Vyhláška č. 140/2009 Sb.

ze dne 11. května 2009 o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010

Vyhláška č. 140/2009 Sb.

ze dne 11. května 2009 o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010


Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., a podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 17 odst. 7 písm. c) energetického zákona a § 4 odst. 10 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů:

 

§ 1

(1) Základní pojmy. Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) regulovaným rokem kalendářní rok, pro který jsou Úřadem regulovány ceny,

b) regulačním obdobím vymezené období pěti po sobě následujících regulovaných roků.

(2) Pro účely této vyhlášky se v oblasti plynárenství rozumí

a) regionální distribuční soustavou distribuční soustava, k níž je připojeno 90 000 a více odběrných míst zákazníků,

b) lokální distribuční soustavou distribuční soustava, k níž je připojeno méně než  90 000 odběrných míst zákazníků.

 

§ 2
Způsob regulace a postup tvorby cen v elektroenergetice

(1) Úřad reguluje ceny za přenos elektřiny způsobem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Úřad reguluje cenu za systémové služby způsobem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Úřad reguluje ceny za distribuci elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy způsobem uvedeným v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce a ceny za distribuci elektřiny provozovatele lokální distribuční soustavy podle § 3 odst. 5.

(4) Cena za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na úrovních velmi vysokého napětí a vysokého napětí se skládají z ceny za rezervovanou kapacitu přenosové nebo distribuční soustavy a ceny za použití sítí přenosové nebo distribuční soustavy. Cena za distribuci elektřiny na úrovni nízkého napětí se skládá z ceny za rezervovanou kapacitu distribuční soustavy určenou velikostí proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a ceny za použití distribuční soustavy.
Cena za použití distribuční soustavy může být rozdělena na cenu za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu a cenu za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu.

 (5) Cena za distribuci elektřiny zahrnuje dále složku související s krytím nákladů za přenos elektřiny a za distribuci elektřiny v sousedních distribučních soustavách na úrovni velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí a složku související s krytím části nákladů vyšších napěťových úrovní distribuční soustavy.

(6) Úřad reguluje cenu elektřiny dodavatele poslední instance způsobem věcného usměrňování cen.

(7) Úřad reguluje cenu na krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů způsobem uvedeným v příloze č. 6 k této vyhlášce. Příloha č. 6 k této vyhlášce dále stanoví postup kompenzace vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

(8) Výkupní ceny a zelené bonusy stanovené podle zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů jsou uplatňovány po celou předpokládanou dobu životnosti výroben elektřiny stanovenou vyhláškou, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 1). Po tuto dobu životnosti výrobny elektřiny, zařazené do příslušné kategorie podle druhu využívaného obnovitelného zdroje a data uvedení do provozu, se výkupní ceny meziročně zvyšují s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2 % a maximálně o 4 %, s výjimkou výroben spalujících biomasu a bioplyn.

 

§ 3

(1) Postup tvorby cen za přenos elektřiny, systémové služby a distribuci elektřiny a je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce.

(2) Pro regulační období Úřad držiteli licence stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:

a) držiteli licence na přenos elektřiny

1. výchozí hodnotu povolených nákladů,

2. roční hodnotu faktoru efektivity,

3. koeficient indexu cen podnikatelských služeb,

4. výchozí hodnotu regulační báze aktiv,

5. povolený rámec rozptylu míry celkových ztrát,

6. procentní část rozdílu nákladů plynoucí z rozdílu mezi skutečně dosaženou a předpokládanou nákupní cenou silové elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě,

7. zisk pro činnost poskytování systémových služeb,

b) držiteli licence na distribuci elektřiny

1. výchozí hodnotu povolených nákladů,

2. roční hodnotu faktoru efektivity,

3. koeficient indexu cen podnikatelských služeb,

4. povolenou míru celkových ztrát na jednotlivých napěťových úrovních distribuční soustavy,

5. výchozí hodnotu regulační báze aktiv,

6. podíl výnosů z titulu nároku na náhradu škody v případě neoprávněných odběrů.

