Zákon 165/2012 Sb. - o podporovaných zdrojích energie

ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Zákon č. 165/2012 Sb.

ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Zákon č. 165/2012 Sb.

ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE

HLAVA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět, účel úpravy a společná pravidla podpory

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a) podporu elektřiny, tepla a biometanu z obnovitel­ných zdrojů energie (dále jen „obnovitelný zdroj"), druhotných energetických zdrojů (dále jen „druhotný zdroj"), vysokoúčinné kombino­vané výroby elektřiny a tepla a decentrální výroby elektřiny, výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené,

b) obsah a tvorbu Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů (dále jen „Národní akční plán"),

c) podmínky pro vydávání, evidenci a uznávání zá­ruk původu energie z obnovitelných zdrojů,

d) podmínky pro vydávání osvědčení o původu elek­třiny vyrobené z vysokoúčinné kombinované vý­roby elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů,

e) financování podpory na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny z podporovaných zdrojů, tepla z obnovitelných zdrojů, decentrální výroby elektřiny, biometanu a poskytnutí dotace operáto­rovi trhu na úhradu těchto nákladů,

f) odvod z elektřiny ze slunečního záření.

(2) Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany kli­matu a ochrany životního prostředí

a) podpořit využití obnovitelných zdrojů, druhot­ných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, biometanu a decentrální výroby elektřiny,

b) zajistit zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů k dosa­žení stanovených cílů1),

c) přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti,

d) vytvořit podmínky pro naplnění závazného cíle podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v České republice při současném zohlednění zájmů zákazníků na mini­malizaci dopadů podpory na ceny energií pro zá­kazníky v České republice.

(3) Ustanovení tohoto zákona upravující postup pro stanovení výše a rozsahu podpory se nepoužijí, pokud by podpora stanovená na jejich základě byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné pod­pory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhod­nutími Komise vydanými na jeho základě.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní pří­rodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, ener­gie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu,

b) biomasou biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu z provozo­vání zemědělství a hospodaření v lesích a souvise­jících průmyslových odvětvích, zemědělské pro­dukty pěstované pro energetické účely a biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu,

c) bioplynem plynné palivo vyráběné z biomasy používané pro výrobu elektřiny, tepla nebo pro výrobu biometanu,

d) biokapalinou kapalné palivo vyráběné z biomasy používané pro výrobu elektřiny a tepla,

e) biometanem upravený bioplyn srovnatelný kvali­tou a čistotou se zemním plynem, který je po vstupu do přepravní nebo distribuční soustavy po­važován za zemní plyn,

f) druhotnými zdroji využitelné energetické zdroje, jejichž energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminozních hornin včetně degazačního a důlního plynu nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti,

g) kombinovanou výrobou elektřiny a tepla přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení,

h) užitečným teplem teplo vyrobené v procesu kom­binované výroby elektřiny a tepla sloužící pro do­dávky do soustavy zásobování tepelnou energií2) nebo k dalšímu využití pro technologické účely s výjimkou odběru pro vlastní spotřebu zdroje a tepelné energie využité k další přeměně na elek­trickou nebo mechanickou energii,

i) hrubou konečnou spotřebou energie dodaná ener­gie k dalšímu využití pro průmysl, dopravu, ze­mědělství a lesnictví, domácnosti a služby, včetně elektřiny a tepla spotřebovaného odvětvím energe­tiky při výrobě elektřiny a tepla a ztrát elektřiny a tepla v sítích,

j) zeleným bonusem na elektřinu finanční částka na podporu výroby elektřiny podle tohoto zákona určená výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,

k) zeleným bonusem na biometan finanční částka na podporu výroby biometanu podle tohoto zákona určená výrobcům biometanu,

l) zeleným bonusem na teplo finanční částka na pod­poru výroby tepla podle tohoto zákona určená výrobcům tepla,

m) bonusem na decentrální výrobu elektřiny finanční částka na podporu výroby elektřiny ve výrobnách elektřiny, které jsou připojeny k distribuční sou­stavě přímo nebo prostřednictvím odběrného mís­ta nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k distribuční soustavě,

n) výrobnou elektřiny z podporovaných zdrojů vý­robna elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhot­ných zdrojů nebo z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,

o) výrobnou tepla zdroj tepelné energie2) z obnovitel­ných zdrojů,

p) výrobnou biometanu zařízení k výrobě bioplynu a jeho úpravě na biometan,

q) výrobcem výrobce elektřiny z obnovitelného zdroje, výrobce elektřiny z druhotného zdroje a výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,

r) výrobcem biometanu výrobce biometanu z bio­plynu,

s) výrobcem tepla výrobce tepla z obnovitelného zdroje,

t) vykupujícím obchodník s elektřinou, který vyku­puje vyrobenou elektřinu od výrobce,

u) povinně vykupujícím obchodník s elektřinou určený tímto zákonem nebo vybraný Minister­stvem průmyslu a obchodu (dále jen „minister­stvo"), který vykupuje elektřinu od výrobce z ob­novitelného zdroje vyrobenou ve výrobně elek­třiny na vymezeném území,

v) vykupujícím biometan obchodník s plynem, který vykupuje vyrobený biometan od výrobce biome-tanu,

w) hodinovou cenou cena elektřiny na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu3); v případech, kdy není denní trh s elektřinou orga­nizován, rozumí se hodinovou cenou pevná jed­notková cena elektřiny pro zvláštní režim zúčto­vání ve stavech nouze stanovená cenovým rozhod­nutím Energetického regulačního úřadu (dále jen „Úřad"),

x) provozovatelem regionální distribuční soustavy držitel licence na distribuci elektřiny, jehož distri­buční soustava je přímo připojena na přenosovou soustavu.

HLAVA II

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN

§ 3

(1) Národní akční plán zpracovaný podle Roz­hodnutí Komise4) obsahuje opatření a způsob dosažení závazných cílů podílu energie z obnovitelných zdrojů, průběžných dílčích cílů podílu energie z obnovitelných zdrojů a předpokládané hodnoty vyrobené energie a další informace pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů.

(2) Národní akční plán přispívá k naplňování zá­vazných cílů podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie a hrubé konečné spo­třebě energie v dopravě v České republice v roce 2020 a stanoví průběžné dílčí cíle podílů energie z obnovitel­ných zdrojů.

(3) Návrh Národního akčního plánu vypracovává a jeho aktualizaci provádí ministerstvo. Národní akční plán schvaluje vláda.

(4) Při zpracování návrhu Národního akčního plánu ministerstvo vychází ze Státní energetické kon­cepce, očekávaného zvyšování energetické účinnosti a úspor energie a posouzení nezbytnosti budování nové energetické infrastruktury a soustav zásobování tepel­nou energií využívajících energii z obnovitelných zdrojů.

(5) Plnění Národního akčního plánu vyhodnocuje ministerstvo nejméně jedenkrát za 2 roky a o výsledcích vyhodnocení informuje vládu.

HLAVA III

PODPORA ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A DRUHOTNÝCH ZDROJŮ A VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA

§ 4

Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů

(1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z obno­vitelných zdrojů podle tohoto zákona se za elektřinu z obnovitelných zdrojů považuje elektřina vyrobená využitím obnovitelných zdrojů naměřená v předávacím místě výrobny elektřiny5) a distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, nebo naměřená na svorkách gene­rátoru a snížená o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, anebo poměrná část elektřiny pocházející z obnovitelného zdroje v případě společného spalování obnovitelného zdroje a druhotného zdroje nebo neobnovitelného zdroje.

(2) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny na území České republiky při­pojených k elektrizační soustavě České republiky přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky.

(3) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se stanoví s ohledem na předpokládané hodnoty výroby energie pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů pro jednotlivé roky do roku 2020 uvedené v Národním akčním plánu.

(4) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elek­třiny využívajících obnovitelné zdroje, které splňují minimální účinnost užití energie stanovenou provádě­cím právním předpisem, a na elektřinu uvedenou v od­stavci 5. Požadavky na minimální účinnost užití energie se nestanoví pro výrobny elektřiny využívající geoter-mální energii, energii slunečního záření, energii větru a vody.

(5) V případě elektřiny vyrobené

a) spalováním obnovitelného zdroje je podpora elek­třiny z obnovitelných zdrojů stanovena odlišně podle druhu a parametrů obnovitelného zdroje a způsobů jeho využití stanovených prováděcím právním předpisem,

b) z biomasy nebo biokapalin se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elek­třinu vyrobenou v zařízení schopném vyrábět elektřinu v kombinované výrobě elektřiny a tepla, na které ministerstvo vydalo osvědčení podle § 47,

c) z bioplynu se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou v kombinované výrobě elektřiny a tepla, která vy­užívá bioplyn vznikající alespoň ze 30 % z jiné biomasy, než je cíleně pěstovaná biomasa na orné půdě6) a na travním porostu6), a která zajistí efek­tivní využití pro alespoň 50 % primární energie biomasy, ze které je bioplyn vyroben; vlastní tech­nologická spotřeba elektřiny a tepla výrobny elek­třiny se přitom nezapočítává; způsob vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu při výrobě bioplynu stanoví prováděcí právní předpis,

d) využitím energie slunečního záření se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny s in­stalovaným výkonem výrobny do 30 kWp, která je umístěna na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným zákla­dem evidované v katastru nemovitostí7); podporo­vána je pouze elektřina vyrobená v jedné výrobně elektřiny do 30 kWp, která je umístěna na jedné střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evido­vané v katastru nemovitostí7),

e) energetickým využitím komunálního odpadu se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vzta­huje pouze na elektřinu vyrobenou z biologicky rozložitelné části komunálního odpadu; v případě nevytříděného komunálního odpadu stanoví podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části na energetickém obsahu komunálního odpadu prová­děcí právní předpis,

f) z biokapalin se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z biokapalin, které splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem.

(6) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se nevztahuje na elektřinu z obnovitelných zdrojů

a) v případě neoprávněné dodávky elektřiny do elek­trizační soustavy podle jiného právního předpisu8), nebo

b) vyrobenou ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu v období, pro které Úřad podle od­stavce 8 podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů nestanoví.

(7) Rozsah a výši podpory elektřiny z obnovitel­ných zdrojů stanoví Úřad podle tohoto zákona v ceno­vém rozhodnutí.

(8) V případě, že pro výrobu elektřiny z obnovi­telných zdrojů bylo o dva roky dříve, než je rok, ve kterém se o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů rozhoduje, dosaženo nebo překonáno skutečnými hod­notami výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů před­pokládaných hodnot výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovených v Národním akčním plánu4) pro rok, ve kterém se o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů rozhoduje, Úřad pro výrobny elektřiny uvedené do provozu od 1. ledna následujícího roku podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů pro tento rok nesta­noví. V případě vodních a větrných elektráren se pro porovnání používají přepočtené hodnoty stanovené po­dle rozhodnutí Komise4).

(9) Informace o dosažené hodnotě výroby elek­třiny z obnovitelných zdrojů podle odstavce 8 zveřejní Úřad do 30. května v Energetickém regulačním věst­níku.

§ 5

Podpora elektřiny z druhotných zdrojů

(1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z dru­hotných zdrojů podle tohoto zákona se za elektřinu z druhotných zdrojů považuje elektřina vyrobená vy­užitím druhotných zdrojů naměřená v předávacím mís­tě výrobny elektřiny5) a distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, nebo naměřená na svorkách generá­toru a snížená o technologickou vlastní spotřebu elek­třiny, anebo poměrná část elektřiny pocházející z dru­hotného zdroje v případě společného spalování druhot­ného zdroje a obnovitelného zdroje nebo neobnovitelného zdroje a jestliže na elektřinu vyrobenou z druhotných zdrojů vydalo ministerstvo osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů.

(2) Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se vztahuje na výrobu elektřiny z druhotných zdrojů ve výrobnách elektřiny na území České republiky připo­jených k elektrizační soustavě České republiky přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřed­nictvím jiné výrobny elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky.

(3) Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se vztahuje na elektřinu vyrobenou v kombinované vý­robě elektřiny a tepla ve výrobnách elektřiny využíva­jících druhotné zdroje, které splňují minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním předpi­sem. V případě výroby elektřiny z degazačního plynu nebo důlního plynu není podmínkou pro podporu elektřiny kombinovaná výroba elektřiny a tepla.

(4) V případě elektřiny vyrobené energetickým využíváním komunálního odpadu se podpora elektřiny z druhotných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vy­robenou z jeho biologicky nerozložitelné části při spl­nění podmínky podle odstavce 3.

(5) Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se po­skytuje na množství elektřiny vykázané výrobcem, a to v termínech, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu.

(6) Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se ne­vztahuje na elektřinu z druhotných zdrojů v případě neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační sou­stavy podle jiného právního předpisu8).

(7) Rozsah a výši podpory elektřiny z druhotných zdrojů stanoví Úřad podle tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.

§ 6

Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

(1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla podle tohoto zákona se za elektřinu z vysokoúčinné kombi­nované výroby elektřiny a tepla považuje elektřina vy­robená ve společném procesu spojeném s dodávkou užitečného tepla v zařízení, na které ministerstvo vy­dalo osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, při jejíž výrobě se dosahuje poměrné úspory vstupního primárního pa­liva potřebného na výrobu této elektřiny a tepla ve výši nejméně 10 % oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla, přičemž požadavek na dosažení poměrné úspory vstupního primárního paliva se vztahuje pouze na elek­třinu vyrobenou ve výrobně elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem vyšším než 1 MW.

(2) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombino­vané výroby elektřiny a tepla se vztahuje na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla vyrobenou ve výrobnách elektřiny na území České re­publiky připojených k elektrizační soustavě České re­publiky přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky.

