektrizační soustavy - závazek dodat   elektřinu  do  elektrizační  soustavy z vlastní výrobny elektřiny anebo   smlouvou  převzatý  závazek  na dodávku elektřiny do přenosové soustavy   nebo  distribučních  soustav  nebo  závazek  tuto  elektřinu  dovézt do   elektrizační soustavy,

   j)  závazkem  odebrat  elektřinu  z  elektrizační  soustavy  -  závazek   vlastního  odběru  elektřiny  z  elektrizační  soustavy  anebo smlouvou   převzatý  závazek na odběr elektřiny v odběrném zařízení zákazníka nebo   závazek tuto elektřinu vyvézt z elektrizační soustavy,

   k)  redispečinkem  -  řešení  přetížení  přenosové soustavy podle přímo   použitelného předpisu Evropských společenství 9) snížením nebo zvýšením   výkonu  jednoho  nebo  více  bloků  výrobny  elektřiny,  které může být   doprovázeno  současným  zvýšením nebo snížením výkonu jiného bloku nebo   více bloků výroben elektřiny anebo změnou salda zahraničních výměn,

   l)  implicitní  aukcí  - tržně založený způsob přidělení přeshraničních   přenosových   kapacit,   ve  kterém  je  na  základě  cenových  nabídek   obchodované    elektřiny    účastníků    aukce   přidělena   zveřejněná   obchodovatelná   přenosová  kapacita  a  kde  jejím  přidělením  vzniká   účastníkovi aukce závazek dodávky a odběru elektřiny,

   m)  organizátorem  trhu  -  operátor trhu a organizátoři krátkodobých trhů s elektřinou v sousedních zemích,

   n)  protiodchylkou  -  kladná  odchylka  subjektu  zúčtování  v případě   záporné  systémové  odchylky nebo záporná odchylka subjektu zúčtování v   případě kladné systémové odchylky,

   o)  tržní  oblastí  -  území,  v  rámci  kterého  je organizátorem trhu   organizován krátkodobý trh s elektřinou zpravidla v rámci jedné elektrizační   soustavy vymezené vůči ostatním oblastem místy s nedostatkem kapacity v   přenosové soustavě nebo v propojených přenosových soustavách, zpravidla   přeshraničními přenosovými profily.

 

   § 3
Trh s elektřinou

   (1)  Předmětem  trhu  s elektřinou je dodávka činné elektrické energie.   Trh s elektřinou se uskutečňuje na základě

   a) účasti na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou,

   b) dvoustranných obchodů mezi účastníky trhu s elektřinou,

   c) účasti na vyrovnávacím trhu s regulační energií, nebo

   d) účasti na trhu s podpůrnými službami.

   (2)  V rámci trhu s elektřinou jsou všechny časové údaje uváděny v čase   platném na území České republiky3).

 

§ 4
Registrace  účastníků  trhu  s elektřinou a přiřazování odpovědnosti za   odchylku

   (1) Operátor trhu vytváří a spravuje číselníky registrovaných účastníků   trhu  s  elektřinou, číselníky předávacích a odběrných míst v přenosové   soustavě  a  distribučních  soustavách  a  další  číselníky  nezbytné k   identifikaci účastníků trhu s elektřinou a jednotlivých míst připojení.   Registrační   číslo   zákazníka   typu  domácnost  může  být  shodné  s   registračním číslem jeho odběrného místa.

   (2)  Na základě pokynů operátora trhu, přiděluje provozovatel přenosové   soustavy   nebo  distribuční  soustavy  účastníkům  trhu  s  elektřinou   registrační  čísla  z  číselníků. Na základě žádosti sdělí provozovatel   přenosové  nebo distribuční soustavy účastníkovi trhu s elektřinou jeho   registrační číslo.

   (3)  Pokud některá odběrná a předávací místa nejsou přiřazena subjektům   zúčtování,  vyzve  operátor trhu provozovatele přenosové nebo příslušné   distribuční soustavy ke zjednání nápravy.

   (4)  V  případě,  že  provozovatel  distribuční soustavy provozuje část   distribuční   soustavy   nepřipojenou  k  elektrizační  soustavě  České   republiky, zaregistruje u operátora trhu jedno souhrnné předávací místo   za  všechna  předávací  místa s měřením typu A nebo B 1) spojující tuto   část   jeho  distribuční  soustavy  se  zahraničím.  Za  toto  souhrnné   předávací  místo  předává  operátorovi trhu údaje v rozsahu a termínech   uvedených pro příslušný typ měření v § 18.

   (5)  V  případě,  že  k  distribuční  soustavě  je připojena zahraniční   distribuční  soustava,  která  není připojena k zahraniční elektrizační   soustavě,  provozovatel  distribuční  soustavy zaregistruje u operátora   trhu  jedno  souhrnné  předávací  místo  za  všechna  předávací místa s   měřením  typu A nebo B spojující tuto část jeho distribuční soustavy se   zahraničím.  Za  toto souhrnné předávací místo předává operátorovi trhu   údaje v rozsahu a termínech uvedených pro příslušný typ měření v § 18.

   (6)  Provozovatel lokální distribuční soustavy žádá operátora trhu o registraci všech jím provozovaných lokálních distribučních soustav v systému operátora trhu. Provozovatel nadřazené distribuční soustavy registruje u operátora trhu předávací místa pro vstup elektřiny do lokální distribuční soustavy.

   (7)  Provozovatel lokální distribuční soustavy registruje u operátora trhu jednotlivá odběrná nebo předávací místa všech účastníků trhu s elektřinou připojených k lokální distribuční soustavě s výjimkou odběrných nebo předávacích míst, v nichž převzal odpovědnost za odchylku dodavatel elektřiny, který je součástí vertikálně integrovaného podnikatele, jehož součástí je rovněž provozovatel dané lokální distribuční soustavy.

   (8)  Odběrná nebo předávací místa účastníků trhu s elektřinou, která se neregistrují postupem podle odstavce 7, registruje provozovatel lokální distribuční soustavy u operátora trhu jako souhrnná odběrná místa zákazníků nebo souhrnná předávací místa výrobců elektřiny jednotlivě podle typu měření. Za tato odběrná nebo předávací místa předává provozovatel lokální distribuční soustavy operátorovi trhu údaje v rozsahu
a termínech podle § 18 jednotlivě podle typu měření.

   (9)  Provozovatel regionální distribuční soustavy registruje u operátora trhu jednotlivá odběrná místa všech účastníků trhu s elektřinou, kde je dodavatelem podle § 31 odst. 1 nebo 2 dodavatel poslední instance.

   (10)  Není-li  přiřazeno  odběrné nebo předávací místo účastníka trhu s   elektřinou  k  subjektu  zúčtování  podle  odstavce  3,  operátor  trhu   nezahrne  odběrné  nebo předávací místo do vyhodnocení odchylek podle §   21  odst.  2  a  zruší  registraci  odběrného  nebo předávacího místa v   systému  operátora  trhu.  Operátor  trhu  o této skutečnosti informuje   provozovatele  přenosové  nebo  příslušné distribuční soustavy a daného   účastníka  trhu  s  elektřinou.  V takovém případě je odběr elektřiny z   odběrného  místa nebo dodávka elektřiny do předávacího místa posuzována   podle § 8 odst. 2.

 

§ 5
Zajišťování  regulovaného  přístupu k přenosové soustavě a distribučním   soustavám

   (1) Regulovaný přístup k přenosové soustavě a distribučním soustavám se   uskutečňuje na základě smlouvy

   a) o přenosu elektřiny5),

   b) o distribuci elektřiny6),

   c) o přeshraničním přenosu elektřiny.

   (2) Smlouva o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny se uzavírá na   základě   žádosti   o  poskytnutí  přenosu  elektřiny  nebo  distribuce   elektřiny.  Žádost  o  poskytnutí  přenosu  elektřiny  nebo  distribuce   elektřiny  předkládá  žadatel  provozovateli přenosové nebo distribuční   soustavy  v případě nově zřízeného odběrného místa nebo v případě změny   rezervovaného  příkonu  v  daném odběrném místě nejméně 30 kalendářních   dní   před   požadovaným   termínem  zahájení  přenosu  elektřiny  nebo   distribuce  elektřiny,  a  to  pro  každé  předávací nebo odběrné místo   zvlášť.  Náležitosti žádosti o poskytnutí přenosu elektřiny a žádosti o   poskytnutí  distribuce  elektřiny  jsou  uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k   této vyhlášce.

   (3)  Smlouva o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny je v případě   zákazníka sjednávána pro odběrné místo zákazníka nebo jejich souhrn a v   případě  provozovatele distribuční soustavy pro souhrn předávacích míst   dohodnutých  ve  smlouvě  o připojení. Pro každé odběrné nebo předávací   místo  se uzavírá pouze jedna smlouva o přenosu elektřiny nebo s jedním   provozovatelem  distribuční  soustavy  pouze jedna smlouva o distribuci   elektřiny.  V  případě,  že  se  jedná  o  zákazníka s měřením typu C v   regionu typových diagramů, je součástí smlouvy o distribuci elektřiny i   uvedení třídy typového diagramu pro jednotlivá odběrná místa. Podmínkou   pro  možnost  sjednání  smlouvy  o  přenosu  elektřiny  nebo  smlouvy o   distribuci  elektřiny  do  odběrného  místa  zákazníka  dodavatelem  je   souhlas daného zákazníka.

   (4)  V  případě,  že  dodavatel zajišťuje dodávku elektřiny zákazníkovi   prostřednictvím smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. d), uzavře provozovatel   distribuční  soustavy s tímto dodavatelem rámcovou smlouvu o distribuci   elektřiny. Rámcovou smlouvou o distribuci elektřiny se rozumí smlouva o   distribuci elektřiny pro více odběrných nebo předávacích míst účastníků   trhu s elektřinou.

   (5)  Dodavatel  předává  provozovateli  distribuční  soustavy návrhy na   změnu rámcové smlouvy o distribuci elektřiny zpravidla k poslednímu dni   kalendářního  měsíce  předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém má   změna  rámcové smlouvy nabýt účinnosti, nejpozději však v termínu podle   ustanovení  této  vyhlášky  upravujících  postup při změně dodavatele v   režimu  přenesené  odpovědnosti  za  odchylku. Provozovatel distribuční   soustavy   předává   dodavateli   do   5  pracovních  dnů  po  skončení   kalendářního   měsíce   sestavu   obsahující  údaje  o  odběrných  nebo   předávacích  místech,  které  jsou  aktuální  k  prvnímu dni měsíce, ve   kterém  je sestava zasílána provozovatelem distribuční soustavy, a to v   rozsahu a struktuře podle přílohy č. 6a.

   (6)  V  případě,  že  je  mezi  provozovatelem  distribuční  soustavy a   dodavatelem uzavřena smlouva podle odstavce 4, provozovatel distribuční   soustavy  umožní  dodavateli  elektronickou  fakturaci  prostřednictvím   informačního systému operátora trhu.

   (7)  Na  základě  smlouvy o přenosu elektřiny se hradí regulovaná cena,   kterou  je cena za přenos elektřiny, cena za systémové služby na úrovni   přenosové  soustavy, a v případě zákazníka, jehož zařízení je připojeno   k  přenosové soustavě, i cena na krytí vícenákladů spojených s podporou   elektřiny a cena za zúčtování operátora trhu.

   (8) Na základě smlouvy o distribuci elektřiny se hradí regulovaná cena,   kterou  je  cena  za  distribuci,  cena  za  systémové služby na úrovni   přenosové  soustavy,  cena  na  krytí  vícenákladů spojených s podporou   elektřiny a cena za zúčtování operátora trhu.

   (9)   Provozovatel   přenosové   nebo  příslušné  distribuční  soustavy   vyhodnocuje  a  fakturuje  platby  vyplývající  ze  smlouvy  o  přenosu   elektřiny  nebo  distribuci  elektřiny ve vztahu k jednotlivým odběrným   místům,  a  to  pro každou napěťovou hladinu zvlášť, s výjimkou případů   podle odstavce 12.

   (10)  Platba  za  přenos  elektřiny a platba za distribuci elektřiny se   skládá  z  platby  za použití sítí, platby za rezervovanou kapacitu a v   případě  distribuce  elektřiny  také z platby za překročení rezervované   kapacity.  Účastník  trhu s elektřinou hradí platby za přenos elektřiny   nebo  za  distribuci  elektřiny  provozovateli  přenosové soustavy nebo   provozovateli  příslušné  distribuční  soustavy,  ke  které je zařízení   účastníka  trhu  s  elektřinou připojeno. Platba za přenos elektřiny se   sjednává  pouze  pro  odběr  z přenosové soustavy. Platba za distribuci   elektřiny  se  sjednává zvlášť pro každý odběr z distribuční soustavy s   napětím mezi fázemi

   a) vyšším než 52 kV,

   b) od 1 kV do 52 kV včetně a

   c) do 1 kV včetně.

   (11)  Rezervovaná  kapacita  sjednaná ve smlouvě o distribuci elektřiny   nemůže  být  vyšší,  než je hodnota rezervovaného příkonu sjednaného ve   smlouvě  o  připojení. Pokud dojde ke změně smlouvy o připojení v části   týkající   se  hodnoty  hlavního  jistícího  prvku  před  elektroměrem,   provozovatel   distribuční   soustavy   neprodleně   informuje  o  této   skutečnosti dodavatele elektřiny.

   (12)  Rezervovanou kapacitu pro odběr z distribuční soustavy vztahující   se  k  dodávce  účastníkům  trhu  s  elektřinou,  jejichž zařízení jsou   připojena k lokální distribuční soustavě, sjednává provozovatel lokální   distribuční soustavy.

   (13)  Odběrateli,  který má na jedné z napěťových hladin velmi vysokého   napětí  nebo vysokého napětí jednoho provozovatele distribuční soustavy   připojeno  více  odběrných  míst  s  průběhovým  měřením typu A nebo B,   jejichž  odběr  je  propojen  vlastní  elektrickou  sítí a kterými jsou   napájeny  dopravní  prostředky  elektrické trakce, stanoví provozovatel   distribuční  soustavy  rezervovanou  kapacitu  pro  účely vyhodnocení a   stanovení  plateb  za  rezervovanou  kapacitu pro každou hladinu napětí   zvlášť  ze  součtu  maximálních výkonů naměřených v odběrných místech v   čase, kdy je tento součet v daném měsíci nejvyšší.

   (14) Výrobce první kategorie nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí   platbu  za  rezervovanou kapacitu pro místa připojení výroben elektřiny   ani  pro  místa  připojení  zařízení  určená  k  odběru  elektřiny  pro   technologickou vlastní spotřebu elektřiny s výjimkou odběru elektřiny z přenosové soustavy při dlouhodobé odstávce výrobny v trvání minimálně 15 dnů nebo distribuční soustavy při dlouhodobé odstávce výrobny v trvání minimálně 30 dnů. Výrobce druhé kategorie

   a)  sjednává  a  hradí platbu za rezervovanou kapacitu zvlášť za každou   výrobnu elektřiny,

   b)  nesjednává  rezervovanou  kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou   kapacitu  pro  místa  připojení  určená  k  odběru  elektřiny pouze pro   technologickou vlastní spotřebu elektřiny,

   c)  nesjednává  rezervovanou  kapacitu  a  hradí  platbu  za  maximální   naměřenou  hodnotu  čtvrthodinového  elektrického výkonu v případě, kdy   odebírá  elektřinu  z  přenosové  nebo distribuční soustavy v souvislém   období  maximálně  4  týdny  za kalendářní rok a tuto skutečnost oznámí   provozovateli  přenosové  soustavy  nebo distribuční soustavy nejméně 5   týdnů před zahájením odběru elektřiny.

   (15)   Odebírá-li   výrobce  elektřinu  z  přenosové  nebo  distribuční   soustavy,  včetně  odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu   elektřiny   a  odběru  elektřiny  pro  čerpání  přečerpávacích  vodních   elektráren,  hradí za přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny platbu   za  použití sítí a nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za   rezervovanou  kapacitu  pro  místa  připojení zařízení určených pouze k   odběru  elektřiny  pro  technologickou  vlastní spotřebu elektřiny nebo   spotřebovanou výrobcem pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren.

   (16)  Platba za použití sítí se vztahuje ke skutečně odebrané elektřině   z přenosové soustavy nebo z distribuční soustavy.

   (17)  Platby za rezervovanou kapacitu a za použití sítí včetně úhrad za   překročení  rezervované  kapacity  jsou  na faktuře uváděny samostatně.   Způsob  úhrady  plateb  za  přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny,   lhůty  splatnosti  a  výše  záloh jsou uvedeny v Pravidlech provozování   přenosové   soustavy7)   a   v   Pravidlech   provozování  distribuční   soustavy8).

   (18)  Provozovatel  distribuční  soustavy  účtuje za nedodržení rozmezí   hodnot účiníku cenu stanovenou cenovým rozhodnutím Úřadu.

 

§ 5a
Zkušební provoz

   (1)  Přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu je   přenos  elektřiny  nebo  distribuce  elektřiny  pro ověření technických   parametrů,   provozních   hodnot  a  prokázání  provozuschopnosti  nově   instalovaného  nebo  rekonstruovaného  odběrného  elektrického zařízení   odběratele,  jehož odběrné zařízení je připojeno na napěťovou hladinu 1   kV nebo vyšší.

   (2)  Žádost o poskytnutí přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny ve   zkušebním   provozu  předkládá  žadatel  provozovateli  přenosové  nebo   příslušné   distribuční  soustavy  nejméně  30  kalendářních  dní  před   požadovaným  termínem  zahájení  přenosu  nebo  distribuce elektřiny ve   zkušebním  provozu, a to pro každé předávací nebo odběrné místo zvlášť.   Náležitosti  žádosti  o poskytnutí přenosu nebo distribuce elektřiny ve   zkušebním provozu jsou uvedeny v přílohách č. 1a a 2a k této vyhlášce.

   (3) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zahájí přenos nebo   distribuci  elektřiny  ve  zkušebním provozu u odběratele nejdříve dnem   uvedeným  v  žádosti  a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpozději však   posledním  dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve   kterém byl přenos nebo distribuce elektřiny zahájen.

   (4) Při vyhodnocování a fakturaci plateb ve zkušebním provozu postupuje   provozovatel  přenosové  nebo  distribuční  soustavy  podle § 5 odst. 8   obdobně.

   (5)  Platba  za  přenos  elektřiny  a platba za distribuci elektřiny ve   zkušebním  provozu  se  skládá  z  platby  za  použití sítí a platby za   maximální  naměřenou  hodnotu  čtvrthodinového  elektrického  výkonu  v   odběrném   nebo   předávacím   místě   odběratele   v  průběhu  každého   kalendářního  měsíce,  v  kterém  byl poskytován přenos nebo distribuce   elektřiny    ve   zkušebním   provozu.   Maximální   naměřená   hodnota   čtvrthodinového  elektrického  výkonu  nemůže být vyšší, než je hodnota   rezervovaného příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení.

   (6)  V  případě,  že  má  přenos nebo distribuce elektřiny ve zkušebním   provozu  pokračovat  přenosem nebo distribucí elektřiny, může v průběhu   zkušebního  provozu žadatel požádat o přidělení rezervované kapacity, a   to  nejpozději  1  pracovní  den před ukončením přenosu nebo distribuce   elektřiny ve zkušebním provozu.

   (7) Žádá-li zákazník o zkušební provoz ve vymezeném území provozovatele   lokální   distribuční   soustavy   a   předpokládaný  příkon  odběrného   elektrického zařízení ve zkušebním provozu je vyšší než 20 % sjednaného   příkonu   lokální   distribuční   soustavy,   provozovatel  distribuční   soustavy,  k  níž  je  tato  lokální distribuční soustava připojena, na   žádost  poskytne  provozovateli lokální distribuční soustavy distribuci   elektřiny ve zkušebním provozu v rozsahu požadovaném zákazníkem.

 

  § 6
Podmínky přístupu k sítím pro přeshraniční obchod s elektřinou

   (1)  Přeshraniční obchod s elektřinou se uskutečňuje na základě smlouvy   o   přeshraničním  přenosu  elektřiny  za  podmínek  stanovených  přímo   použitelným předpisem Evropských společenství^9) a Pravidly provozování   přenosové soustavy.

   (2)  Přeshraniční  obchod s elektřinou se uskutečňuje nejvýše v rozsahu   přenosové  kapacity rezervované na základě výsledků explicitních aukcí,   kapacity získané převedením rezervované přeshraniční přenosové kapacity   od  jiné fyzické nebo právnické osoby, na základě implicitní aukce nebo   s využitím sjednání přenosu elektřiny uvnitř obchodního dne.

   (3)  Subjekt  zúčtování finančně zajišťuje přeshraniční obchody podle §   23  odst.  1.  Oznámí-li operátor trhu provozovateli přenosové soustavy   nedostatečné finanční zajištění plateb subjektu zúčtování, provozovatel   přenosové  soustavy přenos elektřiny do zahraničí nebo přenos elektřiny   ze  zahraničí  subjektu zúčtování v souladu se smlouvou o přeshraničním   přenosu elektřiny odmítne.

 

§ 7
Smlouvy na trhu s elektřinou

   (1)  Dvoustranné obchody na trhu s elektřinou se uskutečňují na základě   zejména těchto smluv:

   a) smlouvy o dodávce elektřiny10) , která je uzavírána jako

   1. smlouva o dodávce elektřiny mezi subjekty zúčtování, kdy obě smluvní   strany   mají  uzavřenu  smlouvu  o  zúčtování  odchylek 11) ;  součástí   předmětu smlouvy není zajištění přenosu, distribuce, systémových služeb   ani přenesení odpovědnosti za odchylku,

   2.  smlouva  o  dodávce  elektřiny  dodavatelem  poslední instance, kdy   jednou  smluvní  stranou takové smlouvy je zákazník, který u dodavatele   poslední instance uplatnil právo na zajištění dodávky poslední instance   podle  energetického zákona12) ; součástí předmětu smlouvy je přenesení   odpovědnosti  za  odchylku na dodavatele poslední instance, a je-li tak   dohodnuto, též zajištění přenosu, distribuce a systémových služeb,

   3.  smlouva  o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do   elektrizační  soustavy,  kdy  smluvními stranami takové smlouvy jsou na   straně jedné výrobce nebo obchodník s elektřinou, který převzal závazek   dodat elektřinu do elektrizační soustavy, a na straně druhé obchodník s   elektřinou   přebírající   závazek   dodat  elektřinu  do  elektrizační   soustavy,

   4.  smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku odebrat elektřinu z   elektrizační  soustavy,  kdy  smluvními stranami takové smlouvy jsou na   straně  jedné  zákazník  nebo  obchodník  s  elektřinou,  který převzal   závazek  odebrat  elektřinu  z elektrizační soustavy, nebo provozovatel   přenosové nebo distribuční soustavy pro krytí ztrát a vlastní spotřeby,   a  na  straně  druhé obchodník s elektřinou přebírající závazek odebrat   elektřinu z elektrizační soustavy,

   5.  smlouva o dodávce elektřiny podle pevného diagramu účastníkovi trhu   s  elektřinou,  jehož  předávací nebo odběrné místo je vybaveno měřením   typu  A  nebo  B;  součástí  předmětu  smlouvy  není závazek k převzetí   odpovědnosti za odchylku,

   b) smlouvy o zúčtování regulační energie 13) ,

   c)  smlouvy o operativní dodávce elektřiny ze zahraničí a do zahraničí,   která je uzavírána jako

   1.  smlouva  o  operativní dodávce elektřiny ze zahraničí a do zahraničí pro vyrovnání   systémové   odchylky,   kdy  smluvními  stranami  takové  smlouvy  jsou   provozovatel  přenosové soustavy na straně jedné a dodavatel dodávající   elektřinu  po  předchozí dohodě s příslušným zahraničním provozovatelem   přenosové  soustavy nebo sám zahraniční provozovatel přenosové soustavy   na  straně  druhé;  tato smlouva může být uzavřena i v době po uzavírce   dvoustranných obchodů,

   2.  smlouva  o operativní dodávce elektřiny do zahraničí, kdy smluvními   stranami  takové smlouvy jsou subjekt zúčtování dodávající po předchozí   dohodě  s  provozovatelem  přenosové soustavy elektřinu do zahraničí na   straně   jedné   a  provozovatel  zahraniční  přenosové  soustavy  nebo   obchodník  po  předchozí  dohodě  s provozovatelem zahraniční přenosové   soustavy  na  straně  druhé; tato smlouva může být uzavřena i v době po   uzavírce dvoustranných obchodů,

   d) smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny14) .

   (2)  Při sjednávání smluv podle odstavce 1 písm. a) bodů 2 až 4 a písm.   d)  uvedou  účastníci  trhu  s elektřinou výčet předávacích a odběrných   míst, pro která danou smlouvu uzavírají.

   (3) Účast na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou se uskutečňuje   na  základě  smlouvy  o  přístupu  na  organizovaný  krátkodobý  trh  s   elektřinou15).  Smluvní  stranou  této  smlouvy  může  být jen subjekt   zúčtování.

   (4)  Účast  na  vyrovnávacím trhu s regulační energií se uskutečňuje na   základě  smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií^16).   Smluvní  stranou  této  smlouvy  může  být  jen  subjekt zúčtování nebo   registrovaný   účastník   trhu   s  elektřinou  se  souhlasem  subjektu   zúčtování, který za něj převzal odpovědnost za odchylku.

 

§ 8
Odpovědnost za odchylku

   (1)  Odpovědnost  za  odchylku  vztahující  se  ke každému jednotlivému   odběrnému   místu   zákazníka   nebo  souhrnu  předávacích  míst  každé   jednotlivé  výrobny  elektřiny  nebo  souhrnu předávacích míst za každé   jednotlivé   vymezené  území  provozovatele  distribuční  soustavy  lze   přenést  vždy  pouze na 1 subjekt zúčtování. Na žádost účastníka trhu s   elektřinou   zaregistruje   provozovatel   přenosové  nebo  distribuční   soustavy  místo  připojení  jeho  zařízení k přenosové nebo distribuční   soustavě,  ve kterém je uskutečňována dodávka i odběr, jako dvě výrobní   předávací  místa,  zvlášť  za  dodávku  elektřiny  a  zvlášť  za  odběr   elektřiny.  Odpovědnost  za  takto  zaregistrovaná  předávací místa lze   přenést na 2 různé subjekty zúčtování, přičemž za jedno předávací místo   jsou  předávány skutečné hodnoty dodávek elektřiny a za druhé předávací   místo jsou předávány skutečné hodnoty odběrů elektřiny.

   (2)  V  případě,  že  účastník trhu s elektřinou nezvolí žádný z režimů   odpovědnosti   za   odchylku17),  je  jeho  odchylka  posuzována  jako   neoprávněný  odběr  elektřiny  z elektrizační soustavy nebo neoprávněná   dodávka elektřiny do elektrizační soustavy.

   (3)   Účastník   trhu   s  elektřinou,  který  zvolil  režim  přenesené   odpovědnosti  za  odchylku a uzavřel smlouvu podle § 7 odst. 1 písm. a)   bodu 4, může mít jednoho nebo více smluvních dodavatelů nebo odběratelů   elektřiny.  Požadavek  na  více  dodavatelů  nebo  odběratelů  podávají   operátorovi trhu společně účastník trhu s elektřinou, sjednávající více   dodavatelů  nebo  odběratelů  elektřiny,  a účastník trhu s elektřinou,   který  za odběrná nebo předávací místa dotčeného účastníka trhu převzal   odpovědnost za odchylku.

   (4)  Pro  přenesení  odpovědnosti  za odchylku18) se použijí přiměřeně   ustanovení  této  vyhlášky  upravující  postup  při  změně dodavatele v   režimu přenesené odpovědnosti za odchylku. V případě přenesení odpovědnosti za odchylku vztahující se k odběrnému místu zákazníka nebo souhrnu předávacích míst výrobny elektřiny nebo souhrnu předávacích míst za vymezené území provozovatele distribuční soustavy z jednoho subjektu zúčtování na jiný subjekt zúčtování registruje přenesení odpovědnosti za odchylku operátor trhu. Operátor trhu přenesení odpovědnosti za odchylku nezaregistruje, pokud by převzetí odpovědnosti za odchylku podle věty druhé způsobilo nedostatečné finanční zajištění plateb subjektu zúčtování přebírajícího odpovědnost za odchylku. Operátor trhu informuje o přijetí nebo odmítnutí registrace přenesení odpovědnosti za odchylku dotčené subjekty zúčtování do 120 minut po podání žádosti a odsouhlasení přebírajícím subjektem zúčtování.

 

§ 9
Registrování údajů z dvoustranných obchodů

   (1)   Účastníci  trhu  s  elektřinou  předkládají  operátorovi  trhu  k   registraci údaje o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny v rámci   obchodů  uskutečněných  na  území  České  republiky nejpozději do 13.30   hodin  1 den před začátkem obchodního dne, kdy má být dodávka elektřiny   uskutečněna,  přičemž tento čas je uzavírkou dvoustranného obchodování.   Předávanými údaji jsou technické údaje ze smluv

   a)  účastníků  trhu  s  elektřinou  s vlastní odpovědností za odchylku;   údaje   předává   subjekt  zúčtování  za  závazek  dodat  elektřinu  do   elektrizační  soustavy  a  za  závazek odebrat elektřinu z elektrizační   soustavy,

   b)  účastníků  trhu  s  elektřinou  s  vlastní odpovědností za odchylku   uzavřených  na  burze;  údaje  předává  burza,  a  to  za závazek dodat   elektřinu  do  elektrizační  soustavy  a za závazek odebrat elektřinu z   elektrizační  soustavy;  za  správnost předaných hodnot odpovídá burza;   burzou  předané  technické  údaje  ze  smluv  se  považují za potvrzené   příslušnými subjekty zúčtování,

   c) uzavřených podle § 7 odst. 1 písm. a) bodu 4,

   d)  účastníků  trhu  s elektřinou s vlastní odpovědností za odchylku na   dodávku   elektřiny   do   zahraničí  a  ze  zahraničí;  údaje  předává   provozovatel přenosové soustavy, a to zvlášť za závazek dodat elektřinu   do  elektrizační  soustavy  a  zvlášť  za  závazek  odebrat elektřinu z   elektrizační  soustavy; provozovatelem přenosové soustavy předané údaje   ze smluv se považují za potvrzené příslušnými subjekty zúčtování.

   (2)  Operátor  trhu  prověřuje,  zda  všechny subjekty zúčtování, které   předložily  nebo za které burza předložila k registraci technické údaje   ze  smluv,  mají  uzavřenu  smlouvu o zúčtování odchylek. V případě, že   takový  účastník  trhu  s  elektřinou nemá smlouvu o zúčtování odchylek   uzavřenu, operátor trhu předložené technické údaje nezaregistruje a pro   účely  vyhodnocení  odchylek  nejsou  uvažovány.  Po provedené kontrole   zaregistruje  operátor  trhu technické údaje ze smluv splňující všechny   náležitosti  a  zašle  účastníkům  trhu s elektřinou potvrzení o jejich   registraci.  V  každé  obchodní  hodině  je  každému subjektu zúčtování   stanoveno  sjednané  množství  elektřiny pro závazek dodat elektřinu do   elektrizační soustavy a sjednané množství elektřiny pro závazek odebrat   elektřinu  z  elektrizační  soustavy  v MWh s rozlišením na 3 desetinná   místa.  Informace  o  celkovém sjednaném množství elektřiny pro závazek   dodat  elektřinu do elektrizační soustavy a celkovém sjednaném množství   elektřiny   pro  závazek  odebrat  elektřinu  z  elektrizační  soustavy   poskytne  operátor trhu každému subjektu zúčtování způsobem umožňujícím   dálkový přístup do 30 minut po uzavírce dvoustranného obchodování.

 

   § 10
Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou

   (1) Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou se skládá z

   a)  organizovaného  blokového  trhu  s elektřinou, na který lze podávat   nabídky  a  poptávky  na  jednotlivé  obchodní bloky (dále jen "blokový   trh"),

   b)  organizovaného  denního  trhu  s  elektřinou,  na který lze podávat   nabídky  a poptávky na následující obchodní den (dále jen "denní trh"),   a

   c) organizovaného vnitrodenního trhu s elektřinou, na který lze podávat   nabídky  a  poptávky  na  následující časový úsek uvnitř obchodního dne   (dále jen "vnitrodenní trh").

   (2)  Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou může být realizován společně pro tržní oblast České republiky a okolní tržní oblasti, pokud se tak provozovatelé přenosových soustav a organizátoři trhů dohodnou.

   (3)  Poptávka  předložená účastníkem krátkodobého trhu znamená závazek,   že  poptávané  množství  elektřiny  pro  danou obchodní hodinu účastník   krátkodobého  trhu  odebere z elektrizační soustavy v daném čase, pokud   dojde k uspokojení této předkládané poptávky.

   (4) Nabídka předložená účastníkem krátkodobého trhu znamená závazek, že   nabízené   množství   elektřiny  pro  danou  obchodní  hodinu  účastník   krátkodobého  trhu  dodá  do  elektrizační soustavy v daném čase, pokud   dojde k uspokojení této předkládané nabídky.

   (5)  Nabídka  nebo  poptávka může obsahovat časové podmínky, pokud jsou   sjednány  ve  smlouvě  o  přístupu  na  organizovaný  krátkodobý  trh s   elektřinou.  Minimální  množství  poptávané  nebo nabízené elektřiny na   organizovaném  krátkodobém trhu s elektřinou je 1 MWh s rozlišením na 1   desetinné místo.

   (6) Výsledkem obchodů je stanovení sjednaných dodávek, odběrů a cen.

   (7)  Veškeré  obchody  probíhající  na organizovaném krátkodobém trhu s   elektřinou jsou vůči sobě anonymní.

   (8)   Místem   dodání   a   místem   odběru  elektřiny  obchodované  subjektem zúčtování na   organizovaném  krátkodobém  trhu  s elektřinou je elektrizační soustava   České   republiky.

 

§ 10a
Blokový trh

   (1)  Předmětem  blokového trhu jsou poptávky a nabídky bloků elektřiny,   kde  nejmenší jednotkou bloku je konstantní hodnota hodinového výkonu 1   MW v hodinách časového období bloku.

   (2)  Poptávky a nabídky na blokový trh je možno podávat nejdříve 30 dní   před obchodním dnem v závislosti na obchodním bloku.

   (3)  Ukončení  obchodování  bloku je ve 13.30 hodin dne předcházejícího   dni, ve kterém má být dodávka elektřiny z tohoto bloku uskutečněna.

   (4)  Sjednání  dodávky  a  odběru  elektřiny probíhá spojením nabídky s   poptávkou.

   (5)  Do  13.30  hodin  každého  obchodního dne, kdy je blok obchodován,   oznámí  operátor  trhu  každému  účastníku  krátkodobého  trhu způsobem   uvedeným  ve  smlouvě  o  přístupu  na  organizovaný  krátkodobý  trh s   elektřinou  informace  o  výsledcích obchodování předložených nabídek a   poptávek na blokovém trhu. Těmito informacemi jsou:

   a)  velikost  sjednané  dodávky  elektřiny a velikost sjednaného odběru   elektřiny v MWh,

   b) dosažená cena.

   (6)  Po  vyhodnocení  obchodů  podle  odstavce  5  zahrne operátor trhu   sjednané dodávky a odběry elektřiny pro dané obchodní hodiny do systému   vyhodnocování a zúčtování odchylek.

   (7)  V  průběhu  denního  obchodování  na  blokovém  trhu operátor trhu   zveřejní  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup informace o průběžném   stavu  obchodování  podle jednotlivých zobchodovaných obchodních bloků.   Bezprostředně  po  uzavírce  blokového  trhu  pro  daný  obchodní  blok   operátor  trhu  zveřejní  způsobem umožňujícím dálkový přístup množství   elektřiny z uskutečněných obchodů na blokovém trhu a vážené průměry cen   elektřiny zobchodované v jednotlivých obchodních blocích.

 

  § 11
Denní trh

   (1)  Denní  trh  organizuje operátor trhu ve spolupráci s organizátorem   denního  trhu  s  elektřinou  v okolní tržní oblasti.

   (2)  Účastník  organizovaného  krátkodobého trhu může podávat nabídky a   poptávky  na denní trh každý den do dne předcházejícího obchodnímu dni.   Na  základě  obdržených nabídek a poptávek jsou pro jednotlivé obchodní   hodiny stanoveny výsledky denního trhu v členění:

   a)  výsledný  přenos elektřiny do zahraničí nebo ze zahraničí v případě propojení tržní oblasti České republiky a okolní tržní oblasti,

   b) výsledná dosažená cena elektřiny na denním trhu,

   c) zobchodovaná množství elektřiny.

   (3)  Operátor  trhu  zadá  do  informačního  systému údaje o sjednaných   množstvích  elektřiny  jednotlivých  subjektů zúčtování v tržní oblasti   České republiky po jednotlivých obchodních hodinách. Sjednané dodávky a   odběry  pro  dané  obchodní  hodiny  pro tržní oblast v České republice   zahrnuje operátor trhu do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek.

   (4)  Po  stanovení  výsledků  denního trhu oznámí operátor trhu každému   účastníku  krátkodobého trhu způsobem uvedeným ve smlouvě o přístupu na   organizovaný   krátkodobý  trh  s  elektřinou  informace  o  výsledcích   vyhodnocení  předložených  nabídek a poptávek na denním trhu pro každou   obchodní hodinu. Tyto informace zahrnují

   a)  velikost  sjednané  dodávky  elektřiny a velikost sjednaného odběru   elektřiny v MWh na denním trhu,

   b) dosaženou cenu z denního trhu.

   (5)  Po  oznámení výsledků denního trhu jednotlivým účastníkům zveřejní   operátor   trhu   způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  nabídkové  a   poptávkové křivky, množství elektřiny z uskutečněných obchodů, dosažené   ceny  elektřiny  pro  každou  obchodní  hodinu,  množství  elektřiny  z   neuskutečněných   nabídek  a  poptávek,  počet  přijatých  úspěšných  a   neúspěšných nabídek a počet přijatých úspěšných a neúspěšných poptávek.   Zveřejňované  údaje  neobsahují  informace  o  jednotlivých účastnících   denního trhu.

   (6)  Po  vyhodnocení  předložených  nabídek  a  poptávek na denním trhu   zahrne  operátor  trhu  sjednané  dodávky  a  odběry elektřiny pro dané   obchodní hodiny do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek.

 

§ 12
Vnitrodenní trh

   (1)  Vnitrodenní  trh  je organizován pro hodiny uvnitř obchodního dne.   Pro  daný  obchodní den je v 15.00 hodin předcházejícího obchodního dne   otevřen  pro všechny hodiny daného obchodního dne vnitrodenní trh a lze   na něm zadávat a akceptovat nabídky na dodávku nebo odběr elektřiny. Vnitrodenní trh může být organizován s organizátorem vnitrodenního trhu s elektřinou v okolní tržní oblasti.

   (2) Vnitrodenní trh je uzavírán postupně po jednotlivých hodinách, doba   uzavírky  nabídek  na  dodávku  nebo  odběr  elektřiny  pro  jednotlivé   obchodní hodiny je 1 hodina před danou obchodní hodinou.

   (3)  Údaje  o obchodech uzavřených na vnitrodenním trhu zahrne operátor   trhu do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek.

   (4)  Do  30  minut po uzavření každé obchodované hodiny na vnitrodenním   trhu  upraví  operátor  trhu  celková  sjednaná  množství elektřiny pro   závazek  dodat  elektřinu  do  elektrizační soustavy a celková sjednaná   množství   elektřiny  pro  závazek  odebrat  elektřinu  z  elektrizační   soustavy  každého  subjektu  zúčtování  o údaje z obchodů uzavřených na   vnitrodenním  trhu a takto upravené hodnoty poskytne subjektu zúčtování   prostřednictvím informačního systému operátora trhu.

   (5)  Do  13.30  hodin  dne následujícího po obchodním dni operátor trhu   zveřejní  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  množství elektřiny z   uskutečněných obchodů a vážený průměr ceny v daných obchodních hodinách   na vnitrodenním trhu.

 

§ 13
Finanční   vypořádání  obchodů  na  organizovaném  krátkodobém  trhu  s   elektřinou

   (1)  Finanční  vypořádání  obchodů  na organizovaném krátkodobém trhu s   elektřinou  je  nezávislé  na skutečných hodnotách dodávek elektřiny do   elektrizační   soustavy  a  skutečných  hodnotách  odběrů  elektřiny  z   elektrizační soustavy.

   (2)  Každý  obchodní  den  do  14.00 hodin oznámí operátor trhu každému   účastníku  krátkodobého  trhu  následující  informace  za předcházející   obchodní období v členění na jednotlivé trhy

   a)  velikost  sjednané  dodávky  elektřiny a velikost sjednaného odběru   elektřiny v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo,

   b) dosažené ceny,

   c)  platby  za  sjednaný  odběr elektřiny a úhrady za sjednanou dodávku   elektřiny.

   (3)  Dosažené ceny a platby jsou uváděny v měně dohodnuté organizátory trhů.

 

§ 14
Vyrovnávací trh s regulační energií

   (1)  Vyrovnávací  trh  s  regulační energií je uskutečňován po uzavírce   dvoustranného  obchodování  a  po  uzavírce organizovaného krátkodobého   trhu s elektřinou. Registrovaní účastníci trhu se účastní vyrovnávacího   trhu s regulační energií se souhlasem subjektu zúčtování, který převzal   odpovědnost  za  jejich  odchylku.  Při  uzavření smlouvy o přístupu na   vyrovnávací trh s regulační energií doloží registrovaný účastník trhu s   elektřinou  operátorovi  trhu  souhlas  subjektu  zúčtování s účastí na   tomto trhu.

   (2)  Na  vyrovnávacím  trhu  s  regulační energií se obchoduje kladná a   záporná  regulační  energie v minimálním množství jedné MWh. Nabídky na   vyrovnávací  trh  s  regulační  energií podávají registrovaní účastníci   trhu  nejpozději  30  minut  před  začátkem obchodní hodiny, kdy má být   dodávka  kladné nebo záporné regulační energie provozovatelem přenosové   soustavy,   jako  jediným  poptávajícím,  využita  ke  krytí  systémové   odchylky.  Provozovatel  přenosové  soustavy vyhodnotí přijatou nabídku   regulační  energie  jako uskutečněnou dodávku regulační energie a předá   ji operátorovi trhu k vypořádání.

   (3)  Přijaté  nabídky  dodávek  kladné  a  záporné regulační energie na   vyrovnávacím  trhu  s regulační energií pro dané obchodní hodiny zahrne   operátor trhu do systému vyhodnocení a zúčtování odchylek.

 

§ 15
Podpůrné služby zajišťované provozovatelem přenosové soustavy

   (1)  Provozovatel přenosové soustavy nakupuje pro elektrizační soustavu   podpůrné  služby  na  úrovni  přenosové  soustavy.  Nabízet poskytování   podpůrných  služeb  může  fyzická  či  právnická  osoba,  která splňuje   podmínky  pro  poskytování  podpůrných  služeb stanovené provozovatelem   přenosové soustavy.

   (2)   Provozovatel   přenosové   soustavy   nakupuje   podpůrné  služby   prostřednictvím  víceletých,  ročních nebo měsíčních smluv nebo denního   trhu  s  podpůrnými  službami. Rozsah poptávaných podpůrných služeb pro   následující  kalendářní  rok zveřejňuje provozovatel přenosové soustavy   nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku.

   (3)   Provozovatel  přenosové  soustavy  provádí  vyhodnocení  podaných   nabídek pro každou nabízenou službu zvlášť. Při nedostatku nabídek může   být  poptávka  opakována.  Všichni  nabízející  musí  být informováni o   výsledku vyhodnocení ve vztahu ke své nabídce neprodleně po vyhodnocení   nabídek. Následně uzavírá provozovatel přenosové soustavy s nabízejícím   smlouvu  o  poskytování  podpůrných  služeb.  Není-li  ani po opakované   poptávce  zajištěn  dostatek  podpůrných  služeb,  poptává provozovatel   přenosové soustavy přímo konkrétní účastníky trhu s elektřinou.

 

§ 16
Zásady   pro  nasazování  podpůrných  služeb  provozovatelem  přenosové   soustavy

   (1)  V  primární  a  v  automatické  sekundární  regulaci jsou zapojeny   všechny nakoupené výkony.

   (2)  V  kladné  terciární  regulaci  jsou  nakoupené výkony seřazeny ve   vzestupném  pořadí  podle  nabízené  ceny za energii v Kč/MWh a v tomto   pořadí  jsou  výkony  nasazovány  technickým  dispečinkem provozovatele   přenosové   soustavy.   Technický   dispečink  provozovatele  přenosové   soustavy  může  v  souladu  se  zvláštním  právním předpisem^19) změnit   pořadí  nasazení výkonů v denní přípravě provozu a v operativním řízení   z okamžitých technických a provozních důvodů.

