Vyhláška č. 344/2012 Sb.

ze dne 10. října 2012 o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

Vyhláška č. 344/2012 Sb.

ze dne 10. října 2012 o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo") stanoví podle § 98a odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně ně­kterých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/ 2012 Sb., k provedení § 73 a 73a energetického záko­na:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze, způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování spotřeby plynu, rozdělení zákazníků podle předpokládaného ročního odběru, odběrové stupně, obsahové náležitosti havarij­ních plánů a způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, rozsah chráněných zákazníků včetně způsobu určení jejich spotřeby plynu, jejichž dodava­telé mají povinnost plnit bezpečnostní standard do­dávky plynu (dále jen „bezpečnostní standard").

§2

Základní ustanovení

(1) Pro účely omezení nebo přerušení sjednané přepravy plynu nebo distribuce plynu a sjednané do­dávky plynu se odběrná místa zákazníků dělí na

a) skupinu A, do níž náleží odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem nad 630 MWh s možností úplného nebo částečného přechodu na náhradní palivo,

b) skupinu Bl, do níž náleží odběrná místa zákaz­níků s převažujícím technologickým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v daném ro­ce nad 52 500 MWh, kteří nespadají do skupi­ny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet skutečných hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí méně než 70 % z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku; pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci,

c) skupinu B2, do níž náleží odběrná místa zákaz­níků s převažujícím technologickým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 4 200 MWh do 52 500 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí méně než 70 % z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku; pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci,

d) skupinu Cl, do níž náleží odběrná místa zákaz­níků s převažujícím otopovým odběrem s předpo­kládaným ročním odběrem v příslušném roce nad 4 200 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí před­chozího roku a první čtvrtletí daného roku činí 70 % a více z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku a pokud zákazníci zařazení do této skupiny poskytují více jak 20 % vyrobené tepelné energie z jejího celkového vyrobeného množství domác­nostem, zdravotnickým zařízením a zařízením so­ciálních služeb2); pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotře­bou uvedenou ve smlouvě o distribuci,

e) skupinu C2, do níž náleží odběrná místa zákazníků s převažujícím otopovým odběrem s předpo­kládaným ročním odběrem v příslušném roce nad 4 200 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí před­chozího roku a první čtvrtletí daného roku činí 70 % a více z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku a pokud nejsou zařazeni ve skupině Cl; pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci,

f) skupinu D, do níž náleží odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 630 MWh, kteří zajišťují výrobu potravin denní spotřeby pro obyvatelstvo, zejména zpraco­vání potravin podléhajících zkáze, provozy živo­čišné výroby s nebezpečím úhynu zvířat, výrobu pohonných hmot, spalovny komunálního odpadu, pohon vozidel městské hromadné dopravy, zdra­votnická zařízení, zařízení sociálních služeb, zá­kladní složky Integrovaného záchranného systé­mu, Bezpečnostní informační služba, zařízení vě­zeňské služby, asanační zařízení, krematoria, jakož i Česká národní banka; zařazení konkrétních zá­kazníků do této skupiny provádí provozovatel přepravní soustavy pro odběrná místa zákazníků přímo připojených na přepravní soustavu nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy pro odběrná místa zákazníků přímo připojených na příslušnou distribuční soustavu (dále jen „přísluš­ný provozovatel") po informování místně přísluš­ného krajského úřadu či Magistrátu hlavního měs­ta Prahy,

g) skupinu E, do níž náleží odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem v daném roce v rozmezí nad 630 MWh do 4 200 MWh, která nejsou zařazena do skupiny A nebo D,

h) skupinu F, do níž náleží odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem v daném roce do 630 MWh a domácnosti.

(2) Zařazení odběrných míst zákazníků do jednot­livých skupin platí pro období od 1. října daného roku do 30. září následujícího roku.

(3) Zařazení nových odběrných míst zákazníků do jednotlivých skupin se provádí na základě údajů o ročním a měsíčních množstvích plynu uvedených ve smlouvě o přepravě plynu, nebo distribuci plynu, pří­padně na základě způsobu použití plynu sjednaného ve smlouvě o připojení.