(3) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombino­vané výroby elektřiny a tepla se poskytuje na množství elektřiny vykázané výrobcem, a to v termínech, v roz­sahu a způsobem podle prováděcího právního před­pisu.

(4) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombino­vané výroby elektřiny a tepla se nevztahuje na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě neoprávněné dodávky elektřiny do elektri­zační soustavy podle jiného právního předpisu8).

(5) Rozsah a výši podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla stanoví Úřad podle tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.

§ 7

Práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinou z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

(1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provo­zovatel distribuční soustavy je povinen na svém licencí vymezeném území přednostně připojit k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě výrobnu elektřiny z podporovaného zdroje za účelem přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny, pokud o to výrobce požádá a splňuje podmínky připojení stanovené jiným právním předpisem9), s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo distribuci nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy.

(2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provo­zovatel distribuční soustavy je povinen na vyžádání vý­robce, jehož výrobna elektřiny z podporovaného zdroje má být připojena k distribuční soustavě nebo k přenosové soustavě, poskytnout informace nezbytné pro připojení, odhad nákladů souvisejících s připojením, lhůty pro přijetí a vyřízení žádosti o připojení a odhad doby nezbytné pro provedení připojení.

(3) Právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombi­nované výroby elektřiny a tepla (dále jen „podpora elektřiny") podle tohoto zákona se vztahuje pouze na držitele licence na výrobu elektřiny, který vyrábí elek­třinu z podporovaných zdrojů. U výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje trvá právo na podporu elektřiny po dobu životnosti výrobny elektřiny stano­vené prováděcím právním předpisem ve znění účinném ke dni uvedení výrobny do provozu. Způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu stanoví prová­děcí právní předpis.

(4) Výrobce, který používá pro výrobu elektřiny palivo z biomasy, z biokapaliny nebo z bioplynu, je povinen uchovávat dokumenty a záznamy o použitém palivu po dobu 5 let v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

(5) Výrobce nebo dovozce paliva z biomasy, z biokapaliny nebo z bioplynu je povinen uchovávat doku­menty a záznamy o použitých druzích biomasy, biokapalin a bioplynu a o způsobu jejich využití pro vý­robu paliv v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, nejméně po dobu 5 let ode dne, kdy tyto dokumenty a záznamy vznikly, a na vyžádání je zpří­stupnit Úřadu, ministerstvu, operátorovi trhu a Státní energetické inspekci.

(6) Provozovatel přenosové soustavy nebo provo­zovatel distribuční soustavy je povinen zaregistrovat předávací místo výrobny elektřiny vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, ke které vzniká nárok na podporu elektřiny podle tohoto zákona, připojené k jím provozované přenosové sou­stavě nebo distribuční soustavě přímo nebo prostřed­nictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné vý­robny elektřiny připojené k přenosové nebo distribuční soustavě jako výrobní předávací místo v systému ope­rátora trhu a dále registrovat všechny změny v těchto údajích podle jiného právního předpisu10).

§ 8

Formy podpory elektřiny

(1) Podpora elektřiny se uskutečňuje formou ze­lených bonusů na elektřinu nebo výkupních cen.

(2) Právo zvolit podporu elektřiny formou vý­kupních cen má pouze výrobce elektřiny z obnovitel­ných zdrojů využívající energii vody, a to ve výrobně elektřiny o instalovaném výkonu do 10 MW včetně a ostatní výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výrobně elektřiny o instalovaném výkonu do 100 kW včetně. V ostatních případech, včetně elektřiny vyro­bené ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem do 100 kW společně z obnovitelných zdrojů a neobnovitelných zdrojů, má výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů právo pouze na podporu elektřiny formou ze­lených bonusů na elektřinu. Výrobce elektřiny z obno­vitelných zdrojů má právo, pokud je to v souladu s výše uvedeným, změnit formu podpory elektřiny podle od­stavce 1 pouze k 1. lednu pro daný kalendářní rok.

(3) Výrobce je povinen zaregistrovat prostřednic­tvím vykupujícího nebo povinně vykupujícího anebo přímo v systému operátora trhu zvolenou formu pod­pory elektřiny a její změnu.

(4) Podporu elektřiny formou výkupních cen ne­lze v rámci jedné výrobny elektřiny kombinovat s pod­porou elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu.

(5) Termíny a postup pro výběr formy podpory elektřiny a její změny a postup při registraci v systému operátora trhu stanoví prováděcí právní předpis.

(6) V případě elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů nebo z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je možný sou­běh podpory elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu.

§ 9

Zelený bonus na elektřinu

(1) Zelený bonus na elektřinu je stanoven v Kč//MWh a poskytován v ročním nebo hodinovém re­žimu.

(2) Pokud není výrobce subjektem zúčtování5) nebo nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný sub­jekt zúčtování, je vykupující povinen převzít odpověd­nost za odchylku11).

(3) Pokud o to výrobce požádá, je operátor trhu povinen, na základě vyúčtování podle odstavce 6, hra­dit výrobci zelený bonus na elektřinu z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombino­vané výroby elektřiny a tepla.

(4) Podpora elektřiny formou zeleného bonusu na elektřinu

a) vyrobenou ve výrobně elektřiny využívající obno­vitelné zdroje s instalovaným výkonem do 100 kW včetně nebo biologicky rozložitelnou část komu­nálního odpadu nebo vyrobenou společným spa­lováním obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje se poskytuje pouze v režimu ročního ze­leného bonusu na elektřinu,

b) vyrobenou ve výrobně elektřiny využívající ob­novitelné zdroje s instalovaným výkonem nad 100 kW, s výjimkou biologicky rozložitelné části komunálního odpadu nebo vyrobenou společným spalováním obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, se poskytuje pouze v režimu hodino­vého zeleného bonusu na elektřinu,

c) z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů se poskytuje pouze v režimu ročního zeleného bonusu na elektřinu.

(5) Výrobce má právo, pokud je to v souladu s od­stavcem 4, změnit režim zeleného bonusu na elektřinu pouze k 1. lednu pro daný kalendářní rok v termínech a postupem pro výběr režimů zeleného bonusu na elek­třinu podle prováděcího právního předpisu.

(6) Vyúčtování zeleného bonusu na elektřinu se uskutečňuje na základě naměřených hodnot12) vyro­bené elektřiny nebo v případech podle § 11 odst. 6 na základě vypočtených hodnot vyrobené elektřiny evido­vaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu. Nepředá-li výrobce operátorovi trhu namě­řené nebo vypočtené hodnoty vyrobené elektřiny nebo neumožní-li operátorovi trhu nebo jím písemně pově­řené osobě ani na základě opakovaně prokazatelně předané výzvy přístup k měřicímu zařízení sloužícímu pro měření vyrobené elektřiny z podporovaných zdrojů energie nebo nezajistí-li na základě žádosti ope­rátora trhu ověření vypočtených hodnot způsobem a postupem stanoveným prováděcím právním předpi­sem, nárok na úhradu zelených bonusů na elektřinu nevzniká.

§ 10

Výkupní ceny

(1) Do doby rozhodnutí o výběru povinně vyku­pujícího je pro příslušné vymezené území povinně vy­kupujícím dodavatel poslední instance13). O výběru po­vinně vykupujícího informuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Povinně vykupující je povinen vykupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora elektřiny, vyrobenou ve výrobně elektřiny na­cházející se na jeho vymezeném území za podmínek podle § 11 a 12. Povinně vykupující nese odpovědnost za odchylku v předávacím místě výrobny elektřiny po­dle jiného právního předpisu11).

(3) Vyúčtování povinně vykoupené elektřiny se provádí na základě naměřených hodnot12) v předávacím místě výrobny elektřiny a distribuční soustavy nebo přenosové soustavy a evidovaných operátorem trhu po­dle prováděcího právního předpisu.

§ 11

Podmínky podpory elektřiny, výkupu a evidence výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

(1) Základním časovým úsekem pro výkup elek­třiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je 1 hodina.

(2) Základním časovým úsekem pro vyhodnoco­vání a zúčtování výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombino­vané výroby elektřiny a tepla je 1 měsíc nebo jeho celé násobky. V případě výroben elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW je základní časový úsek čtvrtletí.

(3) Pokud výrobce hodlá nabídnout elektřinu po­vinně vykupujícímu, musí mu tuto skutečnost oznámit v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem.

(4) V případě podpory elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu je výrobce povinen

a) předat elektronickou formou operátorovi trhu na­měřené nebo vypočtené hodnoty v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a pře­dávacích míst výroben elektřiny a jejich evidenci podle prováděcího právního předpisu a případně další doplňující informace, týkající se předávaných naměřených nebo vypočtených hodnot; způsob předání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů využí­vajících formu podpory zeleným bonusem na elek­třinu stanoví prováděcí právní předpis, a

b) umožnit operátorovi trhu nebo jím písemně pově­řené osobě přístup k měřicímu zařízení, které slouží pro měření vyrobené elektřiny z podporova­ných zdrojů energie.

(5) V případě podpory elektřiny formou výkup­ních cen je provozovatel přenosové soustavy nebo pro­vozovatel distribuční soustavy povinen předat elektro­nickou formou operátorovi trhu naměřené hodnoty v předávacím místě připojení výrobny elektřiny k jím provozované přenosové nebo distribuční soustavě v čle­nění podle jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů a předávacích míst výroben elektřiny a vést jejich evi­denci. Způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z obnovitelných zdrojů využívajících formu podpory výkupní cenou stanoví prováděcí právní před­pis.

(6) Výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitel­ných zdrojů nebo druhotných zdrojů společně s elek­třinou z neobnovitelných zdrojů, je povinen zajistit měření nebo výpočet vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů způ­sobem, který stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Výrobce, který vyrábí elektřinu společným spalováním obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, je povinen způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis, vykazovat operátorovi trhu a na vyžá­dání též Úřadu a ministerstvu

a) zvlášť množství elektřiny z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje,

b) skutečné nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvalitu a

c) skutečné využití veškerého nabytého množství ob­novitelného zdroje pro účely výroby elektřiny.

(8) Výrobce, který uplatňuje podporu elektřiny v režimu hodinového zeleného bonusu na elektřinu i na vyrobenou elektřinu, která nebyla dodána do dis­tribuční soustavy nebo přenosové soustavy, je povinen zajistit měření s hodinovým průběhem výroby elek­třiny z obnovitelného zdroje způsobem, který stanoví jiný právní předpis12).

(9) V případě dosažení záporné hodinové ceny je výrobce, který využívá podporu elektřiny formou vý­kupní ceny, povinen zápornou hodinovou cenu uhradit povinně vykupujícímu, a to za dodané množství elek­třiny v dané hodině. Povinně vykupující je povinen o takových případech předem informovat výrobce v ter­mínech a způsobem podle prováděcího právního před­pisu.

(10) V případech, kdy na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky, nevzniká výrobci, který využívá podporu elektřiny formou výkupní ceny nebo formou zeleného bonusu na elektřinu, v těchto hodinách k vy­robené elektřině nárok na podporu. Povinně vykupující nebo vykupující je povinen o takových případech předem informovat výrobce v termínech a způsobem podle prováděcího právního předpisu.

(11) V případě podpory formou výkupní ceny, kdy je dosaženo vyšší hodinové ceny, než je výkupní cena stanovená Úřadem, je povinen povinně vykupující uhradit operátorovi trhu rozdíl mezi hodinovou cenou a výkupní cenou stanovenou Úřadem. Způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní ce­nou a jeho úhrady operátorovi trhu stanoví prováděcí právní předpis.

(12) V případě podpory formou zelených bonusů na elektřinu z obnovitelných zdrojů, pokud výrobce nabídne elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu, je povinen povinně vykupující uhradit výrobci rozdíl mezi výkupní cenou a zeleným bonusem na elektřinu. Případné vícenáklady povinně vykupujícího vyplývající z rozdílu mezi vý­kupní cenou a zeleným bonusem na elektřinu podle věty první tohoto odstavce Úřad zohlední v ceně za činnost povinně vykupujícího podle § 13 odst. 3.

§ 12

Výše výkupní ceny a zelených bonusů na elektřinu

(1) Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3 a § 4 odst. 3, 7 a 8 v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výkupní cenu samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů, popřípadě pro skupiny podle velikosti instalovaného výkonu výrobny elek­třiny, nebo s ohledem na jejich umístění tak, aby při podpoře elektřiny vyrobené ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu po dni nabytí účinnosti tohoto zákona

a) bylo dosaženo patnáctileté doby prosté návrat­nosti investic za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů, kterými jsou zejména náklady na instalovanou jednotku výkonu, účin­nost využití primárního obsahu energie v obnovi­telném zdroji, v případě výroben elektřiny využí­vajících biomasu, bioplyn nebo biokapaliny ná­klady na pořízení paliva a doba využití zařízení stanovených prováděcím právním předpisem,

b) zůstala zachována výše výnosů za jednotku elek­třiny z obnovitelných zdrojů při podpoře od roku uvedení výrobny elektřiny do provozu po dobu trvání práva na podporu jako minimální s pravidel­ným ročním navýšením o 2 %; to neplatí pro vý­robnu elektřiny využívající biomasu nebo bioplyn nebo biokapaliny; za uvedení výrobny elektřiny do provozu se považuje též ukončení rekon­strukce technologické části stávající výrobny elek­třiny, nebo ukončení modernizace, zvyšující tech­nickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově zřizova­nými výrobnami elektřiny,

c) byly případy dosažení záporné hodinové ceny po­dle § 11 odst. 9 a případy, kdy na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu ne­dojde k sesouhlasení nabídky a poptávky podle § 11 odst. 10, zahrnuty pod písmeno a).

