Vyhláška č. 118/2013 Sb.

ze dne 9. května 2013 o energetických specialistech

Vyhláška č. 118/2013 Sb.

ze dne 9. května 2013 o energetických specialistech

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 10 odst. 9 a § 10a odst. 7:

§1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a pře­zkušování energetických specialistů oprávněných k

a) zpracování energetického auditu a energetického posudku,

b) zpracování průkazu,

c) provádění kontroly provozovaných kotlů a roz­vodů tepelné energie, nebo

d) provádění kontroly klimatizačních systémů.

(2) Vyhláška stanoví pravidla a jednání zkušební komise a organizace pořádající průběžné vzdělávání energetických specialistů. Současně se stanoví vzor žá­dosti o udělení oprávnění a vzor žádosti o absolvová­ní průběžného vzdělávání, které jsou uvedeny v přílo­ze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Vyhláška stanoví náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech.

§2

Odborná zkouška a přezkušování

(1) Odborná zkouška nebo přezkušování se vy­konává v českém jazyce.

(2) Odborná zkouška má vždy písemnou a ústní část. Písemná část se provádí formou testu a její úspěš­né složení je podmínkou pro konání ústní části zkoušky. Ústní část se provádí formou rozpravy na základě 3 vylosovaných otázek žadatelem nebo energe­tickým specialistou. Přezkušování probíhá formou roz­pravy.

(3) Okruhy zkušebních otázek pro písemnou a ústní část odborné zkoušky nebo přezkušování pro jednotlivé typy oprávnění jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) V případě žadatelů o oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. b) až d) se písemná část odborné zkoušky skládá maximálně z 50 otázek pro každý z uvedených druhů oprávnění. V případě žadatelů o oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. a) se písemná část odborné zkoušky skládá maximálně ze 100 otázek.

(5) Výsledek testu je hodnocen procentem správ­ných odpovědí, a to tak, že

a) žadatel o oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. a), který splnil

1. méně než sedmdesát pět procent, nevyhověl,

2. sedmdesát pět a více procent, vyhověl,

b) žadatel o oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. b) až d), který splnil

1. méně než sedmdesát procent, nevyhověl,

2. sedmdesát a více procent, vyhověl.

(6) Z odborné zkoušky nebo přezkoušení se po­řizuje protokol o výsledku odborné zkoušky nebo pře­zkoušení. Součástí protokolu je vyhodnocení písemné i ústní části odborné zkoušky nebo vyhodnocení roz­pravy v případě přezkoušení a konstatování, zda ža­datel nebo energetický specialista v odborné zkoušce nebo přezkoušení vyhověl nebo nevyhověl. Vzor pro­tokolu o výsledku odborné zkoušky nebo přezkoušení je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(7) Maximální doba trvání písemné části odborné zkoušky je 3 hodiny. Maximální doba trvání ústní části odborné zkoušky je 1 hodina.

(8) Termín a místo konání odborné zkoušky nebo přezkoušení žadateli písemně oznámí ministerstvo nej­méně 15 dnů před jejím konáním.

§3

Průběžné vzdělávání

(1) Průběžné vzdělávání se vykonává v českém ja­zyce.

(2) Obsah průběžného vzdělávání je dán tematic­kými okruhy, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(3) V případě energetických specialistů, kteří jsou držiteli oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. b) až d), se písemný odborný test skládá maximálně z 50 otázek pro každý z těchto druhů oprávnění. V případě ener­getických specialistů, kteří jsou držiteli oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. a), se písemný odborný test skládá maximálně ze 100 otázek.

(4) Výsledek písemného odborného testu je hod­nocen procentem správných odpovědí, a to tak, že

a) energetický specialista oprávněný podle § 1 odst. 1 písm. a), který splnil

1. méně než sedmdesát pět procent, nevyhověl,

2. sedmdesát pět a více procent, vyhověl,

b) energetický specialista oprávněný podle § 1 odst. 1 písm. b) až d), který splnil

1. méně než sedmdesát procent, nevyhověl,

2. sedmdesát a více procent, vyhověl.

(5) Z průběžného vzdělávání se pořizuje protokol o výsledku absolvování průběžného vzdělávání. Sou­částí protokolu je písemný odborný test s jeho vyhod­nocením a konstatováním, zda energetický specialista vyhověl nebo nevyhověl. Vzor protokolu o výsled­ku absolvování průběžného vzdělávání je uveden v pří­loze č. 5 k této vyhlášce.