(4) Předpokládaným ročním odběrem se rozumí

a) u měření typu A a B3)

1. celkový roční odběr plynu za předchozí rok, a to u odběrných míst zákazníků, kteří zahájili odběr plynu nejpozději 1. ledna předchozího roku, nebo

2. předpokládaná roční spotřeba na daný rok uve­dená ve smlouvě o distribuci plynu, a to u od­běrných míst zákazníků, kteří zahájili odběr plynu po 1. lednu předchozího roku,

b) u měření typu C a CM3) plánovaná roční spo­třeba4).

(5) Chráněnými zákazníky1) jsou zákazníci s od­běrnými místy zařazenými do skupin Cl, D a F.

§3

Předcházení stavu nouze

(1) Při předcházení stavu nouze ve fázi včasného varování5) oznámeného pro celé území státu

a) provozovatel přepravní soustavy využívá akumu­lace přepravní soustavy, provozovatelé distribuč­ních soustav využívají akumulace distribučních soustav,

b) provozovatelé zásobníků plynu ověřují připrave­nost zásobníků plynu k těžbě na maximální hod­notu těžebního výkonu, výrobce plynu ověřuje připravenost k maximalizaci provozu výrobny plynu a těžebních plynovodů; provozovatelé zá­sobníků plynu a výrobce plynu podávají o vý­sledku ověřování bez zbytečného odkladu zprávu provozovateli přepravní soustavy,

c) obchodníci s plynem ověřují možnosti zvýšení dovozů plynu a podávají o výsledku ověřování bez zbytečného odkladu zprávu provozovateli pře­pravní soustavy,

d) operátor trhu na základě pokynu provozovatele přepravní soustavy neprodleně oznámí elektro­nicky všem subjektům zúčtování a registrovaným účastníkům trhu s plynem, že následující plyná­renský den bude zahájeno obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze.

(2) Při předcházení stavu nouze ve fázi výstrahy5) oznámeného pro celé území státu se

a) omezuje sjednaná přeprava plynu nebo distribuce plynu a sjednaná dodávka plynu do všech odběr­ných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo prostřed­nictvím odběrového stupně číslo 1,

b) přerušuje sjednaná přeprava plynu nebo distribuce plynu a sjednaná dodávka plynu do všech odběr­ných míst zákazníků skupin Bl, B2, C2 a E, jejichž obchodník vlivem nedodání plynu nebo významné odchylky způsobil oznámení předcházení stavu nouze.

(3) Při předcházení stavu nouze ve fázi včasného varování nebo ve fázi výstrahy se postupuje podle ha­varijního plánu plynárenské soustavy České republiky a podle havarijních plánů provozovatele přepravní sou­stavy, provozovatelů distribuční soustavy, provozova­telů zásobníků plynu nebo výrobců plynu.

(4) O předcházení stavu nouze, a to jak fáze včas­ného varování, tak i fáze výstrahy, informuje provozo­vatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy bez zbytečného odkladu provozo­vatele připojených distribučních soustav, zásobníků plynu, výrobce plynu, operátora trhu a obchodníky s plynem dodávající plyn zákazníkům v dotčené ob­lasti, a to zasláním zprávy prostředky elektronické ko­munikace, případně dalšími vhodnými prostředky.

(5) Nejpozději do jedné hodiny po zahájení čin­ností předcházení stavu nouze oznamuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distri­buční soustavy příslušnou fázi předcházení stavu nouze prostřednictvím celoplošného rozhlasového programu Český rozhlas, stanice ČRo 1 - Radiožurnál, způsobem umožňujícím dálkový přístup, případně dalšími hro­madnými sdělovacími prostředky, a dále tuto informaci oznamuje prostředky elektronické komunikace minis­terstvu, Energetickému regulačnímu úřadu a Minister­stvu vnitra. Stejnou informaci současně sděluje provo­zovatel přepravní soustavy ještě všem krajským úřa­dům a Magistrátu hlavního města Prahy a provozovatel distribuční soustavy pak místně příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy, a to pro­středky elektronické komunikace. Obdobně postupuje při ukončení předcházení stavu nouze.

§4

Stav nouze

(1) Při stavu nouze lze omezit nebo přerušit sjed­nanou přepravu nebo distribuci plynu a sjednanou do­dávku plynu všem zákazníkům, a to prostřednictvím vyhlášení příslušného odběrového stupně. Stav nouze lze vyhlásit i bez předchozího oznámení některé z fází předcházení stavu nouze, pokud je zřejmé, že situace na plynárenské soustavě nebo její části není zvládnutelná některým z opatření uvedených v § 3.