(3) Změny parametrů regulačního vzorce podle odstavce 2 jsou v průběhu regulačního období možné jen v případech

a) změn právní úpravy bezprostředně se vztahující k licencované činnosti držitele licence, které mají podstatný dopad na parametry regulačního vzorce,

b) mimořádných změn na trhu s elektřinou nebo jiných mimořádných změn v národním hospodářství hodných zvláštního zřetele, nebo

c) stanovení parametrů na základě nesprávných, neúplných či nepravdivých podkladů nebo údajů.

(4) Pro regulovaný rok Úřad stanoví a držiteli licence oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:

a) držiteli licence na přenos elektřiny

1. hodnotu indexu spotřebitelských cen,

2. hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,

3. hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku,

4. korekční faktor odpisů

5. míru výnosnosti regulační báze aktiv,

6. plánovanou hodnotu aktivovaných investic,

7. plánovanou hodnotu zůstatkových hodnot aktiv,

8. vyrovnávací faktor odpisů,

9. vyrovnávací faktor zisku,

10. předpokládané hodnoty odběru a spotřeby elektřiny pro výpočet cen regulovaného roku,

11. cenu silové elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě,

12. výnosy z ostatních činností spojených s licencovanou činností,

13. poměrné číslo, vyjadřující maximální hodnotu bonusu nebo penále v oblasti kvality,

14. maximální limitní hodnotu ukazatele kvality,

15. minimální limitní hodnotu ukazatele kvality,

16. horní a dolní hranici neutrálního pásma úrovně kvality,

17. povolenou míru celkových ztrát v přenosové soustavě,

18. výnosy z aukcí na přeshraničních profilech, které jsou využity pro snížení povolených výnosů pro činnost přenosu elektřiny,

19. motivační složku zisku za organizování obchodu s podpůrnými službami,

20. eskalační faktor povolených nákladů na nákup podpůrných služeb,

21. rozdíly mezi výnosy a náklady z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky, na regulační energii a redispečink,

22. korekční faktor regulační báze aktiv,

23. korekční faktor zisku,

24. korekční faktor za použití přenosové sítě,

25. korekční faktor za systémové služby,

26. korekční faktor souvisejíci s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů,

27. investiční faktor,

b) držiteli licence na distribuci elektřiny

1. hodnotu indexu spotřebitelských cen,

2. hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,

3. hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku, v členění podle napěťových úrovní,

4. korekční faktor odpisů,

5. míru výnosnosti regulační báze aktiv,

6. plánovanou hodnotu aktivovaných investic,

7. plánovanou hodnotu zůstatkových hodnot aktiv,

8. předpokládané hodnoty odběru a spotřeby elektřiny pro výpočet cen regulovaného roku,

9. cenu silové elektřiny pro krytí ztrát v distribuční soustavě,

10. výnosy z ostatních činností spojených s licencovanou činností v členění podle napěťových úrovní,

11. poměrné číslo, vyjadřující maximální hodnotu bonusu nebo penále v oblasti kvality,

12. maximální limitní hodnotu ukazatele kvality,

13. minimální limitní hodnotu ukazatele kvality,

14. horní a dolní hranici neutrálního pásma úrovně kvality,

15. koeficient rozdělení faktoru kvality na jednotlivé napěťové úrovně,

16. koeficienty korekce povolených výnosů mezi napěťovými úrovněmi,

17. salda výnosů a nákladů na přetoky elektřiny mezi sítěmi provozovatelů distribučních soustav v členění podle napěťových úrovní,

18. procentní přirážku ke koeficientu nerovnoměrnosti,

19. korekční faktor regulační báze aktiv,

20. korekční faktor zisku,

21. korekční faktor za činnost distribuce elektřiny,

22. korekční faktor za podpůrné služby na úrovni distribuční soustavy,

23. korekční faktor souvisejíci s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

(5) Provozovatel lokální distribuční soustavy používá ceny za distribuci elektřiny až do výše cen za distribuci elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je připojen. Rozhodne-li Úřad o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy podle energetického zákona, postupuje při úpravě cen distribuce elektřiny provozovatele lokální distribuční soustavy přiměřeně podle příloh č. 3 a 4 k této vyhlášce. Ceny stanovené tímto postupem používá provozovatel lokální distribuční soustavy do konce regulačního období, ve kterém byly stanoveny.