   (3)  V  záporné  terciární  regulaci  jsou  nakoupené výkony seřazeny v   sestupném  pořadí  podle  nabízené  ceny  za energii v Kč/MWh a v tomto   pořadí  jsou  výkony  nasazovány  technickým  dispečinkem provozovatele   přenosové   soustavy.   Technický   dispečink  provozovatele  přenosové   soustavy  může  v  souladu  se  zvláštním  právním předpisem^19) změnit   pořadí  nasazení výkonů v denní přípravě provozu a v operativním řízení   z okamžitých technických a provozních důvodů.

   (4)  V rychle startující výkonové záloze jsou nakoupené výkony seřazeny   ve  vzestupném  pořadí  podle nabízené ceny za energii v Kč/MWh dodanou   při  využití  výkonu a v tomto pořadí jsou výkony nasazovány technickým   dispečinkem  provozovatele přenosové soustavy, pokud technické podmínky   provozu  nevyžadují  jiné  pořadí  nasazení  výkonů,  a to v souladu se   zvláštním právním předpisem 19) .

   (5)  V  dispečerské  záloze  jsou  výkony seřazeny ve vzestupném pořadí   podle  kritéria, které zahrnuje nabídkovou cenu v Kč za najetí výkonu a   nabídkovou  cenu  za  energii  v  Kč/MWh  dodanou  při  využití výkonu.   Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy rozhoduje o najetí   ze  studené zálohy podle tohoto pořadí a podle doby najetí jednotlivých   zdrojů  ve  vztahu  k  řešené  situaci;  pořadí zdrojů podle nákladů je   doplňkovým kritériem.

 

  § 17
Vyhodnocování podpůrných služeb provozovatelem přenosové soustavy

   (1)  Provozovatel  přenosové  soustavy  průběžně vyhodnocuje na základě   údajů  z  přípravy provozu19) a z měření množství a kvalitu dodávaných   podpůrných služeb.

   (2)  Provozovatel  přenosové  soustavy  zveřejňuje způsobem umožňujícím   dálkový přístup

   a)  u  podpůrných  služeb  nakoupených na základě víceletých, ročních a   měsíčních  smluv  průměrnou  cenu  v  každé  obchodní hodině pro každou   podpůrnou službu jako vážený průměr cen z uzavřených smluv,

   b) u podpůrných služeb nakoupených na denním trhu cenu nejvyšší přijaté   nabídky v každé obchodní hodině pro každou podpůrnou službu.

 
§ 18
Předávání skutečných hodnot pro finanční vypořádání odchylek

   (1)  Každý den nejpozději do 11.00 hodin předává provozovatel přenosové soustavy operátorovi trhu za každou obchodní hodinu předcházejícího dne skutečné hodnoty

   a)  dodávek  a  odběrů  elektřiny  v  předávacích  místech jednotlivých   výroben elektřiny vybavených měřením typu A,

   b) odběrů elektřiny jednotlivých zákazníků vybavených měřením typu A,

   c)  dodávek  a  odběrů  elektřiny v předávacích místech mezi přenosovou   soustavou a distribučními soustavami vybavených měřením typu A,

   d)  množství  jím  opatřené  regulační energie a elektřiny obstarané ze   zahraničí,

   e)  přenosů elektřiny do zahraničí a ze zahraničí jednotlivých subjektů   zúčtování,  organizátora trhu a zahraničních fyzických nebo právnických   osob;  za  skutečné  hodnoty  jsou považovány sjednané hodnoty; hodnoty   přenosu  elektřiny  operátora  trhu  nevstupují  do  zvláštního  režimu   zúčtování a finančního vypořádání odchylek podle § 26,

   f) množství jím opatřené elektřiny pro potřeby redispečinku.

   (2)  Každý den nejpozději do 11.00 hodin předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu za každou obchodní hodinu předcházejícího dne

   a) skutečné hodnoty

   1.  dodávek  a  odběrů  elektřiny  v  předávacích  místech jednotlivých   výroben elektřiny vybavených měřením typu A,

   2.   odběrů   elektřiny  v  jednotlivých  odběrných  místech  zákazníků   vybavených   měřením   typu   A,  ve  kterých  byla  uskutečněna  změna   dodavatele nebo změna dodavatele za dodavatele poslední instance,

   3.  dodávek  a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi jednotlivými   regiony  typových  diagramů  nebo  lokálními  distribučními  soustavami   vybavených měřením typu A,

   4. odběru elektřiny za všechna ostatní odběrná místa zákazníků vybavená   měřením typu A v součtu za jednotlivé regiony typových diagramů nebo za   lokální distribuční soustavu,

   b) předběžné hodnoty

   1.   odběrů   elektřiny  v  jednotlivých  odběrných  místech  zákazníků   vybavených   měřením   typu   B,  ve  kterých  byla  uskutečněna  změna   dodavatele nebo změna dodavatele za dodavatele poslední instance,

   2.  dodávek  a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi jednotlivými   regiony  typových  diagramů  nebo  lokálními  distribučními  soustavami   vybavených měřením typu B,

   3. odběru elektřiny za všechna ostatní odběrná místa zákazníků vybavená   měřením typu B v součtu za jednotlivé regiony typových diagramů nebo za   lokální distribuční soustavu.

   (3)  Nejpozději  poslední  pracovní  den  v kalendářním měsíci do 18.00   hodin   předává  provozovatel  distribuční  soustavy  operátorovi  trhu   předběžné  hodnoty měsíčních dodávek a odběrů elektřiny pro následující   měsíc v předávacích místech mezi jednotlivými regiony typových diagramů   nebo lokálními distribučními soustavami s měřením typu C.

   (4) V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 2 písm.   b),  použije  pro  vypořádání  odchylek  hodnoty vypočítané jako průměr   skutečných hodnot ve stejných obchodních hodinách stejných dnů v období   4  posledních týdnů uložených v systému operátora trhu. Pokud v systému   operátora  trhu  nejsou  uloženy  žádné skutečné hodnoty a provozovatel   distribuční  soustavy  nezašle předběžné hodnoty podle odstavce 2 písm.   b), použije operátor trhu pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule. V   případě,  že  operátor  trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 3, použije   pro  vypořádání  odchylek  poslední  známé  skutečné  hodnoty měsíčního   odběru   a   měsíční  dodávky  elektřiny  v  předávacích  místech  mezi   jednotlivými  regiony  typových  diagramů  nebo lokálními distribučními   soustavami  vybavených  měřením  typu C. Pokud v systému operátora trhu   nejsou   uloženy  žádné  skutečné  hodnoty  nebo  skutečné  hodnoty  se   nevztahují  k  úplnému  měsíci,  použije  operátor  trhu pro vypořádání   odchylek hodnoty rovny nule.

   (5)  Každý den nejpozději do 11.00 hodin předává subjekt zúčtování operátorovi trhu za každou obchodní hodinu předcházejícího dne předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu B, za které subjekt zúčtování převzal odpovědnost za odchylku.

   (6)  Nejpozději  poslední  pracovní  den  v kalendářním měsíci do 18.00   hodin  předává  subjekt  zúčtování  operátorovi  trhu předběžné hodnoty   měsíčního   odběru   a   dodávky  elektřiny  pro  následující  měsíc  v   předávacích  místech  jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením   typu C, za něž subjekt zúčtování převzal odpovědnost za odchylku.

   (7)  V  případě,  že  operátor  trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 5,   použije   pro   vypořádání  odchylek  hodnoty  vypočítané  jako  průměr   skutečných hodnot ve stejných obchodních hodinách stejných dnů v období   4  posledních týdnů uložených v systému operátora trhu. Pokud v systému   operátora  trhu nejsou uloženy žádné skutečné hodnoty, použije operátor   trhu pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule. V případě, že operátor   trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 6, použije pro vypořádání odchylek   poslední  známé  skutečné  hodnoty  měsíčního  odběru a měsíční dodávky   elektřiny   v   předávacích   místech  jednotlivých  výroben  elektřiny   vybavených  měřením  typu  C.  Pokud  v  systému  operátora trhu nejsou   uloženy  žádné  skutečné  hodnoty nebo skutečné hodnoty se nevztahují k   úplnému  měsíci,  použije operátor trhu pro vypořádání odchylek hodnoty   rovny nule.

   (8)  Do  18.00  hodin  pátého pracovního dne po skončení měsíce předává   provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu

   a) za každou obchodní hodinu předcházejícího měsíce skutečné hodnoty

   1.  dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi distribučními   soustavami vybavených měřením typu B,

   2.   odběrů   elektřiny  v  jednotlivých  odběrných  místech  zákazníků   vybavených   měřením   typu   B,  ve  kterých  byla  uskutečněna  změna   dodavatele nebo změna dodavatele za dodavatele poslední instance,

   3.  dodávek  a  odběrů  elektřiny  v  předávacích  místech jednotlivých   výroben elektřiny vybavených měřením typu B,

   4. odběru elektřiny za všechna ostatní odběrná místa zákazníků vybavená   měřením typu B v součtu za distribuční soustavu,

   b) skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny ve formě součtu dodané a   součtu odebrané elektřiny za předcházející měsíc

   1. z předávacích míst výroben elektřiny vybavených měřením typu C,

   2.  z předávacích míst mezi distribučními soustavami vybavených měřením   typu C,

   c)  skutečné  hodnoty  odběrů elektřiny odběrných míst s měřením typu C   zákazníků  připojených do lokální distribuční soustavy za předcházející měsíc

   1. jednotlivě za zákazníky, kteří změnili dodavatele, nebo změnili dodavatele za dodavatele poslední instance,

   2. v součtu za ostatní zákazníky.

   (9)  Na  základě předaných údajů podle odstavce 8 písm. a) a b) provede   operátor  trhu  úpravu  hodnot  předaných  podle  odstavce  2 písm. b),   případně  stanovených  podle  odstavců  4  a 5 nebo podle odstavce 7, a   hodnot  hodinových  diagramů vzniklých lineárním rozdělením předběžných   hodnot předaných podle odstavců 3 a 6.

   (10) Předávání skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny se vztahuje   v  případě  zákazníka  k  jeho  odběrnému  místu,  v  případě výrobce k   předávacímu  místu  každé  jednotlivé  výrobny  elektřiny,  případně  k   souhrnu  předávacích míst, a v případě provozovatele přenosové soustavy   nebo  provozovatele  distribuční  soustavy  k souhrnu předávacích míst,   dohodnutých ve smlouvě o předávání údajů.

   (11) Operátor trhu nepřijímá údaje zasílané podle odstavců 1 až 3, 5, 6   a 8 mezi

   a)  18.00 hodinou třetího pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou čtvrtého   pracovního dne měsíce,

   b)  18.00  hodinou  pátého pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou šestého   pracovního dne měsíce,

   c)  18.00  hodinou  sedmého pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou osmého   pracovního dne měsíce,

   d)  18.00  hodinou  posledního  kalendářního  dne měsíce a 6.00 hodinou   prvního pracovního dne následujícího měsíce.

   (12)  Provozovatel  distribuční soustavy, ke které jsou připojena pouze   odběrná   místa  zákazníků  nebo  předávací  místa  výroben  elektřiny,   vybavená měřením typu C, může registrovat údaje zjednodušeným způsobem.   Podrobnosti zjednodušeného způsobu registrace jsou uvedeny v obchodních   podmínkách operátora trhu.

   (13)  Při  předávání  skutečných hodnot z měření typu A nebo B označuje   operátor   trhu  na  základě  údajů  od  provozovatele  přenosové  nebo   distribuční soustavy předávané hodnoty následujícím způsobem:

   a)  platná  hodnota  -  jde o skutečnou hodnotu, kterou přijal operátor   trhu  podle  odstavce  1  písm.  a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 8 a   příslušné měřicí zařízení nevykazovalo znaky poruchy,

   b)  náhradní  platná  hodnota  -  jde o náhradní hodnotu, kterou přijal   operátor trhu podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce   8  za  dobu  trvání  poruchy  měřicího zařízení; provozovatel přenosové   soustavy  nebo  provozovatel  distribuční soustavy, k jehož soustavě je   dané  odběrné nebo předávací místo připojeno, předávané náhradní platné   hodnoty  označí  způsobem definovaným v obchodních podmínkách operátora   trhu,

   c)  náhradní  předběžná  hodnota  -  jde  o  předběžnou hodnotu, kterou   operátor trhu přijal nebo stanovil podle odstavce 2 písm. b) a odstavců   3 až 7,

   d)  nulová hodnota - jde o nulovou hodnotu odběru elektřiny z odběrného   místa,  ze  kterého  provozovatel  přenosové soustavy nebo provozovatel   distribuční soustavy, k jehož soustavě je dané odběrné místo připojeno,   dočasně  nezasílá  skutečné  hodnoty; o této skutečnosti informuje daný   provozovatel   operátora   trhu   způsobem   definovaným  v  obchodních   podmínkách operátora trhu.

   (14)  Dodavatel  předává provozovateli distribuční soustavy údaje podle   odstavce  2  písm.  b)  bodu 1 v požadovaném formátu každý den   nejpozději  do  9.00  hodin.  Provozovatel distribuční soustavy předává   tyto   údaje  operátorovi  trhu  v  termínu  podle  odstavce  2.  Pokud   provozovatel distribuční soustavy údaje od dodavatele neobdrží, předává   operátorovi  trhu  údaje  za předcházející srovnatelné časové období za   předpokladu, že operátor trhu nemá tyto údaje k dispozici.

   (15)  Rozhodne-li  soud  o úpadku zákazníka podle insolvenčního zákona,   provozovatel   přenosové   nebo  distribuční  soustavy  provede  odečet   způsobem stanoveným právním předpisem, který stanoví podrobnosti měření   elektřiny  a předávání technických údajů 1) , nebo stanoví stav měřicího   zařízení,  jedná-li se o odběrné nebo předávací místo s měřením typu C,   a  to do 3 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti dodavatele elektřiny   o  provedení  odečtu.  Pro stanovení stavu měřicího zařízení se použijí   přiměřeně   ustanovení  této  vyhlášky  upravující  postup  pro  odečty   měřicího  zařízení  nebo  stanovení  stavu  měřicího zařízení při změně   dodavatele   v   režimu  přenesené  odpovědnosti  za  odchylku.  Žádost   dodavatele elektřiny musí obsahovat seznam odběrných a předávacích míst   a  informaci  z  insolvenčního  rejstříku  o  rozhodnutí soudu o úpadku   zákazníka.

 

§ 19
Vyhodnocování   odchylek  s  využitím  typových  diagramů  v  regionech   typových diagramů

   (1)  Typové diagramy slouží pro vyhodnocování odchylek odběru elektřiny   zákazníků  s  měřením  typu  C  ze sítí nízkého napětí i ze sítí jiných   napěťových  úrovní  regionálních  distribučních soustav, pokud pro tyto   odběry   elektřiny   není   zvláštním  právním  předpisem 1)  stanovena   povinnost instalovat průběhové měření.

   (2)  Normalizovaným typovým diagramem je posloupnost relativních hodnot   průměrných  hodinových  odběrů  elektřiny, vztažených k hodnotě ročního   maxima   průměrných   hodinových  odběrů  příslušné  skupiny  zákazníků   definované   třídou   typového  diagramu  a  přepočtených  na  normální   klimatické podmínky.

   (3)  Normalizované typové diagramy vytváří operátor trhu pro jednotlivé   třídy   pro   každý   kalendářní   rok   na  základě  dat  poskytnutých   provozovateli  regionálních distribučních soustav. Normalizované typové   diagramy  jsou platné jednotně pro všechny regiony typových diagramů, s   výjimkou  typového diagramu třídy 5 podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,   jehož platnost je vymezena příslušným regionem typového diagramu.

   (4)  Přepočtené  typové  diagramy  jsou  normalizované  typové diagramy   přepočtené na skutečné klimatické podmínky v obchodním dni.

   (5)  Pro  každý  obchodní  den stanovuje operátor trhu zbytkový diagram   zatížení  v  jednotlivých  obchodních  hodinách  za  jednotlivé regiony   typových  diagramů.  Zbytkový  diagram  zatížení se stanoví jako rozdíl   součtu  skutečných  hodnot dodávek elektřiny do odběrných a předávacích   míst  regionu  typových  diagramů  s  měřeními  typu  A, B a C a součtu   skutečných  hodnot odběrů elektřiny s měřeními typu A a B v příslušných   regionech  typových diagramů a hodnoty ztrát stanovené Úřadem v souladu   se  zvláštním  právním  předpisem20).  V  případě  dodávek elektřiny s   měřením typu B nebo C a odběrů elektřiny s měřením typu B v příslušných   regionech  typových  diagramů  se použijí hodnoty a postupy podle § 18.   Energie neměřených odběrů je považována za nulovou.

   (6)  Plánovanou  roční  spotřebu  elektřiny  zákazníků s měřením typu C   stanovuje   provozovatel   distribuční   soustavy  na  základě  postupu   uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce.

   (7)  Provozovatel  distribuční  soustavy stanovuje a zasílá operátorovi   trhu hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny

   a)  jednotlivě  pro  odběrná  místa  zákazníků  s měřením typu C, kteří   změnili dodavatele,

   b)  souhrnně  za  ostatní  zákazníky  s  měřením typu C po jednotlivých   třídách typových diagramů.

   (8)   Provozovatel  distribuční  soustavy  provádí  aktualizaci  hodnot   plánované  roční  spotřeby  elektřiny podle odstavce 7 písm. a) a takto   aktualizované  hodnoty  zasílá  operátorovi  trhu v případě, že byl pro   odběrné místo vystaven účetní doklad na základě provedeného odečtu a od   předcházející  aktualizace  hodnot  plánované  roční spotřeby elektřiny   uplynulo  nejméně  50  dnů. Aktualizaci hodnot plánované roční spotřeby   elektřiny  podle  odstavce  7 písm. b) provádí provozovatel distribuční   soustavy  minimálně  jednou  za  kalendářní  měsíc,  a  to  pro všechny   obchodní  dny  předcházejícího  kalendářního  měsíce,  a  aktualizované   hodnoty zasílá operátorovi trhu do 18.00 hodin pátého pracovního dne následujícího   kalendářního   měsíce.  Aktualizace  hodnot  plánované  roční  spotřeby   elektřiny   podle   odstavce  7  zahrnuje  případy  připojených  nových   odběrných   míst,   případy  zrušení  odběrných  míst  a  případy,  kdy   provozovatel   distribuční   soustavy  akceptoval  reklamaci  zákazníka   týkající  se  odečtu  a  na  základě  této  reklamace  došlo  k  opravě   odečtených  hodnot  z  měření  typu  C.  Operátor  trhu nepřijímá údaje   zasílané podle odstavce 7 v termínech podle § 18 odst. 11.

   (9)  Hodnoty  odběrů  elektřiny v odběrných místech zákazníků s měřením   typu  C  v  regionech  typových  diagramů,  kteří změnili dodavatele, v   jednotlivých obchodních hodinách obchodního dne stanovuje operátor trhu   na  základě jejich plánované roční spotřeby elektřiny a jim přiřazených   přepočtených   typových   diagramů.   Součty  hodnot  odběrů  elektřiny   zákazníků  v  odběrných  místech  s  měřením  typu  C,  kteří nezměnili   dodavatele,  v  jednotlivých  obchodních  hodinách  obchodního  dne  po   jednotlivých  třídách  typových  diagramů a regionech typových diagramů   stanovuje  operátor  trhu  na  základě  jejich plánované roční spotřeby   elektřiny a jim přiřazených přepočtených typových diagramů.

   (10)  Zbytkový  diagram zatížení v každé obchodní hodině se rozpočítává   na  odběrná místa zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele,   a  v  souhrnu  na  ostatní  odběrná místa zákazníků s měřením typu C po   jednotlivých třídách typových diagramů, úměrně velikostem jejich odběrů   elektřiny  v dané hodině, stanovených podle odstavce 9. Takto stanovené   hodnoty jsou považovány za hodnoty odběrů elektřiny zákazníků s měřením   typu C pro zúčtování odchylek.

   (11)   Operátor  trhu  přiřazuje  subjektům  zúčtování  hodnoty  odběrů   elektřiny  podle  odstavce  10,  a  to po jednotlivých třídách typových   diagramů  a regionech typových diagramů. Takto stanovené hodnoty odběrů   elektřiny  použije  operátor  trhu  pro výpočet odchylek. Hodnoty podle odstavce 10 sdělí operátor trhu příslušným subjektům zúčtování nejpozději do 14.00 hodin následujícího dne.

   (12)  Přiřazení  jednotlivých  tříd typových diagramů k odběrným místům   zákazníků  s měřením typu C provádí provozovatel regionální distribuční   soustavy  při  připojení  zákazníků nebo při změně charakteru odběrného   místa.  Přiřazení  odběrných  míst  v  regionech  typových  diagramů  k   jednotlivým  třídám  typových  diagramů  je  založeno  na  kategorizaci   zákazníků  podle  přílohy  č.  4a  a  charakteru odběru elektřiny podle   přílohy  č.  4  k  této  vyhlášce.  Přiřazení třídy typových diagramů k   odběrným   místům   je  účinné  okamžikem  zaregistrování  přiřazení  u   operátora  trhu.  Operátor trhu vede evidenci přiřazování tříd typových   diagramů nejméně za období posledních 3 let.

   (13)  Požadavek  na  změnu přiřazení třídy typových diagramů v důsledku   změny   charakteru   odběrného  místa  zasílá  provozovatel  regionální   distribuční  soustavy  operátorovi  trhu nejpozději 5 pracovních dnů od   data,  od  kterého  požaduje  změnu  přiřazení třídy typových diagramů.   Provozovatel regionální distribuční soustavy provede k datu uskutečnění   změny  přiřazení  třídy  typových  diagramů odečet spotřeby elektřiny a   odečtené  hodnoty  spotřeby elektřiny zašle operátorovi trhu nejdéle do   10 pracovních dnů od data změny přiřazení třídy typových diagramů.

   (14)  Operátor  trhu  zpřístupní  účastníkům trhu s elektřinou způsobem   umožňujícím  dálkový  přístup  a  prostřednictvím  informačního systému   operátora trhu

   a)  normální klimatické podmínky, které platí po celý kalendářní rok, a   to  nejpozději  3  kalendářní  měsíce před prvním obchodním dnem daného   kalendářního roku,

   b) normalizované typové diagramy, které platí po celý kalendářní rok, a   to  nejpozději  3  kalendářní  měsíce před prvním obchodním dnem daného   kalendářního roku,

   c)  skutečné klimatické podmínky, a to nejpozději následující den po   dni, jehož se týkají,

   d)   koeficienty  zbytkových  diagramů  jednotlivých  regionů  typových   diagramů  a  teplotní koeficient, a to nejpozději následující den po   dni,   jehož  se  týkají;  podrobnosti  způsobu  stanovení  koeficientu   zbytkového  diagramu a teplotního koeficientu jsou uvedeny v obchodních   podmínkách operátora trhu.