(2) Odběrové stupně jsou vyhlašovány tak, že je možné vyhlásit vyšší odběrový stupeň bez předchozího vyhlášení stupně nižšího.

(3) Stav nouze vyhlašuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční sou­stavy prostřednictvím celoplošného rozhlasového pro­gramu Český rozhlas, stanice ČRo 1 - Radiožurnál a způsobem umožňujícím dálkový přístup, případně dalšími hromadnými sdělovacími prostředky, a dále bez zbytečného odkladu informuje prostředky elektro­nické komunikace příslušné držitele licencí na obchod s plynem, provozovatele připojených distribučních soustav, zásobníků plynu, výrobce plynu, operátora trhu, ministerstvo, Energetický regulační úřad a Minis­terstvo vnitra. Informaci o vyhlášení stavu nouze sou­časně sděluje provozovatel přepravní soustavy ještě všem krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy a provozovatel distribuční soustavy pak místně příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlav­ního města Prahy prostředky elektronické komunikace. Při ukončení stavu nouze se postupuje obdobně.

(4) Činnosti při stavu nouze se provádějí v násle­dujícím pořadí:

a) vyhlašují se odběrové stupně pro omezení do­dávky plynu,

b) vyhlašují se odběrové stupně pro přerušení do­dávky plynu,

c) vyhlašuje se havarijní odběrový stupeň, jímž se přerušuje dodávka plynu všem zákazníkům.

(5) Při odstraňování následků stavu nouze se po­stupuje podle havarijního plánu plynárenské soustavy České republiky a podle havarijních plánů provozova­tele přepravní soustavy, provozovatelů distribučních soustav, provozovatelů zásobníků plynu nebo výrobců plynu.

§5

Odběrové stupně

Odběrové stupně se člení na

a) základní stupeň, který znamená nekrácený odběr podle smluvně sjednaného denního odběru plynu,

b) odběrové stupně pro omezení dodávky plynu, a to

1. odběrový stupeň číslo 1, který znamená ome­zení dodávky plynu do odběrných míst zákaz­níků skupiny A v rozsahu jejich možností pře­chodu na náhradní palivo,

2. odběrový stupeň číslo 2, který znamená ome­zení dodávky plynu do odběrných míst zákaz­níků skupiny A v rozsahu jejich možností pře­chodu na náhradní palivo a omezení denní spo­třeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny Bl, a to na hodnotu povolené denní spotřeby,

3. odběrový stupeň číslo 3, který znamená ome­zení dodávky plynu do odběrných míst zákaz­níků skupiny A v rozsahu jejich možností pře­chodu na náhradní palivo a omezení denní spo­třeby plynu v odběrných místech zákazníků skupin B1 a B2, a to na hodnotu povolené denní spotřeby,

4. odběrový stupeň číslo 4, který znamená ome­zení dodávky plynu do odběrných míst zákaz­níků skupiny A v rozsahu jejich možností pře­chodu na náhradní palivo, omezení denní spo­třeby plynu v odběrných místech zákazníků skupin B1 a B2, a to na hodnotu povolené denní spotřeby, a dále snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C2 o 70 % proti denní hodnotě za nejbližší před­cházející pracovní den,

5. odběrový stupeň číslo 5, který znamená ome­zení dodávky plynu do odběrných míst zákaz­níků skupiny A v rozsahu jejich možností pře­chodu na náhradní palivo, omezení denní spo­třeby plynu v odběrných místech zákazníků skupin B1 a B2, a to na hodnotu povolené denní spotřeby, snížení denní spotřeby plynu v odběr­ných místech zákazníků skupiny C2 o 70 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den, a dále snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupi­ny E o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu,

c) odběrové stupně pro přerušení dodávky plynu, a to

1. odběrový stupeň číslo 6, který znamená přeru­šení dodávky plynu do odběrných míst zá­kazníků skupiny B1, omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupi­ny B2, a to na hodnotu povolené denní spo­třeby, omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo, snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zá­kazníků skupiny C2 o 70 % proti denní hod­notě za nejbližší předcházející pracovní den a snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu,

2. odběrový stupeň číslo 7, který znamená přeru­šení dodávky plynu do odběrných míst zákaz­níků skupin Bl a B2, snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupi­ny C2 o 70 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den, omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupi­ny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo a snížení denní spotřeby ply­nu v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě o dis­tribuci plynu,