 

§ 4

(1) Úřad oznámí parametry regulačního vzorce

a) provozovateli přenosové soustavy nejpozději 6 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle § 3 odst. 2, a nejpozději 6 měsíců před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle § 3 odst. 4, s výjimkou parametrů podle § 3 odst. 4 písm. a) bodů 11 a 20, které Úřad oznámí nejpozději do 5. října roku předcházejícího regulovanému roku,

b) provozovateli distribuční soustavy nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle § 3 odst. 2, a nejpozději 5 měsíců před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle § 3 odst. 4, s výjimkou parametrů podle § 3 odst. 4 písm. b) bodů 9 a 16, které Úřad oznámí nejpozději do 25. října roku předcházejícího regulovanému roku.

(2) Úřad oznámí provozovateli přenosové soustavy do 5. října a provozovateli regionální distribuční soustavy do 25. října kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za rezervovanou kapacitu přenosové soustavy, cenu za použití sítí přenosové soustavy a cenu za systémové služby včetně ostatních cen potřebných pro výpočet.

(3) Úřad oznámí provozovateli regionální distribuční soustavy do 25. října kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok a na základě žádosti provozovateli lokální distribuční soustavy do 31. října kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za rezervovanou kapacitu regionální distribuční soustavy, cenu za použití sítí regionální distribuční soustavy pro úrovně velmi vysokého a vysokého napětí. Úřad dále oznámí provozovateli regionální distribuční soustavy a na základě žádosti provozovateli lokální distribuční soustavy do 5. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtené ceny za distribuci elektřiny na úrovni nízkého napětí.

(4) Úřad oznámí provozovateli přenosové soustavy a provozovateli regionální distribuční soustavy do 31. října kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu na krytí vícenákladů souvisejících s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

(5) Úřad oznámí provozovateli lokální distribuční soustavy, kterému stanovuje odlišné ceny za distribuci elektřiny, do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za rezervovanou kapacitu lokální distribuční soustavy a cenu za použití sítí lokální distribuční soustavy pro úrovně velmi vysokého a vysokého napětí a ceny za distribuci elektřiny na úrovni nízkého napětí.

(6) Úřad stanoví ceny do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku. V případě regulace cen způsobem věcného usměrňování cen stanoví Úřad podmínky pro sjednání cen do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího kalendářní rok, pro který jsou podmínky pro sjednání cen stanoveny, a to s účinností od 1. ledna tohoto roku. Pokud Úřad reguluje ceny s jinou účinností než od 1. ledna regulovaného roku, stanoví ceny nebo podmínky pro sjednávání cen nejméně 30 kalendářních dnů před dnem jejich účinností.

 

§ 5

Způsob stanovení korekčních faktorů v elektro-energetice je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.

 

§ 6
Způsob regulace a postup tvorby cen v plynárenství

(1) Úřad reguluje ceny za přepravu plynu provozovatele přepravní soustavy způsobem uvedeným v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Úřad reguluje ceny za distribuci plynu provozovatele regionální distribuční soustavy způsobem uvedeným v příloze č. 9 k této vyhlášce a cenu za distribuci plynu provozovatele lokální distribuční soustavy podle § 7 odst. 5.

(3) Úřad reguluje ceny plynu dodavatele poslední instance způsobem věcného usměrňování cen.

 

§ 7

(1) Postup tvorby cen za přepravu plynu a distribuci plynu je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce.

(2) Pro regulační období Úřad držiteli licence stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:

a) držiteli licence na přepravu plynu

1. výchozí hodnotu povolených nákladů,

2. výchozí hodnotu regulační báze aktiv,

3. roční hodnotu faktoru efektivity,

4. koeficient indexu cen podnikatelských služeb,

b) držiteli licence na distribuci plynu

1. výchozí hodnotu povolených nákladů,

2. výchozí hodnotu regulační báze aktiv,

3. roční hodnotu faktoru efektivity,

4. koeficient indexu cen podnikatelských služeb.

(3) Změny parametrů regulačního vzorce podle odstavce 2 jsou v průběhu regulačního období možné jen v případech

a) změn právní úpravy bezprostředně se vztahující k licencované činnosti držitele licence, které mají podstatný dopad na parametry regulačního vzorce,

b) mimořádných změn na trhu s plynem nebo jiných mimořádných změn v národním hospodářství hodných zvláštního zřetele, nebo

c) stanovení parametrů na základě nesprávných, neúplných či nepravdivých podkladů nebo údajů.

(4) Pro regulovaný rok Úřad držiteli licence stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:

a) držiteli licence na přepravu plynu

1. hodnotu indexu spotřebitelských cen,

2. hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,

3. hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku,

4. korekční faktor odpisů,

5. míru výnosnosti regulační báze aktiv,

6. plánovanou hodnotu aktivovaných investic,

7. plánovanou hodnotu zůstatkových hodnot aktiv,

8. vyrovnávací faktor odpisů,

9. vyrovnávací faktor zisku,

10. plánovanou nákupní cenu energie plynu pro krytí ztrát a pro ocenění plynu na pohon kompresních stanic v přepravní soustavě,

11. povolené množství ztrát v přepravní soustavě,

12. plánované množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě pro přepravu plynu do výstupního domácího bodu a do výstupních bodů virtuálního zásobníku plynu,

13. plánovanou spotřební daň za množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě,

14. plánované výnosy provozovatele přepravní soustavy za odchylky nad povolenou toleranci a plánované výnosy za vyvažovací plyn po odečtení nákladů na jeho pořízení,

15. plánované náklady na službu poskytování flexibility obchodníkem s plynem nebo provozovatelem podzemního zásobníku plynu,

16. plánované rezervované pevné kapacity ve vstupních a výstupních bodech,

17. koeficienty rozdělení upravených povolených výnosů na jednotlivé vstupní a výstupní body,

18. koeficienty rozdělení cen na jednotlivé vstupní a výstupní hraniční body,

19. koeficienty pro výpočet objemu plynu ke krytí pohonu kompresních stanic na výstupních bodech přepravní soustavy,

20. korekční faktor regulační báze aktiv,

21. korekční faktor zisku,

22. korekční faktor pro činnost přeprava plynu,

23. koeficient alokace skutečných výnosů za přepravu plynu ve vstupních hraničních bodech,

24. hodnotu povolených tržeb pro činnost mezinárodní přepravy plynu ve vstupních hraničních bodech,

b) držiteli licence na distribuci plynu

1. hodnotu indexu spotřebitelských cen,

2. hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,

3. hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku,

4. korekční faktor odpisů,

5. míru výnosnosti regulační báze aktiv,

6. plánovanou hodnotu aktivovaných investic,

7. plánovanou hodnotu zůstatkových hodnot aktiv,

8. plánované náklady na nákup plynu pro vlastní technologickou spotřebu,

9. povolené množství ztrát,

10. plánované množství plynu pro vlastní technologickou spotřebu provozovatele distribuční soustavy,

11. plánované náklady vypořádání přetoků plynu mezi distribučními soustavami,

12. korekční faktor regulační báze aktiv,

13. korekční faktor zisku,

14. korekční faktor pro činnost distribuce plynu,

15. plánované náklady na nákup plynu pro krytí povoleného množství ztrát v distribuční soustavě,

16. plánovanou hodnotu regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení,

17. vyrovnávací faktor regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení.

(5) Provozovatel lokální distribuční soustavy používá ceny za distribuci plynu až do výše cen za distribuci plynu provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je připojen. Rozhodne-li Úřad o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy podle energetického zákona, postupuje při úpravě cen distribuce plynu provozovatele lokální distribuční soustavy přiměřeně podle přílohy č. 9 k této vyhlášce. Ceny stanovené tímto postupem používá provozovatel lokální distribuční soustavy do konce regulačního období, ve kterém byly stanoveny.

 

§ 8

(1) Úřad oznámí provozovateli přepravní soustavy a provozovateli distribuční soustavy stanovené parametry regulačního vzorce nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle § 7 odst. 2, a nejpozději 15. září před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle § 7 odst. 4.

(2) Úřad oznámí provozovateli přepravní soustavy a regionální distribuční soustavy do 30. září kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtené ceny za přepravu plynu a ceny za distribuci plynu.

(3) Úřad oznámí provozovateli lokální distribuční soustavy, kterému již byly v předchozím roce téhož regulačního období stanoveny odlišné ceny za distribuci plynu podle § 7 odst. 5, do 31. října kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtené ceny za distribuci plynu pro jím provozovanou distribuční soustavu.

(4) Úřad vyzve provozovatele lokální distribuční soustavy, který požádal v průběhu regulovaného roku o stanovení cen za distribuci plynu podle § 7 odst. 5, aby do 15 kalendářních dnů od doručení žádosti předložil ekonomické a technické údaje nezbytné pro stanovení odlišných cen. Předložené podklady Úřad do 30 kalendářních dnů od jejich doručení vyhodnotí z hlediska rozsahu a obsahu údajů potřebných pro stanovení odlišných cen pro konkrétní podmínky lokální distribuční soustavy. V následujících 30 kalendářních dnech Úřad oznámí provozovateli distribuční soustavy, který požádal o stanovení odlišné ceny, vypočtené ceny za distribuci plynu.

(5) Úřad stanoví ceny za distribuci plynu provozovateli lokální distribuční soustavy, který požádal o stanovení odlišné ceny podle § 7 odst. 5 nejpozději následující kalendářní měsíc po kalendářním měsíci, ve kterém byly odlišné ceny vypočteny, s účinností od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly ceny stanoveny.

(6) Úřad stanoví ceny s výjimkou cen podle § 7 odst. 5 druhé věty do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku. V případě regulace cen způsobem věcného usměrňování cen stanoví Úřad podmínky pro sjednání cen do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího kalendářní rok, pro který jsou podmínky pro sjednání cen stanoveny, a to s účinností od 1. ledna tohoto roku. Pokud Úřad reguluje ceny s jinou účinností než od 1. ledna regulovaného roku, stanoví ceny nebo podmínky pro sjednávání cen nejméně 30 kalendářních dnů přede dnem jejich účinností.

 

§ 9

Způsob stanovení korekčních faktorů v plynárenství je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

§ 9a

Způsob regulace a postup tvorby cen za vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek operátorem trhu v elektroenergetice a v plynárenství

(1) Úřad reguluje cenu za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a v plynárenství způsobem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Postup tvorby cen za vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek operátorem trhu v elektroenergetice a v plynárenství je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce.

(3) Pro regulační období Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce zvlášť pro činnosti v elektroenergetice a plynárenství, a to v následujícím rozsahu:

a) výchozí hodnotu povolených nákladů,

b) roční hodnotu faktoru efektivity,

c) koeficient indexu cen podnikatelských služeb,d) koeficient indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství.

(4) Změny parametrů regulačního vzorce podle odstavce 3 jsou v průběhu regulačního období možné jen v případech

a) změn právní úpravy bezprostředně se vztahující k licencované činnosti držitele licence, které mají podstatný dopad na parametry regulačního vzorce,

b) mimořádných změn na trhu s elektřinou nebo s plynem nebo jiných mimořádných změn v národním hospodářství hodných zvláštního zřetele,

c) stanovení parametrů na základě nesprávných, neúplných či nepravdivých podkladů nebo údajů.

(5) Pro regulovaný rok Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:

a) hodnotu indexu spotřebitelských cen,

b) hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,

c) hodnotu indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství,

d) hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku pro činnosti v elektroenergetice a hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku pro činnosti v plynárenství,

e) korekční faktor odpisů pro činnosti v elektroenergetice a korekční faktor odpisů pro činnosti v plynárenství,

f) korekční faktor za vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek v elektroenergetice a korekční faktor za vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek v plynárenství,

g) předpokládané hodnoty odběru a spotřeby elektřiny pro výpočet cen regulovaného roku,

h) plánované množství plynu pro stanovení ceny na regulovaný rok v plynárenství,

i) výnosy z ostatních činností v elektroenergetice a výnosy z ostatních činností v plynárenství,

j) faktor trhu pro činnosti v elektroenergetice a faktor trhu pro činnosti v plynárenství,

k) míru výnosnosti povolených nákladů pro činnosti v elekroenergetice a míru výnosnosti povolených nákladů pro činnosti v plynárenství.

(6) Úřad oznámí operátorovi trhu parametry regulačního vzorce nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle odstavce 3, a nejpozději 15. září před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle odstavce 5.

(7) Úřad oznámí operátorovi trhu do 30. září kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za regulované činnosti operátora trhu.

(8) Úřad stanoví ceny do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku.

§ 10
Postup stanovení cen při vzniku držitele licence a přeměny
stávajících držitelů licence v elektroenergetice
a plynárenství

(1) Je-li udělena licence právnické osobě bez právního předchůdce nebo je-li udělena licence fyzické osobě v průběhu kalendářního roku a nevykonával-li tento držitel licence licencovanou činnost v předchozím kalendářním roce, použije Úřad při stanovení cen v elektroenergetice přiměřeně ustanovení § 3 a 4 a v plynárenství přiměřeně ustanovení § 7 a 8.

(2) Je-li v průběhu kalendářního roku udělena licence právnímu nástupci v důsledku splynutí 3) dvou nebo více držitelů licence na stejnou činnost, platí pro takového držitele licence nadále ceny regulovaných činností stanovené pro právní předchůdce držitele licence pro jejich jednotlivá vymezená území, a to do konce kalendářního roku. Dojde-li v průběhu kalendářního roku ke sloučení 4) dvou nebo více držitelů licence na stejnou činnost, platí pro držitele licence, na kterého přechází jmění zanikajícího nebo zanikajících držitelů licence, nadále ceny regulovaných činností stanovené pro zanikající držitele licence pro jejich jednotlivá vymezená území, a to do konce kalendářního roku.

(3) Dojde-li v průběhu kalendářního roku k převodu jmění držitele licence na jednoho společníka nebo akcionáře 5), který je držitelem licence na stejnou činnost jako zanikající držitel licence nebo o takovou licenci žádá, platí pro něj nadále ceny regulovaných činností zanikajícího držitele licence, a to do konce kalendářního roku. Dojde-li v průběhu kalendářního roku k rozdělení držitele licence se založením nových společností nebo sloučením 6), platí pro právního nástupce nebo právní nástupce, pokud jsou držiteli licencí na stejnou činnost jako zanikající držitel licence, nadále ceny regulovaných činností zanikajícího držitele licence, a to do konce kalendářního roku. Dojde-li v průběhu kalendářního roku k rozdělení držitele licence odštěpením se založením nových společností nebo odštěpením sloučením 6), platí pro právního nástupce nebo právní nástupce, pokud jsou držiteli licencí na stejnou činnost jako zanikající držitel licence, nadále ceny regulovaných činností zanikajícího držitele licence, a to do konce kalendářního roku.

(4) Dojde-li v průběhu kalendářního roku k převodu nebo nájmu podniku či jeho části, který zahrnuje energetické zařízení sloužící výkonu licencované činnosti, platí pro nabyvatele nebo nájemce podniku nebo jeho části do konce kalendářního roku ceny regulovaných činností uplatňované převodcem nebo pronajímatelem na vymezeném území, kde je energetické zařízení umístěno.

(5) Pokud k účinkům splynutí nebo sloučení podle odstavce 2, převodu jmění na společníka nebo akcionáře, rozdělení držitele licence nebo odštěpení podle odstavce 3, nebo k převodu nebo nájmu podniku či jeho části podle odstavce 4 dojde po 30. listopadu kalendářního roku, vychází Úřad při stanovení regulovaných cen pro regulovaný rok z údajů poskytnutých právními předchůdci držitele licence, rozdělovanými společnostmi, převodci nebo pronajímateli podniku nebo jeho části, a ceny stanovené pro tyto subjekty a jejich vymezená území pro následující regulovaný rok platí pro jejich právního nástupce, nástupnickou společnost, společníka nebo akcionáře, nebo nabyvatele nebo nájemce podniku nebo jeho části na celý regulovaný rok, pokud není v odůvodněných případech stanoveno jinak. Stejně se postupuje i tehdy, pokud by právní účinky procesu sloučení, splynutí, rozdělení, odštěpení, převodu jmění na jednoho společníka nebo akcionáře nebo převodu nebo nájmu podniku či jeho části podle tohoto odstavce, zahájené v průběhu kalendářního roku, nastaly až k prvnímu dni regulovaného roku.

(6) Nabude-li provozovatel regionální distribuční soustavy úplatně plynárenské zařízení v jeho vymezeném území, Úřad zohlední v regulační bázi aktiv uhrazenou cenu takto nabytého majetku, nejvýše však ve výši regulované hodnoty plynárenského zařízení stanovené podle přílohy č. 11 k této vyhlášce. Z takto stanovené výše regulační báze aktiv budou vypočteny povolené odpisy. Nabude-li provozovatel regionální distribuční soustavy úplatně plynárenské zařízení mimo jeho vymezené území, platí nadále pro distribuci plynu pro daná odběrná místa zákazníků tohoto nabyvatele regulované ceny za distribuci plynu provozovatele distribuční soustavy, k jehož soustavě je nabyté plynárenské zařízení připojeno.

(7) Nabude-li provozovatel lokální distribuční soustavy úplatně plynárenské zařízení, Úřad zohlední v regulační bázi aktiv uhrazenou cenu takto nabytého majetku, nejvýše však ve výši regulované hodnoty plynárenského zařízení stanovené podle přílohy č. 11 k této vyhlášce. Z takto stanovené výše regulační báze aktiv budou vypočteny povolené odpisy.

(8) Uzavře-li provozovatel distribuční soustavy v průběhu kalendářního roku smlouvu o nájmu plynárenského zařízení, zohlední Úřad v povolených nákladech uhrazené nájemné, nejvýše však ve výši regulovaných nákladů na nájemné stanovené podle přílohy č. 11.

 

§ 11
Způsob regulace cen v teplárenství

Úřad reguluje cenu tepelné energie způsobem věcného usměrňování cen. Cenové rozhodnutí zveřejní Úřad nejpozději 30 dnů před dnem nabytí jeho účinnosti.


§ 12
Dělení nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla

Dodavatel tepelné energie postupuje při dělení společných nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla způsobem stanoveným v příloze č. 12 k této vyhlášce, pokud nepostupuje jiným věrohodným a kontrolovatelným způsobem.

 

§ 13
Přechodná ustanovení

(1) Poprvé postupuje Úřad při stanovování parametrů podle této vyhlášky pro regulační období počínající dnem 1. ledna 2010 a končící dnem 31. prosince 2014. Parametry podle § 3 odst. 4 písm. a) bodů 13 až 16 a podle § 3 odst. 4 písm. b) bodů 11 až 15 Úřad poprvé stanoví a držiteli licence oznámí pro regulovaný rok 2013.

(2) Při regulaci cen pro regulační období počínající dnem 1. ledna 2005 a končící dnem 31. prosince 2009 a jejich následných korekcích postupuje Úřad podle dosavadního právního předpisu.

 

§ 14
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, se zrušuje.

 

§ 15
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

 

Předseda:

 

Ing. Fiřt v. r.Příloha č. 1 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Příloha: priloha-c.-1.pdf

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Příloha: priloha2.pdf

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Příloha: priloha-c.-3.pdf

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Příloha: priloha4.pdf

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Příloha: priloha5.pdf

Příloha č. 5a k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Příloha: priloha5a.pdf

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Příloha: priloha6.pdf

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Příloha: priloha7.pdf

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Příloha: priloha8.pdf

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Příloha: priloha9.pdf

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Příloha: priloha10.pdf

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.

Příloha: priloha11.pdf


Poznámka pod čarou 1)

Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívaní obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb.

Poznámka pod čarou 3)

Část druhá zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

Poznámka pod čarou 4)

Část druhá zákona č. 125/2008 Sb.

Poznámka pod čarou 5)

Část čtvrtá zákona č. 125/2008 Sb.

Poznámka pod čarou 6)

Část třetí zákona č. 125/2008 Sb.