(2) Pro podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3 a § 4 odst. 3, 7 a 8 v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na elektřinu a postup pro stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu tak, aby výše ročního zeleného bonusu na elektřinu pokryla pro daný druh obnovitelného zdroje alespoň rozdíl mezi výkupní cenou a očekávanou průměrnou roční hodinovou cenou a výše hodinového zeleného bonusu na elektřinu pokryla pro daný druh obnovitel­ného zdroje alespoň rozdíl mezi výkupní cenou a do­saženou hodinovou cenou. Způsob stanovení hodino­vého zeleného bonusu na elektřinu a hodinové ceny stanoví prováděcí právní předpis.

(3) V případech dosažení záporné hodinové ceny Úřad při stanovení postupu pro hodinový zelený bo­nus na elektřinu podle odstavce 2 postupuje tak, aby byla hodnota hodinového zeleného bonusu na elek­třinu rovna nejvýše hodnotě hodinového zeleného bo­nusu na elektřinu při dosažení nulové hodinové ceny.

(4) Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3, § 5 odst. 7 a § 6 odst. 5 v daném kalendářním roce na ná­sledující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na elektřinu pro podporu elektřiny z druhotných zdrojů s ohledem na druh druhotného zdroje, umístění a velikost instalovaného výkonu výrobny elektřiny, a pro podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s ohledem na umístění a veli­kost instalovaného elektrického výkonu výrobny elek­třiny, použité primární palivo a provozní režim vý­robny elektřiny. Úřad může stanovit odlišnou výši ze­leného bonusu na elektřinu také pro rekonstruované výrobny elektřiny z vysokoúčinné kombinované vý­roby elektřiny a tepla. Při stanovení zeleného bonusu na elektřinu pro podporu elektřiny z druhotných zdrojů a podporu elektřiny z vysokoúčinné kombino­vané výroby elektřiny a tepla se nepoužijí a neplatí pravidla stanovená v ustanovení odstavců 1 a 2.

(5) Úřad meziročně upravuje výši zelených bo­nusů na elektřinu k elektřině z vysokoúčinné kombi­nované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů v závislosti na změnách cen elektřiny na trhu, cen te­pelné energie, cen primárních energetických zdrojů, efektivitě výroby a době využití výrobny elektřiny.

(6) Výkupní cena stanovená Úřadem pro následu­jící kalendářní rok nesmí být nižší než 95 % výkupní ceny platné v roce, v němž se o novém stanovení vý­kupní ceny rozhoduje. To neplatí pro stanovení vý­kupní ceny pro následující kalendářní rok pro druhy obnovitelných zdrojů, u kterých je v roce, v němž se o novém stanovení výkupní ceny rozhoduje, dosaženo prosté návratnosti investic kratší než 12 let; v těchto případech postupuje Úřad při stanovení výkupní ceny podle odstavce 1. Současně výkupní cena stanovená Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí být vyšší než 115 % výkupní ceny platné v roce, v němž se o novém stanovení výkupní ceny rozhoduje. Úřad in­formuje o dosahovaných dobách návratnosti investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Úřad je povinen stanovit celkovou výši pod­pory elektřiny tak, aby pro rok, kdy je výrobna elek­třiny uvedena do provozu, činila výkupní cena nebo zelený bonus na elektřinu nejvýše 4 500 Kč/MWh.

(8) V případě výroby elektřiny společným spalo­váním obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, pokud se nejedná o vysokoúčinnou kombinovanou vý­robu elektřiny a tepla, je Úřad oprávněn podporu elek­třiny formou zelených bonusů na elektřinu snížit oproti podpoře elektřiny z předcházejícího roku.

(9) Při stanovení výkupních cen, ročních zelených bonusů na elektřinu a postupu pro stanovení hodino­vého zeleného bonusu na elektřinu a ceny za činnost povinně vykupujícího postupuje Úřad podle zákona o cenách.

§ 13

Vyúčtování podpory elektřiny

(1) Operátor trhu účtuje provozovateli regionální distribuční soustavy a provozovateli přenosové sou­stavy složku ceny za přenos elektřiny a ceny za distri­buci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny a provozovatel regionální distribuční sou­stavy a provozovatel přenosové soustavy je povinen ji hradit operátorovi trhu. Způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s pod­porou elektřiny stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Povinně vykupující účtuje operátorovi trhu rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou a cenu za svoji činnost podle množství povinně vykupované elektřiny z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů evidovaných operátorem trhu podle § 10 odst. 3 a ope­rátor trhu je povinen hradit rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou a cenu za činnost povinně vykupu­jícího.

(3) Výši ceny za činnost povinně vykupujícího stanovuje Úřad v daném kalendářním roce na následu­jící kalendářní rok. Způsob výpočtu ceny stanoví pro­váděcí právní předpis.

(4) Právo účtovat podle odstavce 2 vzniká zapla­cením výkupní ceny výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to v rozsahu naměřených nebo vypočtených hodnot vyrobené elektřiny evidovaných operátorem trhu.

HLAVA IV

ODVOD ELEKTŘINY ZE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

§ 14

Předmět odvodu z elektřiny ze slunečního záření

Předmětem odvodu za elektřinu ze slunečního zá­ření (dále jen „odvod") je elektřina vyrobená ze sluneč­ního záření v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010.

§ 15

Subjekty odvodu

(1) Poplatníkem odvodu je výrobce, pokud vyrábí elektřinu ze slunečního záření.

(2) Plátcem odvodu je v případě hrazení formou zeleného bonusu na elektřinu operátor trhu a v případě hrazení formou výkupní ceny povinně vykupující.

§ 16

Základ odvodu

Základem odvodu je částka bez daně z přidané hodnoty hrazená plátcem odvodu formou výkupní ceny nebo zeleného bonusu na elektřinu poplatníkovi odvodu za elektřinu ze slunečního záření vyrobenou v odvodovém období.

§ 17

Osvobození od odvodu

Od odvodu je osvobozena elektřina vyrobená ze slunečního záření ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kW.

§ 18

Sazba odvodu

Sazba odvodu ze základu odvodu činí v případě hrazení formou

a) výkupní ceny 26 %,

b) zeleného bonusu na elektřinu 28 %.

§ 19

Odvodové období

Odvodovým obdobím je kalendářní měsíc.

§ 20

Způsob výběru odvodu

(1) Plátce odvodu je povinen srazit nebo vybrat odvod ze základu odvodu.

(2) Plátce odvodu je povinen odvést odvod ze zá­kladu odvodu do 25 dnů po skončení odvodového ob­dobí; ve stejné lhůtě je povinen podat vyúčtování od­vodu.

§ 21

Správa odvodu

(1) Správu odvodu vykonávají územní finanční orgány.

(2) Při správě odvodu se postupuje podle daňo­vého řádu.

§ 22

Rozpočtové určení odvodu

Odvod je příjmem státního rozpočtu.

HLAVA V

PODPORA TEPLA Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

§ 23

Podpora tepla a formy podpory tepla

(1) Pro účely stanovení podpory tepla z obnovitel­ných zdrojů podle tohoto zákona se za teplo z obnovi­telných zdrojů považuje teplo vyrobené využitím ob­novitelného zdroje.

(2) Podpora tepla z obnovitelných zdrojů (dále jen „podpora tepla") se uskutečňuje formou

a) investiční podpory tepla, nebo

b) provozní podpory tepla.

(3) Provozní podpora tepla se uskutečňuje formou zeleného bonusu na teplo.

(4) Investiční podpora tepla se uskutečňuje for­mou programů podpory ze státních nebo evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků po­cházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.

(5) Právo zvolit podporu tepla formou provozní podpory tepla má pouze výrobce tepla, který vyrábí teplo z obnovitelných zdrojů podle § 24 tohoto zá­kona.

(6) Podporu tepla formou provozní podpory tepla lze v rámci jedné výrobny tepla kombinovat s podporou tepla formou investiční podpory tepla.

(7) Výrobce tepla, který uplatňuje provozní pod­poru tepla, je povinen zaregistrovat přímo v systému operátora trhu provozní podporu tepla zeleným bonu­sem na teplo. Postup při registraci stanoví prováděcí právní předpis.

§ 24

Provozní podpora tepla

(1) Právo na provozní podporu tepla podle tohoto zákona se vztahuje pouze na držitele licence na výrobu tepelné energie, který vyrábí tepelnou energii z obnovi­telných zdrojů.

(2) Provozní podpora tepla se stanoví s ohledem na předpokládané hodnoty vyrobené energie pro jed­notlivé druhy obnovitelných zdrojů pro jednotlivé roky do roku 2020 uvedené v Národním akčním plánu.

(3) Provozní podpora tepla se vztahuje na teplo dodané do rozvodného tepelného zařízení2) soustavy zásobování tepelnou energií z výroben tepla využívají­cích obnovitelné zdroje, které jsou umístěné na území České republiky využívajících obnovitelné zdroje a které splňují minimální účinnost užití energie stano­venou prováděcím právním předpisem.

(4) Nárok na provozní podporu tepla má teplo vyrobené z podporované biomasy, pro kterou je stano­vena podpora elektřiny podle § 4 odst. 5 písm. a), nebo z biokapalin splňující kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem ve výrobnách tepla se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 200 kW a nebo teplo vyrobené z geotermální energie v zaříze­ních se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 200 kW.

(5) Rozsah a výši provozní podpory tepla stanoví Úřad podle tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.

(6) Provozní podpora tepla se nevztahuje na

a) teplo vyrobené v kombinované výrobě elektřiny a tepla s výjimkou tepla vyrobeného ve výrobně s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla s insta­lovaným výkonem do 7,5 MWe, pro kterou je stanovena podpora elektřiny podle § 4 odst. 5 písm. b),

b) teplo vyrobené společným spalováním obnovitel­ného zdroje s neobnovitelným zdrojem s výjimkou tepla vyrobeného společným spalováním obnovi­telného zdroje s druhotným zdrojem,

c) neoprávněnou dodávku tepla do rozvodného te­pelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií, když při neoprávněné dodávce tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobo­vání tepelnou energií se postupuje obdobně jako při neoprávněném odběru tepelné energie podle jiného právního předpisu14),

d) teplo vyrobené ve výrobnách tepla uvedených do provozu v období, pro které Úřad podle od­stavce 7 provozní podporu tepla z obnovitelných zdrojů nestanoví.

(7) V případě, že pro výrobu tepla z biomasy bylo o dva roky dříve, než je rok, ve kterém se o provozní podpoře tepla rozhoduje, dosaženo nebo překonáno skutečnými hodnotami výroby tepla z biomasy před­pokládaných hodnot výroby tepla z biomasy stanovené v Národním akčním plánu pro rok, ve kterém se o pro­vozní podpoře tepla z obnovitelných zdrojů rozho­duje, Úřad pro výrobny tepla uvedené do provozu od 1. ledna následujícího roku podporu tepla z obnovi­telných zdrojů pro tento rok nestanoví.

(8) Informace o dosažené hodnotě výroby tepla z biomasy podle odstavce 7 zveřejní Úřad do 30. května v Energetickém regulačním věstníku.

§ 25

Investiční podpora tepla

(1) Investiční podpora tepla se vztahuje na vý­stavbu výrobny tepla z obnovitelných zdrojů a na roz­vodné tepelné zařízení2) z těchto výroben tepla na území České republiky s minimální účinností užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem.

(2) Vyhlašují-li organizační složky státu, kraje nebo obce programy podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků po­cházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, týkající se zcela nebo z části obnovitelných zdrojů, jsou povinny do výzvy k podání nabídek podle příslušných programů zařadit investiční podporu vý­stavby výrobny tepla z obnovitelných zdrojů a rozvod­ných tepelných zařízení2) z těchto výroben tepla.

(3) V případě výstavby výrobny tepla z tepelných čerpadel se investiční podpora tepla vztahuje na vý­robnu tepla splňující požadavky stanovené rozhodnu­tím Komise15).

(4) V případě výstavby výrobny tepla z biokapalin se investiční podpora tepla vztahuje pouze na výrobnu tepla využívající jako paliva biokapaliny splňující kri­téria udržitelnosti stanovená v prováděcím právním předpise. Splnění kritérií udržitelnosti biokapalin je povinen výrobce tepla doložit poskytovateli dotace do 30 dní po uvedení výrobny tepla do provozu.

(5) Investiční podpora tepla podle odstavců 3 a 4 se nevztahuje na solární systémy, systémy s tepelnými čerpadly, které by svým provozem zhoršily celkovou průměrnou roční účinnost stávajících soustav zásobo­vání tepelnou energií využívajících obnovitelné zdroje, ve kterých byla v předcházejícím kalendářním roce vy­robena více než polovina tepla z obnovitelných zdrojů. Tyto soustavy zásobování tepelnou energií eviduje a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejňuje Úřad do 30. dubna následujícího roku.

§ 26

Zelený bonus na teplo a jeho výše

(1) Zelený bonus na teplo je stanoven v Kč/GJ a poskytován pouze v ročním režimu.

(2) Zúčtovacím obdobím pro úhradu zeleného bonusu na teplo je 1 měsíc nebo jeho celé násobky.

(3) Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3, § 24 odst. 2, 5 a 7 v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na teplo.

(4) Úřad je povinen stanovit zelený bonus na teplo ve výši 50 Kč/GJ.

(5) Při stanovení ročních zelených bonusů na tep­lo postupuje Úřad podle zákona o cenách.

(6) Pokud o to výrobce tepla požádá, je operátor trhu povinen, na základě vyúčtování podle odstavce 7, hradit výrobci zelený bonus na teplo.

(7) Vyúčtování zeleného bonusu na teplo se usku­tečňuje na základě naměřených hodnot tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu. Nepředá-li výrobce tepla operátorovi trhu naměřené hodnoty dodaného tepla nebo neumožní-li operátorovi trhu nebo jím pí­semně pověřené osobě ani na základě opakovaně pro­kazatelně předané výzvy přístup k měřicímu zařízení sloužícímu pro měření dodaného tepla, na které se vztahuje podpora tepla, nárok na úhradu zeleného bo­nusu na teplo nevzniká.