3. odběrový stupeň číslo 8, který znamená přeru­šení dodávky plynu do odběrných míst zákaz­níků skupin A, Bl, B2 a C2 a snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny Cl o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den a snížení denní spotřeby v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu,

4. odběrový stupeň číslo 9, který znamená přeru­šení přepravy, distribuce a dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupin A, Bl, B2, C2, E a snížení denní spotřeby plynu v odběr­ných místech zákazníků skupiny Cl o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den,

5. odběrový stupeň číslo 10, který znamená pře­rušení přepravy, distribuce a dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupin A, Bl, B2, Cl, C2, D a E,

d) havarijní odběrový stupeň, který znamená přeru­šení dodávky plynu do odběrných míst všech sku­pin zákazníků.

§6

Vyhlašování odběrových stupňů

(1) Provozovatel přepravní soustavy vyhlašuje od­běrové stupně pro celé území státu prostřednictvím ce­loplošného rozhlasového programu Český rozhlas, sta­nice ČRo 1 - Radiožurnál v pravidelných denních re­lacích, v 6.00 hod. a 13.00 hod. po ukončení zpravodaj­ské relace a na webových stránkách operátora trhu, provozovatele přepravní soustavy, případně dalšími hromadnými sdělovacími prostředky. V případě vyhlá­šení jiného než základního odběrového stupně se vy­hlašování provádí častěji, a to podle závažnosti dané situace.

(2) Provozovatelé distribučních soustav vyhlašují jiný než základní odběrový stupeň pro určitou část území státu prostřednictvím celoplošného rozhlaso­vého programu Český rozhlas, stanice ČRo 1 - Radio­žurnál podle závažnosti dané situace a na internetových stránkách operátora trhu, příslušného provozovatele distribuční soustavy, případně dalšími hromadnými sdělovacími prostředky.

(3) Provozovatel přepravní soustavy nebo provo­zovatel příslušné distribuční soustavy oznamuje vyhlá­šení havarijního odběrového stupně současně dotče­ným provozovatelům distribučních soustav, provozo­vatelům zásobníků plynu, výrobcům plynu, minister­stvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, místně příslušnému krajskému úřadu nebo Ma­gistrátu hlavního města Prahy, příslušným obcím, Po­licii České republiky. Provozovatel přepravní soustavy oznamuje vyhlášení havarijního odběrového stupně též Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a provozovatel příslušné distribuční soustavy oznamuje vyhlášení havarijního odběrového stupně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při ukončení havarijního odběrového stupně se postupuje obdobně.

§ 7

Povolená denní spotřeba

(1) Povolená denní spotřeba je stanovena jako mi­nimální denní hodnota spotřeby plynu pro zajištění bezpečnosti odběrného zařízení a osob, které toto za­řízení obsluhují, bez nároků na výrobu s okamžitým omezením spotřeby. Povolená denní spotřeba se určuje pouze pro odběrná místa zákazníků skupin B1 a B2.

(2) U odběrného plynového zařízení, kde nelze okamžitě ukončit odběr nebo jej snížit na povolenou denní spotřebu, se stanovuje časový posun v hodinách jako čas nezbytný pro ukončení odběru nebo snížení odběru.

(3) Povolená denní spotřeba se určuje jako sku­tečně dosažená minimální denní hodnota za období posledního čtvrtletí předchozího roku a prvního čtvrtletí daného roku.

(4) Hodnotu stanovenou podle odstavce 3 určuje a do 31. května daného roku písemně sděluje příslušný provozovatel zákazníkům odběrných míst skupin Bl a B2.

(5) Pokud zákazník nezašle písemné sdělení pří­slušnému provozovateli do 30. června daného roku, má se za to, že se stanovenou hodnotou povolené denní spotřeby souhlasí a zároveň tím přebírá zodpovědnost za to, že sníží svůj odběr nejpozději do 8 hodin od vyhlášení příslušného odběrového stupně. V případě nesouhlasu zákazníka s takto stanovenou hodnotou po­volené denní spotřeby nebo výše uvedenou dobou pro snížení odběru na tuto hodnotu zákazník odůvodní odlišnou hodnotu povolené denní spotřeby a dobu časového posunu v hodinách, a to soupisem svých spotřebičů a jejich technologických parametrů, do 30. června daného roku. Příslušný provozovatel akcep­tací či odmítnutím souhlasu s odůvodněnou hodnotou povolené denní spotřeby a časovým posunem stanoví konečnou hodnotu povolené denní spotřeby, kterou potvrdí písemným sdělením zákazníkovi do 31. čer­vence daného roku.