   (15) Po obdržení odečtených hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech   zákazníků   v  regionálních  distribučních  soustavách,  kteří  změnili   dodavatele,  provede  operátor  trhu vyhodnocení rozdílu mezi hodnotami   skutečné  spotřeby  elektřiny  získanými  na základě odečtů a hodnotami   stanovenými podle odstavce 11 za stejné období.

   (16)  Operátor  trhu  zúčtovává jednotlivým subjektům zúčtování rozdíly   určené  podle odstavce 15 za vyrovnávací cenu podle cenového rozhodnutí   Úřadu.  V  případě,  že  v období, kterého se týká vyhodnocení rozdílu,   dojde  ke  změně vyrovnávací ceny, vyhodnocují se rozdíly před změnou a   po  změně  vyrovnávací  ceny  zvlášť.  Pokud  provozovatel  distribuční   soustavy  nepředá  operátorovi trhu rozdělení energie v kWh na množství   před  změnou  a  po  změně ceny, určí operátor trhu rozdělení energie s   využitím typových diagramů.

   (17)  Operátor  trhu  sečte  rozdíly  podle  odstavce  15 za jednotlivé   regiony  typových  diagramů  a tento součet s opačným znaménkem zúčtuje   vyrovnávací  cenou  subjektu  zúčtování,  který  převzal odpovědnost za   odchylku v příslušném regionu typových diagramů.

   (18)  U  odběrných míst zákazníků s měřením typu C v regionech typových   diagramů,  kteří  změnili  dodavatele a u kterých byly provedeny odečty   spotřeb elektřiny a operátorovi trhu byly zaslány hodnoty těchto odečtů   v termínu podle § 32 odst. 2 a jejich opravy nejpozději devátý pracovní   den  čtvrtého  měsíce  následujícího  po  měsíci,  ke kterému se odečty   vztahují,  provede  operátor  trhu  do desátého pracovního dne čtvrtého   měsíce   následujícího  po  měsíci,  ke  kterému  se  odečty  vztahují,   zúčtování rozdílů podle odstavců 16 a 17.

   (19)  Zúčtování  rozdílů podle odstavců 16 a 17 není součástí zúčtování   odchylek podle § 25.

   (20)  Na  zúčtování  rozdílů  podle  odstavců  16 a 17 jsou vystavovány   samostatné   daňové  doklady.  Operátor  trhu  zpřístupní  na  vyžádání   subjektu  zúčtování, který převzal odpovědnost za odchylku v příslušném   regionu  typového diagramu, údaje, na základě kterých provedl zúčtování   rozdílů  podle  odstavců 16 a 17. Podrobnosti jsou uvedeny v obchodních   podmínkách operátora trhu.

   (21)  Finanční  vypořádání  rozdílů  podle  odstavců  16  a  17 provádí   operátor trhu.

 

  § 20
Vyhodnocování odchylek v lokálních distribučních soustavách

   (1)  Operátor  trhu  stanovuje diagramy zatížení odběrných míst lokální   distribuční soustavy s měřením typu C a hodnotu ztrát v této soustavě v   případě

   a)  denního  zúčtování  odchylek  jako  rozdíl součtu skutečných hodnot   dodávek  elektřiny  do  předávacích  míst  s  měřením  typu  A  lokální   distribuční   soustavy   a  předběžných  hodnot  dodávek  elektřiny  do   předávacích  míst  s  měřením typu B a C lokální distribuční soustavy a   součtu  skutečných  hodnot  odběrů elektřiny z odběrných míst s měřením   typu  A  v  lokální  distribuční  soustavě  a předběžných hodnot odběrů   elektřiny  z  odběrných  míst  s  měřením  typu B v lokální distribuční   soustavě,

   b)  měsíčního  a  závěrečného  měsíčního zúčtování odchylek jako rozdíl   součtu  skutečných  hodnot  dodávek  elektřiny  do  lokální distribuční   soustavy a součtu skutečných hodnot odběrů elektřiny z odběrných míst s   měřením typu A a B v lokální distribuční soustavě.

   (2) Operátor trhu určuje hodnoty ztrát v lokální distribuční soustavě a   hodnoty odběrů elektřiny v odběrných místech zákazníků s měřením typu C   při

   a)  denním  zúčtování  odchylek  rozdělením  hodnoty,  stanovené  podle   odstavce 1 písm. a), v poměru poslední skutečné měsíční hodnoty ztrát v   dané  lokální  distribuční  soustavě a jedné dvanáctiny plánované roční   spotřeby  podle odstavce 6 v odběrných místech zákazníků s měřením typu   C,

   b)   měsíčním  a  závěrečném  měsíčním  zúčtování  odchylek  rozdělením   hodnoty,  stanovené  podle  odstavce  1  písm.  b),  v poměru velikosti   skutečných ztrát dané lokální distribuční soustavy v příslušném měsíci,   stanovené  podle  odstavce  5,  a  velikostí  skutečných  hodnot odběrů   elektřiny  v  odběrných místech zákazníků s měřením typu C v příslušném   měsíci podle § 18 odst. 8 písm. c).

   (3) Hodnoty odběrů elektřiny podle odstavce 2 písm. a) operátor trhu přiřazuje a sděluje příslušným subjektům zúčtování nejpozději do 14.00 hodin následujícího dne za předcházející den.

   (4) Podrobnosti způsobu stanovení ztrát, zbytkového diagramu zatížení a   stanovení  hodnot  odběrů  elektřiny  zákazníků  s  měřením  typu  C  v   lokálních distribučních soustavách jsou uvedeny v obchodních podmínkách   operátora trhu.

   (5) Skutečné hodnoty ztrát jednotlivých lokálních distribučních soustav   za  předcházející  měsíc  se  určí  jako rozdíl hodnoty stanovené podle   odstavce  1  písm.  b)  pro  příslušný  měsíc a součtu všech skutečných   hodnot  odběrů  elektřiny  v  odběrných místech s měřením typu C v dané   lokální distribuční soustavě.

   (6) Hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny zákazníků s měřením typu   C   stanoví   provozovatel   lokální  distribuční  soustavy  z  hodnoty   posledních  12  měsíčních  odečtů  spotřeby  těchto  zákazníků  a takto   stanovené hodnoty zasílá operátorovi trhu

   a)  jednotlivě  pro  odběrná  místa  zákazníků  s měřením typu C, kteří   změnili dodavatele,

   b) souhrnně za ostatní zákazníky s měřením typu C.

   (7)  Provozovatel  lokální  distribuční  soustavy  provádí  aktualizaci   hodnot  plánované  roční  spotřeby  elektřiny  podle odstavce 6 a takto   aktualizované   hodnoty  zasílá  operátorovi  trhu  jednou  měsíčně  za   předcházející  měsíc  po  odečtech.  Aktualizace hodnot plánované roční   spotřeby  elektřiny zahrnuje případy připojených nových odběrných míst,   případy  zrušení  odběrných  míst  a  případy, kdy provozovatel lokální   distribuční  soustavy akceptoval reklamaci zákazníka týkající se odečtu   a  na  základě této reklamace došlo k opravě odečtených hodnot z měření   typu C.

 

  § 21
Výpočet odchylek

   (1)  Operátor trhu prověřuje úplnost údajů předaných podle § 18 až 20 a   v  případě  nedostatků  vyzve  provozovatele přenosové nebo distribuční   soustavy k jejich doplnění.

   (2) Operátor trhu stanovuje subjektu zúčtování hodnotu skutečné dodávky   elektřiny a skutečného odběru elektřiny v každé obchodní hodině v MWh s   rozlišením  na  1  desetinné  místo, a to jako souhrn dodávek elektřiny   subjektu  zúčtování  do elektrizační soustavy a souhrn odběrů elektřiny   subjektu zúčtování z elektrizační soustavy, zjištěný na základě údajů o   skutečných  dodávkách elektřiny a skutečných odběrech elektřiny podle §   18,  typových diagramů podle § 19 a hodnot podle § 20. Smluvená dodávka   elektřiny  do  elektrizační  soustavy  je  značena  kladným znaménkem a   smluvený  odběr  elektřiny  z  elektrizační soustavy je značen záporným   znaménkem.  Skutečná  dodávka  elektřiny  do  elektrizační  soustavy je   značena  kladným  znaménkem  a  skutečný odběr elektřiny z elektrizační   soustavy je značen záporným znaménkem.

   (3)  Za  odběr  elektřiny subjektu zúčtování je považován vlastní odběr   subjektu  zúčtování  a  odběr  účastníků  trhu  s  elektřinou, od nichž   subjekt  zúčtování  převzal  závazek  odebrat  elektřinu z elektrizační   soustavy. Za dodávku elektřiny subjektu zúčtování je považována vlastní   dodávka  subjektu  zúčtování  a  dodávka  elektřiny  účastníků  trhu  s   elektřinou,  od nichž subjekt zúčtování převzal závazek dodat elektřinu   do elektrizační soustavy.

   (4)  Odchylkou  subjektu zúčtování pro každou obchodní hodinu je součet   odchylky  subjektu zúčtování za závazek dodat elektřinu do elektrizační   soustavy  a  odchylky  za  závazek  odebrat  elektřinu  z  elektrizační   soustavy.

   (5)  U  smluvních  přenosů  elektřiny  ze zahraničí a smluvních přenosů   elektřiny  do zahraničí je subjektem, který potvrzuje správnost údajů z   těchto smluv pro účely vyhodnocování odchylek a který má odpovědnost za   odchylku od smluveného salda zahraničních výměn, provozovatel přenosové   soustavy.  Smluveným  saldem zahraničních výměn je rozdíl mezi přenosem   elektřiny  ze  zahraničí  a  přenosem  elektřiny do zahraničí; saldo je   záporné,  pokud  je  smluvní  doprava  elektřiny do zahraničí větší než   smluvní  doprava  elektřiny  ze  zahraničí;  v opačném případě je saldo   kladné.

 

  § 22
Zaokrouhlování skutečných hodnot při výpočtu odchylky

   (1)  Odchylky subjektů zúčtování se vyhodnocují v MWh s rozlišením na 1   desetinné místo.

   (2)  Skutečné  hodnoty  týkající  se závazku subjektu zúčtování odebrat   elektřinu   z  elektrizační  soustavy  a  závazku  dodat  elektřinu  do   elektrizační  soustavy  se  pro  vyhodnocení  odchylek  zaokrouhlují na   desetiny MWh následujícím způsobem:

   a)  pokud  je na druhém místě za desetinnou čárkou (setiny MWh) číslice   větší  nebo  rovna  5,  pak  se k číslici na prvním místě za desetinnou   čárkou přičte 1 a číslice na druhém a dalším místě za desetinnou čárkou   se odstraní,

   b) v ostatních případech se všechny číslice na druhém a dalším místě za   desetinnou čárkou odstraní.

   (3)  Rozdíl  součtů  skutečných  denních  hodnot  dodávky elektřiny pro   potřeby  vyhodnocování  a  zúčtování odchylek v daném měsíci a skutečné   měsíční  hodnoty dodávky elektřiny pro vyúčtování platby za přenos nebo   distribuci  elektřiny  se  může lišit u odběrných nebo předávacích míst   vybavených  měřením  typu  A  maximálně o 15 kWh za kalendářní měsíc, u   odběrných nebo předávacích míst vybavených měřením typu B maximálně o 1   kWh za kalendářní měsíc.

   (4)  Jsou-li  dodávka  nebo odběr elektřiny měřeny na sekundární straně   transformátoru,  má  se  za  to,  že skutečnými hodnotami jsou naměřené   hodnoty  zvýšené  v  případě  odběru  nebo  snížené  v  případě dodávky   elektřiny o hodnoty stanovené cenovým rozhodnutím Úřadu. Takto upravené   hodnoty  předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu pro   vyhodnocování  a  zúčtování  odchylek  a vyúčtování dodávky nebo odběru   elektřiny.

 

§ 23
Finanční zajištění plateb subjektů zúčtování

(1) Subjekt zúčtování poskytne operátorovi trhu finanční zajištění plateb tak, aby byla pokryta předvídatelná rizika související s činností subjektu zúčtování. Finanční zajištění plateb slouží k pokrytí rizik spojených s dodávkou a odběrem elektřiny, dvoustrannými
obchody, obchody uzavřenými na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou a přeshraničními obchody. Do výše finančního zajištění plateb jsou zahrnuty také závazky operátora trhu k subjektu zúčtování. Obchody na vyrovnávacím trhu s regulační energií nejsou finančně jištěny.

(2) Nemá-li subjekt zúčtování dostatečné finanční zajištění plateb pro zaregistrování obchodu, operátor trhu takový obchod nezaregistruje. Odmítnutí zaregistrování takového obchodu oznámí operátor trhu bez zbytečného odkladu danému subjektu zúčtování, a v případě přeshraničního obchodu také provozovateli přenosové soustavy, a zároveň vyzve daný subjekt zúčtování ke zvýšení finančního zajištění plateb.

(3) Nemá-li subjekt zúčtování dostatečné finanční zajištění plateb, provede operátor trhu krácení již zaregistrovaných obchodů. Pokud nemá subjekt zúčtování dostatečné finanční zajištění plateb ani po zkrácení obchodů, postupuje se v souladu s § 31.

 

§ 24
Elektřina obstaraná provozovatelem přenosové soustavy

   (1)  Za  účelem  řešení  stavů  nerovnováhy  mezi smluvně zajištěnými a   skutečně  realizovanými  dodávkami  a  odběry  elektřiny v elektrizační   soustavě  obstarává provozovatel přenosové soustavy elektřinu, a to pro   každou obchodní hodinu.

   (2) Provozovatel přenosové soustavy obstarává elektřinu

   a) jako regulační energii prostřednictvím aktivací podpůrných služeb,

   b) na vyrovnávacím trhu s regulační energií, nebo

   c) ze zahraničí na základě smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. c) bodu 1.

   (3)  Ceny  elektřiny  podle  odstavce  2 slouží k určení zúčtovací ceny   podle § 25 odst. 2 a jsou zahrnuty do systému vyhodnocování a zúčtování   odchylek.

   (4)  Provozovatel  přenosové soustavy stanoví celkové náklady spojené s   řešením   stavu   nerovnováhy   mezi  smluvně  zajištěnými  a  skutečně   realizovanými  dodávkami  a odběry elektřiny pro každou obchodní hodinu   ve  formě  množství  elektřiny  podle  odstavce  2 v MWh a jejich cen v   Kč/MWh  a  tyto  údaje  předá  operátorovi  trhu do 11.00 hodin dne  následujícího  po  vyhodnocovaném obchodním dni. Údaje   jsou  předávány  ve  formě  množství  a ceny kladné a záporné regulační   energie  členěné  podle jednotlivých bloků výroben elektřiny v případě,   že  jde  o  regulační energii vzniklou aktivací podpůrných služeb, nebo   podle  jednotlivých  registrovaných  účastníků trhu v případě, že jde o   elektřinu opatřenou ze zahraničí. V případě regulační energie zajištěné   na  vyrovnávacím  trhu jsou údaje předávány za jednotlivé hodiny formou   součtu  akceptované  energie  na  vyrovnávacím trhu a celkové platby za   jednotlivé registrované účastníky trhu.

   (5) Elektřinu podle odstavce 2 zúčtuje operátor trhu, a to

   a)  poskytovatelům  podpůrných  služeb  na  základě  smlouvy  o dodávce   regulační  energie  nebo  smlouvy  o  přístupu  na  vyrovnávací  trh  s   regulační energií,

   b)  registrovaným  účastníkům  trhu  na  základě  smlouvy o přístupu na   vyrovnávací trh s regulační energií,

   c)  provozovateli přenosové soustavy u elektřiny obstarané ze zahraničí   na základě smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. c) bodu 1.

   (6)  Provozovatel  přenosové  soustavy  zveřejňuje způsobem umožňujícím   dálkový přístup množství elektřiny a ceny v členění podle odstavce 2 za   každou obchodní hodinu.

   (7)  Provozovatel přenosové soustavy obstarává pro potřeby redispečinku   elektřinu   od  účastníků  trhu  s  elektřinou  nebo  od  provozovatele   zahraniční  přenosové  soustavy.  Náklady  na obstarání anebo uplatnění   této  elektřiny jsou součástí celkových nákladů na zajištění podpůrných   služeb.

 

§ 25
Zúčtování a finanční vypořádání odchylek

   (1)  Zúčtování a finanční vypořádání odchylek prováděné operátorem trhu   zajišťuje mezi účastníky trhu s elektřinou úhradu elektřiny, která byla   dodána  do  elektrizační soustavy nebo odebrána z elektrizační soustavy   nad  rámec  sjednaného  množství,  nebo  nebyla  dodána do elektrizační   soustavy nebo nebyla odebrána z elektrizační soustavy, přestože byla ve   smlouvách sjednána.

   (2) Zúčtovací ceny pro jednotlivé obchodní hodiny stanoví operátor trhu   na  základě  cen  elektřiny podle § 24 odst. 2. Způsob tvorby zúčtovací   ceny je uveden v příloze č. 5.

   (3)  Operátor  trhu  zjišťuje  pro  každou  obchodní hodinu rozdíl mezi   celkovými  příjmy  ze systému zúčtování odchylek a náklady na elektřinu   podle  §  24  odst.  2.  Souhrn těchto rozdílů za daný kalendářní měsíc   operátor  trhu  přeúčtuje  provozovateli  přenosové soustavy na základě   smlouvy, jejímž předmětem je vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování   nákladů  na  odchylky  a  nákladů  na  elektřinu  podle  §  24 odst. 2.   Předmětem  této  smlouvy  je  také  úhrada elektřiny podle § 24 odst. 2   písm.  c). Celkové příjmy ze systému zúčtování odchylek se stanoví jako   absolutní  hodnota  součtu  součinu  sumy odchylek subjektů zúčtování a   zúčtovací ceny odchylky.

   (4)  Rozdíly  podle  odstavce  3  Úřad  zohlední  při stanovení ceny za   systémové služby.

   (5)  Na  základě  zúčtování  odchylek  prováděného  pro  každý  subjekt   zúčtování  v  každé  obchodní  hodině  určí  operátor  trhu výši platby   subjektu  zúčtování za odchylku a výši platby za zúčtování. Výše platby   za  zúčtování  je  určena  z  ceny za činnost zúčtování operátora trhu.   Platba  subjektu zúčtování za odchylku se stanoví jako součin velikosti   odchylky a zúčtovací ceny.

   (6)  Každý den do 14.00 hodin oznámí operátor trhu subjektu zúčtování způsobem stanoveným ve smlouvě o zúčtování odchylek vyhodnocení odchylek za předcházející den. Toto vyhodnocení obsahuje pro každou obchodní hodinu

   a) velikost a směr odchylky v MWh,

   b) zúčtovací cenu odchylky v Kč/MWh,

   c) platbu subjektu zúčtování v Kč.

   (7)  Po  skončení  zúčtovacího  období,  kterým  je 1 kalendářní měsíc,   operátor  trhu  na  základě  součtu  plateb  subjektu zúčtování vystaví   daňový  doklad  za  celé  zúčtovací  období, uplatňuje-li daň z přidané   hodnoty  na výstupu operátor trhu, popřípadě podklad pro daňový doklad,   uplatňuje-li  daň  z  přidané  hodnoty  na  výstupu  subjekt zúčtování.   Vypořádání   plateb   zajišťuje   operátor  trhu  minimálně  jednou  za   kalendářní měsíc.

   (8)  V  případě, že subjekt zúčtování neuhradí operátorovi trhu splatné   závazky  ve  lhůtě  jejich  splatnosti, použije operátor trhu na jejich   uhrazení  část  prostředků  z  finančního jištění plateb, a to způsobem   uvedeným ve smlouvě o zúčtování odchylek. Pokud subjekt zúčtování jedná   v  rozporu  se  smlouvou  o  zúčtování  odchylek,  může  operátor  trhu   registraci zrušit.

   (9)  Zrušení  registrace  podle  odstavce  8  zveřejňuje  operátor trhu   způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  a  současně o této skutečnosti   informuje  všechny subjekty zúčtování, které nahlásily v předcházejícím   obchodním  dni  množství  elektřiny  sjednané  se  subjektem zúčtování,   kterému byla registrace zrušena. Součástí oznámení o zrušení registrace   je  datum,  od  kdy je registrace zrušena. Diagramy sjednaných množství   elektřiny,  ve  kterých  je na straně dodávky nebo odběru identifikován   subjekt  zúčtování  se  zrušenou  registrací,  operátor trhu nepřijme a   nezahrne do sjednaných množství subjektů zúčtování.

   (10) Finanční vypořádání odchylek provádí operátor trhu ve 3 etapách:

   a) denní vypořádání ve formě zálohové platby,

   b) měsíční vypořádání, které se provádí po skončení kalendářního měsíce   a  na  které  se vystavuje daňový doklad a zúčtovávají zálohy z denního   vypořádání,

   c)  závěrečné  měsíční vypořádání, které se provádí pro všechny dotčené   subjekty  zúčtování  po  uplynutí  lhůty  pro  podávání reklamací podle   obchodních podmínek operátora trhu.

   (11)   Postup  a  přesné  termíny  jednotlivých  etap  jsou  uvedeny  v   obchodních podmínkách operátora trhu.

   (12)  Pro  finanční  vypořádání odchylek s využitím typových diagramů v   regionech typových diagramů podle odstavce 10 písm. a) používá operátor   trhu  poslední  aktuální  hodnotu  plánované  roční spotřeby elektřiny,   kterou  provozovatel distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu podle   §  19 odst. 7 a 8. Pro finanční vypořádání odchylek s využitím typových   diagramů  v regionech typových diagramů podle odstavce 10 písm. b) a c)   používá   operátor  trhu  poslední  aktuální  hodnoty  plánované  roční   spotřeby  elektřiny  pro  jednotlivé  vypořádávané  obchodní dny, které   provozovatel  distribuční  soustavy  zaslal operátorovi trhu podle § 19   odst. 7 a 8.

   (13)   Pro  finanční  vypořádání  odchylek  v  lokálních  distribučních   soustavách  podle  odstavce  10 písm. a) používá operátor trhu poslední   aktuální   hodnotu   plánované   roční   spotřeby   elektřiny,   kterou   provozovatel lokální distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu podle   §  20  odst.  6  a  7.  Pro  finanční  vypořádání  odchylek v lokálních   distribučních  soustavách  podle  odstavce  10  písm.  b)  a c) používá   operátor  trhu  poslední  aktuální  hodnoty  plánované  roční  spotřeby   elektřiny  pro jednotlivé vypořádávané obchodní dny, které provozovatel   lokální distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu podle § 20 odst. 6   a 7.