§ 27

Práva a povinnosti subjektů na trhu s teplem a s provozní podporou tepla

(1) Držitel licence na rozvod tepelné energie16) je povinen vykupovat teplo vyrobené z obnovitelných zdrojů a za tím účelem připojit výrobnu tepla k rozvod­nému tepelnému zařízení.

(2) Povinnost výkupu tepla nevzniká,

a) pokud výrobce tepla není držitelem licence na vý­robu tepla podle jiného právního předpisu,

b) je-li již potřeba tepla uspokojena podle odstavce 1,

c) pokud by došlo ke zvýšení celkových nákladů na pořízení tepla pro stávající odběratele držitele li­cence na rozvod tepelné energie, nebo

d) pokud parametry teplonosné látky neodpovídají parametrům v rozvodném tepelném zařízení v mís­tě připojení.

(3) Výrobce tepla je povinen zajistit měření doda­ného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z výrobny tepla podle pro­váděcího právního předpisu.

(4) Výrobce tepla, který používá pro výrobu tepla palivo z biomasy, je povinen uchovávat dokumenty a záznamy o použitém palivu po dobu 5 let v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

(5) Výrobce tepla nebo dovozce paliva z biomasy je povinen uchovávat dokumenty a záznamy o použi­tých druzích biomasy a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv v rozsahu stanoveném prováděcím práv­ním předpisem, nejméně po dobu 5 let ode dne, kdy tyto dokumenty a záznamy vznikly, a na vyžádání je zpřístupnit Úřadu, ministerstvu, operátorovi trhu a Státní energetické inspekci.

(6) Výrobce tepla je povinen zaregistrovat místo předání vyrobeného tepla z výrobny tepla vyrábějící teplo z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií, ke kte­rému vzniká nárok na provozní podporu tepla podle tohoto zákona, v systému operátora trhu a dále regis­trovat všechny změny v těchto údajích podle provádě­cího právního předpisu.

(7) Výrobce tepla je povinen

a) předat elektronickou formou operátorovi trhu na­měřené hodnoty tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií a na základě žádosti operátora trhu mu předat další doplňující informace týkající se předá­vaných naměřených hodnot; způsob předání a evi­dence naměřených hodnot tepla stanoví prováděcí právní předpis, a

b) umožnit operátorovi trhu nebo jím písemně pově­řené osobě přístup k měřicímu zařízení, které slouží pro měření dodaného tepla, na které se vzta­huje provozní podpora tepla.

HLAVA VI

FINANCOVÁNÍ PODPORY ELEKTŘINY A TEPLA

§ 28

Financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla

(1) Operátor trhu má právo na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a provozní podporou tepla. Tyto náklady jsou operátorovi trhu hrazeny pro­vozovatelem regionální distribuční soustavy a provozo­vatelem přenosové soustavy z finančních prostředků, které tvoří složku ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s pod­porou elektřiny, a dále dotací z prostředků státního rozpočtu. Provozní podpora tepla je hrazena pouze z dotace z prostředků státního rozpočtu.

(2) Vláda stanoví nařízením, minimálně ve výši nákladů spojených s provozní podporou tepla, limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu nákladů spojených s pod­porou elektřiny a provozní podporou tepla do 31. října kalendářního  roku,  který  předchází kalendářnímu roku, pro který Úřad stanoví ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny.

(3) Pokud limit prostředků státního rozpočtu sta­novený podle odstavce 2 po odečtení nákladů spoje­ných s provozní podporou tepla nepostačuje na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny, zahrne Úřad zbývající náklady spojené s podporou elektřiny do složky ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny. Složku ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na úhradu nákladů spojených s pod­porou elektřiny může Úřad stanovit odlišně s ohledem na velikost spotřeby elektřiny zákazníků.

(4) Finanční prostředky vyplacené výrobcům elektřiny z podporovaných zdrojů a výrobcům tepla z podporovaných výroben tepla vede operátor trhu samostatně na zvláštních účtech.

(5) Při stanovení cen pro následující kalendářní rok podle právního předpisu, který upravuje způsob regulace cen v energetických odvětvích a postupy pro regulaci cen17), Úřad bere v úvahu rozdíly mezi sku­tečně vynaloženými náklady a příjmy spojenými s pod­porou elektřiny a provozní podporou tepla za uplynulý kalendářní rok.

(6) Skutečnými celkovými náklady operátora trhu je součet celkových vyplacených finančních prostředků výrobcům podle § 9 odst. 3 a výrobcům tepla podle § 26 odst. 6 a celkových vyplacených finančních pro­středků povinně vykupujícímu podle § 13 odst. 2. Sku­tečnými výnosy operátora trhu jsou úhrady provozo­vatele regionální distribuční soustavy a provozovatele přenosové soustavy na základě vyúčtování podpory elektřiny a tepla podle odstavce 1 a dotace podle odstavce 2.

(7) Úřad poskytuje operátorovi trhu údaje o drži­telích licencí a údaje z vydaných rozhodnutí o udělení licence a ministerstvo údaje o držitelích osvědčení o pů­vodu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v rozsahu nezbytném pro jeho činnost.

§ 29

Poskytnutí dotace

(1) Dotaci na úhradu nákladů spojených s podpo­rou elektřiny a provozní podporu tepla podle § 28 poskytuje ministerstvo operátorovi trhu čtvrtletně na základě jeho žádosti předložené do konce měsíce ná­sledujícího po ukončení čtvrtletí. Ministerstvo operáto­rovi trhu do konce dalšího měsíce poukáže jednu čtvrtinu částky uvedené v nařízení vlády podle § 28 odst. 2.

(2) O poskytnutí dotace vydá ministerstvo roz­hodnutí, ve kterém uvede svůj název a adresu, název a adresu sídla operátora trhu, kterému je dotace určena, poskytovanou částku a den vydání rozhodnutí.

HLAVA VII

PODPORA BIOMETANU

§ 30

Podpora biometanu

(1) Pro účely stanovení podpory biometanu podle tohoto zákona se za biometan považuje plyn vyrobený z bioplynu ve výrobnách plynu na území České repu­bliky připojených k distribuční nebo přepravní soustavě18) České republiky přímo nebo prostřednictvím odběrného místa18) nebo prostřednictvím jiné výrobny plynu připojené k distribuční nebo přepravní soustavě České republiky nebo připojených k podzemnímu zá­sobníku plynu.

(2) Podpora biometanu se stanoví s ohledem na předpokládané hodnoty výroby energie biometanu pro jednotlivé roky do roku 2020 uvedené v Národním akčním plánu.

(3) Podpora biometanu se vztahuje pouze na biometan vyrobený

a) z bioplynu, který vzniká alespoň ze 30 % z jiné biomasy, než je cíleně pěstovaná biomasa na orné půdě6) a na travním porostu6); způsob vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu při výrobě bioplynu stanoví prováděcí právní předpis, a

b) v souladu s požadavky na jeho kvalitu, odorizaci a tlak stanovenými prováděcím právním předpi­sem.

(4) Rozsah a výši podpory biometanu stanoví Úřad podle tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.

(5) Podpora biometanu se nevztahuje na

a) neoprávněnou dodávku biometanu do distribuční soustavy, přepravní soustavy nebo do podzemního zásobníku plynu podle jiného právního předpisu19), nebo

b) vyrobenou ve výrobnách biometanu uvedených do provozu v období, pro které Úřad podle od­stavce 6 podporu biometanu nestanoví.

(6) V případě, že pro výrobu biometanu bylo o dva roky dříve, než je rok, ve kterém se o podpoře biometanu rozhoduje, dosaženo nebo překonáno sku­tečnými hodnotami výroby biometanu předpokláda­ných hodnot výroby biometanu stanovené v Národním akčním plánu pro rok, ve kterém se o podpoře biometanu rozhoduje, Úřad pro výrobny biometanu uvedené do provozu od 1. ledna následujícího roku podporu biometanu pro tento rok nestanoví.

(7) Informace o dosažené hodnotě výroby biometanu podle odstavce 6 zveřejní Úřad do 30. května v Energetickém regulačním věstníku.

§ 31

Práva a povinnosti subjektů na trhu s biometanem

(1) Provozovatel přepravní soustavy, provozova­tel distribuční soustavy nebo provozovatel podzem­ního zásobníku plynu je povinen přednostně připojit výrobnu biometanu za účelem přístupu k distribuční nebo přepravní soustavě nebo k podzemnímu zásob­níku plynu, pokud o to výrobce biometanu požádá a splňuje podmínky připojení.

(2) Ustanovení předchozího odstavce se neuplatní v případě prokazatelného nedostatku kapacity.

(3) Provozovatel přepravní soustavy, provozova­tel distribuční soustavy nebo provozovatel podzem­ního zásobníku plynu je povinen poskytnout na žádost výrobce biometanu informace nezbytné pro připojení, odhad nákladů souvisejících s připojením a lhůtu pro připojení.

(4) Právo na podporu biometanu podle tohoto zá­kona se vztahuje pouze na držitele licence na výrobu plynu, který vyrábí biometan z bioplynu.

(5) Výrobce biometanu je povinen uchovávat do­kumenty a záznamy o použitých druzích biomasy a biokapalin a o způsobu jejich využití pro výrobu biometanu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, nejméně po dobu 5 let ode dne, kdy tyto dokumenty a záznamy vznikly, a na vyžádání je zpří­stupnit Úřadu, ministerstvu a Státní energetické in­spekci.

(6) Provozovatel přepravní soustavy, provozova­tel distribuční soustavy nebo provozovatel podzem­ního zásobníku plynu je povinen zaregistrovat pře­dávací místo19) výrobny biometanu, ke které vzniká nárok na podporu biometanu podle tohoto zákona, při­pojené jako výrobní předávací místo v systému operá­tora trhu a dále registrovat všechny změny v těchto údajích podle jiného právního předpisu.

§ 32

Forma podpory biometanu

(1) Podpora biometanu se uskutečňuje formou ze­lených bonusů na biometan.

(2) Výrobce biometanu je povinen zaregistrovat přímo v systému operátora trhu podporu zeleným bo­nusem na biometan. Postup při registraci stanoví pro­váděcí právní předpis.

§ 33

Zelený bonus na biomasu

(1) Zelený bonus na biometan je stanoven v Kč/MWh spalného tepla a poskytován v ročním režimu.

(2) Pokud není výrobce biometanu subjektem zúčtování18) nebo nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování, je vykupující biometan po­vinen převzít odpovědnost za odchylku20).

(3) Pokud o to výrobce biometanu požádá, je ope­rátor trhu povinen na základě vyúčtování podle od­stavce 4 hradit výrobci biometanu zelený bonus na bio-metan.

(4) Vyúčtování zeleného bonusu na biometan se uskutečňuje na základě naměřených hodnot biometanu podle prováděcího právního předpisu v předávacím místě18) a evidovaných operátorem trhu podle prová­děcího právního předpisu. Nepředá-li výrobce biometanu operátorovi trhu naměřené hodnoty biometanu v předávacím místě, nárok na úhradu zeleného bonusu na biometan nevzniká.

§ 34

Podmínky podpory biometanu

(1) Zúčtovacím obdobím pro úhradu zeleného bonusu na biometan je 1 měsíc nebo jeho celé násobky.

(2) Výrobce biometanu předává naměřené hod­noty v předávacích místech výroben biometanu operá­torovi trhu. Výrobce biometanu je povinen operátorovi trhu na základě jeho žádosti předat další doplňující informace týkající se předávaných naměřených hodnot. Způsob předávání a evidence naměřených hodnot biometanu stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Výrobce biometanu je povinen zajistit měření množství a kvality biometanu v předávacím místě vý­robny biometanu a distribuční nebo přepravní soustavy nebo podzemního zásobníku plynu způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis.

§ 35

Výše zelených bonusů na biometan

(1) Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3, § 30 odst. 2, 4 a 6 v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na biometan.

(2) Při stanovení ročních zelených bonusů na biometan postupuje Úřad podle zákona o cenách.

(3) Úřad je povinen stanovit zelený bonus na biometan tak, aby pro rok, kdy je výrobna biometanu uvedena do provozu, činil nejvýše 1 700 Kč/MWh spal­ného tepla.

§ 36

Financování podpory biometanu

(1) Náklady spojené s podporou biometanu za­hrne Úřad do složky ceny za přepravu plynu a ceny za distribuci plynu na krytí nákladů spojených s pod­porou biometanu.

(2) Operátor trhu má právo na úhradu nákladů spojených s podporou biometanu. Tyto náklady jsou operátorovi trhu hrazeny provozovateli distribučních soustav a provozovatelem přepravní soustavy z finanč­ních prostředků, které tvoří složku ceny za přepravu plynu a ceny za distribuci plynu na krytí nákladů spo­jených s podporou biometanu.

(3) Operátor trhu účtuje provozovatelům distri­bučních soustav a provozovateli přepravní soustavy složku ceny za přepravu plynu a ceny za distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu způsobem a v termínech, které stanoví prováděcí právní předpis, a provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přepravní soustavy je povinen ji hradit.

(4) Operátor trhu vede finanční prostředky pro zajištění podpory biometanu na zvláštním účtu.

(5) Úřad poskytuje operátorovi trhu údaje o drži­telích licencí na výrobu plynu a údaje z vydaných roz­hodnutí o udělení těchto licencí v rozsahu nezbytném pro jeho činnost.