(6) Hodnoty povolené denní spotřeby a časového posunu stanovené podle tohoto ustanovení platí pro období od 1. října daného roku do 30. září následují­cího roku.

(7) Povolená denní spotřeba u nových zákazníků se stanovuje na základě údajů týkajících se množství a způsobů použití plynu uvedených ve smlouvě o pře­pravě plynu nebo o připojení a smlouvě o distribuci plynu.

§8

Oznámení o zařazení zákazníků do skupin

(1) Zařazení do skupin podle § 2 sděluje příslušný provozovatel do 31. května daného roku zákazníkům odběrných míst skupin A, Bl, B2, Cl a C2. Pokud zákazník nesouhlasí se zařazením do určené skupiny, musí to odůvodnit příslušnému provozovateli do 30. června daného roku. Příslušný provozovatel prověří podmínky zařazení a nejpozději do 31. července da­ného roku informuje zákazníka o konečném zařazení.

(2) Zařazení odběrných míst zákazníků do sku­piny D se provádí takto:

a) příslušný provozovatel zašle do 31. ledna daného roku předběžný seznam odběrných míst zákaz­níků navržených na zařazení do skupiny D pří­slušnému krajskému úřadu či Magistrátu hlavního města Prahy s uvedením jména či názvu a adresy odběrného místa zákazníka,

b) příslušný provozovatel provede definitivní zařa­zení odběrných míst zákazníků do skupiny D do 31. března daného roku a do 30. dubna daného roku to písemně sdělí dotčeným zákazníkům.

(3) Příslušný provozovatel zašle informaci o vý­sledném zařazení zákazníků do skupiny D příslušným krajským úřadům či Magistrátu hlavního města Prahy a příslušným krajským hasičským záchranným sbo­rům. Zařazení odběrných míst zákazníků do skupin E a F je dáno velikostí jejich odběru a vyplývá ze smluv o distribuci plynu.

§ 9

Havarijní plány

(1) Provozovatel přepravní soustavy a provozova­telé distribučních soustav, provozovatelé zásobníků plynu a výrobci plynu zpracovávají havarijní plány pro řešení a odstraňování havárií na zařízeních pro vý­robu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu a řešení předcházení stavu nouze a likvidaci následků stavu nouze.

(2) Pro zpracování havarijních plánů poskytují krajské hasičské záchranné sbory provozovatelům uve­deným v odstavci 1 potřebné kontaktní údaje. Provo­zovatelé uvedení v odstavci 1 informují o svých hava­rijních plánech a jejich aktualizaci příslušné krajské ha­sičské záchranné sbory.

(3) Obsahové náležitosti havarijních plánů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 10

Podklady pro zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze

(1) K vypracování analýzy rizik podle přímo pou­žitelného předpisu Evropské unie6) provozovatel pře­pravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav a zásobníků plynu, výrobci plynu a obchodníci s ply­nem zašlou ministerstvu podklady, jejichž náležitos­ti jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, do 31. května 2013 a dále každé 2 roky nejpozději do 31. května daného roku.

(2) K vypracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze podle přímo použitelného před­pisu Evropské unie7) zasílají provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav, provo­zovatelé zásobníků plynu a výrobci plynu ministerstvu podklady pro vypracování plánu preventivních opa­tření a plánu pro stav nouze do 31. března 2014 a dále každé 2 roky nejpozději do 31. března daného roku.

§ 11

Způsob zajištění bezpečnostního standardu

(1) Rozsah bezpečnostního standardu pro chrá­něné zákazníky pro případy podle přímo použitelného právního předpisu8) se stanovuje podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(2) Operátor trhu k 1. květnu daného roku aktua­lizuje a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup vstupní údaje pro výpočet bezpečnostního stan­dardu. Vzor vstupních údajů pro výpočet bezpečnost­ního standardu uveřejňovaných operátorem trhu je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(3) V období od 30. září do 1. dubna se bezpeč­nostní standard minimálně z 20 % zajišťuje uskladně­ním plynu v zásobnících plynu na území Evropské unie.