(6) Maximální doba trvání písemného odborného testu je 3 hodiny.

(7) Termín a místo konání průběžného vzdělávání si energetický specialista zvolí z nabídky uveřejněné ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový pří­stup, a to prostřednictvím evidence o provedených čin­nostech.

§4

Zkušební komise

(1) Zkušební komise má nejméně 11 členů, z nichž je jeden předseda a 3 místopředsedové. Zkušební ko­mise, je složena ze zástupců ministerstva, vysokých škol a profesních organizací.

(2) Jednání zkušební komise řídí předseda komise, a není-li ten přítomen nebo pověří-li místopředsedu, tak místopředseda komise.

(3) Členové zkušební komise jsou jmenováni a od­voláni ministerstvem. Zkušební komisi svolává před­seda nebo místopředseda zkušební komise. Zkušební komise je svolávána v případě překročení počtu 20 žá­dostí o udělení oprávnění ke všem požadovaným čin­nostem doručených na ministerstvo, nejméně však jed­nou za 4 měsíce, nebo v případě výzvy ministerstva.

(4) Zkušební komise je usnášeníschopná za pří­tomnosti alespoň 7 členů, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda. Zkušební komise rozhoduje větši­nou hlasů přítomných členů.

(5) Předseda nebo místopředseda zkušební komise oznámí žadateli výsledek odborné zkoušky v den jejího konání.

(6) Protokol o výsledku odborné zkoušky nebo přezkoušení podepisují všichni přítomní členové zku­šební komise.

(7) Z jednání zkušební komise se pořizuje zápis. Součástí tohoto zápisu jsou také jednotlivé protokoly o výsledku odborných zkoušek žadatelů a přezkoušení energetických specialistů. Zápis podepisují všichni pří­tomní členové zkušební komise a tento zápis je pod­kladem pro vydání příslušných oprávnění.

§5

Organizace pověřená pořádat průběžné vzdělávání

(1) Organizací pořádající průběžné vzdělávání je vysoká technická škola pověřená ministerstvem.

(2) Průběžné vzdělávání se koná minimálně jed­nou za 2 měsíce nebo na základě výzvy ministerstva.

(3) Protokol o výsledku absolvování průběžného vzdělávání podepisuje pověřený zástupce organizace a člen zkušební komise nebo jiná osoba jmenovaná mi­nisterstvem.

(4) Z uskutečněného průběžného vzdělávání se pořizuje zápis, který vypracovává organizace. Součástí tohoto zápisu jsou také jednotlivé protokoly o absolvo­vání průběžného vzdělávání energetických specialistů.

§6

Náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech

Energetický specialista vede evidenci o provádě­ných činnostech, jejíž náležitosti jsou uvedeny v přílo­ze č. 6 k této vyhlášce.

 

§7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2013.

 

Ministr:

MUDr. Kuba v. r.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 118/2013 Sb.

Vzor žádosti o udělení oprávnění energetického specialisty a vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání

Příloha: V118_2013_PR1.pdf

Příloha č. 2 vyhlášky č. 118/2013 Sb.

Okruhy zkušebních otázek pro písemnou a ústní část odborné zkoušky nebo přezkušování pro jednotlivé typy oprávnění

Příloha: V118_2013_PR2.pdf

Příloha č. 3 vyhlášky č. 118/2013 Sb.

Vzor protokolu o výsledku odborné zkoušky nebo přezkoušení

Příloha: V118_2013_PR3.pdf

Příloha č. 4 vyhlášky č. 118/2013 Sb.

Tematické okruhy pro písemný odborný test pro průběžné vzdělávání pro jednotlivé typy oprávnění energetického specialisty

Příloha: V118_2013_PR4.pdf

Příloha č. 5 vyhlášky č. 118/2013 Sb.

Vzor protokolu o výsledku absolvování průběžného vzdělávání

Příloha: V118_2013_PR5.pdf

Příloha č. 6 vyhlášky č. 118/2013 Sb.

Náležitosti vedení evidence energetického specialisty v prováděných činnostech

Příloha: V118_2013_PR6.pdf