HLAVA VIII

PODPORA CENTRÁLNÍ VÝROBY ELEKTŘINY

§ 37

Podpora decentrální výroby elektřiny

(1) Podpora decentrální výroby elektřiny se vzta­huje na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny na území České republiky připojených k distribuční sou­stavě přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k distribuční soustavě (dále jen „připojených k distri­buční soustavě") a dodanou do distribuční soustavy.

(2) Podpora decentrální výroby elektřiny se po­skytuje na množství elektřiny naměřené12) v předávacím místě decentrální výrobny elektřiny a distribuční sou­stavy podle jiného právního předpisu5).

(3) Podpora decentrální výroby elektřiny se nepo­skytuje v případě neoprávněné dodávky elektřiny do distribuční soustavy podle jiného právního předpisu8).

§ 38

Práva a povinnosti subjektů na trhu decentrální výroby elektřiny

(1) Právo na podporu elektřiny z decentrální vý­roby elektřiny podle tohoto zákona se vztahuje pouze na držitele licence na výrobu elektřiny.

(2) Provozovatel distribuční soustavy je povinen zaregistrovat předávací místo decentrální výrobny elek­třiny, ke které vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny podle tohoto zákona, připojené k dis­tribuční soustavě jako výrobní předávací místo v systé­mu operátora trhu a dále registrovat všechny změny v těchto údajích podle jiného právního předpisu10).

§ 39

Forma podpory decentrální výroby elektřiny

(1) Podpora decentrální výroby elektřiny se usku­tečňuje formou bonusů na decentrální výrobu elek­třiny.

(2) Výrobce elektřiny z decentrální výrobny elek­třiny, ke které vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny podle tohoto zákona, je povinen re­gistrovat přímo v systému operátora trhu podporu bo­nusem na decentrální výrobu elektřiny. Postup regis­trace podpory bonusem na decentrální výrobu elek­třiny je uveden v prováděcím právním předpisu.

(3) V případě elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů, z vysokoúčinné kombi­nované výroby elektřiny a tepla a v decentrální výrobně elektřiny je možný souběh podpory elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu a formou bonusů na decentrální výrobu elektřiny.

(4) Rozsah a výši podpory decentrální výroby elektřiny stanoví Úřad podle tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.

§ 40

Bonus za decentrální výrobu elektřiny

(1) Bonus na decentrální výrobu elektřiny je sta­noven v Kč/MWh a poskytován v ročním režimu.

(2) Pokud o to výrobce elektřiny vyrábějící elek­třinu ve výrobně elektřiny připojené k distribuční sou­stavě požádá, je operátor trhu povinen na základě vy­účtování podle odstavce 3 hradit výrobci elektřiny bo­nus na decentrální výrobu elektřiny.

(3) Vyúčtování bonusu na decentrální výrobu elektřiny se uskutečňuje na základě naměřených hod­not elektřiny v předávacím místě decentrální výrobny elektřiny a distribuční soustavy a evidovaných operá­torem trhu. Nepředá-li výrobce elektřiny operátorovi trhu naměřené hodnoty elektřiny v předávacím místě decentrální výrobny elektřiny a distribuční soustavy, nárok na úhradu bonusu na decentrální výrobu elek­třiny nevzniká.

§ 41

Podmínky podpory decentrální výroby elektřiny

(1) Základním časovým úsekem pro vyhodnoco­vání a zúčtování bonusu na decentrální výrobu elek­třiny je 1 měsíc nebo jeho celé násobky. V případě decentrálních výroben elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW je základní časový úsek čtvrtletí.

(2) V případě podpory decentrální výroby elek­třiny je provozovatel distribuční soustavy povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu namě­řené hodnoty v předávacím místě připojení decentrální výrobny elektřiny, ke které vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny podle tohoto zákona, k jím provozované distribuční soustavě v členění podle předávacích míst decentrálních výroben elektřiny a vést jejich evidenci. Způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny podle věty první tohoto odstavce sta­noví prováděcí právní předpis.

§ 42

Výše bonusů na decentrální výrobu elektřiny

(1) Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3 a § 39 odst. 4 v daném kalendářním roce na následující kalen­dářní rok výši ročního bonusu na decentrální výrobu elektřiny.

(2) Úřad stanoví výši ročního bonusu na decentrální výrobu elektřiny

a) s ohledem na napěťovou hladinu, do které je do­dávána elektřina z výrobny elektřiny, ke které vzniká nárok na podporu decentrální výroby elek­třiny podle tohoto zákona,

b) s ohledem na předpokládanou úsporu nákladů na ztráty provozovatele distribuční soustavy v porov­nání se stavem, pokud by do distribuční soustavy nebyla dodávána elektřina ze všech výroben elek­třiny aktuálně připojených k distribuční soustavě, a

c) tak, aby byla zahrnuta do ceny za distribuci elek­třiny nejvýše polovina předpokládané úspory ná­kladů na ztráty provozovatele distribuční soustavy stanovená podle písmene b).

(3) Při stanovení ročních bonusů na decentrální výrobu elektřiny postupuje Úřad podle zákona o ce­nách.

§ 43

Financování podpory na decentrální výrobu elektřiny

(1) Náklady spojené s podporou decentrální vý­roby elektřiny stanovené podle § 42 odst. 2 písm. c) tohoto zákona zahrne Úřad do složky ceny za distri­buci elektřiny.

(2) Operátor trhu má právo na úhradu nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny po­dle odstavce 1. Tyto náklady jsou operátorovi trhu hra­zeny provozovateli distribučních soustav z finančních prostředků, které tvoří složku ceny za distribuci elek­třiny spojených s podporou decentrální výroby elek­třiny.

(3) Operátor trhu účtuje provozovatelům distri­bučních soustav složku ceny za distribuci elektřiny spojenou s podporou decentrální výroby elektřiny způ­sobem a v termínech, které stanoví prováděcí právní předpis, a provozovatel distribuční soustavy je povinen ji hradit.

(4) Operátor trhu vede finanční prostředky pro zajištění podpory decentrální výroby elektřiny na zvláštním účtu.

HLAVA IX

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ, EVIDENCI A UZNÁVÁNÍ ZÁRUK PŮVODU ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA NEBO DRUHOTNÝCH ZDROJŮ

§ 44

Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů

Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů (dále jen „záruka původu") prokazuje, že daný podíl elektřiny nebo dané množství elektřiny byly vyrobeny z obnovitelných zdrojů a slouží pro prokázání původu elektřiny z obnovitelných zdrojů za uzavřené období.

§ 45

Vydávání, evidence a uznávání záruk původu

(1) Záruku původu vydává v elektronické podobě operátor trhu na základě žádosti výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů.

(2) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů může požádat o vydání záruky původu nejpozději do 12 měsíců od uskutečnění výroby elektřiny.

(3) Vydané záruky původu eviduje operátor trhu.

(4) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, který podá žádost o vydání záruky původu, je povinen

a) předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé informace nutné k vydání záruky původu a údaje sloužící k jejich ověření,

b) zajistit na základě žádosti operátora trhu ověření hodnot a nezbytných údajů nutných k vydání zá­ruky původu a

c) uhradit operátorovi trhu cenu za vydání záruky původu zveřejněnou způsobem umožňujícím dál­kový přístup.

(5) Záruka původu, která byla vydána v jiném členském státě Evropské unie, platí jako záruka původu podle tohoto zákona. V případě pochybností o správ­nosti nebo pravosti záruk původu vydaných v jiném členském státě Evropské unie je operátor trhu oprávněn tyto záruky prověřit a případně neuznat jako záruky původu podle tohoto zákona a o těchto skutečnostech informovat ministerstvo. Ministerstvo oznámí Komisi Evropské unie neuznání záruky původu včetně odů­vodnění.

(6) Vzor žádosti o vydání záruky původu a pod­mínky pro její vydání a uznání stanoví prováděcí právní předpis.

§ 46

Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů

Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhot­ných zdrojů (dále jen „osvědčení o původu") slouží k prokazování schopnosti zařízení vyrábět elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů.

§ 47

Vydávání a evidence osvědčení o původu

(1) Osvědčení o původu vydává ministerstvo na základě žádosti výrobce elektřiny z druhotných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

(2) Vydaná osvědčení o původu eviduje minister­stvo.

(3) Výrobce elektřiny z druhotných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované vý­roby elektřiny a tepla, který podá žádost o vydání osvědčení o původu, je povinen předat ministerstvu úplné a pravdivé informace nutné k jeho vydání.

(4) Vzor žádosti o vydání osvědčení o původu sta­noví prováděcí právní předpis.

HLAVA X

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 48

Kontrola

Kontrolu dodržování tohoto zákona, s výjimkou správy odvodu, provádí Státní energetická inspekce.

§ 49

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) jako provozovatel přenosové soustavy nebo pro­vozovatel distribuční soustavy nesplní povinnost podle § 7 odst. 1 nebo 2,

b) jako výrobce nesplní povinnosti podle § 7 odst. 4,

c) jako výrobce nebo dovozce paliva z biomasy, bio-kapaliny nebo bioplynu nesplní povinnosti podle § 7 odst. 5,

d) jako provozovatel přenosové soustavy nebo pro­vozovatel distribuční soustavy nesplní povinnost podle § 7 odst. 6,

e) jako vykupující nesplní povinnost podle § 9 odst. 2,

f) jako povinně vykupující nesplní některou z povin­ností podle § 10 odst. 2,

g) jako výrobce nesplní některou z povinností podle § 11 odst. 3 nebo 4,

h) jako provozovatel přenosové soustavy nebo pro­vozovatel distribuční soustavy nesplní povinnost podle § 11 odst. 5,

i) jako výrobce nesplní některou z povinností podle § 11 odst. 6,

j) jako výrobce nesplní některou z povinností podle § 11 odst. 7,

k) jako výrobce nesplní povinnost podle § 11 odst. 8,

l) jako výrobce nesplní povinnost podle § 11 odst. 9,

m) jako povinně vykupující nesplní povinnosti podle § 11 odst. 9, 10, 11 nebo 12,

n) jako vykupující nesplní povinnost podle § 11 odst. 10,

o) jako provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy nesplní po­vinnost podle § 13 odst. 1,

p) jako plátce odvodu nesplní povinnost podle § 20 odst. 1 nebo 2,

q) jako výrobce tepla nesplní povinnost podle § 23 odst. 7,

r) jako výrobce tepla nesplní povinnost podle § 25 odst. 4,

s) jako držitel licence na rozvod tepelné energie ne­splní povinnost podle § 27 odst. 1,

t) jako výrobce tepla nesplní povinnost podle § 27 odst. 3, 4, 6 nebo 7,

u) jako výrobce tepla nebo dovozce paliva z biomasy nesplní povinnost podle § 27 odst. 5,

v) jako provozovatel přepravní soustavy, provozova­tel distribuční soustavy nebo provozovatel pod­zemního zásobníku plynu nesplní některou povin­nost podle § 31 odst. 1, 3 nebo 6,

w) jako výrobce biometanu nesplní povinnost podle § 31 odst. 5,

x) jako výrobce biometanu nesplní povinnost podle § 32 odst. 2,

y) jako vykupující biometan nesplní povinnost podle § 33 odst. 2,

z) jako výrobce biometanu nesplní některou povin­nost podle § 34 odst. 2 a 3,

aa) jako provozovatel distribuční soustavy nesplní po­vinnost podle § 38 odst. 2,

bb) jako výrobce elektřiny připojený k distribuční soustavě nesplní povinnost podle § 39 odst. 2,

cc) jako provozovatel distribuční soustavy nesplní po­vinnost podle § 41 odst. 2,

dd) jako výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů žá­dající o vydání záruky původu nesplní povinnost podle § 45 odst. 4,

ee) jako výrobce elektřiny z druhotných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla žádající o vydání osvěd­čení o původu nesplní povinnost podle § 47 odst. 3.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží po­kuta do 5 000 000 Kč. Sazba pokuty za správní delikt uvedený v odstavci 1 písm. b), c), g), i), j), k), l), q), t), u), v), w), x), y), z), bb) a dd) se zvyšuje na dvojnáso­bek, jestliže je týž správní delikt spáchán opakovaně. Správní delikt je spáchán opakovaně, pokud před uply­nutím 5 let ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt nabylo právní moci, byl znovu spá­chán týž správní delikt. Současně s pokutou může Státní energetická inspekce rozhodnout o uložení opatření k nápravě, jehož účelem je odstranění proti­právního stavu, a stanovit přiměřenou lhůtu k jeho od­stranění.

§ 50

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti za­bránila.

(2) Při stanovení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnos­tem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní de­likt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává územní inspektorát Státní energe­tické inspekce. O odvolání proti uložení pokuty roz­hoduje ústřední inspektorát Státní energetické inspekce.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby21) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

§ 51

Neoprávněné čerpání podpory

Dojde-li v souvislosti se spácháním správního de­liktu podle tohoto zákona k neoprávněnému čerpání podpory elektřiny, podpory decentrální výroby elek­třiny, provozní podpory tepla nebo podpory biome-tanu, je výrobce, výrobce elektřiny připojený k distri­buční soustavě, výrobce tepla nebo výrobce biometanu povinen neoprávněně čerpanou podporu elektřiny, podporu decentrální výroby elektřiny, provozní pod­poru tepla nebo podporu biometanu vrátit. Státní ener­getická inspekce tuto skutečnost bez zbytečného od­kladu oznámí operátorovi trhu. Výrobce, výrobce elek­třiny připojený k distribuční soustavě, výrobce tepla nebo výrobce biometanu je zároveň povinen uhradit penále ve výši 0,1 % denně z neoprávněně čerpané podpory elektřiny, podpory decentrální výroby elek­třiny, provozní podpory tepla nebo podpory biome-tanu za dobu, kdy výrobce, výrobce elektřiny připo­jený k distribuční soustavě, výrobce tepla nebo výrobce biometanu podporu elektřiny, podporu decentrální vý­roby elektřiny, provozní podporu tepla nebo podporu biometanu neoprávněně čerpal do doby, kdy ji operá­torovi trhu uhradil. Penále je příjmem operátora trhu. Výrobce, výrobce elektřiny připojený k distribuční soustavě, výrobce tepla nebo výrobce biometanu je po­vinen neoprávněně čerpanou podporu elektřiny, pod­poru decentrální výroby elektřiny, provozní podporu tepla nebo podporu biometanu včetně penále uhradit operátorovi trhu do 30 dnů od nabytí právní moci roz­hodnutí o spáchání správního deliktu.