(4) Obchodník s plynem dodávající plyn chráněným zákazníkům, prokazuje nejpozději do 15. dne ná­sledujícího měsíce operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu rozsah bezpečnostního standardu stanovený podle odstavce 1 a jeho zajištění stanove­ného podle odstavce 3; zajištění bezpečnostního stan­dardu prokazuje

a) u plynu uloženého v zásobnících plynu na území České republiky potvrzením o uskladněném množství plynu od provozovatele zásobníku plynu a současně dokladem prokazujícím zajištění pevné přepravní kapacity na vstupním bodě vir­tuálního zásobníku plynu,

b) u plynu uloženého v zásobnících plynu mimo území České republiky potvrzením o uskladněném množství plynu od provozovatele zásobníku plynu a současně dokladem prokazujícím zajištění pevné přepravní kapacity do České republiky,

c) u diverzifikovaných zdrojů plynu kopií smlouvy na příslušný objem plynu nebo potvrzením od za­hraničního dodavatele na tento objem plynu a sou­časně dokladem prokazujícím zajištění pevné pře­pravní kapacity z bodu dodávky do České repu­bliky,

d) u zvýšení objemu výroby plynu kopií smlouvy nebo potvrzením od příslušného výrobce plynu,

e) potvrzením dotčeného chráněného zákazníka, že má možnost využití alternativních paliv, a kopií smlouvy o dodávce plynu, podle které lze do­dávku plynu přerušit,

f) potvrzením o zajištění bezpečnostního standardu jiným účastníkem trhu s plynem.

(5) Účastník trhu s plynem, který přebírá zajištění bezpečnostního standardu podle odstavce 4 písm. f), musí do rozsahu svého bezpečnostního standardu do­dávek plynu zahrnout rozsah bezpečnostního stan­dardu obchodníka s plynem, pro kterého vydal po­tvrzení o zajištění bezpečnostního standardu.

(6) Bezpečnostní standard uvedený v příloze č. 3 odst. 1 písm. c) musí být zajištěn jinak než plynáren­skou infrastrukturou9), prostřednictvím které obchod­ník s plynem realizuje největší část svých dodávek v mě­síci, pro který se rozsah bezpečnostního standardu sta­novuje. Pokud obchodník s plynem realizuje největší část svých dodávek prostřednictvím virtuálního prodej­ního bodu, prokazuje tento bezpečnostní standard po­dle odstavce 4.

§ 12

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 334/2009 Sb., o stavech nouze v plyná­renství, se zrušuje.

§ 13

Přechodná ustanovení

(1) Pro období do 1. října 2013

a) zůstává v platnosti podle dosavadních právních předpisů zařazování odběrných míst zákazníků do skupin podle § 2 odst. 1 a odst. 4 vyhlášky,

b) se za chráněné zákazníky podle § 2 odst. 5 pova­žují zákazníci zařazeni do skupin D a F podle do­savadních právních předpisů,

c) zůstávají v platnosti odběrové stupně podle § 5 podle dosavadních právních předpisů.

(2) Obchodník s plynem a výrobce plynu dodá­vající plyn chráněným zákazníkům prokazuje rozsah a zajištění bezpečnostního standardu pro chráněné zá­kazníky podle § 11 této vyhlášky od 1. dubna 2013.

(3) Operátor trhu k 1. prosinci 2012 zveřejní způ­sobem umožňujícím dálkový přístup vstupní údaje pro výpočet bezpečnostního standardu podle § 11 odst. 2 této vyhlášky.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2012.

Ministr: MUDr. Kuba v. r.

 

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES.

2) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.

4) Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.

5) Cl. 10 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES.

6) Čl. 6, 8 a 9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES.

7) Cl. 4, 5 a 10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES.

8) Cl. 8 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES.

9) Čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 344/2012 Sb.

Obsahové náležitosti havarijních plánů

Příloha: V344_2012_PR1.pdf

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 344/2012 Sb.

Obsahové náležitosti podkladů pro zpracování analýzy rizik

Příloha: V344_2012_PR2.pdf

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 344/2012 Sb.

Stanovení bezpečnostního standardu dodávky plynu

Příloha: V344_2012_PR3.pdf

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 344/2012 Sb.

Vzor vstupních údajů pro výpočet bezpečnostního standardu uveřejňovaných operátorem trhu

Příloha: V344_2012_PR4.pdf