Vyhláška č. 478/2012 Sb.

o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

Vyhláška č. 478/2012 Sb.

o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. c), d), n), o), p), q), r), s) a t) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon"):

§1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) způsob měření a výpočtu vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhot­ných zdrojů při výrobě elektřiny z obnovitelného zdroje nebo druhotného zdroje společně s neobnovitelným zdrojem,

b) způsob vykazování množství elektřiny z obnovi­telného zdroje a neobnovitelného zdroje, množství tepla z obnovitelného zdroje a druhotného zdroje, skutečného nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvality, skutečného využití veškerého na­bytého množství obnovitelného zdroje,

c) způsob předávání a evidence naměřených nebo vy­počtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory formou zeleného bonusu na elektřinu,

d) způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů u podpory for­mou výkupních cen,

e) způsob a postup měření, předávání a evidence na­měřených hodnot vyrobeného a dodaného tepla z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z vý­robny tepla,

f) způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení a její změny u podpory formou zeleného bonusu na teplo,

g) způsob a postup předávání a evidence naměřených hodnot biometanu,

h) způsob a postup předání a evidence naměřených hodnot elektřiny výrobny elektřiny, ke které vzniká nárok na podporu decentrální výroby elek­třiny,

i) způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu.

 

§2

Vymezení pojmů

 

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) zdrojem energie obnovitelný zdroj, druhotný zdroj nebo neobnovitelný zdroj,

b) elektřinou ze společného spalování elektřina vyro­bená společným spalováním obnovitelného a dru­hotného nebo neobnovitelného zdroje naměřená na svorkách generátoru a snížená o technologickou vlastní spotřebu elektřiny podle právního předpisu upravujícího technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a dobu životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů,

c) podporovanou elektřinou část elektřiny ze společ­ného spalování pocházející z obnovitelného nebo druhotného zdroje,

d) podporovaným teplem teplo pocházející z obnovi­telného zdroje nebo ze společného spalování ob­novitelného a druhotného zdroje.

§3

Vyhodnocované a vykazované údaje o kvalitě skutečně nabytých a využitých zdrojů energie a termíny vyhodnocování těchto údajů

 

(1) Při výrobě elektřiny společným spalováním, při výrobě tepla společným spalováním nebo při kom­binované výrobě elektřiny a tepla společným spalo­váním se za účelem poskytnutí podpory podle § 4, 5 nebo 24 zákona vykazují

a) údaje o množství a kvalitě skutečně nabytých zdrojů energie využitých pro společné spalování,

b) údaje o množství a kvalitě zdrojů energie skutečně využitých pro společné spalování.

(2) Údaje podle odstavce 1 písm. a) se vykazují za celou výrobnu elektřiny, za jednotlivé výrobní zdroje elektřiny podle právního předpisu upravujícího tech-nicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a dobu životnosti výroben elek­třiny z podporovaných zdrojů nebo za výrobnu tepla ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Pokud se výrobna elektřiny skládá z více než jednoho výrobního zdroje elektřiny a na vyrobenou elektřinu v jednotlivých výrobních zdrojích elektřiny je uplatňována shodná forma podpory se shodnou výší podpory za jednu MWh elektřiny, vykazují se údaje podle odstavce 1 písm. a) za více výrobních zdrojů elektřiny v jednom výkazu, jehož vzor je uveden v pří­loze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Údaje podle odstavce 1 písm. b) se vykazují ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této vy­hlášce. Údaje ve výkazu se vyplňují zvlášť pro každé spalovací zařízení nebo skupinu spalovacích zařízení napojených na společnou sběrnici umožňující přenos teplonosné látky (dále jen „sběrnice"), ze které se usku­tečňuje odběr tepla pro výrobu podporované elektřiny, nebo odběr tepla pro dodávku podporovaného tepla.

(4) Pokud je více sběrnic vzájemně propojitel-ných, ale ve vykazovaném období oddělených z hledis­ka přenosu teplonosné látky, vykazují se údaje jen za tu oddělenou část sběrnice, do které pracují spalovací za­řízení spalující zdroje energie s nárokem na podporu a ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu pod­porované elektřiny, nebo odběr tepla pro dodávku podporovaného tepla.

(5) Pokud je více sběrnic vzájemně propojitel-ných, ale ve vykazovaném období oddělených z hledis­ka přenosu teplonosné látky jen po část vykazovaného období, mohou se údaje vykazovat odděleně a samo­statně za období s propojenými parními sběrnicemi a za období s oddělenými parními sběrnicemi, pokud je možné doložit časový průběh oddělení nebo propojení parních sběrnic a hodnoty sledovaných údajů v průběhu těchto období. Jinak se údaje vykazují za celou skupinu spalovacích zařízení a turbogenerátorů napojených na všechny části propojitelné sběrnice.

(6) Výkazy podle odstavců 2 a 3 se zpracovávají měsíčně.

(7) V případě, že v průběhu vykazovaného měsíce spalovací zařízení spalující pouze obnovitelný zdroj nebo pouze druhotný zdroj začne částečně nebo úplně využívat jako palivo neobnovitelný zdroj nebo dru­hotný zdroj nebo v případě druhotného zdroje obno­vitelný zdroj, výrobce zpracuje výkazy podle odstav­ců 2 a 3 samostatně za každou část vykazovaného mě­síce, kdy spalovací zařízení spalovalo pouze obnovi­telný zdroj nebo pouze druhotný zdroj, a za každou část vykazovaného měsíce, kdy spalovací zařízení spo­lečně spalovalo obnovitelný zdroj a neobnovitelný zdroj nebo druhotný zdroj.

§4

Předávání a evidence naměřených a vypočtených hodnot elektřiny

(1) Výrobce elektřiny, který uplatňuje nárok na podporu podle § 4, 5, 6 nebo 39 zákona, eviduje hod­noty vyrobené elektřiny z podporovaných zdrojů a z decentrální výrobny elektřiny.

(2) Měsíční hodnoty se pro každý výrobní zdroj elektřiny evidují ve výkazu, jehož vzor je uveden v pří­loze č. 3 k této vyhlášce. Pokud se výrobna elektřiny skládá z více než jednoho výrobního zdroje elektřiny a na vyrobenou elektřinu v jednotlivých výrobních zdrojích elektřiny je uplatňována shodná forma pod­pory se shodnou výší podpory za jednu MWh elektřiny a každý jednotlivý výrobní zdroj elektřiny nemá samo­statné měření vyrobené elektřiny, evidují se měsíční hodnoty za více výrobních zdrojů elektřiny v jednom výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vy­hlášce.

(3) Výrobci elektřiny, s výjimkou výrobců elek­třiny uvedených v odstavcích 4 a 5, předávají údaje z výkazu operátorovi trhu elektronicky prostřednic­tvím informačního systému operátora trhu vždy nej­později do desátého kalendářního dne po skončení ka­lendářního měsíce.

(4) Výrobce elektřiny využívající společné spalo­vání předává operátorovi trhu elektronicky prostřed­nictvím informačního systému operátora trhu údaje uvedené v řádcích 1 až 7 přílohy č. 3 k této vyhlášce nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou hodnoty předávány, a hodnoty vyrobené elektřiny, na které je nárokována podpora, nejpozději do patnáctého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou hod­noty předávány.

(5) Výrobce elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla předává operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu údaje uvedené v řádcích 1 až 7 přílohy č. 3 k této vy­hlášce nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce a hodnoty vyrobené elektřiny, na které je nárokována podpora, nejpozději do patnáctého kalendářního dne po skončení zvoleného období vykazování úspory primární energie. Výrobce dále eviduje údaje ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, a to pro každou kogene-rační jednotku v termínech podle zvoleného období vykazování úspory primární energie, a předává je na vyžádání elektronicky operátorovi trhu, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Státní energetické inspekci nebo Energetickému regulačnímu úřadu.

(6) Výrobce se zvolenou podporou elektřiny for­mou hodinového zeleného bonusu na elektřinu předává operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím infor­mačního systému operátora trhu do desátého kalendář­ního dne po skončení měsíce měsíční údaje podle od­stavce 2 a za každou obchodní hodinu předcházejícího kalendářního měsíce skutečné hodnoty vyrobené elek­třiny snížené o technologickou vlastní spotřebu elek­třiny. Pokud se výrobna elektřiny skládá z výrobních zdrojů elektřiny s různou výší hodinového zeleného bonusu, předává výrobce operátorovi trhu za každou obchodní hodinu předcházejícího kalendářního měsíce skutečné hodnoty vyrobené elektřiny na jednotlivých výrobních zdrojích elektřiny snížené o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.

(7) Údaje o množství elektřiny zaslané podle od­stavců 3, 4, 5 a 6 může výrobce opravit zasláním oprav­ného údaje operátorovi trhu nejpozději do tří kalendář­ních měsíců po termínu podle odstavce 3.

(8) V případě zaslání opravných údajů podle od­stavce 7 může operátor trhu tyto údaje ověřit u provo­zovatele přenosové soustavy nebo u provozovatele dis­tribuční soustavy (dále jen „příslušný provozovatel"). Po ověření vyúčtuje operátor trhu výrobci rozdíl mezi opravným údajem a údajem předaným podle od­stavců 3, 4, 5 a 6. V případě povinného výkupu operá­tor trhu informuje povinně vykupujícího o změně za­daných hodnot v informačním systému operátora trhu.

§5

Předávání a evidence naměřených hodnot tepla

(1) Výrobce tepla, který uplatňuje nárok na pod­poru podle § 24 zákona, eviduje pro každou výrobnu tepla měsíční hodnoty o výrobě tepla ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Údaje z výkazu předává výrobce tepla operá­torovi trhu elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu vždy nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou hodnoty předávány.

§6

Předávání a evidence naměřených hodnot biometanu

(1) Výrobce biometanu, který uplatňuje nárok na podporu podle § 30 zákona, eviduje pro každou vý­robnu biometanu měsíční hodnoty o výrobě biometanu ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Údaje z výkazu předává výrobce biometanu za jednotlivé plynárenské dny1) předcházejícího plynáren­ského měsíce operátorovi trhu elektronicky prostřed­nictvím informačního systému operátora trhu vždy nej­později do 12:00 hodin devátého kalendářního dne, nej­později však do 12:00 hodin šestého pracovního dne plynárenského měsíce1), za který jsou hodnoty předá­vány.

(3) Údaj o množství biometanu předaný podle od­stavce 2 může výrobce biometanu opravit zasláním opravného údaje operátorovi trhu nejpozději do tří ka­lendářních měsíců po termínu podle odstavce 2.

(4) V případě zaslání opravných údajů podle od­stavce 3 operátor trhu tyto údaje ověřuje u provozova­tele přepravní soustavy, provozovatele distribuční sou­stavy nebo provozovatele zásobníku plynu. Po ověření vyúčtuje operátor trhu výrobci biometanu rozdíl mezi opravným údajem a údajem předaným podle od­stavce 2.

(5) Operátor trhu zpřístupní provozovateli pře­pravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli zásobníku plynu, ke kterým je vý­robna biometanu připojena, informaci o druhu biomasy použité k výrobě biometanu z výkazu uvedeného v pří­loze č. 6 k této vyhlášce.

§7

Způsob stanovení množství elektřiny nebo tepla vyrobené z podporovaných zdrojů energie při výrobě elektřiny nebo tepla z různých zdrojů energie

(1) Množství podporované elektřiny při výrobě elektřiny z různých zdrojů energie se stanoví jako po­měrná část celkového množství vyrobené elektřiny po­stupem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2) Množství podporovaného tepla při výrobě tepla z různých zdrojů energie se stanoví jako poměrná část celkového množství vyrobeného tepla postupem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(3) Pro určení velikosti poměrných částí podle od­stavce 1 se použije množství energie obsažené v jednot­livých zdrojích energie využitých pro výrobu elektřiny nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Množ­ství energie za hodnocené období se stanoví postupem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(4) Pro určení velikosti poměrných částí podle od­stavce 2 se použije množství energie v jednotlivých zdrojích energie využitých pro výrobu tepla nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Množství energie za hodnocené období se stanoví postupem uve­deným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§8

Způsob měření množství elektřiny a tepla

(1) V případě výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů společným spalováním zajišťuje výrobce celkové měření takto vyrobené elek­třiny.

(2) Při zajištění měření podle odstavce 1 výrobce postupuje podle jiného právního předpisu2).

(3) Veškerá měřicí zařízení pro měření množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení sou­stavy zásobování tepelnou energií a vyrobeného pouze z obnovitelného zdroje nebo společně z obnovitelného a druhotného zdroje jsou stanovenými měřidly podle jiného právního předpisu3).

(4) Měřicí zařízení instaluje výrobce tepla tak, aby zajišťovalo výhradně měření tepla vyrobeného z obno­

vitelného zdroje nebo společně z obnovitelného a dru­hotného zdroje v místě jeho předání do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou ener­gií. V případě výrobny tepla, ve které se spalují různé druhy paliv v samostatných kotlích, umísťuje výrobce tepla měřicí zařízení tak, aby bylo samostatně měřeno teplo vyrobené pouze z obnovitelného zdroje nebo společně z obnovitelného zdroje a druhotného zdroje, které je určeno výhradně pro dodávku do soustavy zá­sobování tepelnou energií.

§9

Způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu

(1) Výrobna elektřiny se považuje za uvedenou do provozu, pokud jsou pro výrobnu elektřiny splněny všechny následující podmínky

a) rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny nabylo právní moci,

b) příslušným provozovatelem bylo provedeno první paralelní připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě a

c) příslušným provozovatelem bylo instalováno mě­řicí zařízení v předávacím místě výrobny elektřiny připojené do přenosové soustavy nebo distribuční soustavy nebo do odběrného místa zákazníka nebo do předávacího místa jiné výrobny elektřiny podle jiného právního předpisu2).

(2) První paralelní připojení výrobny elektřiny provede příslušný provozovatel na základě žádosti podané výrobcem elektřiny, která obsahuje

a) potvrzení odborné firmy realizující výstavbu vý­robny elektřiny, že vlastní výrobna elektřiny je provedena v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou smlouvou o připojení,

b) příslušným provozovatelem odsouhlasenou pro­jektovou dokumentaci aktualizovanou podle sku­tečného stavu provedení výrobny elektřiny,

c) zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení vý­robny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které souvisí s uváděnou výrobnou elektřiny do provozu, bez kterého nelze zahájit proces prvního paralelního připojení, a další doklady stanovené jiným práv­ním předpisem4), v případě zařazení zařízení vý­robny elektřiny nebo její části do třídy 1,

d) protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi, a

e) místní provozní předpisy pro výrobny elektřiny s instalovaným výkonem 30 kW a výše a pro vý­robny elektřiny do 30 kW, jsou-li vyžadovány ve smlouvě o připojení.

(3) Příslušný provozovatel ověří úplnost žádosti. Ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla úplná žádost výrobce elektřiny doručena a výrobce elektřiny splnil podmínky sjednané ve smlouvě o při­pojení nebo ve smlouvě o budoucí smlouvě o připojení, provede za nezbytné součinnosti výrobce elektřiny první paralelní připojení výrobny elektřiny k elektri­zační soustavě.

(4) O provedení prvního paralelního připojení vy­hotoví příslušný provozovatel protokol o prvním pa­ralelním připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě s uvedením skutečného instalovaného výkonu a předá jej výrobci elektřiny nejpozději do 5 pracovních dnů od provedení prvního paralelního připojení. Záro­veň do stejného termínu instaluje příslušné měřicí za­řízení v předávacím místě výrobny elektřiny.

(5) Pokud se v průběhu prvního paralelního při­pojování zjistí na straně výrobce elektřiny nedostatky bránící úspěšnému připojení uvedené v protokolu o průběhu prvního paralelního připojení, podává vý­robce elektřiny novou žádost o první paralelní připo­jení.

(6) Při rekonstrukci nebo modernizaci výrobny elektřiny se ustanovení odstavců 1 až 5 použijí ob­dobně.

§10

Způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení

Výrobce tepla registruje v informačním systému operátora trhu místo předání vyrobeného tepla z vý­robny tepla do rozvodného tepelného zařízení ve vý­kazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vy­hlášce.

§11

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vy­kazování množství elektřiny při společném spalo­vání biomasy a neobnovitelného zdroje.

2. Vyhláška č. 303/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování bio-masy a neobnovitelného zdroje.

§12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:

MUDr. Kuba v.

2) Vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb.

3) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

4) Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních).

Příloha č.1 vyhlášky č. 478/2012 Sb.

Příloha: v478_2012_pr1.pdf

Příloha č.2 vyhlášky č. 478/2012 Sb.

Příloha: v478_2012_pr2.pdf

Příloha č.3 vyhlášky č. 478/2012 Sb.

Příloha: v478_2012_pr3.pdf

Příloha č.4 vyhlášky č. 478/2012 Sb.

Příloha: v478_2012_pr4.pdf

Příloha č.5 vyhlášky č. 478/2012 Sb.

Příloha: v478_2012_pr5.pdf

Příloha č.6 vyhlášky č. 478/2012 Sb.

Příloha: v478_2012_pr6.pdf

Příloha č.7 vyhlášky č. 478/2012 Sb.

Příloha: v478_2012_pr7.pdf