§ 52

Rozhodování sporů

(1) Úřad rozhoduje spory týkající se podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, elektřiny z druhot­ných zdrojů nebo elektřiny z vysokoúčinné kombino­vané výroby elektřiny a tepla, podpory decentrální vý­roby elektřiny, podpory tepla a podpory biometanu.

(2) Úřad rozhoduje další spory, jejichž předmě­tem je splnění peněžité povinnosti uložené tímto zákonem nebo sjednané na základě tohoto zákona, nebo povinnosti vrácení neoprávněně čerpané podpory podle § 51.

§ 53

Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů

(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů a způsoby jejich využití pro výrobu elek­třiny z obnovitelných zdrojů, tepla z obnovitel­ných zdrojů nebo výrobu biometanu, včetně způ­sobu a vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu při vý­robě bioplynu,

b) minimální účinnosti užití energie ve výrobnách elektřiny, na které se vztahuje podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů a minimální účinnosti užití energie ve výrobnách tepla, na které se vztahuje podpora tepla z obnovi­telných zdrojů,

c) způsob měření a výpočtu vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhot­ných zdrojů při výrobě elektřiny z obnovitelného zdroje nebo druhotného zdroje společně s neobnovitelným zdrojem,

d) způsob vykazování množství elektřiny z obnovi­telného zdroje a neobnovitelného zdroje, množství tepla z obnovitelného zdroje a druhotného zdroje, skutečného nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvality, skutečného využití veškerého na­bytého množství obnovitelného zdroje,

e) způsob uchovávání dokumentů a záznamů o pou­žitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovi­telných zdrojů a výroby biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva,

f) vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a podmínky pro její vy­dání a uznání,

g) vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elek­třiny z vysokoúčinné kombinované výroby elek­třiny a tepla nebo z druhotných zdrojů a pod­mínky pro jeho vydávání,

h) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů a termíny a rozsah předáva­ných údajů pro určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů,

i) podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na energetic­kém obsahu komunálního odpadu,

j) požadavky na kvalitu, odorizaci a tlak vyrobeného biometanu,

k) způsob měření biometanu a kvality biometanu v předávacím místě výrobny biometanu a distri­buční nebo přepravní soustavy nebo podzemního zásobníku plynu,

l) způsob uchovávání dokumentů a záznamů o pou­žitých druzích biomasy, bioplynu a biokapalin a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv,

m) kritéria udržitelnosti pro biokapaliny,

n) způsob předávání a evidence naměřených nebo vy­počtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory formou zeleného bonusu na elektřinu,

o) způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů u podpory for­mou výkupních cen,

p) způsob a postup měření, předávání a evidence na­měřených hodnot vyrobeného a dodaného tepla z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z vý­robny tepla,

q) způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení a její změny u podpory formou zeleného bonusu na teplo,

r) způsob a postup předávání a evidence naměřených hodnot biometanu,

s) způsob a postup předání a evidence naměřených hodnot elektřiny výrobny elektřiny, ke které vzniká nárok na podporu decentrální výroby elek­třiny,

t) způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu.

(2) Úřad stanoví vyhláškou

a) technicko-ekonomické parametry pro stanovení výkupních cen jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny,

b) dobu životnosti výroben elektřiny z podporova­ných zdrojů,

c) termíny a postupy výběru formy podpory elek­třiny u operátora trhu,

d) postup registrace formy podpory elektřiny u ope­rátora trhu,

e) termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu,

f) postup registrace provozní podpory tepla a pod­pory biometanu u operátora trhu,

g) postup registrace podpory formou bonusu na decentrální výrobu elektřiny u operátora trhu,

h) způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodino­vou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady operá­torovi trhu,

l) způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny,

j) způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny za přepravu plynu a ceny za distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu,

k) způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny za distribuci elektřiny spojenou s podporou decentrální výroby elektřiny,

l) způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu, hodinové ceny a ceny za činnost po­vinně vykupujícího,

m) termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu,

n) termíny a způsob informování výrobce povinně vykupujícím nebo vykupujícím o dosažení zá­porné ceny na denním trhu s elektřinou a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu.

§ 54

Přechodná ustanovení

(1) Pro elektřinu z výroben elektřiny uvedených do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá­kona, pro kterou vznikl nárok na podporu elektřiny výkupními cenami podle dosavadních právních před­pisů, vzniká nárok na podporu elektřiny formou vý­kupních cen podle tohoto zákona. Na výkup elektřiny z těchto výroben se uplatní povinnost povinně vyku­pujícího podle § 10 odst. 2. Pro elektřinu z těchto vý­roben elektřiny stanoví Úřad výši podpory elektřiny tak, aby její celková výše odpovídala postupům pro stanovení výše výkupní ceny podle dosavadních práv­ních předpisů a zohledňovala případy dosažení záporné hodinové ceny podle § 11 odst. 9 a případy, kdy na denním trhu s elektřinou organizovaným operátorem trhu nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky podle § 11 odst. 10. Na výrobny elektřiny podle věty první, druhé a třetí se nevztahuje ustanovení § 4 odst. 4, 5 a 8 a § 12 odst. 7 tohoto zákona. Výrobce elektřiny podle věty první má i v případě, že si po účinnosti tohoto zákona zvolí podporu elektřiny formou zelených bo­nusů na elektřinu, právo si zvolit znovu podporu elek­třiny formou výkupních cen v termínech a postupem podle tohoto zákona.

(2) Pro elektřinu z výroben elektřiny uvedených do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá­kona, pro kterou vznikl nárok na podporu elektřiny zelenými bonusy podle dosavadních právních předpisů, vzniká nárok na podporu elektřiny formou ročních ze­lených bonusů na elektřinu podle tohoto zákona. Na výkup elektřiny z těchto výroben se uplatní povinnost povinně vykupujícího podle § 10 odst. 2. Pro elektřinu z těchto výroben elektřiny postupuje Úřad při stano­vení zelených bonusů na elektřinu nebo způsobu jejich stanovení tak, aby jejich výše odpovídala postupům pro stanovení výše zelených bonusů podle dosavadních právních předpisů. Na výrobny elektřiny podle věty první, druhé a třetí se nevztahuje ustanovení § 4 odst. 4, 5 a 8 a § 12 odst. 7 tohoto zákona. Výrobce elektřiny podle věty první má nárok po účinnosti tohoto zákona zvolit si podporu formou výkupních cen, s výjimkou případů výroby elektřiny vyráběné společně z obnovi­telného zdroje a neobnovitelného zdroje energie, v ter­mínech a postupem podle tohoto zákona.

(3) Připojí-li výrobce výrobnu elektřiny dosud nepřipojenou k přenosové nebo distribuční soustavě a uvedenou do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona k přenosové nebo distribuční soustavě, má nárok na podporu elektřiny podle tohoto zákona. Pro účely stanovení podpory elektřiny se taková vý­robna elektřiny považuje za výrobnu elektřiny uvede­nou do provozu v roce 2011. Právo na podporu vzniká pouze výrobnám elektřiny, které uplatňovaly nárok na podporu podle zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře vý­roby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obno­vitelných zdrojů), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 330/2010 Sb.

(4) Pro elektřinu z výroben elektřiny uvedených do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá­kona, pro které vznikl podle dosavadních právních předpisů nárok na příspěvek k ceně elektřiny z vyso-koúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo elektřiny z druhotných zdrojů, vzniká nárok na pod­poru elektřiny formou ročních zelených bonusů na elektřinu podle tohoto zákona. Na výrobny elektřiny podle věty první se nevztahuje ustanovení § 5 odst. 3 tohoto zákona.

(5) Pro výrobny elektřiny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro které vznikl nárok na podporu elektřiny podle dosavadních právních předpisů, trvá nárok na podporu elektřiny podle tohoto zákona po dobu životnosti výrobny elek­třiny podle dosavadních právních předpisů. Ustanovení odstavce 3 tím není dotčeno.

(6) V případě elektřiny vyrobené společně z obno­vitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, pokud se nejedná o vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elek­třiny a tepla, podpora elektřiny podle dosavadních právních předpisů trvá do 31. prosince 2015.

(7) Záruky původu a osvědčení o původu vydané přede dnem vyhlášení tohoto zákona ve Sbírce zákonů se považují za záruky původu a osvědčení o původu podle tohoto zákona.

(8) Za odvodové období prosinec 2012 je plátce odvodu určený podle dosavadního právního předpisu povinen odvést odvody a podat vyúčtování odvodu do 25 dnů po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

(9) Smlouvy o dodávce elektřiny uzavřené podle dosavadních právních předpisů mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem, jejichž předmětem je dodávka elektřiny vykupovaná provozovatelem přeno­sové soustavy nebo provozovatelem distribuční sou­stavy při podpoře výkupními cenami, zanikají uplynu­tím dne 31. prosince 2012. Výkupní cenu za elektřinu vyrobenou v časovém úseku pro vyhodnocování a zúč­tování výkupu elektřiny dohodnutém v této smlouvě, který uplynul do dne účinnosti tohoto zákona, zaplatí výrobci provozovatel přenosové soustavy nebo provo­zovatel regionální distribuční soustavy. Časový úsek, který měl skončit až po nabytí účinnosti tohoto zá­kona, skončí uplynutím dne 31. prosince 2012. Pod­klady, na jejichž základě zaplatí výrobci provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální dis­tribuční soustavy výkupní cenu za elektřinu vyrobenou v časovém úseku pro vyhodnocování a zúčtování vý­kupu elektřiny dohodnutém v této smlouvě, který uplynul do dne účinnosti tohoto zákona, předá výrobce provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy do 5. ledna 2013.

(10) Ujednání mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem týkající se úhrady zeleného bo­nusu zanikají uplynutím dne 31. prosince 2012. Zelený bonus za elektřinu vyrobenou v časovém úseku pro vyhodnocování a zúčtování zeleného bonusu dohod­nutém mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy a vý­robcem, který uplynul do dne účinnosti tohoto zákona, uhradí výrobci provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy. Časový úsek, který měl skončit až po nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí uplynutím dne 31. prosince 2012. Na­měřené nebo vypočtené údaje o množství jím vyrobené elektřiny a další podklady, na jejichž základě zaplatí výrobci provozovatel přenosové soustavy nebo provo­zovatel regionální distribuční soustavy zelený bonus za elektřinu vyrobenou v časovém úseku pro vyhodnoco­vání a zúčtování zeleného bonusu sjednaném mezi pro­vozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem, který uply­nul do dne účinnosti tohoto zákona, předá výrobce provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy do 5. ledna 2013.

(11) Ujednání mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem, týkající se úhrady příspěvku k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů, zanikají uplynutím dne 31. prosince 2012. Příspěvek k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů v časovém úseku pro vyhodnocování a zúčtování příspěvku k ceně elek­třiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů dohodnutém mezi pro­vozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem, který uply­nul do dne účinnosti tohoto zákona, uhradí výrobci provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy. Časový úsek, který měl skončit až po nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí uplynutím dne 31. prosince 2012. Naměřené nebo vypočtené údaje o množství jím vyrobené elek­třiny a další podklady, na jejichž základě zaplatí vý­robci provozovatel přenosové soustavy nebo provozo­vatel regionální distribuční soustavy příspěvek k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů v časovém úseku pro vyhodnocování a zúčtování příspěvku k ceně elek­třiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů sjednaném mezi provo­zovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem, který uply­nul do dne účinnosti tohoto zákona, předá výrobce provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy do 5. ledna 2013.

(12) Práva a závazky provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele regionální distribuční soustavy vzniklé ze zaplacení výkupní ceny podle od­stavce 9, úhrady zeleného bonusu podle odstavce 10 a úhrady příspěvku k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů podle odstavce 11 v případech, kdy výrobce ne­předá podklady, na jejichž základě zaplatí provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální dis­tribuční soustavy výrobci výkupní cenu, kdy výrobce nepředá naměřené nebo vypočtené údaje o množství jím vyrobené elektřiny a další podklady, na jejichž zá­kladě uhradí provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy výrobci zelený bonus, a kdy výrobce nepředá naměřené nebo vypočtené údaje o množství jím vyrobené elektřiny a další podklady, na jejichž základě uhradí provozova­tel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy výrobci příspěvek k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a nebo vyro­bené z druhotných zdrojů do 28. února 2013, přechá­zejí dnem 1. března 2013 na operátora trhu.

(13) Práva a závazky provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele regionální distribuční soustavy vzniklé do účinnosti tohoto zákona z důvodu, že provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy odmítl přiznat výrobci zcela nebo zčásti nárok na výkupní cenu nebo na ze­lený bonus nebo na příspěvek k ceně elektřiny z kom­binované výroby elektřiny a tepla a nebo vyrobené z druhotných zdrojů, přecházejí dnem účinnosti tohoto zákona na operátora trhu.

(14) Výrobce z výrobny elektřiny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který ke dni účinnosti tohoto zákona uplatňoval pod­poru elektřiny formou zelených bonusů podle dosa­vadních právních předpisů, do doby změny formy pod­pory provedené na základě podání žádosti o změnu formy podpory výrobcem podle § 8 odst. 5 tohoto zá­kona, je registrován do 30 dnů od účinnosti tohoto zákona provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy u operátora trhu jako výrobce s podporou formou ročních zelených bonusů na elektřinu. Výrobce z výrobny elektřiny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který ke dni účinnosti tohoto zákona uplatňoval podporu elektřiny formou výkupních cen podle dosavadních právních předpisů, do doby změny formy podpory provedené na základě podání žádosti o změnu formy podpory výrobcem po­dle § 8 odst. 5 tohoto zákona, je registrován do 30 dnů od účinnosti tohoto zákona provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy u operátora trhu jako vý­robce s podporou formou výkupních cen.

(15) Ustanovení § 4 odst. 4 a odst. 5 písm. b) a c) a § 5 odst. 3 tohoto zákona se nevztahují na výrobny elektřiny z obnovitelných a druhotných zdrojů uvede­ných do provozu do 24 měsíců od vyhlášení tohoto zákona ve Sbírce zákonů.

(16) Na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elek­třiny využívajících slunečního záření na území České republiky, které jsou připojené k elektrizační soustavě České republiky prostřednictvím elektrizační soustavy v sousedním státu a byly uvedeny do provozu přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 180/2005 Sb., o pod­poře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využí­vání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 330/2010 Sb., se ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona ne­vztahuje. Pro účely stanovení podpory elektřiny se ta­ková výrobna elektřiny považuje za výrobnu elektřiny uvedenou do provozu dnem, kdy byla v souladu se smlouvou o připojení připojena k elektrizační soustavě sousedního státu.

(17) Na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny na území České repu­bliky, které nejsou připojeny k elektrizační soustavě České republiky přímo nebo prostřednictvím odběr­ného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elek­třiny připojené k elektrizační soustavě České republiky a byly uvedeny do provozu přede dnem nabytí účin­nosti tohoto zákona, se ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona nevztahuje. Pro účely stanovení podpory elek­třiny se taková výrobna elektřiny považuje za výrobnu elektřiny uvedenou do provozu dnem, kdy začala vy­rábět elektřinu, na kterou čerpala podporu podle zá­kona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z ob­novitelných zdrojů energie a o změně některých zá­konů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 330/2010 Sb. Právo na podporu vzniká pouze výrobcům elektřiny, kteří uplatňovali nárok na pod­poru podle zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně ně­kterých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovi­telných zdrojů), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 330/2010 Sb.

(18) Korekční faktory související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované vý­roby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů17), které náleží provozovateli přenosové sou­stavy a provozovateli regionální distribuční soustavy za poslední dva kalendářní roky bezprostředně před­cházející roku, ve kterém nabyl účinnosti tento zákon, stanoví Úřad v souladu s jiným právním předpisem, který upravuje způsob regulace cen v energetických od­větvích a postupy pro regulace cen17) ve znění účinném k 31. prosinci 2012. O takto stanovené korekční fak­tory upraví Úřad složku ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny účtované operátorem trhu pro­vozovateli regionální distribuční soustavy a provozova­teli přenosové soustavy podle § 13 odst. 1 nejpozději do konce druhého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém tento zákon nabyl účin­nosti.

(19) Pokud žadatel o připojení získal v době před 1. dubnem 2010 rezervaci výkonu pro účely připojení výrobny elektřiny, která využívá sluneční energii k vý­robě elektřiny, k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě a tato výrobna elektřiny nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 5 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využí­vání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 330/2010 Sb., a ke dni vyhlášení tohoto zákona žadatel o připojení nemá licenci na výrobu elektřiny v takové výrobně, rezervace výkonu v den vyhlášení tohoto zá­kona zaniká. Dnem zániku rezervace výkonu zaniká právo na připojení této výrobny elektřiny k elektrizační soustavě České republiky. Povinnost provozovatele přenosové soustavy nebo distribuční soustavy vrátit ža­dateli o připojení zaplacený podíl na oprávněných ná­kladech na připojení, jakož i povinnost žadatele o při­pojení nahradit provozovateli přenosové soustavy nebo distribuční soustavy náklady vynaložené na připojení, zůstávají tímto nedotčeny.

(20) Úřad stanoví poprvé výši zeleného bonusu na teplo podle § 26 a bonusu na decentrální výrobu elek­třiny podle § 42 tohoto zákona pro rok 2013.

§ 55

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).

2. Zákon č. 137/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitel­ných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).

3. Zákon č. 330/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitel­ných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o hospodaření energií

§ 56

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb. a zákona č. 53/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se za slovo „obnovitelných" vkládají slova „a druhotných".

2. V § 1 písm. c) se slova „energetických spotře­bičů" nahrazují slovy „výrobků spojených se spotře­bou energie".

3. V § 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„ e) požadavky na informování a vzdělávání v oblasti úspor energie a využití obnovitelných a druhot­ných zdrojů.".

4. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slova „energie ka­lového plynu" vkládají slova „z čistíren odpadních vod".

5. V § 2 odst. 1 písm. c) se za slova „bituminozních hornin" vkládají slova „včetně degazačního a důl­ního plynu" .

6. V § 2 odst. 1 písm. f) se slovo „stavební" zru­šuje.

7. V § 2 odst. 1 písmeno j) zní:

„ j) ústředním vytápěním nebo chlazením vytápění nebo chlazení, kde zdroj tepla nebo chladu je umístěn mimo vytápěné nebo chlazené prostory a slouží pro vytápění nebo chlazení vícebytových či nebytových prostor,".

8. V § 2 odst. 1 písm. q) se za slova „která pro­bíhá" vkládá slovo „na".

9. V § 2 odst. 1 se na konci písmene q) tečka na­hrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

„ r) zásadní změnou dokončené budovy taková změna dokončené budovy, která probíhá na více než 75 % celkové plochy obvodového pláště budovy, nebo taková změna technických zařízení budovy s energetickými účinky, kde výchozí součet ovliv­něných spotřeb energií je vyšší než 75 % celkové spotřeby energie.".

10. V § 4 odst. 5 se na konci textu písmene c) do­plňují slova „ , zvláště se vyhodnotí vhodnost vytápění a chlazení využívajících obnovitelné zdroje energie v místní infrastruktuře".

11. V názvu hlavy III se za slovo „obnovitelných" vkládají slova „a druhotných".

12. V § 5 odst. 1 se za slova „využití obnovitel­ných" vkládají slova „a druhotných".

13. V § 5 odst. 4 písm. b) se slova „a dále druhot­ných energetických zdrojů" zrušují.

14. V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ , využívání a přínosů obnovitelných a druhotných zdrojů energie".

15. V § 5 odst. 4 písm. h) se za slovo „obnovitel­ných" vkládají slova „a druhotných".

16. V § 5 odst. 4 písm. k) se slova „energetické spotřebiče" nahrazují slovy „výrobky spojené se spo­třebou energie" .

17. V § 5 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) rozvoj energeticky úsporných budov.".

18. V § 6 odst. 10 se slova „spotřebiče energie" nahrazují slovy „výrobky spojené se spotřebou ener­gie" a slovo „spotřebič" se nahrazuje slovem „výro­bek".

19. V § 6 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Dodavatel zařízení pro výrobu energie z ob­novitelných zdrojů, zejména kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel, je povinen uvést pravdivé a nezkreslené infor­mace o předpokládaných přínosech a ročních provo­zních nákladech těchto zařízení včetně jejich energe­tické účinnosti v průvodní technické dokumentaci nebo návodu na použití.".

20. V § 6a odst. 4 úvodní část ustanovení zní: „ Součástí průkazu musí být výsledky posouzení tech­nické, ekologické a ekonomické proveditelnosti obno­vitelných zdrojů energie a alternativních systémů, kte­rými jsou:".

21. V § 6a odst. 4 písmeno c) zní:

„ c) dodávka tepelné energie nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií,".

22. V § 6a odst. 4 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a solární kolektory".

23. V § 6a odst. 5 se slova „ , včetně využití již zpracovaných energetických auditů podle § 9," zrušují.

24. V § 6a odst. 6 se za slova „1 000 m2" vkládají slova „v případě, že jim vznikla povinnost nechat si zpracovat průkaz podle odstavce 2,".

25. V § 6a se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) U nových budov veřejné správy a při zásad­ních změnách dokončených budov veřejné správy v pří­padě technické, ekonomické a ekologické proveditel­nosti instalace obnovitelných zdrojů energie vyplývající z průkazu je stavebník nebo vlastník budovy povinen tyto zdroje instalovat. Tato povinnost může být spl­něna také výstavbou budovy s nulovou spotřebou ener­gie nebo prostřednictvím dodávky tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií, ve které byla v předcházejícím kalendářním roce vyrobena více než polovina tepelné energie z obnovitelných zdrojů.".

26. V § 6a se doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) U nových budov a při zásadních změnách dokončených budov v případě technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti instalace obnovitelných zdrojů energie vyplývající z průkazu je stavebník, vlast­ník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povi­nen tyto zdroje instalovat. Tato povinnost může být splněna také výstavbou budov s nulovou spotřebou energie nebo prostřednictvím dodávky tepelné energie ze soustav zásobování tepelnou energií, ve které byla v předcházejícím kalendářním roce vyrobena více než polovina tepelné energie z obnovitelných zdrojů.".

27. V § 7 se odstavec 4 zrušuje.

28. V § 8 odst. 1 se slova „Evropské unie" nahra­zují slovy „Evropské unie nebo prováděcí právní před­pis;".

29. V § 8 odst. 2 písm. a) a § 8 odst. 4 písm. a) se za slovo „list" vkládají slova „v českém jazyce".

30. V § 10 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „v oblasti energetiky nebo stavitelství".

31. V § 10 odstavec 5 zní:

„ (5) Odbornou způsobilost k provádění energe­tických auditů má ten, kdo prokáže vysokoškolské vzdělání magisterského nebo doktorského studijního programu v oblasti technických věd a technologií a 3 roky praxe v oboru energetiky a stavitelství nebo ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru energetiky a stavitelství nebo ukončené středoškolské vzdělání a odpovídající pro­fesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb. a 5 let praxe v oboru energetiky a stavitelství, nebo vysoko­školské vzdělání v bakalářském studijním programu v oblasti technických věd a technologií a 5 let praxe v oboru energetiky a stavitelství.".

32. V § 10 odst. 13 se za slova „stanoví-li tak" vkládají slova „tento nebo".

33. V § 11 odst. 1 se na konci textu písme­ne d) doplňují slova „a využívání obnovitelných a dru­hotných zdrojů energie".

34. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„ k) zveřejňuje a aktualizuje informace ohledně jednot­livých forem podpory pro úspory energie a pro zařízení využívající energii z obnovitelných a dru­hotných zdrojů energie.".

35. V § 12 odst. 1 písm. f) a v § 12a odst. 1 písm. f) se za slova „§ 6a odst. 1," vkládají slova „12 nebo 13,".

36. V § 12a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

„ n) jako dodavatel zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů uvedených v § 6 odst. 11 neuvede pravdivé a nezkreslené informace o před­pokládaných přínosech a ročních provozních ná­kladech těchto zařízení včetně jejich energetické účinnosti v průvodní technické dokumentaci nebo návodu k použití.".

37. V § 12a odst. 2 písm. c) se slova „spotřebiče energie" nahrazují slovy „výrobek spojený se spotře­bou energie".

38. V § 14 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

39. V § 14 odstavec 4 zní:

„ (4) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6, 6a, § 8 až 10 a § 13.".

ČÁST TŘETÍ

Změna energetického zákona

§ 57

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/ /2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. a) se bod 2 zrušuje. Dosavadní body 3 až 20 se označují jako body 2 až 19.

2. V § 2 odst. 2 písm. a) se bod 5 zrušuje. Dosavadní body 6 až 19 se označují jako body 5 až 18.

3. V § 2 odst. 2 písm. c) se za bod 9 vkládá nový bod 10, který zní:

„10. předávací stanicí zařízení pro přeměnu para­metrů tepelné energie pro potřeby jedno­ho nebo více objektů; předávací stanice je samostatnou věcí a není součástí budovy, ve které je umístěna,".

Dosavadní body 10 až 14 se označují jako body 11 až 15.

4. V § 2 odst. 2 písm. c) v bodě 11 se čárka za slovem „sítěmi" nahrazuje spojkou „a" a slova „a do­movními předávacími stanicemi" se zrušují.

5. V § 2 odst. 2 písm. c) se bod 13 zrušuje. Dosavadní body 14 a 15 se označují jako body 13 a 14.

6. V § 11a se na konci odstavce 2 doplňují věty „Spotřebitel1f) nebo podnikající fyzická osoba, na kte­rou se podle věty první vztahuje ustanovení § 57 ob­čanského zákoníku, může od smlouvy, jejímž předmě­tem je dodávka elektřiny nebo plynu, uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání držitele licence, písemně odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě do 5 dnů před zahájením dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta k uplatnění práva na odstoupení je zachována, pokud bylo odstoupení od smlouvy pí­semně odesláno před uplynutím této lhůty.".

Poznámka pod čarou č. 1f) zní:

1f) § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.".

7. V § 16 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až x), která znějí:

„q) vypracovává a aktualizuje podle rozhodnutí Ko­mise Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů včetně všech sou­visejících informací a ve stanoveném termínu před­kládá Komisi,

r) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie včetně vypracování všech souvisejících informací a před­kládá je Komisi,

s) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnoho­stranných mezinárodních dohod o statistickém převodu energie z obnovitelných zdrojů nebo o vytvoření společného projektu zabývajícího se využitím energie z obnovitelných zdrojů k dosa­žení závazného cíle a stanovených cílů včetně vy­pracování souvisejících informací a jejich předklá­dání Komisi a spolupracujícímu státu,

t) zveřejňuje informace týkající se jednotlivých fo­rem podpory elektřiny z podporovaných zdrojů, podpory tepla z obnovitelných zdrojů, podpory biometanu a podpory decentrální výroby elek­třiny,

u) vypracovává zprávy o pokroku při podporování a využívání energie z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla a ve stanovených termínech je předkládá Komisi,

v) eviduje množství elektřiny z podporovaných zdrojů, biometanu a decentrální výroby elektřiny a množství tepla z obnovitelných zdrojů,

w) zveřejňuje informace o dostupnosti všech obnovi­telných zdrojů pro dopravu a jejich výhodách z hlediska ochrany životního prostředí,

x) vydává osvědčení o původu elektřiny z vysokoú-činné kombinované výroby elektřiny a tepla a elek­třiny z druhotných zdrojů.".

8. V § 17 odst. 4 se ve větě druhé za slova „pod­pora kombinované výroby elektřiny a tepla" vkládají slova „ , podpora biometanu, podpora decentrální vý­roby elektřiny".

9. V § 18 odst. 4 se za větu první vkládají věty, které včetně poznámky pod čarou č. 23 znějí: „Zaměst­nanci Energetického regulačního úřadu vykonávající dozor v energetických odvětvích se prokazují průka­zem zaměstnance Energetického regulačního úřadu, který je zároveň dokladem o jejich pověření k provedení kontroly23). Předložením průkazu zaměstnance Ener­getického regulačního úřadu osobě, u které má být kontrola vykonána, je kontrola zahájena.

23) § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kon­trole, ve znění pozdějších předpisů.".

10. V § 19a odst. 4 se za slovo „regulaci" vkládají slova „cen za činnosti operátora trhu a".

11. V § 20a odst. 4 se na konci písmene u) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena v) až bb), která znějí:

„ v) zpracovávat a vést evidenci výroben elektřiny, kte­rým provozovatel přenosové soustavy nebo pro­vozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy stanovil termín a podmínky připojení, a poskytovat evidované údaje minister­stvu a úřadu,

w) hradit výrobcům elektřiny zelený bonus na elek­třinu z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,

x) hradit povinně vykupujícímu rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou a cenu za jeho činnost,

y) hradit výrobcům tepla zelený bonus na teplo,

z) hradit výrobcům biometanu zelený bonus na bio-metan,

aa) hradit výrobcům elektřiny připojeným k distri­buční soustavě bonus na podporu decentrální vý­roby elektřiny,

bb) vydávat záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů.".

12. V § 24 odst. 7 ve větě druhé se za slova „podle § 26 odst. 5" vkládají slova „prováděném mimo stavy nouze nebo předcházení stavu nouze".

13. V § 24 odst. 10 písmeno a) zní:

„ a) každému, kdo požádá o připojení k přenosové soustavě, stanovit podmínky a termín připojení a poskytnout přenos každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a ob­chodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy, s výjimkou případu prokaza­telného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého pro­vozu přenosové soustavy,".

14. V § 24 odst. 10 se na konci písmene w) čárka nahrazuje tečkou a písmeno x) se zrušuje.

15. V § 25 odst. 4 se číslovka „4" nahrazuje číslov­kou „3".

16. V § 25 odst. 5 se číslovka „4" nahrazuje číslov­kou „3".

17. V § 25 odst. 6 se slova „odstavci 4" nahrazují slovy „odstavci 3".

18. V § 25 odst. 7 se číslovka „4" nahrazuje číslov­kou „3" a slova „odstavce 6" se nahrazují slovy „od­stavce 5".

19. V § 25 odst. 7 ve větě druhé se za slova „podle § 26 odst. 5" vkládají slova „prováděném mimo stavy nouze nebo předcházení stavu nouze".

20. V § 25 odst. 10 písmeno a) zní:

„ a) každému, kdo požádá o připojení k distribuční soustavě, stanovit podmínky a termín připojení a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provo­zování distribuční soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohrožení spolehlivého a bezpeč­ného provozu distribuční soustavy nebo přeno­sové soustavy,".

21. V § 25 se odstavec 12 zrušuje.

22. V § 26 odst. 5 se slova „dle zvláštního záko-na5a)" včetně poznámky pod čárou nahrazují slovy „ podle zákona o podporovaných zdrojích energie pro­váděné mimo stavy nouze nebo předcházení stavu nouze".

23. V § 26 odst. 6 se za slova „při dispečerském řízení" vkládají slova „prováděném mimo stavy nouze nebo předcházení stavu nouze".

24. V § 30b odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „včetně termínu a podmínek připojení".

25. § 32 se zrušuje.

26. V § 50 odst. 3 se ve větě druhé slovo „a" za slovem „umístění" nahrazuje čárkou a na konci od­stavce 3 se doplňují slova „a podmínky zániku smluv­ního vztahu a závazků z tohoto vztahu vyplývajících".

27. V § 67 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) výrobny plynu.".

28. V § 78 odst. 1 poslední věta zní: „V případě, že předávací stanice slouží pro dodávku tepelné energie pouze pro jeden objekt popřípadě pro soubor objektů jednoho odběratele, lze instalovat měření12) tepelné energie na vstupu nebo na výstupu z této předávací stanice.".

29. V § 78 odst. 7 se poslední věta zrušuje.

30. § 80 se zrušuje.

31. V § 87 odst. 3 se slovo „výměníkových" na­hrazuje slovem „předávacích" a slova „určených ke změně parametrů teplonosné látky" se zrušují.

32. V § 90 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo poruší zákaz stanovený v § 3 odst. 5".

33. V § 91 odst. 6 písmeno n) zní:

„ n) nezajistí bezpečnostní standard dodávky plynu podle § 73a odst. 1 nebo nepředá operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu údaje o roz­sahu a způsobu zajištění bezpečnostního stan­dardu podle § 73a odst. 2, nebo".

34. V § 91 odst. 8 písm. g) se slova „nesplňuje podmínky podle § 58d odst. 1" nahrazují slovy „ne­splňuje podmínky podle § 58d odst. 1 až 3".

35. V § 91 odst. 8 písm. o) se slova „§ 58 odst. 8" nahrazují slovy „§ 58h odst. 8".

36. § 93 odst. 1 včetně poznámky pod čarou č. 5a

zní:

„(1) Státní energetická inspekce kontroluje na ná­vrh ministerstva, Energetického regulačního úřadu nebo z vlastního podnětu dodržování

a) zákona o hospodaření energií5a),

b) zákona o podporovaných   zdrojích   energie a o změně některých zákonů,

c) zákona o cenách4) v rozsahu podle zákona o pů­sobnosti orgánů České republiky v oblasti cen13).

mace, Bezpečnostní informační služby a v objektech organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra provádí Ministerstvo vnitra, v objektech Ministerstva spravedlnosti provádí Ministerstvo spravedlnosti. Při výkonu dozoru postu­puje Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Minis­terstvo spravedlnosti podle § 18 tohoto zákona a v pří­padě uložení pokuty podle hlavy třetí tohoto zákona nebo podle hlavy páté zákona o hospodaření energií nebo podle hlavy desáté zákona o podporovaných zdrojích energie.".

39. V § 98 se odstavec 11 zrušuje.

Dosavadní odstavce 12 až 14 se označují jako od­stavce 11 až 13.

40. V § 98a odst. 1 písm. a) se slova „a termíny a rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho povinností" zrušují a na konci textu písmene a) se doplňují slova „ , termíny a rozsah pře­dávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho povinností".

41. V § 98a odst. 1 písm. b) se za slova „podpůr­ných služeb" vkládají slova „ , způsob a postup stano­vení neodebrané elektřiny a náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5".

42. V § 98a odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h).

43. V § 98a odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „a postup ministerstva při jejich posu­zování".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o odpadech

§ 58

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně ně­kterých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zá­kona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zá­kona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 154/2010 Sb., zákona č. 31/2011 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zá­kona č. 264/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 37g se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až l), která znějí:

„i) fotovoltaickým článkem - článek tvořený polovo­dičovými nebo organickými prvky, které mění energii slunečního záření v energii elektrickou,

j) solárním panelem - elektrozařízení tvořené foto-voltaickými články a určené k přímé výrobě elek­třiny ze slunečního záření,

k) solární elektrárnou - výrobna elektřiny využívající solární panely,

l) provozovatelem solární elektrárny - držitel licence na výrobu elektřiny podle zvláštního právního předpisu ve výrobně elektřiny, která vyrábí elek­třinu ze slunečního záření.".

2. V § 37h se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Právnická osoba, zajišťující společné plnění povinností výrobců podle tohoto dílu zákona, podle odstavce 1 písm. c), musí být založena nejméně čtyřmi výrobci elektrozařízení, anebo jinou právnickou oso­bou, sdružující nejméně čtyři výrobce elektrozaří-zení.".

3. V § 37j odst. 3 písm. a) se slovo „nebo" zrušuje.

4. V § 37j se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „ , nebo" a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) solární panely.".

5. V § 37k se za odstavec 5 vkládá nový odsta­vec 6, který zní:

„ (6) Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu ze solárních panelů, které jsou součástí výroben elektřiny s celkovým instalovaným výkonem do 30 kW, musí být zajištěn prostřednictvím sítě míst zpětného odběru a odděleného sběru o dostatečné čet­nosti a dostupnosti.".

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

6. V § 37o odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „elektrozařízení" vkládají slova „s výjimkou so­lárních panelů".

7. Za § 37o se vkládá nový § 37p, který včetně nadpisu zní:

㤠37p

Financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů

(1) Pro solární panely uvedené na trh po dni 1. ledna 2013, zajistí financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění výrobce. Před uvede­ním solárních panelů na trh je výrobce povinen poskyt­nout záruku prokazující, že nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů bude finančně zajištěno. Tato zá­ruka musí být dostatečná k pokrytí financování oddě­leného sběru, zpracování, využití a odstranění elek-troodpadu ze solárních panelů, který byl odevzdán v rámci systému odděleného sběru vytvořeného a pro­vozovaného podle § 37k. Výrobce, který zajišťuje plnění povinností podle § 37h odst. 1 písm. a) ne­bo b), poskytne záruku formou účelově vázaného ban­kovního účtu za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Údaje o stavu a čerpání z účelově vázaného účtu za uplynulý rok uvádí v roční zprávě. Prostředky uložené na účelově vázaném bankovním účtu mohou být použity pouze se souhlasem minister­stva k zajištění financování odděleného sběru, zpraco­vání, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů; tyto prostředky nemohou být předmětem na­řízení a provedení výkonu rozhodnutí, ani exekuce, ani zahrnuty do majetkové podstaty výrobce. Výrobce, který zajišťuje plnění povinností podle § 37h odst. 1 písm. c), záruku neposkytuje.

(2) Pro solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013 zajistí financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů, včetně plnění těchto povinností, provozovatel solární elektrárny, jejíž jsou solární panely součástí, prostřed­nictvím osoby podle § 37h odst. 1 písm. c). Tuto po­vinnost musí zajistit prostřednictvím rovnoměrných dílčích plateb příspěvků, poskytovaných minimálně s roční periodicitou, počínaje od 1. ledna 2014, na zá­kladě smlouvy uzavřené nejpozději do 30. června 2013 s osobou podle § 37h odst. 1 písm. c) tak, aby finan­cování bylo plně zajištěno nejpozději do 1. ledna 2019. Právnická osoba podle § 37h odst. 1 písm. c) stanoví příspěvky na předání ke zpracování, využití a odstra­nění elektroodpadu ze solárních panelů zejména v zá­vislosti na jejich hmotnosti a složení.

(3) O splnění povinností podle odstavce 2 je po­vinna osoba podle § 37h odst. 1 písm. c) zpracovat a za­slat ministerstvu nejpozději do 30. března 2019 úplnou a pravdivou zprávu.

(4) Ministerstvo stanoví po projednání s Minister­stvem financí prováděcím právním předpisem bližší podmínky financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů podle odstavce 1, zejména způsob výpočtu minimální výše uložených finančních prostředků na účelově váza­ném bankovním účtu a způsob jejich čerpání, dále bližší podmínky financování podle odstavce 2 včetně způ­sobu výpočtu minimální výše příspěvků, a dále rozsah a obsah zprávy podle odstavce 3.".

8. V příloze č. 7 bod č. 4 zní:

„4. Spotřebitelské zařízení a solární panely".

§ 59

Přechodné ustanovení

Výrobce solárního panelu splní svoji povinnost podle § 37i odst. 1 zákona o odpadech do dvou měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č.402/2010 Sb.

§ 60

Zákon č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovi­telných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se mění takto:

1. V části první se § 7d zrušuje.

2. Část první se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona č. 281/2009 Sb.

§ 61

V zákoně č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, se část sto padesátá druhá zrušuje.

ČÁST SEDMÁ

Účinnost

§ 62

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou ustanovení

a) § 1 odst. 3, § 3, § 4 odst. 3, 7 až 9, § 5 odst. 7, § 6 odst. 5, § 7 odst. 1, 2 a 6, § 8 odst. 3 a 5, § 10 odst. 1, § 11 odst. 3, § 12, 17, § 23 odst. 7, § 24 odst. 2, 5, 7 a 8, § 26 odst. 3 až 5 a 7, § 27 odst. 1, 2 a 6, § 30 odst. 2, 4, 6 a 7, § 31 odst. 1 až 3 a 6, § 32 odst. 2, § 35, § 38 odst. 2, § 39 odst. 2 a 4, § 42, § 44 až 47, § 53 a 54, § 56 bodů 1 až 25 a 27 až 39, § 57 bodů 1 až 13, 15 až 20, 22 až 24 a 26 až 43 a § 60 bodu 1, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení, a

b) § 56 bodu 26, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Němcová v. r.

Nečas v. r.