 

§ 26
Zvláštní režim zúčtování a finančního vypořádání odchylek

   (1)  Zúčtování  odchylek  ve  zvláštním režimu zúčtování se provádí pro   hodiny

   a)  pro  které byl vyhlášen stav nouze v elektrizační soustavě pro celé   území státu podle zvláštního právního předpisu21), nebo

   b)  stanovených  provozovatelem  přenosové  soustavy,  pro  které  byla   vyhlášena  situace bezprostředně zamezující stavům nouze v elektrizační   soustavě pro celé území státu podle zvláštního právního předpisu21).

   (2)  Ve  zvláštním  režimu  zúčtování neprovádí operátor trhu zúčtování   odchylek podle § 25.

   (3) Zvláštní režim zúčtování se uplatní pro celou elektrizační soustavu   a pro všechny subjekty zúčtování.

   (4)  Ve zvláštním režimu zúčtování pro vyhodnocení a zúčtování odchylek   jsou  sjednaná  množství  elektřiny  pro  závazek  dodat  elektřinu  do   elektrizační soustavy a sjednaná množství elektřiny pro závazek odebrat   elektřinu  z elektrizační soustavy subjektů zúčtování, včetně elektřiny   opatřené  provozovatelem  přenosové soustavy podle § 24 odst. 2 a odst.   7,  rovna nule, mimo výsledný tok mezi jednotlivými tržními oblastmi na   organizovaném denním trhu s elektřinou.

   (5)   Ve   zvláštním   režimu   zúčtování  neorganizuje  operátor  trhu   organizovaný krátkodobý trh s elektřinou.

   (6)  Zúčtování elektřiny ve zvláštním režimu zúčtování provádí operátor   trhu na základě přijatých skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny.

   (7)  Průměrnou  cenu  dodávky  elektřiny  pro  každou  hodinu stanovuje   operátor  trhu  jako  vážený  průměr  na  základě  cen  podle  cenového   rozhodnutí Úřadu.

   (8)  Agregaci  skutečných  hodnot  dodávek  a  odběrů elektřiny provádí   operátor  trhu pro jednotlivé subjekty zúčtování podle platného předání   odpovědnosti za odchylku.

   (9)  Zaokrouhlení  skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny provádí   operátor  trhu  podle  pravidel,  která  jsou  uplatňována při agregaci   skutečných  hodnot  dodávek  a  odběrů elektřiny pro zúčtování odchylek   mimo zvláštní režim zúčtování.

   (10)  Operátor  trhu  zúčtovává  skutečnou  dodávku  elektřiny subjektu   zúčtování, včetně skutečného množství elektřiny opatřeného v zahraničí,   za  průměrnou  cenu  dodávky elektřiny stanovenou podle odstavce 7. Při   úhradě  ceny za skutečnou dodávku elektřiny se postupuje podle odstavce   12. Subjektu zúčtování vzniká pohledávka vůči operátorovi trhu.

   (11)   Operátor   trhu  zúčtovává  skutečný  odběr  elektřiny  subjektu   zúčtování, včetně skutečného množství elektřiny dodané do zahraničí, za   průměrnou  cenu  dodávky  elektřiny  stanovenou  podle  odstavce 7. Při   úhradě ceny za skutečný odběr elektřiny se postupuje podle odstavce 12.   Subjektu zúčtování vzniká závazek vůči operátorovi trhu.

   (12)  Vypořádání  plateb ve zvláštním režimu zúčtování provádí operátor   trhu.  Operátor  trhu  nejdříve  přijímá  platby od subjektů zúčtování,   kterým  vznikl závazek vůči operátorovi trhu. Operátor trhu hradí svoje   závazky  ze  zvláštního režimu zúčtování vůči subjektům zúčtování až do   výše  plateb  přijatých od subjektů zúčtování na základě jejich závazků   vůči   operátorovi  trhu  a  přijatého  finančního  zajištění  subjektů   zúčtování.  Pohledávky  subjektů zúčtování hradí operátor trhu poměrným   způsobem  podle  velikosti  jednotlivých pohledávek subjektů zúčtování.   Podrobnosti  vypořádání  plateb  jsou  uvedeny  v obchodních podmínkách   operátora trhu.

   (13) Pro vypořádání zvláštního režimu zúčtování vystavuje operátor trhu   samostatné daňové doklady.

   (14) Provozovatel přenosové soustavy bez zbytečného odkladu, nejpozději   však do termínu podle § 18 odst. 1, oznamuje operátorovi trhu provádění   zvláštního režimu zúčtování odchylek podle odstavce 1 písm. b).

   (15)  Operátor trhu rozúčtuje pohledávky a závazky plynoucí z rozdílu v   příjmech a výdajích zúčtování výsledného toku mezi jednotlivými tržními   oblastmi  dosaženém  na  organizovaném  krátkodobém  trhu  s  elektřinou  na   jednotlivé subjekty zúčtování v poměru jejich skutečných hodnot dodávek   a odběrů.

 

§ 27
Předávání  údajů  pro  vyúčtování plateb a úhrada plateb za poskytování   systémových služeb

   (1)  Výrobce oznámí provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je jeho zařízení připojeno, údaje za uplynulý kalendářní měsíc podle přílohy č. 5c k této vyhlášce, a to nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce. Je-li výrobna elektřiny připojena do odběrného elektrického zařízení zákazníka, který je jinou právnickou nebo fyzickou osobou než provozovatel výrobny, údaje o lokální spotřebě výrobce za uplynulý kalendářní měsíc podle přílohy č. 5c k této vyhlášce předává provozovateli distribuční soustavy zákazník, a to nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce. Zákazník hradí provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě je odběrné
místo zákazníka připojeno, cenu za systémové služby podle cenového rozhodnutí Úřadu. Zároveň zákazník, do jehož odběrného místa je připojena výrobna elektřiny o instalovaném výkonu nad 30 kW s výjimkou výrobny vyrábějící elektřinu s využitím energie slunečního záření nebo energie větru, účtuje provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě je odběrné místo zákazníka připojeno, cenu za sníženou potřebu systémových služeb za lokální spotřebu výrobce.

   (2)  Provozovatel  lokální  distribuční  soustavy  oznámí provozovateli   regionální  distribuční  soustavy, ke které je jeho zařízení připojeno,   nebo  provozovateli  lokální  distribuční  soustavy,  jehož zařízení je   připojeno  k  zařízení  provozovatele  regionální distribuční soustavy,   údaje za uplynulý kalendářní měsíc podle přílohy č. 5b k této vyhlášce,   a  to  nejpozději  do sedmého kalendářního dne po skončení kalendářního   měsíce. Nejpozději do sedmého kalendářního dne po skončení kalendářního   měsíce sdělí provozovatel lokální distribuční soustavy každému výrobci,   s  výjimkou  výrobny o instalovaném výkonu do 30 kW včetně nebo výrobce   vyrábějícího  elektřinu  s  využitím  energie  slunečního  záření  nebo   energie  větru,  jehož  zařízení  je  připojeno  k  lokální distribuční   soustavě,   velikost   lokální  spotřeby  výrobců  ve  vymezeném  území   provozovatele  lokální  distribuční  soustavy  za  uplynulý  kalendářní   měsíc,  která  se  vztahuje  k tomuto výrobci. Tato lokální spotřeba se   stanoví  jako  součin sumy lokálních spotřeb všech výrobců ve vymezeném   území  provozovatele  lokální  distribuční  soustavy  a podílu množství   elektřiny  vyrobené  příslušným  výrobcem,  sníženého  o technologickou   vlastní  spotřebu  elektřiny,  k  celkovému množství elektřiny vyrobené   všemi  výrobci  ve  vymezeném  území  provozovatele lokální distribuční   soustavy, sníženému o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.

   (3)  Provozovatel  regionální distribuční soustavy oznámí provozovateli   přenosové   soustavy   nejpozději   do   dvanáctého  dne  následujícího   kalendářního měsíce za předcházející měsíc v MWh

   a)   odhad  celkového  množství  elektřiny  dopraveného  provozovatelem   distribuční soustavy

   1.  zákazníkům,  jejichž  zařízení  je  připojeno  k  jeho  distribuční   soustavě  s  výjimkou  elektřiny  nakoupené  mimo elektrizační soustavu   České republiky, která je spotřebovaná v ostrovním provozu prokazatelně   odděleném od elektrizační soustavy České republiky,

   2.  provozovatelům lokálních distribučních soustav, jejichž zařízení je   připojeno k jeho distribuční soustavě,

   3.  výrobcům,  jejichž  zařízení  je  připojeno k distribuční soustavě,   kromě technologické vlastní spotřeby elektřiny,

   4. pro ostatní spotřebu provozovatele distribuční soustavy,

   b)  celkové  množství  lokální  spotřeby  výrobců  v  areálech  výroben   připojených k distribuční soustavě,

   c)  celkové  množství  elektřiny odebrané z elektrizační soustavy České   republiky v důsledku plného nebo částečného napojení původně vyděleného   ostrovního  provozu  nad  rámec  diagramu  schváleného v denní přípravě   provozu.

   (4)  Provozovatel přenosové soustavy stanoví pro účely úhrady plateb za   poskytování  systémových  služeb  množství elektřiny odebrané zákazníky   přímo  z  přenosové  soustavy  a  odebrané výrobci, jejichž zařízení je   připojeno k přenosové soustavě, z měřených hodnot odběrů.

   (5)  Na  základě údajů podle odstavců 1 a 2 účtuje provozovatel lokální   distribuční  soustavy  ceny  za  systémové  služby  v souladu s cenovým   rozhodnutím  Úřadu výrobci či zákazníkovi, jehož odběrné nebo předávací   místo  je  připojeno  do  jím provozované lokální distribuční soustavy.   Provozovatel  nadřazené  lokální  distribuční  soustavy  účtuje ceny za   systémové   služby   v  souladu  s  cenovým  rozhodnutím  Úřadu  rovněž   provozovateli  distribuční  soustavy,  jehož  distribuční  soustava  je   připojena k jeho distribuční soustavě.

   (6)  Na  základě  údajů  podle  odstavců  1  až  3  účtuje provozovatel   regionální  distribuční  soustavy  ceny za systémové služby v souladu s   cenovým  rozhodnutím  Úřadu provozovateli příslušné lokální distribuční   soustavy  nebo  zákazníkovi nebo výrobci, jehož zařízení je připojeno k   regionální distribuční soustavě.

   (7)  Na  základě  údajů  podle odstavce 3 účtuje provozovatel přenosové   soustavy ceny za systémové služby v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu   provozovateli příslušné regionální distribuční soustavy.

   (8)  Na  základě  údajů  podle odstavce 4 účtuje provozovatel přenosové   soustavy ceny za systémové služby v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu   zákazníkovi,  jehož  zařízení  je  připojeno k přenosové soustavě, nebo   výrobci, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě.

   (9)  Výrobce  s instalovaným výkonem výrobny elektřiny nad 30 kW účtuje   provozovateli  přenosové nebo distribuční soustavy, k jehož soustavě je   výrobna  elektřiny  připojena,  cenu  za  sníženou  potřebu systémových   služeb  za lokální spotřebu výrobců na základě údajů podle odstavců 1 a   2; tuto cenu neúčtuje výrobce elektřiny vyrábějící elektřinu s využitím   slunečního záření nebo ve větrné elektrárně.

   (10)  Výše  úhrady  plateb  za poskytování systémových služeb je určena   součinem  odběru  elektřiny  účastníka  trhu  s  elektřinou  a  ceny za   systémové služby v Kč/MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

   (11)  Platba  za systémové služby se nehradí za elektřinu spotřebovanou   pro  čerpání  v  přečerpávacích  vodních  elektrárnách  a  za elektřinu   dodávanou  do  zahraničí,  s  výjimkou dodávky elektřiny z elektrizační   soustavy  České  republiky  do  části území jiného státu nepropojené se   zahraniční elektrizační soustavou.

   (12)  Provozovatel  distribuční soustavy hradí cenu za sníženou potřebu   systémových  služeb za lokální spotřebu výrobce provozovateli přenosové   nebo  distribuční  soustavy,  ke  které  je zařízení plátce systémových   služeb  připojeno.  Výše  platby  je  určena součinem velikosti lokální   spotřeby  výrobců  a  ceny  za  systémové  služby  v Kč/MWh v souladu s   cenovým rozhodnutím Úřadu.

   (13)   Nejpozději   do   dvacátého   osmého   dne  kalendářního  měsíce   následujícího  po  období,  za které bylo vyúčtování systémových služeb   provedeno,   zašle   provozovatel   regionální   distribuční   soustavy   provozovateli  přenosové  soustavy  konečné  údaje  o celkovém množství   elektřiny dopravené a spotřebované v daném kalendářním měsíci. Případné   odchylky  v  množství oproti vyúčtování vyúčtuje provozovatel přenosové   soustavy neprodleně příslušnému provozovateli distribuční soustavy.

   (14) Výrobce sdělí každý rok nejpozději do 31. ledna provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je připojena výrobna elektřiny, zařazení výrobny elektřiny jako výrobce první kategorie nebo druhé kategorie na základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce. Pokud výrobce nesdělí zařazení výrobny elektřiny do kategorie výrobců ve lhůtě podle věty první, má se za to, že výrobna je zařazena do druhé kategorie.

   (15) V případě výrobny elektřiny uvedené do provozu v průběhu kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy rozhodne o zařazení výrobce do první nebo druhé kategorie na základě poměru mezi instalovaným
výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném odběrném nebo předávacím místě. Za výrobce první kategorie je v takovém případě považován výrobces poměrem mezi instalovaným výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném odběrném nebo předávacím místě rovným nebo větším než 5. Po skončení kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy přehodnotí zařazení výrobce do první nebo druhé kategorie na základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce.


   (16) Zařazení do kategorie výrobců podle odstavců 14 a 15 použije provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy pro určení plateb za přenos elektřiny nebo za distribuci elektřiny a za související služby od začátku druhého
čtvrtletí daného roku do konce prvního čtvrtletí následujícího roku.

 

§ 28
Ceny a úhrada plateb za činnosti operátora trhu

   (1) Cenami za činnosti operátora trhu jsou

   a) cena za zúčtování, která se skládá z

   1. ceny za registraci subjektu zúčtování v Kč,

   2. roční ceny za činnost zúčtování v Kč/rok,

   3.  ceny  za  zúčtování  v  Kč/MWh  vztažené na elektřinu spotřebovanou   zákazníkem,  výrobcem  nebo  provozovatelem  přenosové nebo distribuční   soustavy, kromě elektřiny pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren   a  technologické  vlastní  spotřeby  elektřiny  a  ztrát  v přenosové a   distribuční  soustavě,  a  dále na elektřinu spotřebovanou zákazníkem v   ostrovním  provozu  na  území České republiky prokazatelně odděleném od   elektrizační  soustavy České republiky a ve vymezeném ostrovním provozu   v zahraničí napojeném na elektrizační soustavu České republiky,

   b) cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu s elektřinou v   Kč/rok;  cenu hradí registrovaný účastník trhu s elektřinou, který není   subjektem zúčtování,

   c) cena za množství elektřiny zobchodované na organizovaném blokovém trhu, denním trhu a vnitrodenním trhu v Kč/MWh; cenu hradí subjekt zúčtování, který uzavřel smlouvu o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou.

   (2)  Ceny  za  činnosti operátora trhu hradí účastník trhu s elektřinou   přímo  operátorovi trhu, s výjimkou ceny podle odstavce 1 písm. a) bodu   3, kterou hradí účastník trhu s elektřinou provozovateli přenosové nebo   distribuční  soustavy, ke které je zařízení účastníka trhu s elektřinou   připojeno, a to nejméně jednou měsíčně.

   (3)  Cena  podle  odstavce  1 písm. a) bodu 3 není hrazena za elektřinu   spotřebovanou  výrobcem  pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren,   pro  technologickou vlastní spotřebu elektřiny a pro ztráty v přenosové   nebo distribuční soustavě.

   (4)  Provozovatel  regionální  distribuční  soustavy oznámí operátorovi   trhu  nejpozději do dvanáctého dne následujícího kalendářního měsíce za   předcházející měsíc v MWh

   a)   odhad  celkového  množství  elektřiny  dopraveného  provozovatelem   distribuční   soustavy   všem   zákazníkům,   provozovatelům  lokálních   distribučních soustav, jejichž zařízení je připojeno k jeho distribuční   soustavě, a ostatní spotřebu provozovatele distribuční soustavy,

   b) celkové množství elektřiny podle § 27 odst. 1 a 2,

   c) celkové množství elektřiny odebrané zákazníky ve vymezeném ostrovním   provozu  v  zahraničí  napojeném na elektrizační soustavu a v ostrovním   provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační   soustavy.

   (5)  Provozovatel přenosové soustavy oznámí operátorovi trhu nejpozději   do  dvanáctého  dne  po  skončení  daného  kalendářního měsíce množství   elektřiny  odebrané  zákazníky  přímo  z  přenosové  soustavy,  lokální   spotřebu výrobců, jejichž zařízení je připojeno k přenosové soustavě, a   ostatní  spotřebu  provozovatele přenosové soustavy. Pro určení lokální   spotřeby  oznámí  výrobce  provozovateli  přenosové  soustavy  velikost   ostatní  spotřeby v areálu výrobny elektřiny a velikost cizí spotřeby v   areálu  výrobny  elektřiny,  a to nejpozději do pátého dne kalendářního   měsíce  následujícího  po  období, za které je vyúčtování pevné ceny za   činnost operátora trhu provedeno.

   (6)  Na  základě údajů podle § 27 odst. 1 a 2 a podle odstavce 4 účtuje   provozovatel  regionální  distribuční  soustavy provozovateli příslušné   lokální  distribuční  soustavy  nebo  zákazníkovi  nebo  výrobci, jehož   zařízení  je  připojeno  k  regionální  distribuční  soustavě,  cenu za   zúčtování operátorem trhu podle odstavce 1 písm. a) bodu 3 účtovanou za   veškerou elektřinu skutečně dodanou zákazníkům, včetně lokální spotřeby   výrobců,  a  dále za ostatní spotřebu provozovatele lokální distribuční   soustavy.

   (7)   Na   základě   údajů   podle  odstavce  4  účtuje  operátor  trhu   provozovateli   příslušné   regionální  distribuční  soustavy  cenu  za   zúčtování  operátorem  trhu  účtovanou  za  veškerou elektřinu skutečně   dodanou  zákazníkům, včetně lokální spotřeby výrobců, a dále za ostatní   spotřebu provozovatelů distribučních soustav.

   (8)   Na   základě   údajů   podle  odstavce  5  účtuje  operátor  trhu   provozovateli  přenosové  soustavy  cenu  za  zúčtování operátorem trhu   účtovanou  za  veškerou  elektřinu  skutečně  dodanou zákazníkům včetně   lokální  spotřeby  výrobců  a  dále  za  ostatní spotřebu provozovatele   přenosové soustavy.

   (9)   Nejpozději   do   dvacátého   osmého   dne   kalendářního  měsíce   následujícího  po  období,  za  které  bylo vyúčtování ceny za veškerou   elektřinu skutečně dodanou zákazníkům, včetně lokální spotřeby výrobců,   a   dále   za  ostatní  spotřebu  provozovatelů  distribučních  soustav   provedeno,   zašle   provozovatel   regionální   distribuční   soustavy   operátorovi  trhu konečné údaje o celkovém množství elektřiny dopravené   a  spotřebované  v daném kalendářním měsíci v členění podle odstavce 4.   Případné  odchylky  v množství oproti vyúčtování vyúčtuje operátor trhu   neprodleně příslušnému provozovateli distribuční soustavy.

   (10) Cenu za činnost operátora trhu podle odstavce 1 písm. a) bodu 3 za   lokální   spotřebu   výrobců  hradí  provozovatel  lokální  distribuční   soustavy   provozovateli  regionální  distribuční  soustavy,  pokud  je   zařízení výrobce připojeno k lokální distribuční soustavě. V případech,   kdy  zařízení  výrobce  není  připojeno k lokální distribuční soustavě,   hradí  výrobce  tuto  cenu  přímo  provozovateli regionální distribuční   soustavy.

 

   § 29
Zveřejňování informací operátorem trhu

   (1) Operátor trhu zpracovává a zveřejňuje měsíční a roční zprávu o trhu   s elektřinou v České republice 22) . Zpráva obsahuje zejména

   a)  statistiku  hodinových  cen  elektřiny  a  plateb  za  zobchodovaná   množství  elektřiny na denním trhu a vnitrodenním trhu a statistiku cen   elektřiny  a plateb za zobchodovaná množství elektřiny na blokovém trhu   pro dny pondělí až neděle,

   b) vývoj průměrné denní ceny elektřiny z denního trhu,

   c)  množství  zobchodované  elektřiny  z blokového trhu, denního trhu a   vnitrodenního trhu,

   d) informace o reklamacích uplatněných účastníky trhu s elektřinou vůči   operátorovi trhu,

   e)  počet  změn dodavatele v odběrných místech zákazníků a odběratele v   předávacích místech výroben elektřiny,

   f) časový průběh velikosti systémové odchylky,

   g) časový průběh nákladů vzniklých krytím systémové odchylky.

   (2)  Při  zvláštním režimu zúčtování a finančního vypořádání podle § 26   je   operátorem   trhu   vypracován  rozbor  situace  v  obchodování  s   elektřinou.   Tento   rozbor  je  operátorem  trhu  zveřejněn  způsobem   umožňujícím   dálkový   přístup.  Na  žádost  subjektů  zúčtování  jsou   zveřejněny i jejich připomínky k danému rozboru. Provozovatel přenosové   nebo  distribuční  soustavy  poskytuje  na  vyžádání  operátorovi  trhu   doplňující informace.

   (3)  Operátor  trhu  dále  zveřejňuje  a  při  každé  změně aktualizuje   způsobem   umožňujícím  dálkový  přístup  seznam  všech  registrovaných   účastníků  trhu  s  elektřinou  s výjimkou zákazníků kategorie D. Tento   seznam obsahuje

   a)  obchodní  firmu  účastníka  trhu  s  elektřinou;  pokud podnikající   fyzická  osoba  nemá  obchodní  firmu,  potom  její  jméno,  příjmení a   případný  dodatek,  v  případě  právnické  osoby  nezapsané v obchodním   rejstříku její název,

   b)   identifikační  číslo  účastníka  trhu  s  elektřinou,  pokud  bylo   přiděleno,

   c) přidělené registrační číslo,

   d) označení, zda se jedná o subjekt zúčtování,

   e)  dobu  platnosti  smlouvy o zúčtování odchylek uzavřené se subjektem   zúčtování.

   (4) Zveřejněné údaje prokazují, že účastník trhu s elektřinou je v dané   době subjektem zúčtování.

   (5)  Operátor  trhu  poskytne  účastníkům  trhu  s  elektřinou s právem   přístupu  do  informačního  systému  operátora  trhu  údaje  uvedené  v   přílohách č. 7 a 8 prostřednictvím informačního systému operátora trhu.

   (6) Operátor trhu poskytne provozovateli přenosové soustavy

   a)  v den předcházející obchodnímu dni pro účely přípravy provozu údaje   o  závazku dodat elektřinu do soustavy a o závazku odebrat elektřinu ze   soustavy jednotlivých subjektů zúčtování,

   b)  v  den  následující  po obchodním dni pro účely vyhodnocení údaje o   individuální  odchylce subjektů zúčtování, pokud tato odchylka přesáhne   u daného subjektu zúčtování 50 MWh v jednom obchodním intervalu.

   (7)   Operátor   trhu   bez   zbytečného  odkladu  zveřejňuje  způsobem   umožňujícím   dálkový   přístup   informaci  o  provádění  zúčtování  a   finančního  vypořádání  odchylek  ve zvláštním režimu zúčtování podle §   26.  Informace  vymezuje  obchodní  hodiny,  pro  které má být zvláštní   způsob zúčtování proveden.

Změna dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku

   § 30


   (1) Základní změny dodavatele účastníka trhu s elektřinou jsou

   a) změna dodavatele za jiného dodavatele,

   b) změna dodavatele poslední instance za jiného dodavatele.

   (2)  Před  první  změnou  dodavatele podává účastník trhu s elektřinou,   jehož  odběrné  nebo  předávací  místo  je připojeno k přenosové nebo k   distribuční  soustavě  s  napětím  mezi  fázemi  vyšším  než  1  kV,  u   provozovatele   přenosové   soustavy   nebo  příslušného  provozovatele   distribuční  soustavy  žádost o uzavření nové smlouvy o připojení, a to   nejpozději  do  desátého  pracovního  dne  před datem, od kterého se má   dodávka uskutečnit (dále jen „datum účinnosti změny dodavatele“).

   (3)  V důsledku uzavírání smlouvy o připojení podle odstavce 2 nevzniká   účastníku  trhu  s  elektřinou  povinnost  hradit  podíl na oprávněných   nákladech na připojení24).

   (4)  Postup  podle  odstavce 2 se nevztahuje na předávací místa výroben   elektřiny  připojených  do elektrizační soustavy. Dále se nevztahuje na   odběrná   místa  zákazníků,  která  byla  připojena  k  přenosové  nebo   distribuční soustavě po 1. lednu 2002.

   (5)  Před změnou dodavatele, nejpozději do desátého pracovního dne před   datem  účinnosti změny dodavatele, uzavřou účastník trhu s elektřinou a   nový dodavatel smlouvu o dodávce elektřiny.

   (6)  Nejpozději  do  10.00  hodin  desátého  pracovního  dne před datem   účinnosti  změny  dodavatele  podává  nový  dodavatel  u operátora trhu   žádost  o  uskutečnění  změny  dodavatele,  která  obsahuje následující   údaje:

   a) identifikační a registrační číslo nového dodavatele,

   b)  typ  smlouvy,  jejímž  předmětem  má  být  dodávka elektřiny, datum   účinnosti změny dodavatele a dobu trvání smlouvy,

   c)  závazek  dodavatele  o  převzetí odpovědnosti za odchylku účastníka   trhu  s  elektřinou  nebo souhlas subjektu zúčtování, který odpovídá za   odchylku za odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna,

   d) výčet a identifikace odběrných nebo předávacích míst.

   (7)  Operátor  trhu  umožní  zasílání  požadavku  na změnu dodavatele v   odběrném  nebo předávacím místě informačním systémem operátora trhu i v   případech,  kdy  v informačním systému operátora trhu není odběrné nebo   předávací  místo registrováno. Identifikačním údajem takového odběrného   nebo  předávacího  místa je registrační číslo přidělené podle § 4 odst.   2.  Pokud  registrační  číslo  nebylo  v odběrném nebo předávacím místě   přiděleno,  zajistí  provozovatel  přenosové  nebo distribuční soustavy   neprodleně jeho přidělení.

   (8)  Nejpozději  do  termínu  podle  odstavce  6 podává účastník trhu s   elektřinou   u   provozovatele   přenosové  soustavy  nebo  příslušného   provozovatele  distribuční soustavy žádost o uzavření smlouvy o přenosu   elektřiny  nebo  smlouvy  o  distribuci  elektřiny s náležitostmi podle   přílohy  č.  1 nebo 2, nebo žádost o sjednání změny stávající smlouvy o   přenosu  elektřiny  nebo  smlouvy o distribuci elektřiny o odběrná nebo   předávací  místa  podle  odstavce  6,  pokud  je  taková  smlouva  mezi   účastníky  trhu  s elektřinou již uzavřena. Žádost o uzavření smlouvy o   přenosu  elektřiny  nebo  smlouvy  o  distribuci elektřiny se nepodává,   pokud  je  taková  smlouva  mezi  účastníky trhu s elektřinou uzavřena.   Žádost podává

   a)  nový  dodavatel,  pokud  má  být dodávka elektřiny uskutečňována na   základě smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. d), nebo

   b)  jiný  účastník  trhu  s  elektřinou, pokud má být dodávka elektřiny   uskutečňována na základě jiné smlouvy.

   (9)  Operátor  trhu  informuje nejpozději do 12.00 hodin dne, ve kterém   byla  podána  žádost  podle  odstavce 6, o plánovaném uskutečnění změny   dodavatele  stávajícího dodavatele, stávající subjekt zúčtování, nového   dodavatele,  nový  subjekt  zúčtování,  případně další dotčené subjekty   zúčtování   a   provozovatele   přenosové   soustavy  nebo  příslušného   provozovatele   distribuční   soustavy,  ke  které  jsou  odběrná  nebo   předávací  místa  účastníka  trhu s elektřinou připojena. Operátor trhu   předá  provozovateli  přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli   distribuční  soustavy  údaje v rozsahu podle odstavce 6 písm. a) až d).   Operátor  trhu  současně  předá  stávajícímu  dodavateli  a stávajícímu   subjektu zúčtování údaje v rozsahu podle odstavce 6 písm. d).

   (10)  Provozovatel  přenosové  soustavy  nebo  provozovatel distribuční   soustavy  zasílá  operátorovi  trhu  za odběrná nebo předávací místa, u   nichž  má  dojít  ke  změně  dodavatele  a  která nejsou registrována v   informačním   systému   operátora   trhu,  údaje  potřebné  pro  jejich   registraci  do  12.00  hodin pátého pracovního dne po předání informací   podle odstavce 9.

   (11)  Provozovatel  přenosové  soustavy  nebo  provozovatel distribuční   soustavy  informuje  operátora  trhu  o  výsledku  posouzení  žádosti o   uzavření   smlouvy  o  přenosu  elektřiny  nebo  smlouvy  o  distribuci   elektřiny   nebo  žádosti  o  rozšíření  stávající  smlouvy  o  přenosu   elektřiny  nebo  smlouvy  o  distribuci elektřiny do 18.00 hodin pátého   pracovního dne po předání informací podle odstavce 9.

   (12)  Operátor trhu neprodleně informuje stávajícího dodavatele, nového   dodavatele  a  všechny  dotčené subjekty zúčtování o výsledku posouzení   žádosti   o  uzavření  smlouvy  o  přenosu  elektřiny  nebo  smlouvy  o   distribuci  elektřiny  nebo  žádosti  o  rozšíření  stávající smlouvy o   přenosu  elektřiny  nebo  smlouvy o distribuci elektřiny podle odstavce   11.

   (13)  Nový  dodavatel může podat žádost o zastavení změny dodavatele do   18.00  hodin  pátého pracovního dne po předání informací podle odstavce   6.

   (14)   Stávající  dodavatel  může  podat  žádost  o  pozastavení  změny   dodavatele  do  18.00  hodin pátého pracovního dne po předání informací   podle odstavce 6, a to pouze na základě požadavku zákazníka.§ 30a


   (1)  Pokud  do  18.00  hodin pátého pracovního dne po předání informací   podle  §  30  odst. 6 zašle nový subjekt zúčtování do systému operátora   trhu  nesouhlas  s  přiřazením odpovědnosti za odchylku v odběrném nebo   předávacím  místě,  informuje  operátor  trhu  stávajícího  dodavatele,   stávající  subjekt  zúčtování, další dotčené subjekty zúčtování, nového   dodavatele   a   provozovatele   přenosové  soustavy  nebo  příslušného   provozovatele   distribuční   soustavy,  ke  které  jsou  odběrná  nebo   předávací  místa  účastníka  trhu  s  elektřinou připojena, o zastavení   změny  dodavatele.  Operátor trhu rovněž vyzve stávajícího dodavatele a   stávající subjekt zúčtování k pokračování dodávek elektřiny.

   (2)  Operátor trhu informuje stávajícího dodavatele, nového dodavatele,   stávající   subjekt  zúčtování,  další  dotčené  subjekty  zúčtování  a   provozovatele   přenosové   soustavy   nebo  příslušného  provozovatele   distribuční  soustavy,  ke  které  jsou  odběrná  nebo  předávací místa   účastníka  trhu  s  elektřinou  připojena,  o podání žádosti podle § 30   odst.  13  nebo 14 do 20.00 hodin pracovního dne, ve kterém byla žádost   přijata. Pokud nový dodavatel podá žádost podle § 30 odst. 13, operátor   trhu   zastaví  změnu  dodavatele  a  vyzve  stávajícího  dodavatele  a   stávající subjekt zúčtování k pokračování dodávek elektřiny.

   (3)  Pokud  stávající  dodavatel podá žádost podle § 30 odst. 14 a nový   dodavatel   předloží   operátorovi  trhu  vyjádření  účastníka  trhu  s   elektřinou,  ze  kterého je zřejmé, že účastník trhu s elektřinou hodlá   změnit  dodavatele  a  je  si  vědom  všech  svých  práv  a  povinností   vyplývajících  z  uplatnění  práva na změnu dodavatele, včetně doložení   způsobu  zániku  smluvního  vztahu  se  stávajícím  dodavatelem,  a  to   nejpozději  do  14.00 hodin osmého pracovního dne ode dne informování o   plánovaném  uskutečnění  změny  dodavatele podle § 30 odst. 9, operátor   trhu  pokračuje  v procesu změny dodavatele. V opačném případě operátor   trhu změnu dodavatele zastaví a o této skutečnosti neprodleně informuje   stávajícího  dodavatele,  nového  dodavatele,  všechny dotčené subjekty   zúčtování   a   provozovatele   přenosové   soustavy  nebo  příslušného   provozovatele   distribuční   soustavy,  ke  které  jsou  odběrná  nebo   předávací   místa  účastníka  trhu  s  elektřinou  připojena,  a  vyzve   stávajícího  dodavatele  a  stávající  subjekt  zúčtování k pokračování   dodávek elektřiny.

   (4)  Po  předání výzvy k pokračování dodávek elektřiny podle odstavce 1   nebo  2  stávající  dodavatel  a  stávající  subjekt  zúčtování  zašlou   nejpozději  do  14.00 hodin osmého pracovního dne ode dne informování o   plánovaném  uskutečnění změny dodavatele podle § 30 odst. 9 operátorovi   trhu souhlas s pokračováním dodávek elektřiny. Operátor trhu neprodleně   informuje  stávajícího dodavatele, všechny dotčené subjekty zúčtování a   provozovatele   přenosové   soustavy   nebo  příslušného  provozovatele   distribuční  soustavy,  ke  které  jsou  odběrná  nebo  předávací místa   účastníka  trhu s elektřinou připojena, o pokračování dodávek elektřiny   stávajícím dodavatelem elektřiny.

   (5)  Operátor  trhu  oznámí  stávajícímu dodavateli, novému dodavateli,   všem  dotčeným  subjektům  zúčtování a provozovateli přenosové soustavy   nebo  příslušnému  provozovateli  distribuční  soustavy,  ke které jsou   odběrná  nebo  předávací  místa  účastníka trhu s elektřinou připojena,   registraci  změny  dodavatele do 8.00 hodin devátého pracovního dne ode   dne  informování  o  plánovaném uskutečnění změny dodavatele podle § 30   odst. 9.

   (6)  Po  oznámení  registrace  změny  dodavatele uzavírá nový dodavatel   smlouvu  o  přenosu  elektřiny nebo smlouvu o distribuci elektřiny nebo   sjednává  změnu  smlouvy  o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci   elektřiny  zahrnující  odběrná nebo předávací místa podle § 30 odst. 6.   Provozovatel  přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy   zajistí  k  datu  účinnosti změny dodavatele ukončení přenosu elektřiny   nebo  distribuce  elektřiny  do  odběrného  místa zákazníka sjednané se   stávajícím dodavatelem.

   (7)  Změna  dodavatele  se  považuje  za  uskutečněnou k první obchodní   hodině data účinnosti změny dodavatele.

   (8)  Operátor  trhu  k  datu  účinnosti  změny dodavatele zruší všechna   jednotlivá  přiřazení odběrného nebo předávacího místa těm dodavatelům,   jejichž období dodávky jsou přiřazením odběrného nebo předávacího místa   novému dodavateli dotčena.

   (9)  K  datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování provede   provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční   soustavy  odečet  způsobem  upraveným  právním předpisem, který stanoví   podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů1), v případě   odběrných  nebo předávacích míst s měřením typu C stanoví stav měřicího   zařízení  postupem  podle  odstavce  10 a zjištěné údaje následně zašle   operátorovi trhu. Operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu předá   předchozímu  dodavateli  k  doúčtování  a  vyrovnání  závazků. Údaje se   nezasílají  v  případě,  že  je předchozí dodavatel součástí vertikálně   integrovaného  podnikatele,  jehož součástí je provozovatel distribuční   soustavy,   a   toto   odběrné   místo  je  v  systému  operátora  trhu   zaregistrováno  nově.  K  datu  účinnosti  změny  dodavatele zpřístupní   operátor trhu novému dodavateli v informačním systému údaje o plánované   roční  spotřebě  elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků s   měřením typu C, kterým bude nový dodavatel dodávat elektřinu. Po nabytí   účinnosti  změny  dodavatele  předává  operátor  trhu novému dodavateli   údaje  o  skutečných  množstvích  elektřiny  v  rozsahu  podle právního   předpisu,  který  stanoví  podrobnosti  měření  elektřiny  a  předávání   technických údajů^1).

   (10)  Stanovení  stavu  měřicího  zařízení u odběrných nebo předávacích   míst s měřením typu C provádí provozovatel distribuční soustavy odečtem   k  datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování nebo odhadem   stavu měřicího zařízení k datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu   zúčtování  s  využitím  přiřazeného  přepočteného  typového  diagramu a   poslední  aktuální  předpokládané  roční  spotřeby  elektřiny  nebo  na   základě  vzájemně  odsouhlasených  odečtů provedených novým dodavatelem   nebo  účastníkem  trhu  s  elektřinou k datu účinnosti změny dodavatele   nebo subjektu zúčtování a dodaným provozovateli distribuční soustavy do   5  pracovních  dnů  od data účinnosti změny dodavatele. Takto stanovené   hodnoty  předává  provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu do   10  pracovních  dnů  od  data  účinnosti změny dodavatele nebo subjektu   zúčtování.

   (11)  Komunikace  mezi  operátorem trhu a účastníky trhu s elektřinou v   rámci  procesu  změny  dodavatele probíhá formou elektronických zpráv v   komunikačním   prostředí   definovaném  operátorem  trhu.  Zprávy  jsou   účastníkovi   trhu   s   elektřinou  zasílány  ve  formátu  definovaném   operátorem trhu.

   (12)  Pokud  podají  2  účastníci  trhu  s  elektřinou  žádost  o změnu   dodavatele  se  shodným požadovaným datem účinnosti změny dodavatele na   totéž  odběrné  nebo předávací místo, postupuje se při změně dodavatele   podle té žádosti, která byla přijata operátorem trhu jako první.

   (13)  V  případě, že dojde k doložené změně zákazníka v odběrném místě,   umožní  provozovatel  distribuční  soustavy  tomuto  novému zákazníkovi   dodávku  elektřiny  od  zvoleného dodavatele a zároveň ukončí smlouvu o   distribuci elektřiny se stávajícím dodavatelem elektřiny do příslušného   odběrného místa.

   (14)  Má-li  dojít  ke  změně  počtu  dodavatelů,  přechodu zákazníka z   jednoho  odběrného  místa  do jiného odběrného místa v jiné distribuční   soustavě, změně zákazníka v odběrném místě, kdy si nový zákazník vybere   jiného  dodavatele  než  toho, který dodával do tohoto odběrného místa,   změně dodavatele v předávacím místě výrobny, zahájení dodávky elektřiny   do  nového  odběrného místa, zahájení dodávky elektřiny po neoprávněném   odběru  nebo  po  neoprávněné  distribuci  elektřiny a v případě úpravy   platnosti  smlouvy  podle  §  7  odst.  1  písm.  a)  a  d)  stávajícím   dodavatelem,  použijí  se přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující   postup   při  změně  dodavatele  v  režimu  přenesené  odpovědnosti  za   odchylku.


§ 31
Dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance

   (1)  Rozhodne-li  Úřad o zrušení licence účastníka trhu s elektřinou na   obchod  s  elektřinou nebo výrobu elektřiny, uvědomí o této skutečnosti   bezodkladně  operátora  trhu.  Operátor trhu na základě informace Úřadu   zajistí, aby dotčenému účastníkovi trhu s elektřinou, je- -li subjektem   zúčtování,  byla od dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení licence   znemožněna  registrace  údajů  o  dvoustranných  obchodech  na  dodávku   elektřiny a znemožněna účast na jím organizovaných trzích s elektřinou.

   (2)  Pokud  je  dodavateli nebo subjektu zúčtování, který za dodavatele   převzal   odpovědnost   za  odchylku,  znemožněna  registrace  údajů  o   dvoustranných  obchodech  na  dodávku  elektřiny nebo účast na trzích s   elektřinou  organizovaných  operátorem  trhu,  informuje  operátor trhu   neodkladně  o  této  skutečnosti  provozovatele  distribučních soustav,   příslušné dodavatele a výrobce elektřiny a dodavatele poslední instance   a  zároveň  tuto  informaci  zveřejňuje  způsobem  umožňujícím  dálkový   přístup.  Operátor  trhu současně poskytne dodavateli poslední instance   seznamy  zákazníků,  jimž  má  být  podle energetického zákona zahájena   dodávka  elektřiny  dodavatelem  poslední  instance,  s uvedením jejich   identifikačních  údajů,  výčtu jejich odběrných nebo předávacích míst s   uvedením registračních čísel.

   (3)  Na  základě informace podle odstavce 2 mohou dodavatelé a výrobci,   kteří  přenesli  odpovědnost  za  odchylku  na subjekt zúčtování, jemuž   nebyly  zaregistrovány  údaje  o  dvoustranných  obchodech  na  dodávku   elektřiny  nebo  mu  byla  znemožněna  účast  na  trzích  s  elektřinou   organizovaných  operátorem  trhu,  do  24.00  hodin  dne, v kterém byla   zveřejněna   informace   podle   odstavce   2,   podat  prostřednictvím   informačního  systému operátora trhu žádost o přenesení odpovědnosti za   odchylku na jiný subjekt zúčtování.

   (4)  Na  základě  informace  podle  odstavce  2  mohou účastníci trhu s   elektřinou, kteří mají vlastní nebo přenesenou odpovědnost za odchylku,   podat  v  součinnosti  se  zákazníkem,  kterému má být zahájena dodávka   elektřiny  podle  odstavce  2,  do  24.00  hodin  dne,  ve  kterém byla   zveřejněna  informace  podle  odstavce  2, prostřednictvím informačního   systému  operátora  trhu  žádost  o  zrychlenou  změnu  dodavatele. Pro   zrychlenou  změnu  dodavatele  se  použijí  přiměřeně  ustanovení  této   vyhlášky  upravující  postup  pro  změnu  dodavatele v režimu přenesené   odpovědnosti za odchylku.

   (5)  Je-li  podána  žádost  o  přenesení odpovědnosti za odchylku podle   odstavce 3 nebo žádost o zrychlenou změnu dodavatele podle odstavce 4 a   provozovatel  distribuční soustavy žádost o zrychlenou změnu dodavatele   odsouhlasí  do 10.00 hodin druhého dne následujícího po dni,   ve  kterém  byla  zveřejněna informace podle odstavce 2, pak tato změna   nabývá  účinnosti od první obchodní hodiny dne, který následuje po dni,   v  kterém  byla  zveřejněna  informace  podle odstavce 2.

   (6)  Nedojde-li  k  přenesení  zodpovědnosti  na jiný subjekt zúčtování   podle  odstavce  3  nebo nedojde-li ke zrychlené změně dodavatele podle   odstavce  4, je od první obchodní hodiny dne, který následuje po dni, v   kterém  byla  zveřejněna informace podle odstavce 2, do odběrného místa   zákazníka zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance.

   (7)   Dodavatel  poslední  instance  zašle  dotčeným  zákazníkům  podle   odstavce   6   do  2  pracovních  dnů  po  zahájení  dodávky  elektřiny   dodavatelem poslední instance zprávu, která obsahuje:

   a)  oznámení o zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance   a jejím důvodu,

   b)  oznámení  o  výši  regulované ceny za dodávku elektřiny dodavatelem   poslední instance nebo o způsobu jejího stanovení,

   c)   oznámení  o  podmínkách  dodávek  elektřiny  dodavatelem  poslední   instance,  mezi něž patří zejména podmínky týkající se změny dodavatele   poslední  instance za jiného dodavatele a podmínky úhrad záloh a plateb   za dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance,

   d)  upozornění na skutečnost, že dodávka elektřiny dodavatelem poslední   instance může trvat nejdéle 6 měsíců.

   (8)  Postup  pro  uskutečnění  změny  dodavatele za dodavatele poslední   instance je následující:

   a)  v  případě  původně  uzavřené  smlouvy  podle  § 7 odst. 1 písm. d)   uzavírá   dodavatel  poslední  instance  s  provozovatelem  distribuční   soustavy novou smlouvu o distribuci elektřiny,

   b)  k  datu  účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance   provede  provozovatel  distribuční  soustavy  odečet  odběrných  míst s   měřením  typu  A  nebo  B,  v  případě  odběrných míst s měřením typu C   stanoví  stav  měřicího  zařízení  postupem podle písmene c) a zjištěné   údaje,  nebyl-li  předchozí dodavatel součástí vertikálně integrovaného   podnikatele,  jehož  součástí  je  provozovatel distribuční soustavy, k   jehož  soustavě  jsou  odběrná místa připojena, zašle operátorovi trhu;   operátor  trhu  tyto  údaje  bez  zbytečného  odkladu zašle předchozímu   dodavateli  k  doúčtování  a  vyrovnání a zároveň zpřístupní dodavateli   poslední  instance údaje o skutečných množstvích elektřiny odebraných v   dotčených odběrných místech v uplynulém kalendářním roce před zahájením   dodávky  poslední  instance;  po  nabytí  účinnosti změny dodavatele za   dodavatele  poslední  instance předává operátor trhu údaje o skutečných   množstvích elektřiny dodavateli poslední instance,

   c)  stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných míst s měřením typu C   provádí  provozovatel  distribuční  soustavy  odečtem  k datu účinnosti   změny  dodavatele  za  dodavatele  poslední instance nebo odhadem stavu   měřicího  zařízení  k  datu  účinnosti  změny  dodavatele za dodavatele   poslední instance na základě přiřazeného přepočteného typového diagramu   a  poslední  aktuální  předpokládané  roční  spotřeby elektřiny nebo na   základě vzájemně odsouhlasených odečtů provedených dodavatelem poslední   instance  nebo  účastníkem  trhu  s  elektřinou  k datu účinnosti změny   dodavatele  za  dodavatele  poslední  instance  a dodaným provozovateli   distribuční  soustavy  do  5  pracovních  dnů  od data zahájení dodávek   dodavatelem   poslední   instance;   takto  stanovené  hodnoty  předává   operátorovi   trhu  do  15  pracovních  dnů  od  data  účinnosti  změny   dodavatele za dodavatele poslední instance.

 

   § 31a
První dodávka elektřiny do nově vzniklého odběrného místa

   (1)  Nejpozději  v  termínu  podle  §  5  odst.  2 podá účastník trhu s   elektřinou,  který  má  uzavřenou  smlouvu  o  připojení a který splnil její smluvní podmínky, u příslušného   provozovatele  přenosové  nebo distribuční soustavy žádost o poskytnutí   přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny, a to

   a)  dodavatel,  pokud  bude  dodávka  elektřiny  realizována na základě   smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. d),

   b)  jiný  účastník  trhu  s  elektřinou,  pokud  se  dodávka  elektřiny   uskuteční  na  základě  jiné  smlouvy;  současně  tento účastník trhu s   elektřinou  sdělí  provozovateli  přenosové  nebo distribuční soustavy,   který dodavatel bude dodávat do nově vzniklého odběrného místa.

   (2) Nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením dodávky elektřiny uzavře   dodavatel s účastníkem trhu s elektřinou smlouvu o dodávce elektřiny.

   (3) V případě, že do nového odběrného místa bude dodávat dodavatel, který není součástí vertikálně integrovaného podnikatele, jehož součástí je provozovatel distribuční soustavy, do které je nové odběrné místo připojeno, podává dodavatel nejpozději do 10.00 hodin pátého pracovního dne před zahájením přenosu nebo distribuce elektřiny u operátora trhu žádost o zahájení dodávky do daného odběrného místa (dále jen „žádost o zahájení dodávky“), která obsahuje následující údaje:

a) identifikační a registrační číslo dodavatele,

b) typ smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,

c) datum, od kterého se má dodávka uskutečnit (dále jen „datum účinnosti zahájení dodávky“),

d) doba trvání právního vztahu založeného smlouvou,

e) identifikace subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna,

f) výčet a identifikace odběrných nebo předávacích míst. Je-li žádost o zahájení dodávky do nového odběrného a předávacího místa podána u operátora trhu později
než v 10.00 hodin, platí, že žádost o zahájení dodávky do nového odběrného a předávacího místa byla podána následující pracovní den.

   (4) Operátor trhu umožní zasílání požadavku na zahájení dodávky do daného odběrného místa informačním systémem operátora trhu i v případech, kdy
v informačním systému operátora trhu není odběrné místo registrováno. Identifikačním údajem takového odběrného místa je registrační číslo přidělené podle § 4 odst. 2. Pokud registrační číslo nebylo v odběrném nebo předávacím místě přiděleno, zajistí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neprodleně jeho přidělení.

   (5) Nejpozději do 12.00 hodin dne, ve kterém byla podána žádost o zahájení dodávky, předá operátor trhu žádost o zahájení dodávky dodavateli, subjektu zúčtování, který přebírá za odběrné a předávací místo odpovědnost za odchylku, a provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné nebo předávací místo účastníka trhu s elektřinou připojeno. Operátor trhu současně předá údaje v rozsahu podle odstavce 3.

   (6) Provozovatel přenosové nebo příslušné distribuční soustavy uzavře s účastníkem trhu smlouvu o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny nejpozději 3 pracovní dny před datem účinnosti zahájení dodávky.

   (7) Nejpozději v termínu podle odstavce 6 provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přijme nebo odmítne žádost o zahájení dodávky a informuje o této skutečnosti operátora trhu a operátor trhu pak subjekt zúčtování a dodavatele, který zahájení dodávky požadoval. Odmítnout žádost o zahájení dodávky může provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy pouze v případě, že předávané údaje podle odstavce 5 nejsou úplné.

   (8) Pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které bude odběrné místo účastníka trhu s elektřinou připojeno, přijal žádost o zahájení dodávky, a pokud k termínu podle odstavce 6 je v informačním systému operátora trhu registrován souhlas
subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku, zaregistruje operátor trhu zahájení dodávky v termínu podle odstavce 7, a to přiřazením odběrného místa účastníka trhu s elektřinou k dodavateli s datem účinnosti zahájení dodávky podle odstavce 10. Registraci zahájení dodávky s datem účinnosti zahájení dodávky podle odstavce 10 nahlásí operátor trhu bezodkladně příslušnému dodavateli a rovněž subjektu zúčtování, který převzal za dané odběrné místo odpovědnost za odchylku.

   (9)  Před  přijetím  žádosti o zahájení dodávky podle odstavce 7 zasílá   provozovatel  přenosové  nebo  distribuční soustavy operátorovi trhu za   toto  odběrné  místo,  které  není  registrováno  v informačním systému   operátora trhu, údaje potřebné pro jeho registraci.

   (10)  Registrace  zahájení  dodávky  nabývá  účinnosti k první obchodní   hodině dne účinnosti zahájení dodávky.

   (11)  Operátor  trhu  umožní  zasílání  žádosti o zahájení dodávky i po   termínu  uvedeném  v  odstavci  3  a  přijetí nebo odmítnutí žádosti na   zahájení  dodávky  po termínu uvedeném v odstavci 7, nejpozději však do   10.00  hodin  posledního  dne před datem účinnosti zahájení   dodávky,  pokud  se na zahájení dodávky dohodnou všichni zainteresovaní   účastníci trhu.

   (12)  Zasílání  žádosti  o  zahájení  dodávky  podle odstavce 3 a údajů   potřebných  pro registraci odběrných míst probíhá formou elektronických   zpráv v komunikačním prostředí definovaném operátorem trhu. Zprávy jsou   příslušnému   účastníkovi   trhu   s  elektřinou  zasílány  ve  formátu   definovaném operátorem trhu.

 

§ 32
Vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb

   (1) Provozovatel distribuční soustavy zasílá prostřednictvím operátora trhu po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin pátého pracovního dne následujícího
měsíce účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky, kteří využili práva na změnu dodavatele a jejichž odběrná místa jsou vybavena měřením typu A nebo měřením typu B, s výjimkou odběrných míst vybavených měřením typu B připojených na hladinu nízkého napětí, údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb podle právního předpisu, který upravuje rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování
dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb27). Od 1. dubna 2007 zasílá provozovatel distribuční soustavy takové údaje i za zákazníky, kteří využili práva na změnu dodavatele a jejichž odběrné místo je vybaveno měřením typu B a připojeno na hladinu nízkého napětí, a to do 18.00 hodin desátého pracovního dne následujícího měsíce.

   (2) Provozovatel distribuční soustavy zasílá prostřednictvím operátora trhu do 10 pracovních dnů po provedení odečtu spotřeby elektřiny v odběrných místech zákazníků s měřením typu C, kteří využili práva na změnu dodavatele, účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb podle právního předpisu, který upravuje rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb27).

   (3)  Údaje  uvedené  v  odstavcích 3 a 4 používá rovněž účastník trhu s   elektřinou   pro   stanovení  množství  silové  elektřiny  dodané  jeho   zákazníkům.

   (4)  Pokud  provozovatel  lokální  distribuční  soustavy  převezme ceny   provozovatele   regionální  distribuční  soustavy,  ke  které  je  jeho   zařízení připojeno, účtuje následující ceny:

   a)  cenu  provozovatele regionální distribuční soustavy za rezervovanou   kapacitu  pro  odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi nad 1   kV,  nebo  cenu  za  příkon  podle  jmenovité proudové hodnoty hlavního   jističe  před  elektroměrem  pro odběr z distribuční soustavy s napětím   mezi fázemi do 1 kV včetně,

   b)  cenu  příslušného  provozovatele regionální distribuční soustavy za   použití sítí provozovatelů distribučních soustav,

   c) jednosložkovou cenu příslušného provozovatele regionální distribuční   soustavy  za  použití  sítí  provozovatelů  regionálních  distribučních   soustav nad 1 kV na hladině vysokého napětí,

   d) cenu za systémové služby,

   e) cenu na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny,

   f) cenu za činnost operátora trhu podle § 28 odst. 1 písm. a) bodu 3.

   (5)  Provozovatel  distribuční soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím   dálkový   přístup   informace   o  plánovaném  omezení  nebo  přerušení   distribuce  elektřiny,  a to po dobu 15 dnů před plánovaným omezením či   přerušením distribuce elektřiny. Zveřejněné informace zahrnují zejména

   a)  adresně  vymezenou  lokalitu, která má být plánovaným omezením nebo   přerušením distribuce elektřiny dotčena,

   b)  den  a  čas  zahájení a ukončení plánovaného omezení nebo přerušení   distribuce elektřiny v dotčených odběrných nebo předávacích místech.

   (6)  Provozovatel  distribuční  soustavy zasílá elektronickou formou na   základě  žádosti  účastníkovi  trhu informace o plánovaném omezení nebo   přerušení  distribuce  elektřiny  na  napěťové  úrovni velmi vysokého a   vysokého napětí. Informace zahrnují zejména

   a)  registrační  čísla  odběrných nebo předávacích míst, která mají být   plánovaným omezením nebo přerušením distribuce elektřiny dotčena,

   b)  den  a  čas  zahájení a ukončení plánovaného omezení nebo přerušení   distribuce elektřiny v dotčených odběrných nebo předávacích místech.

   (7)  Účastník  trhu  s elektřinou může v kalendářním roce provozovateli   distribuční   soustavy   zaslat  maximálně  10  samoodečtů  s  výjimkou   samoodečtu  provedeného  k  poslednímu  dni kalendářního roku. Zašle-li   účastník   trhu   s   elektřinou   provozovateli  distribuční  soustavy   samoodečty   k   libovolnému   dni  v  roce,  avšak  nejpozději  do  30   kalendářních dnů po jejich provedení, provozovatel distribuční soustavy   zaslané  samoodečty  přijme  nebo  sdělí  účastníkovi trhu s elektřinou   důvody jejich odmítnutí, a to do 15 kalendářních dnů po jejich zaslání.   Samoodečty,  které  provozovatel distribuční soustavy přijme, zahrne do   údajů potřebných k vyúčtování plateb podle odstavce 2.

   (8)  Zašle-li  účastník  trhu  s  elektřinou před obdržením vyúčtování   dodávky   elektřiny   zahrnující   poslední   den   kalendářního   roku   provozovateli  distribuční  soustavy  samoodečty provedené k poslednímu   dni kalendářního roku, nejpozději však do 30 kalendářních dnů po jejich   provedení,  provozovatel distribuční soustavy zaslané samoodečty přijme   nebo  sdělí účastníkovi trhu s elektřinou důvody jejich odmítnutí, a to   do   15   kalendářních   dnů   po  jejich  zaslání.  Samoodečty,  které   provozovatel  distribuční  soustavy  přijme,  se  použijí při fakturaci   distribuce  elektřiny  s výjimkou případu, kdy provozovatel distribuční   soustavy  provede do jednoho měsíce po ukončení kalendářního roku řádný   nebo mimořádný odečet.

   (9)  V  případě,  že  jsou  zákazníkovi  kategorie D účtovány zálohové   platby za distribuci a dodávku elektřiny, jejich celková výše nesmí být   větší  než  100 % platby odpovídající spotřebě za předchozí srovnatelné   zúčtovací  období za předpokladu zachování hodnoty rezervované kapacity   nebo   jmenovité   proudové   hodnoty  hlavního  jistícího  prvku  před   elektroměrem,  pokud  se  strany  nedohodnou  jinak. Toto ustanovení se   nevztahuje  na  zákazníky  odebírající  elektřinu  v  režimu dodavatele   poslední instance.

   (10)  V  případě  odečtu  spotřeby  elektřiny podle § 18 odst. 15 zašle   provozovatel   distribuční   soustavy   údaje   o   spotřebě  elektřiny   operátorovi trhu, který tyto údaje neprodleně předá dodavateli.

   (11)  Zákazníkovi,  který odebírá elektřinu z přenosové soustavy nebo z   distribuční  soustavy  s  napětím mezi fázemi vyšším než 1 kV a který v   průběhu kalendářního měsíce změní dodavatele, nebo kterému je v průběhu   kalendářního  měsíce  zahájena  dodávka  elektřiny dodavatelem poslední   instance,  účtuje  původní  dodavatel  cenu  za rezervovanou kapacitu v   poměru  počtu  dní  od  začátku  kalendářního  měsíce do okamžiku změny   dodavatele   nebo   zahájení  dodávky  elektřiny  dodavatelem  poslední   instance k celkovému počtu dní kalendářního měsíce.

   (12)  Provozovatel distribuční soustavy účtuje výrobci elektřiny, jehož   výrobna  je  připojena k síti nízkého napětí, ceny za systémové služby,   ceny za činnosti operátora trhu a ceny na krytí vícenákladů spojených s   podporou výroby elektřiny alespoň jednou za rok.

 

  § 33
Předávání údajů o uskutečněné výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů a   účtování podpory elektřiny

   (1)  Výrobce  elektřiny z obnovitelných zdrojů předává podle zvláštního   právního  předpisu^25) příslušnému provozovateli regionální distribuční   soustavy  nebo  provozovateli  přenosové  soustavy zvlášť za jednotlivé   výrobny  elektřiny naměřené nebo vypočtené údaje o uskutečněné výrobě v   daném   kalendářním   měsíci,   a   to  nejpozději  do  patnáctého  dne   následujícího  kalendářního  měsíce.  Vzor  měsíčního  výkazu  o výrobě   elektřiny  z  obnovitelných  zdrojů  je  uveden  v  příloze č. 6 k této   vyhlášce.  Tento  výkaz  se  nevztahuje na společné spalování biomasy a   neobnovitelného zdroje podle zvláštního právního předpisu^26).

   (2)  Cenu  na  krytí  vícenákladů spojených s podporou elektřiny účtuje   provozovatel  přenosové nebo distribuční soustavy za veškerou elektřinu   skutečně  dodanou  zákazníkům,  jejichž  zařízení  je  připojeno k této   soustavě,  včetně spotřeby zákazníků v ostrovním provozu na území České   republiky  prokazatelně  odděleném  od  elektrizační soustavy a lokální   spotřeby  výrobců,  jejichž  zařízení je připojeno k této soustavě, a v   případě  provozovatele  distribuční  soustavy  také za ostatní spotřebu   provozovatelů    distribučních    soustav.    Provozovatel   regionální   distribuční soustavy účtuje tuto cenu provozovateli lokální distribuční   soustavy za elektřinu dodanou zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno   k  této  lokální distribuční soustavě, včetně lokální spotřeby výrobců,   jejichž zařízení je připojeno k této distribuční soustavě, a za ostatní   spotřebu   provozovatele  lokální  distribuční  soustavy.  Provozovatel   lokální  distribuční  soustavy  sděluje množství elektřiny, za které je   cena  účtována, provozovateli regionální distribuční soustavy; konečnou   hodnotu   zašle   provozovateli   regionální  distribuční  soustavy  do   dvacátého  osmého  dne  kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za   který se vyúčtování ceny podle tohoto odstavce provádí.

   (3) Cena na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny se nehradí   za   elektřinu   spotřebovanou   při   provozu  přečerpávacích  vodních   elektráren  v  režimu čerpání a za elektřinu spotřebovanou zákazníky ve   vymezeném  ostrovním  provozu  v  zahraničí  napojeném  na elektrizační   soustavu.

 

§ 34
Postup  při  ukončení  přenesení  odpovědnosti  za odchylku a přerušení   dodávek   elektřiny  z  důvodu  neoprávněného  odběru  nebo  distribuce   elektřiny

   (1) Končí-li v daném odběrném nebo předávacím místě dodávka elektřiny s   přenesením  odpovědnosti  za  odchylku  a nenavazuje-li na tuto dodávku   elektřiny další dodávka elektřiny s přenesením odpovědnosti za odchylku   nebo  končí-li přenesení odpovědnosti za odchylku na subjekt zúčtování,   operátor  trhu  informuje  o této skutečnosti příslušného provozovatele   přenosové  nebo  distribuční  soustavy  a  účastníky trhu s elektřinou,   kteří  mají  u  operátora  trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní   odpovědnost  za  odchylku  u tohoto odběrného nebo předávacího místa, a   účastníky  trhu  s  elektřinou dodávající elektřinu do tohoto odběrného   místa  nebo odebírající elektřinu z daného předávacího místa na základě   smlouvy  podle  §  7  odst.  1  písm.  a)  bodu  4,  a to nejpozději 30   kalendářních dnů před dnem ukončení.

   (2)   Účastník   trhu   s   elektřinou,   který  má  u  operátora  trhu   zaregistrovanou  přenesenou  odpovědnost  za  odchylku  v odběrném nebo   předávacím  místě  podle  odstavce  1,  informuje  odběratele  v  tomto   odběrném   nebo  předávacím  místě  o  ukončení  dodávky  s  přenesením   odpovědnosti  za  odchylku  nebo  o  ukončení přenesení odpovědnosti za   odchylku na subjekt zúčtování, a to nejpozději 25 kalendářních dnů před   dnem ukončení.

   (3)   V   případě  neoprávněného  odběru  elektřiny  předává  dodavatel   provozovateli  přenosové  nebo  distribuční  soustavy,  ke  které  jsou   připojena  odběrná  místa  a  u kterých je požadováno přerušení dodávek   elektřiny,  žádost  o  přerušení  dodávek  elektřiny, a to nejpozději 5   pracovních  dní před dnem přerušení dodávek elektřiny. Součástí žádosti   je  seznam  odběrných  míst,  u  kterých  má  dojít k přerušení dodávek   elektřiny.  Provozovatel  přenosové  nebo  distribuční soustavy provede   přerušení  dodávek  elektřiny  v termínu uvedeném v žádosti o přerušení   dodávek  elektřiny. Není-li v případě odběrných míst zákazníků z důvodů   hodných  zvláštního zřetele možné provést přerušení dodávek elektřiny v   požadovaném termínu, informuje provozovatel distribuční soustavy o této   skutečnosti  dodavatele,  který  žádal o přerušení dodávek elektřiny, a   provede  přerušení  dodávek elektřiny nejpozději do 3 pracovních dnů od   termínu uvedeného v žádosti.

   (4)  Po  předání  žádosti  podle  odstavce 3 nebo v případě neoprávněné   distribuce   elektřiny   informuje  provozovatel  distribuční  soustavy   prostřednictvím  operátora trhu účastníky trhu s elektřinou, kteří mají   u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za   odchylku  u  odběrných míst, u kterých z nich dojde k přerušení dodávek   elektřiny,  a  to nejpozději 4 pracovní dny před dnem přerušení dodávek   elektřiny.

   (5)  V  případě  přerušení  dodávek  elektřiny na základě žádosti podle   odstavce   3   nebo   z  důvodu  neoprávněného  odběru  elektřiny  nebo   neoprávněné  distribuce elektřiny informuje provozovatel přenosové nebo   distribuční  soustavy, ke které je dané odběrné místo připojeno, o této   skutečnosti  nejpozději  následující  pracovní den po přerušení dodávek   elektřiny  prostřednictvím  operátora trhu účastníky trhu s elektřinou,   kteří  mají  u  operátora  trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní   odpovědnost  za  odchylku  v  tomto odběrném místě, a v případě, že při   přerušení  dodávek  elektřiny  dochází k demontáži měřicího zařízení, a   zasílá  operátorovi  trhu  odečet  spotřeby  ke  dni  přerušení dodávek   elektřiny  za  dané  odběrné  místo. Odečet je v případě odběrných míst   vybavených měřením typu A nebo B zasílán v termínech uvedených v § 18 a   v  případě  odběrných  míst  vybavených  měřením  typu  C  v  termínech   uvedených v § 32 odst. 4.

   (6)   O   obnovení   dodávek   elektřiny  z  důvodu  odstranění  příčin   neoprávněného  odběru  žádá  účastník  trhu  s elektřinou provozovatele   distribuční  soustavy,  ke  které  je  dané  odběrné  místo  připojeno,   popřípadě dodavatele, na jehož žádost byla dodávka elektřiny přerušena.

   (7)   O   obnovení   dodávek   elektřiny  z  důvodu  odstranění  příčin   neoprávněného  odběru  elektřiny  nebo neoprávněné distribuce informuje   provozovatel  přenosové  nebo  distribuční  soustavy,  ke které je dané   odběrné  místo připojeno, prostřednictvím operátora trhu účastníky trhu   s  elektřinou,  kteří  mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou   nebo  vlastní odpovědnost za odchylku u odběrných míst, u kterých došlo   k  obnovení  dodávek  elektřiny, nejpozději následující pracovní den po   obnovení dodávek elektřiny.

   (8)  Je-li  smlouva  o  dodávce  elektřiny  nebo  smlouva  o distribuci   elektřiny  uzavřena  pro  více  odběrných  nebo  předávacích  míst, lze   provést   přerušení  dodávek  elektřiny  u  jakéhokoli  odběrného  nebo   předávacího  místa  pouze  tehdy, nelze-li určit, u kterého z odběrných   nebo  předávacích  míst  dochází  nebo docházelo k neoprávněnému odběru   nebo neoprávněné distribuci.

 

   § 35
Přechodná a zrušovací ustanovení

   (1)  Provozovatel lokální distribuční soustavy provede ke dni 28. února   2006  mimořádný  odečet  spotřeby  elektřiny ve všech odběrných místech   konečných  zákazníků  s měřením typu C, jejichž zařízení je připojeno k   jeho  lokální distribuční soustavě, a zašle tyto údaje operátorovi trhu   nejpozději do 5. března 2006 do 18.00 hodin.

   (2)  Obchody  uskutečněné  na základě smluv účastníků trhu s elektřinou   uzavřených   před  1.  lednem  2002,  kteří  neuplatnili  právo  změnit   dodavatele,  se  považují  za  obchody  uskutečněné  v režimu přenesené   odpovědnosti za odchylku.

 

§ 36

   Zrušují se:

   1.   Vyhláška   č.   373/2001  Sb.,  kterou  se  stanoví  pravidla  pro   organizování  trhu  s  elektřinou  a  zásady  tvorby  cen  za  činnosti   operátora trhu.

   2.  Vyhláška  č.  12/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb.,   kterou  se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady   tvorby cen za činnosti operátora trhu.

   3.  Vyhláška  č. 459/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb.,   kterou  se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady   tvorby  cen  za činnosti operátora trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky   č. 12/2003 Sb.

   4.  Vyhláška  č.  614/2004  Sb.,  kterou se mění vyhláška Energetického   regulačního  úřadu  č.  373/2001  Sb.,  kterou  se stanoví pravidla pro   organizování  trhu  s  elektřinou  a  zásady  tvorby  cen  za  činnosti   operátora trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.

   5.  Vyhláška  č.  19/2002  Sb.,  kterou  se  stanoví  způsob organizace   krátkodobého trhu s elektřinou.

   6.  Vyhláška  č.  431/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 19/2002 Sb.,   kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou.

 

§ 37
Účinnost

   Tato  vyhláška  nabývá  účinnosti  dnem  1. ledna 2006, s výjimkou § 18   odst. 8 písm. c) a § 20, které nabývají účinnosti dnem 1. března 2006.

 

Předseda:

   Ing. Fiřt v. r.

Změna dodavatele v režimu
přenesené odpovědnosti za odchylku
§ 30
(1) Před podáním žádosti o první změnu dodavatele
podává účastník trhu s elektřinou, jehož odběrné
nebo předávací místo je připojeno k přenosové nebo
k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi vyšším
než 1 kV, u provozovatele přenosové soustavy nebo
příslušného provozovatele distribuční soustavy žádost
o uzavření nové smlouvy o připojení, a to nejpozději
v termínech podle odstavce 5.
(2) V důsledku uzavírání smlouvy o připojení podle
odstavce 1 nevzniká účastníku trhu s elektřinou povinnost
hradit podíl na oprávněných nákladech na připojení
podle právního předpisu, který stanoví podmínky
připojení k elektrizační soustavě24).
(3) Postup podle odstavce 1 se nevztahuje na
předávací místa výroben elektřiny připojených do elektrizační
soustavy. Dále se nevztahuje na odběrná místa
zákazníků, která byla připojena k přenosové nebo distribuční
soustavě po 1. lednu 2002.
(4) Před podáním žádosti nového dodavatele
o změnu dodavatele uzavřou účastník trhu s elektřinou
a nový dodavatel smlouvu o dodávce elektřiny nebo
smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.
(5) Nejdříve 4měsíce před a nejpozději do 10.00 hodin
desátého pracovního dne před datem, od kterého se
má dodávka uskutečnit (dále jen „datum účinnosti
změny dodavatele“), podává nový dodavatel u operátora
trhu žádost o uskutečnění změny dodavatele, která
obsahuje následující údaje:
a) identifikační a registrační číslo nového dodavatele,
b) typ smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka
elektřiny,
c) datum účinnosti změny dodavatele,
d) doba trvání právního vztahu založeného smlouvou,
e) firmu, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání
a identifikační číslo subjektu zúčtování,
který odpovídá za odchylku za odběrná místa,
pro která bude dodávka uskutečněna,
f) výčet a identifikace odběrných nebo předávacích
míst.
Je-li žádost o uskutečnění změny dodavatele podána
u operátora trhu později než v 10.00 hodin, platí, že
žádost o uskutečnění změny dodavatele byla podána
následující pracovní den.
(6) Operátor trhu umožní zasílání požadavku na
změnu dodavatele v odběrném nebo předávacím místě
informačním systémem operátora trhu i v případech,
kdy v informačním systému operátora trhu není odběrné
nebo předávací místo registrováno. Identifikačním
údajem takového odběrného nebo předávacího
místa je registrační číslo přidělené podle § 4 odst. 2.
Pokud registrační číslo nebylo v odběrném nebo předávacím
místě přiděleno, zajistí provozovatel přenosové
nebo distribuční soustavy neprodleně jeho přidělení.
(7) Nejpozději do termínu podle odstavce 5 podává
účastník trhu s elektřinou u provozovatele přenosové
soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční
soustavy žádost o uzavření smlouvy o přenosu
elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny s náležitostmi
podle přílohy č. 1 nebo 2, nebo žádost o sjednání
změny stávající smlouvy o přenosu elektřiny nebo
smlouvy o distribuci elektřiny pro odběrná nebo předávací
místa podle odstavce 5, pokud je taková smlouva
mezi účastníky trhu s elektřinou již uzavřena. Žádost
o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy
o distribuci elektřiny se nepodává, pokud je taková
smlouva mezi účastníky trhu s elektřinou uzavřena.
Žádost podává
a) nový dodavatel, pokud má být dodávka elektřiny
uskutečňována na základě smlouvy podle § 7
odst. 1 písm. d), nebo
b) jiný účastník trhu s elektřinou, pokud má být dodávka
elektřiny uskutečňována na základě jiné
smlouvy.
(8) Operátor trhu informuje nejpozdějido12.00 hodin
dne, ve kterém byla podána žádost podle odstavce
5, o obdržení žádosti o uskutečnění změny dodavatele
a plánovaném uskutečnění změny dodavatele
stávajícího dodavatele, stávající subjekt zúčtování, nového
dodavatele, nový subjekt zúčtování, případně
další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové
soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční
soustavy, ke které jsou odběrná nebo předávací
místa účastníka trhu s elektřinou připojena. Operátor
trhu současně předá novému dodavateli, novému subjektu
zúčtování, provozovateli přenosové soustavy
nebo příslušnému provozovateli distribuční soustavy
údaje v rozsahu podle odstavce 5 písm. a) až f). Operátor
trhu dále předá stávajícímu dodavateli a stávajícímu
subjektu zúčtování údaje v rozsahu podle odstavce
5 písm. c) a f).
Částka 130 Sbírka zákonů č. 371 / 2011 Strana 4715
(9) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel
distribuční soustavy zasílá operátorovi trhu za
odběrná nebo předávací místa, u nichž má dojít ke
změně dodavatele a která nejsou registrována v informačním
systému operátora trhu, údaje potřebné pro
jejich registraci do 12.00 hodin pátého pracovního
dne po lhůtě uvedené v odstavci 8.
(10) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel
distribuční soustavy informuje operátora
trhu o výsledku posouzení žádosti o uzavření smlouvy
o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny
nebo žádosti o sjednání změny stávající smlouvy
o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny
do 18.00 hodin pátého pracovního dne po lhůtě
uvedené v odstavci 8, pokud se jedná o změnu dodavatele,
kdy nový dodavatel uzavřel smlouvu o sdružených
službách dodávky elektřiny. Provozovatel přenosové
soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy odmítne
žádost podle věty první a uvede konkrétní důvody
tohoto odmítnutí ve zprávě zaslané operátorovi
trhu. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel
distribuční soustavy odmítne žádost podle věty
první pouze tehdy, pokud
a) z žádosti není možné jednoznačně identifikovat
účastníka trhu, a to přiřazením identifikačního číselného
kódu odběrného místa (dále jen „EAN
odběrného místa“) se jménem, příjmením a datem
narození účastníka trhu nebo obchodní firmou,
popřípadě názvem účastníka trhu a identifikačním
číslem osoby, pokud bylo přiděleno,
b) odběrné místo, ve kterém má dojít ke změně dodavatele,
není zahrnuto do žádosti o uzavření nebo
o sjednání změny rámcové smlouvy o distribuci
elektřiny,
c) v žádosti není uvedena fakturační adresa účastníka
trhu, v jehož odběrném místě má dojít ke změně
dodavatele.
(11) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel
distribuční soustavy informuje o konkrétních
důvodech odmítnutí žádosti podle odstavce 10 nového
dodavatele prostřednictvím informačního systému operátora
trhu nejpozději do 18.00 hodin čtvrtého pracovního
dne po předání informací podle odstavce 8. Provozovatel
přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční
soustavy přijme žádost podle odstavce 10, pokud
nový dodavatel nedostatky žádosti, které jsou
důvodem pro její odmítnutí, odstraní do 14:00 hodin
pátého pracovního dne po předání informací podle odstavce
8.
(12) Pokud žádost nového dodavatele o uzavření
nebo o sjednání změny rámcové smlouvy o distribuci
elektřiny obsahuje další údaje odlišné od údajů uvedených
v odstavci 10 písm. a) až c), které jsou v rozporu
s údaji provozovatele distribuční soustavy podle § 5
odst. 5, použije se údaj o fakturační adrese účastníka
trhu uvedený novým dodavatelem a údaj o zařazení
účastníka trhu do regulačních stupňů, proudové hodnotě
hlavního jističe před elektroměrem a distribuční
sazbě uvedený provozovatelem distribuční soustavy;
pokud zákazník splňuje podmínky stanovené pro přiznání
distribuční sazby uvedené v žádosti nového dodavatele,
použije se údaj o distribuční sazbě uvedený
novým dodavatelem.
(13) Operátor trhu neprodleně informuje stávajícího
dodavatele, nového dodavatele a všechny dotčené
subjekty zúčtování o výsledku posouzení žádosti o uzavření
smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci
elektřiny nebo žádosti o rozšíření stávající
smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci
elektřiny podle odstavce 10 a v případě odmítnutí žádosti
o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo
smlouvy o distribuci elektřiny nebo žádosti o rozšíření
stávající smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy
o distribuci elektřiny podle odstavce 10 rovněž informuje
stávajícího dodavatele a stávající subjekt zúčtování
o pokračování dodávek elektřiny.
(14) Nový dodavatel může podat žádost o ukončení
procesu změny dodavatele do 18.00 hodin pátého
pracovního dne po předání informací podle odstavce 8.
(15) Stávající dodavatel může podat žádost o pozastavení
procesu změny dodavatele do 18.00 hodin pátého
pracovního dne po předání informací podle odstavce
8, pokud k datu účinnosti změny dodavatele nedošlo
k ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem,
jejímž předmětem je dodávka elektřiny, nebo pokud
účastník trhu písemně projeví vůli proces změny dodavatele
zastavit.„(3) V případě, že do nového odběrného místa
bude dodávat dodavatel, který není součástí vertikálně
integrovaného podnikatele, jehož součástí je provozovatel
distribuční soustavy, do které je nové odběrné
místo připojeno, podává dodavatel nejpozději do
10.00 hodin pátého pracovního dne před zahájením
přenosu nebo distribuce elektřiny u operátora trhu žádost
o zahájení dodávky do daného odběrného místa
Strana 4718 Sbírka zákonů č. 371 / 2011 Částka 130
(dále jen „žádost o zahájení dodávky“), která obsahuje
následující údaje:
a) identifikační a registrační číslo dodavatele,
b) typ smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka
elektřiny,
c) datum, od kterého se má dodávka uskutečnit (dále
jen „datum účinnosti zahájení dodávky“),
d) doba trvání právního vztahu založeného smlouvou,
e) identifikace subjektu zúčtování, který odpovídá za
odchylku za odběrná místa, pro která bude dodávka
uskutečněna,
f) výčet a identifikace odběrných nebo předávacích
míst.
Je-li žádost o zahájení dodávky do nového odběrného
a předávacího místa podána u operátora trhu později
než v 10.00 hodin, platí, že žádost o zahájení dodávky
do nového odběrného a předávacího místa byla podána
následující pracovní den.
(4) Operátor trhu umožní zasílání požadavku na
zahájení dodávky do daného odběrného místa informačním
systémem operátora trhu i v případech, kdy
v informačním systému operátora trhu není odběrné
místo registrováno. Identifikačním údajem takového
odběrného místa je registrační číslo přidělené podle
§ 4 odst. 2. Pokud registrační číslo nebylo v odběrném
nebo předávacím místě přiděleno, zajistí provozovatel
přenosové nebo distribuční soustavy neprodleně jeho
přidělení.
(5) Nejpozději do 12.00 hodin dne, ve kterém byla
podána žádost o zahájení dodávky, předá operátor trhu
žádost o zahájení dodávky dodavateli, subjektu zúčtování,
který přebírá za odběrné a předávací místo odpovědnost
za odchylku, a provozovateli přenosové
nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné nebo
předávací místo účastníka trhu s elektřinou připojeno.
Operátor trhu současně předá údaje v rozsahu podle
odstavce 3.
(6) Provozovatel přenosové nebo příslušné distribuční
soustavy uzavře s účastníkem trhu smlouvu
o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny nejpozději
3 pracovní dny před datem účinnosti zahájení dodávky.
(7) Nejpozději v termínu podle odstavce 6 provozovatel
přenosové nebo distribuční soustavy přijme
nebo odmítne žádost o zahájení dodávky a informuje
o této skutečnosti operátora trhu a operátor trhu pak
subjekt zúčtování a dodavatele, který zahájení dodávky
požadoval. Odmítnout žádost o zahájení dodávky
může provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy
pouze v případě, že předávané údaje podle odstavce
5 nejsou úplné.
(8) Pokud provozovatel přenosové nebo distribuční
soustavy, ke které bude odběrné místo účastníka
trhu s elektřinou připojeno, přijal žádost o zahájení dodávky,
a pokud k termínu podle odstavce 6 je v informačním
systému operátora trhu registrován souhlas
subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku,
zaregistruje operátor trhu zahájení dodávky
v termínu podle odstavce 7, a to přiřazením odběrného
místa účastníka trhu s elektřinou k dodavateli s datem
účinnosti zahájení dodávky podle odstavce 10. Registraci
zahájení dodávky s datem účinnosti zahájení dodávky
podle odstavce 10 nahlásí operátor trhu bezodkladně
příslušnému dodavateli a rovněž subjektu zúčtování,
který převzal za dané odběrné místo odpovědnost
za odchylku.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Náležitosti žádosti o poskytnutí přenosu elektřiny

Příloha: 541_2005_pr1.pdf

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Náležitosti žádosti o poskytnutí přenosu elektřiny ve zkušebním provozu

Část A - údaje o žadateli


1. Obchodní firma - pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, uvede své příjmení a jméno, případně jména, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název/Právní forma právnické osoby
2. Účel odběru

3. Předmět podnikání
4. Sídlo - vyplňuje pouze právnická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné
5. Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno, případně jména, a datum narození všech členů tohoto orgánu
6. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, případně jména, datum narození
7. Adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště nebo místa podnikání - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné
8. Spojení - telefon, fax nebo e-mail
9. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, případně jména, titul, adresa
10. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno
11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno


Část B - technické údaje

Požadovaný termín a doba poskytnutí přenosu elektřiny ve zkušebním provozu

Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Náležitosti žádosti o poskytnutí distribuce elektřiny

Příloha: 541_2005_pr2.pdf

Příloha č. 2a k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Náležitosti žádosti o poskytnutí distribuce elektřiny ve zkušebním provozu

Část A - údaje o žadateli


1. Obchodní firma - pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, uvede své příjmení a jméno, případně jména, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název/Právní forma právnické osoby
2. Účel odběru

3. Předmět podnikání
4. Sídlo - vyplňuje pouze právnická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné
5. Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno, případně jména, a datum narození všech členů tohoto orgánu
6. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, případně jména, datum narození
7. Adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště nebo místa podnikání - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné
8. Spojení - telefon, fax nebo e-mail
9. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, případně jména, titul, adresa
10. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno
11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno
12. Bankovní spojení a číslo účtu

Část B - technické údaje


1. Požadovaný termín a doba poskytnutí distribuce
2. Předpokládané množství odebrané elektřiny za měsíc
3. Požadovaná distribuční sazba

Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů.

Souhlas žadatele se zněním smlouvy o distribuci zveřejněné provozovatelem distribuční soustavy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Postup stanovení plánované roční spotřeby elektřiny konečných zákazníků s měřením typu C

Příloha: 541_2005_pr3.pdf

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Třídy typových diagramů dodávek

Příloha: 541_2005_pr4_552_2006.pdf

Příloha č. 4a k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Kategorizace konečných zákazníků

Příloha: 541_2005_pr4a.pdf

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Způsob zúčtování regulační energie

(1) Cena za dodanou kladnou regulační energii anebo elektřinu obstaranou ze zahraničí podle § 24 odst. 2 je

a) pro dodávku elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. a) a c) rovna nabídkové ceně kladné regulační energie dodané na blocích poskytujících podpůrné služby nebo opatřené ze zahraničí (dále jen „aktivovaná kladná regulační energie“),

b) pro dodávku elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. b) rovna

1. vyšší z cen; nabídková cena sjednaná na vyrovnávacím trhu nebo vážený průměr cen z aktivované kladné regulační energie, je-li v dané obchodní hodině systémová odchylka záporná,

2. nabídkové ceně, je-li v dané obchodní hodině systémová odchylka kladná.

(2) Cena za dodanou zápornou regulační energii nebo elektřinu obstaranou provozovatelem přenosové soustavy ze zahraničí podle § 24 odst. 2 je

a) pro dodávku elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. a) a c) rovna nabídkové ceně záporné regulační energie dodané na blocích poskytujících podpůrné služby nebo opatřené ze zahraničí (dále jen „aktivovaná záporná regulační energie“),

b) pro dodávku elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. b) rovna

1. nižší z cen; nabídková cena sjednaná na vyrovnávacím trhu nebo vážený průměr cen z aktivované záporné regulační energie, je-li v dané obchodní hodině systémová odchylka kladná,

2. nabídkové ceně, je-li v dané obchodní hodině systémová odchylka záporná.

(3) Cena kladné i záporné regulační energie dodané bloky, které měly v dané obchodní hodině aktivovanou pouze sekundární regulaci nebo sdruženou podpůrnou službu z Vltavské kaskády, se stanoví cenovým rozhodnutím Úřadu.

(4) Operátor trhu stanoví pro každou obchodní hodinu zúčtovací cenu odchylky takto:

a) je-li systémová odchylka záporná nebo rovna nule, je zúčtovací cenou odchylky ve směru systémové odchylky nejvyšší nabídková cena elektřiny podle § 24 odst. 2 dodaná v této obchodní hodině a uhrazená operátorem trhu poskytovateli elektřiny; je-li takto stanovená cena nižší než cena stanovená cenovým rozhodnutím Úřadu nebo nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná elektřina podle § 24 odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem,

b) je-li systémová odchylka kladná, je zúčtovací cenou odchylky ve směru systémové odchylky nejvyšší nabídková cena elektřiny podle § 24 odst. 2 dodaná v této obchodní hodině pro vyrovnání kladné systémové odchylky a uhrazená operátorem trhu poskytovateli elektřiny; je-li takto stanovená cena nižší než cena stanovená cenovým rozhodnutím Úřadu nebo nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná elektřina podle § 24 odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem.

(5)  Operátor  trhu  stanoví pro každou obchodní hodinu zúčtovací cenu   protiodchylky takto:

a) je-li systémová odchylka záporná nebo rovna nule, je zúčtovací cenou   protiodchylky  vážený  průměr cen z aktivované kladné regulační energie   (včetně  vyrovnávacího  trhu);  nebyla-li v této obchodní hodině dodaná   žádná elektřina podle § 24 odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem,

b)  je-li  systémová  odchylka kladná, je zúčtovací cenou protiodchylky   vážený  průměr  cen  z  aktivované  záporné  regulační  energie  včetně   vyrovnávacího  trhu;  nebyla-li  v  této  obchodní  hodině dodaná žádná   elektřina podle § 24 odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem.

Příloha č. 5a k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

VZOR - Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny výrobce

Příloha: 541_2005_pr5a.pdf

Příloha č. 5b k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny v lokální distribuční soustavě

Příloha: priloha-c.-5b.pdf

Příloha č. 5b k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny v odběrném nebo předávacím místě s připojenou výrobnou

Příloha: priloha-c.-5c.pdf

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

VZOR - Měsíční výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů

Příloha: 541_2005_pr6.pdf

Příloha č. 6a k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Rozsah a struktura údajů o odběrných nebo předávacích místech vn a vvn

Příloha: priloha-c.-6a.pdf

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Data zpřístupněná operátorem trhu za každý region typových diagramů

Příloha: 541_2005_pr7_365_2007.pdf

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Data zpřístupněná operátorem trhu za každou lokální distribuční soustavu

Příloha: 541_2005_pr8_365_2007.pdf


Poznámka pod čarou 1)

Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 2)

§ 27 odst. 9 energetického zákona.

Poznámka pod čarou 3)

Zákon č. 54/1946 Sb., o letním čase.

Poznámka pod čarou 4)

§ 50 odst. 10 energetického zákona.

Poznámka pod čarou 5)

§ 50 odst. 4 energetického zákona.

Poznámka pod čarou 6)

§ 50 odst. 5 energetického zákona.

Poznámka pod čarou 7)

§ 24 odst. 10 písm. f) energetického zákona.

Poznámka pod čarou 8)

§ 25 odst. 11 písm. g) energetického zákona.

Poznámka pod čarou 9)

Nařízení Rady (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou.

Poznámka pod čarou 10)

§ 50 odst. 1 energetického zákona.

Poznámka pod čarou 11)

§ 50 odst. 11 energetického zákona.

Poznámka pod čarou 12)

§ 28 odst. 2 písm. i) energetického zákona.

Poznámka pod čarou 13)

§ 50 odst. 6 energetického zákona.

Poznámka pod čarou 14)

§ 50 odst. 2 energetického zákona.

Poznámka pod čarou 15)

§ 50 odst. 7 energetického zákona.

Poznámka pod čarou 16)

§ 50 odst. 8 energetického zákona.

Poznámka pod čarou 17)

§ 22 odst. 2 energetického zákona.

Poznámka pod čarou 18)

§ 22 odst. 2 písm. b) energetického zákona.

Poznámka pod čarou 19)

Vyhláška č. 220/2001 Sb., o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky.

Poznámka pod čarou 20)

Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 21)

Vyhláška č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice.

Poznámka pod čarou 22)

§ 27 odst. 4 písm. f) energetického zákona.

Poznámka pod čarou 23)

§ 12a odst. 1 energetického zákona.

Poznámka pod čarou 24)

§ 28 odst. 2 písm. g) energetického zákona.

Poznámka pod čarou 25)

§ 5 odst. 6 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).

Poznámka pod čarou 26)

Vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje.

Poznámka pod čarou 27)

Vyhláška č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb.