Vyhláška č. 345/2012 Sb.

ze dne 10. října 2012 o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

Vyhláška č. 345/2012 Sb.

ze dne 10. října 2012 o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o pod­mínkách podnikání a o výkonu státní správy v energe­tických odvětvích a o změně některých zákonů (ener­getický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zá­kona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:

§1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví způsoby dispečerského ří­zení plynárenské soustavy (dále jen „dispečerské řízení"), pravidla spolupráce technických plynárenských dispečinků, termíny a rozsah údajů předávaných vý­robci plynu, provozovateli přepravní soustavy, provo­zovateli distribuční soustavy a provozovateli zásobníku plynu pro dispečerské řízení, přípravu provozu, provoz a rozvoj plynárenské soustavy a vyhodnocování pro­vozu plynárenské soustavy.

§2

Dispečerské řízení

(1) Dispečerské řízení slouží k zajištění spolehli­vého a bezpečného provozu plynárenské soustavy nebo částí této soustavy a zahrnuje

a) přípravu řízení provozu,

b) operativní řízení provozu,

c) vyhodnocení provozu.

(2) Dispečerské řízení provádějí:

a) technický plynárenský dispečink provozovatele přepravní soustavy,

b) technické plynárenské dispečinky provozovatelů distribučních soustav,

c) technické plynárenské dispečinky provozovatelů zásobníků plynu,

d) technické plynárenské dispečinky výrobců plynu.

(3) Provozovatelé distribučních soustav, provozo­vatelé zásobníků plynu a výrobci plynu neprodleně oznamují zřízení svého technického plynárenského dispečinku technickému plynárenskému  dispečinku provozovatele soustavy, ke které je jejich zařízení při­pojeno.

(4) Údaje potřebné pro přípravu provozu, opera­tivní řízení provozu a vyhodnocení provozu přepravní soustavy, distribučních soustav, zásobníků plynu a vý­roben plynu (dále jen „údaje pro dispečerské řízení") předávají účastníci trhu s plynem příslušnému provo­zovateli předem dohodnutým způsobem.

§3

Spolupráce provozovatelů

Provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav, provozovatelé zásobníků plynu a výrobci plynu, jejichž zařízení jsou připojena k pře­pravní nebo k distribuční soustavě,

a) spolupracují při zpracování přípravy provozu, při zajišťování činností v operativním řízení, při vy­hodnocení provozu,

b) poskytují údaje a data pro přípravu provozu, ope­rativní řízení, vyhodnocení provozu plynárenské soustavy a její rozvoj.

§4

Řízení plynárenské soustavy

(1) Provozovatel přepravní soustavy při řízení toků plynu v přepravní soustavě prostřednictvím tech­nického plynárenského dispečinku dispečersky řídí provoz přepravní soustavy a s příslušnými technickými plynárenskými dispečinky provozovatelů distribučních soustav připojených k přepravní soustavě, provozova­telů zásobníků plynu nebo s výrobci plynu koordinuje řízení

a) výroben plynu připojených k přepravní soustavě,

b) provozu distribučních soustav připojených k pře­pravní soustavě,

c) provozu zásobníků plynu,

d) odběrných plynových zařízení zákazníků, která jsou připojena k přepravní soustavě.

(2) Provozovatel distribuční soustavy při řízení toků plynu v distribuční soustavě prostřednictvím tech­nického plynárenského dispečinku dispečerský řídí provoz příslušné distribuční soustavy a s příslušnými technickými plynárenskými dispečinky provozovatelů zásobníků plynu nebo výrobci plynu koordinuje řízení

a) provozu výroben plynu připojených k jím řízené distribuční soustavě,

b) provozu zásobníků plynu připojených k jím ří­zené distribuční soustavě,

c) odběrných plynových zařízení zákazníků, která jsou připojena k jím řízené distribuční soustavě,

d) provozu distribučních soustav, jejichž zařízení jsou připojena k jím řízené distribuční soustavě.

(3) Provozovatel zásobníku plynu dispečersky řídí provoz zásobníku plynu.

(4) Provozovatel výrobny plynu dispečersky řídí výrobu plynu a odběrná plynová zařízení zákazníků, která jsou připojena k jím řízené výrobně plynu.

§5

Dispečerské pokyny

(1) Dispečerské řízení ve vztahu k ostatním účast­níkům trhu s plynem se provádí dispečerskými po­kyny. O vydání a provedení dispečerského pokynu technického plynárenského dispečinku se vyhotoví zá­znam. Pokud není vyhotovení záznamu zajištěno tech­nickými záznamovými prostředky, kterými jsou napří­klad zvukový záznam, elektronický záznam nebo zá­znam v řídicím systému, provede se záznam písemně do deníku. Záznamy jsou uchovávány nejméně po dobu 5 let, v případě vydání dispečerského pokynu prostřednictvím mobilního telefonu se záznam ucho­vává po dobu 1 roku.

(2) Dispečerský pokyn musí být jednoznačný a srozumitelný. V případě pochybnosti o jeho jedno­značnosti a srozumitelnosti musí být ověřen zpětným dotazem.

(3) Dispečerský pokyn musí být vykonán vždy, s výjimkou případů, kdy by jeho provedení vedlo k ohrožení života nebo zdraví.

(4) Automatizované systémy dispečerského řízení používané pro předávání dispečerských pokynů tech­nického plynárenského dispečinku a předávání vstup­ních údajů jsou samostatnými technologickými systé­my s vlastními zabezpečenými rozhraními na jiné informační systémy a technologie.

(5) Provozovatel přepravní soustavy, provozova­telé distribučních soustav, provozovatelé zásobníků plynu a výrobci plynu jsou povinni zabezpečit automa­tizovaný systém dispečerského řízení tak, aby umožnil bezpečné a spolehlivé řízení soustavy.

§6

Příprava provozu přepravní soustavy

(1) Příprava provozu přepravní soustavy obsahuje

a) plán provozu přepravní soustavy zpracovaný na základě plánu údržby a odstávek zařízení pře­pravní soustavy a v souladu s plánem provozu vý­roben plynu, distribučních soustav a zásobníků plynu připojených k přepravní soustavě a na zá­kladě spolupráce se zahraničními provozovateli přepravních soustav,

b) projednávání přepravních kapacit na hraničních bodech se zahraničními provozovateli propoje­ných přepravních soustav a distribučních soustav včetně zpracovávání a projednávání programu od­stávek technologických zařízení ovlivňujících pře­pravní kapacitu,

c) zpracovávání programu odstávek technologických zařízení ovlivňujících přepravní kapacitu na vstup­ních a výstupních bodech přepravní soustavy, včetně projednávání s provozovateli distribučních soustav, zásobníků plynu a výroben plynu připo­jených k přepravní soustavě,

d) projednávání technických částí smluv o připojení, v nichž se stanovují vzájemné vztahy a podmínky provozu mezi provozovatelem přepravní soustavy a zahraničními provozovateli propojených pře­pravních soustav, výrobci plynu, provozovateli distribučních soustav a provozovateli zásobníků plynu připojených k přepravní soustavě.

(2) Údaje pro zpracování přípravy provozu v do­hodnutém rozsahu a termínech předávají provozovateli přepravní soustavy

a) provozovatelé distribučních soustav, jejichž zaří­zení jsou připojena k přepravní soustavě,

b) provozovatelé zásobníků plynu, jejichž zásobníky plynu jsou připojeny k přepravní soustavě,

c) výrobci plynu, jejichž výrobny plynu jsou připo­jeny k přepravní soustavě,

d) zákazníci, jejichž odběrná plynová zařízení jsou připojena k přepravní soustavě.

přerušení odběru podle § 58 odst. 1 písm. i) ener­getického zákona.

§7

Operativní řízení provozu přepravní soustavy

(1) Operativní řízení provozu přepravní soustavy obsahuje

a) řízení provozu přepravní soustavy podle průběžně sledovaných provozních údajů a na základě ob­držených nominací a renominací přepravy plynu,

b) zabezpečování fyzické rovnováhy mezi množ­stvím plynu vstupujícím do přepravní soustavy a vystupujícím z přepravní soustavy,

c) schválení, koordinování a sledování průběhu oprav včetně odstávek plynárenských zařízení přepravní soustavy,

d) přijímání opatření pro předcházení stavu nouze a zajištění oznámení předcházení stavu nouze a vy­hlášení stavu nouze pro celé území státu nebo ce­lostátně platných opatření zamezujících bezpro­středně vzniku stavu nouze pro celé území státu,

e) zajišťování nezbytných opatření stanovených plá­nem pro stav nouze a havarijním plánem přepravní soustavy při likvidaci poruch, havárií a mimořád­ných provozních situací,

f) vzájemné předávání informací o provozu pře­pravní soustavy s dispečinky zahraničních provo­zovatelů propojených přepravních soustav, distri­bučních soustav, zásobníků plynu a výroben plynu,

g) řešení mimořádných provozních stavů v přepravní soustavě s cílem co nejrychlejšího obnovení stabi­lizovaného provozu přepravní soustavy.

(2) Technický plynárenský dispečink provozova­tele přepravní soustavy dává dispečerské pokyny

a) technickým plynárenským dispečinkům provozo­vatelů distribučních soustav, výrobcům plynu, provozovatelům zásobníků plynu a zákazníkům při

1. řešení poruchových stavů a havárií v přepravní soustavě,

2. přijímání opatření při předcházení stavu nouze oznamovaného provozovatelem přepravní sou­stavy a při řešení stavu nouze vyhlašovaného provozovatelem přepravní soustavy,

b) výrobcům plynu, jejichž výrobny plynu jsou při­pojeny k přepravní soustavě,

c) zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou připojena k přepravní soustavě, k omezení nebo

f) projednávání plánu oprav a odstávek s provozova­teli připojených zásobníků plynu.

(2) Údaje pro zpracování přípravy provozu v do­hodnutém rozsahu a termínu předávají provozovateli distribuční soustavy

a) provozovatel přepravní soustavy, pokud je s jeho zařízením distribuční soustava propojena,

b) provozovatelé propojených distribučních soustav,

c) výrobci plynu, jejichž výrobny jsou připojeny k distribuční soustavě,

d) provozovatelé zásobníků plynu připojených k dis­tribuční soustavě,

e) zákazníci, jejichž odběrná plynová zařízení jsou připojena k distribuční soustavě.

§8

Vyhodnocení provozu přepravní soustavy

(1) Technický plynárenský dispečink provozova­tele přepravní soustavy provádí pravidelně, nejméně jednou měsíčně, vyhodnocení provozu přepravní sou­stavy, které obsahuje

a) vyhodnocení přepravy plynu a provozních para­metrů přepravní soustavy,

b) vyhodnocení vlivu průměrné denní teploty na pro­vozní parametry přepravní soustavy,

c) analýzu mimořádných provozních situací a situací vedoucích k předcházení stavu nouze oznamova­ného provozovatelem přepravní soustavy nebo ke stavu nouze vyhlašovaného provozovatelem pře­pravní soustavy.

(2) Výsledky vyhodnocení provozu uchovává provozovatel přepravní soustavy nejméně po dobu 5 let.

§9

Příprava provozu distribuční soustavy

(1) Příprava provozu distribuční soustavy obsa­huje

a) plán provozu distribuční soustavy zpracovaný na základě plánu údržby a odstávek a v souladu s plá­nem provozu přepravní soustavy, připojených dis­tribučních soustav, připojených výroben plynu a zásobníků plynu,

b) projednávání plánu oprav a odstávek vysokotlaké části distribuční soustavy s provozovatelem pře­pravní soustavy v případech vyžadujících vzájem­nou spolupráci,

c) projednávání plánu oprav a odstávek distribuční soustavy s provozovateli propojených distribuč­ních soustav v případech vyžadujících vzájemnou spolupráci,

d) projednávání technických částí smluv o připojení, v nichž se stanovují vzájemné vztahy a podmínky provozu, s provozovatelem přepravní soustavy a s provozovateli propojených distribučních sou­stav,

e) kontrolu spolehlivosti provozu distribuční sou­stavy včetně případných omezení,

§ 10

Operativní řízení provozu distribuční soustavy

(1) Operativní řízení provozu distribuční sou­stavy obsahuje

a) řízení provozu distribuční soustavy podle průběž­ně sledovaných provozních parametrů distribuční soustavy ve spolupráci s dispečinky propojených distribučních soustav,

b) řešení nerovnovážného stavu v distribuční sou­stavě a identifikaci příčin jeho vzniku,

c) stanovení provozního režimu předávacích míst pro zajištění rovnováhy a bezpečného provozu distri­buční soustavy,

d) přijímání opatření pro předcházení stavu nouze a pro řešení stavu nouze a zajištění oznámení před­cházení stavů nouze a vyhlášení stavu nouze v rámci příslušné distribuční soustavy,

e) odpojování výroben plynu od distribuční soustavy v případě nesplnění technických nebo kvalitativ­ních parametrů vyrobeného plynu,

f) koordinaci a sledování činností při provozních po­ruchách a haváriích,

g) nepřetržitý příjem hlášení o únicích plynu, pro­vozních poruchách a haváriích, vzniklých na dis­tribuční soustavě.

(2) Technický plynárenský dispečink provozova­tele distribuční soustavy

a) projednává s technickými plynárenskými dispe­činky provozovatelů propojených distribučních soustav

1. řešení poruchových stavů v distribuční sou­stavě,

2. přijímání opatření pro předcházení stavu nouze oznamované provozovatelem distribuční sou­stavy a pro řešení stavu nouze vyhlašovaného provozovatelem distribuční soustavy,

b) dává dispečerské pokyny

1. technickým plynárenským dispečinkům provo­zovatelů zásobníků plynu připojených k distri­buční soustavě při řešení poruchových stavů v distribuční soustavě a přijímání opatření pro předcházení stavu nouze oznamované provozo­vatelem distribuční soustavy a pro řešení stavu nouze vyhlašovaného provozovatelem distri­buční soustavy,

2. výrobcům plynu, jejichž výrobny plynu jsou připojeny k distribuční soustavě,

3. zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou připojena k distribuční soustavě k omeze­ní nebo přerušení odběru podle § 59 odst. 1 písm. j) energetického zákona.

§ 11

Vyhodnocení provozu distribuční soustavy

(1) Technický plynárenský dispečink provozova­tele distribuční soustavy provádí vyhodnocení provozu distribuční soustavy, které obsahuje

a) identifikaci míst v distribuční soustavě s nedosta­tečnou distribuční kapacitou,

b) vyhodnocení vlivu průměrné denní teploty na pro­vozní parametry distribuční soustavy,

c) spolupráci při vypracování rozboru poruchových stavů v distribuční soustavě a v propojených dis­tribučních soustavách, které měly vliv na provoz jím řízené distribuční soustavy.

(2) Výsledky vyhodnocení provozu uchovává provozovatel distribuční soustavy nejméně po dobu 5 let.

§ 12

Příprava provozu zásobníku plynu

(1) Příprava provozu zásobníku plynu obsahuje

a) plán provozu zásobníku plynu zpracovaný na zá­kladě plánu údržby a odstávek zásobníku plynu a v souladu s plánem provozu přepravní nebo dis­tribuční soustavy, k níž je zásobník plynu připo­jen,

b) zpracování plánu oprav a odstávek zařízení pro uskladňování plynu a jejich projednávání s provo­zovatelem přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je zásobník plynu připojen,

c) projednávání technických částí smluv o připojení, v nichž se stanovují vzájemné vztahy a podmínky provozu, s provozovatelem přepravní soustavy nebo distribuční soustavy, k níž je zásobník plynu připojen.

(2) Údaje nezbytné pro zpracování přípravy pro­vozu předává provozovateli zásobníku plynu

a) provozovatel přepravní soustavy, pokud je zásob­ník plynu k této soustavě připojen,

b) provozovatel distribuční soustavy, pokud je zá­sobník plynu k této soustavě připojen,

c) výrobce plynu, jehož zařízení je připojeno k zaří­zení provozovatele zásobníku plynu.

§ 13

Operativní řízení provozu zásobníku plynu

(1) Operativní řízení provozu zásobníku plynu obsahuje

a) řízení provozu zásobníku plynu podle průběžně sledovaných provozních parametrů zásobníku plynu ve spolupráci s provozovatelem propojené přepravní soustavy nebo distribuční soustavy,

b) aktualizaci denní přípravy provozu podle plánova­ného vtláčení či těžby plynu ze zásobníku plynu na jednotlivé vstupní a výstupní body zásobníku plynu,

c) rozdělení vtláčení a těžby na jednotlivé vstupní a výstupní body zásobníku plynu,

d) předávání informací technickému plynárenskému dispečinku provozovatele přepravní soustavy nebo distribuční soustavy, ke které je zásobník plynu připojen, o průběhu vtláčení a těžby plynu, pře­dávacích tlacích, o poruchách ovlivňujících provoz zásobníku plynu a o zahájení, průběhu a ukončení plánovaných i mimořádných prací prováděných na zařízeních zásobníku plynu,

e) koordinaci činností při provozních poruchách a ha­váriích zařízení zásobníků plynu, při předcházení stavu nouze a stavech nouze.

(2) Technický plynárenský dispečink provozova­tele zásobníku plynu projednává s technickým plyná­renským dispečinkem provozovatele přepravní sou­stavy nebo provozovatele distribuční soustavy, k níž je zásobník plynu připojen, řešení poruch a havárií za­řízení zásobníku plynu.

§ 14

Vyhodnocení provozu zásobníku plynu

(1) Technický plynárenský dispečink provozova­tele zásobníku plynu provádí vyhodnocení provozu zá­sobníku plynu, které obsahuje

a) vyhodnocení provozních parametrů skladování plynu,

b) rozbor poruch a havárií zařízení zásobníku plynu nebo zařízení přepravní soustavy nebo distribuční soustavy, které měly vliv na provoz zásobníku plynu.

(2) Výsledky vyhodnocení provozu uchovává provozovatel zásobníku plynu nejméně po dobu 5 let.

§ 15

Příprava provozu výrobny plynu

(1) Příprava provozu výrobny plynu obsahuje

a) plán provozu výrobny plynu zpracovávaný na zá­kladě plánu údržby a odstávek výrobny plynu a v souladu s plánem provozu přepravní soustavy nebo distribuční soustavy, k níž je výrobna plynu připojena,

b) zpracování plánu oprav a odstávek výrobny plynu a jejich projednávání s provozovatelem přepravní soustavy nebo distribuční soustavy, ke které je vý­robna plynu připojena,

c) vzájemné předávání informací s dispečinkem pře­pravní soustavy nebo dispečinkem distribuční sou­stavy, ke které je výrobna plynu připojena, pří­padně dalšími účastníky trhu s plynem o průběhu výroby plynu, předávacích tlacích, poruchách ovlivňujících výrobu plynu a plánovaných i mimo­řádných pracích ovlivňujících výrobu plynu,

d) projednávání technických částí smluv o připojení, v nichž se stanovují vzájemné vztahy a podmínky provozu, s provozovatelem přepravní soustavy nebo distribuční soustavy, k níž je výrobna plynu připojena.

(2) Údaje nezbytné pro zpracování přípravy pro­vozu výrobny plynu předává výrobci plynu

a) provozovatel přepravní soustavy, pokud je vý­robna plynu k jeho soustavě připojena,

b) provozovatel distribuční soustavy, pokud je vý­robna plynu k jeho soustavě připojena.

§ 16

Operativní řízení výrobny plynu

Operativní řízení provozu výrobny plynu obsa­huje

a) řízení provozu výrobny plynu podle průběžně sle­dovaných provozních parametrů výrobny plynu ve spolupráci s provozovatelem přepravní sou­stavy nebo distribuční soustavy, k níž je výrobna plynu připojena,

b) aktualizaci denní přípravy provozu podle pláno­vané těžby plynu na výrobně plynu,

c) koordinaci oprav včetně odstávek výrobny plynu,

d) přijímání opatření při předcházení stavu nouze a při řešení stavu nouze,

e) koordinaci činností při provozních poruchách a ha­váriích zařízení výrobny plynu v souladu s havarij­ním plánem.

§ 17

Vyhodnocení provozu výrobny plynu

(1) Technický plynárenský dispečink výrobce plynu provádí vyhodnocení provozu výrobny plynu, které obsahuje

a) vyhodnocení technických a kvalitativních parame­trů výroby plynu,

b) vyhodnocení množství vyrobeného plynu, den­ního a hodinového výkonu výrobny,

c) přehled omezení nebo přerušení výroby plynu,

d) rozbor poruch a havárií zařízení výrobny plynu nebo zařízení přepravní soustavy nebo distribuční soustavy, které měly vliv na provoz výrobny plynu.

(2) Výsledky vyhodnocení provozu uchovává vý­robce plynu nejméně po dobu 5 let.

§ 18

Předávání údajů mezi výrobci plynu, provozovatelem přepravní soustavy, provozovateli distribučních soustav a provozovateli zásobníků plynu

(1) Za účelem zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské soustavy si výrobci plynu, pro­vozovatel přepravní soustavy, provozovatelé distribuč­ních soustav a provozovatelé zásobníků plynu předá­vají

a) provozní údaje z míst vzájemného propojení,

b) údaje potřebné pro odstraňování poruch nebo ha­várií, při provádění plánovaných oprav a rekon­strukcí, vyžadujících vzájemnou spolupráci tech­nických dispečinků,

c) údaje při předcházení stavu nouze nebo při řešení stavu nouze.

(2) Při předcházení stavu nouze nebo za stavu nouze

a) dispečink provozovatele přepravní soustavy, dis­pečinky provozovatelů distribučních soustav, dis­pečinky provozovatelů zásobníků plynu a dispe­činky výrobců plynu si předávají provozní infor­mace a údaje,

b) na vyžádání technického plynárenského dispe­činku provozovatele přepravní soustavy nebo technického plynárenského dispečinku provozo­vatele distribuční soustavy sdělují technické plyná­renské dispečinky provozovatelů připojených dis­tribučních soustav, technické plynárenské dispe­činky výrobců plynu nebo technické plynárenské dispečinky provozovatelů zásobníků plynu možné úspory plynu v odběrných místech zákazníků, a to podle jednotlivých odběrových stupňů1).

(3) Provozovatelé distribučních soustav, provozo­vatelé zásobníků plynu a výrobci plynu poskytují provozovateli přepravní soustavy na vyžádání pod­klady potřebné k provedení analýzy podle § 8 odst. 1 písm. c).

(4) Provozovatelé distribučních soustav předávají provozovateli přepravní soustavy denně do 17.00 hodin hodnoty předpokládané spotřeby plynu na následující den.

(5) Údaje podle odstavce 1 písm. a) se předávají způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 19

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 481/2005 Sb., kterou se vydává Dispe­čerský řád plynárenské soustavy České republiky, se zrušuje.

§20

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2012.

Ministr: MUDr. Kuba v. r.

1) Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu.