Vyhláška č. 480/2012 Sb.

ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku

Vyhláška č. 480/2012 Sb.

ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 9 odst. 1 písm. a), § 9 odst. 5 a § 9a odst. 5 tohoto zákona:

§1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) rozsah energetického auditu a energetického po?sudku,

b) obsah energetického auditu a způsob jeho zpraco?vání a

c) obsah energetického posudku a způsob jeho zpra?cování.

§2

Rozsah energetického auditu

(1) Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospo?dářství energetický audit, se stanoví ve výši 35 000 GJ (9 722 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetic?kých hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

(2) Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká organizačním složkám státu, organizačním slož?kám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povin?nost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hos?podářství energetický audit, se stanoví ve výši 1 500 GJ (417 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace a týká se pouze jednotli?vých budov nebo jednotlivých energetických hospo?dářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

(3) Pro určení celkové roční spotřeby energie v případě pevných, kapalných a plynných paliv se po?užije výhřevnost udávaná jejich dodavatelem při ob?chodním styku.

§3

Obsah energetického auditu

Energetický audit obsahuje

a) titulní list,

b) identifikační údaje,

c) popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu,

d) vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetic?kého auditu,

e) návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,

f) varianty z návrhu jednotlivých opatření,

g) výběr optimální varianty,

h) doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit,

i) evidenční list energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, a

j) kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zá?kona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této čin?nosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

Způsob zpracování jednotlivých částí energetického auditu

§4

(1) Titulní list obsahuje název předmětu energetic?kého auditu, datum vypracování energetického auditu, jméno, popřípadě jména, a příjmení energetického spe?cialisty, číslo oprávnění a evidenční číslo energetického auditu z evidence o provedených činnostech energetic?kých specialistů.

(2) Identifikační údaje obsahují

a) údaje o vlastníkovi předmětu energetického audi?tu, kterými jsou

1. u právnické osoby název nebo obchodní firma a sídlo, popřípadě adresa pro doručování, iden?tifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu,

2. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a pří?jmení, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a adresa trvalého bydliště a

b) údaje o předmětu energetického auditu, kterými jsou název, adresa nebo umístění předmětu ener?getického auditu.

(3) Popis stávajícího stavu předmětu energetic?kého auditu obsahuje údaje o

a) předmětu energetického auditu, a to

1. charakteristiku hlavních činností předmětu energetického auditu,

2. popis technických zařízení, systémů a budov, které jsou předmětem energetického auditu,

3. situační plán,

b) energetických vstupech za předcházející 3 roky včetně průměrných hodnot, které se získají z účet?ních dokladů; vzor tabulkového zpracování zá?kladních údajů o energetických vstupech je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c) vlastních zdrojích energie, jejichž základní tech?nické ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce; součástí těchto údajů je roční bilance vý?roby energie z vlastních zdrojů energie,

d) rozvodech energie; požadované údaje se zjišťují pro hlavní rozvody s následujícími informacemi

1. pro rozvod tepla a chladu se uvede druh, jeho délka, kapacita, průměr, provedení, stáří a tech?nický stav, tloušťka a stav tepelné izolace,

2. pro všechny rozvody energie se aktualizují schémata energetických rozvodů, zhodnotí se jejich stav a vybavenost měřením a stanoví se energetické toky v jednotlivých úsecích,

e) významných spotřebičích energie, kterými jsou údaje o druhu spotřebiče, energetickém příkonu, ročních provozních hodinách a způsobu regulace,

f) tepelně technických vlastnostech budov a

g) systému managementu hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem na použití z ledna 2012.

(4) Vyhodnocení stávajícího stavu předmětu ener?getického auditu obsahuje

a) vyhodnocení účinnosti užití energie

1. ve zdrojích energie,

2. v rozvodech tepla a chladu,

3. ve významných spotřebičích energie,

b) vyhodnocení tepelně technických vlastností sta?vebních konstrukcí budov,

c) vyhodnocení úrovně systému managementu hos?podaření energií a

d) celkovou energetickou bilanci, jejíž tabulkové zpracování je uvedeno v bodu 1. přílohy č. 4 k této vyhlášce.

§5

(1) Návrhy jednotlivých opatření ke zvýšení účin?nosti užití energie obsahují

a) název a popis opatření,

b) roční úspory energie v MWh/rok a porovnání úspor energie se stavem před realizací navrhova?ného opatření,

c) náklady na realizaci navrhovaného opatření a

d) průměrné roční provozní náklady v tisících Kč/rok a porovnání průměrných ročních provozních nákladů se stavem před realizací navrhovaného opatření.

(2) Z návrhů jednotlivých opatření uvedených v odstavci 1 se navrhnou nejméně dvě varianty, z nichž každá navržená varianta obsahuje

a) popis navrhovaných opatření, ze kterých je na?vrhovaná varianta složena, a to

1. roční úspory energie v MWh/rok a porovnání úspor energie se stavem před realizací navrho?vané varianty,

2. investiční náklady na realizaci navrhované va?rianty,

3. průměrné roční provozní náklady v tisí?cích Kč/rok a porovnání průměrných ročních provozních nákladů se stavem před realizací navrhované varianty,

b) ekonomické vyhodnocení navržených variant, které se provede způsobem uvedeným v přílo?ze č. 5 k této vyhlášce,

c) ekologické vyhodnocení navržených variant, které se provede způsobem uvedeným v příloze č. 6 k této vyhlášce,

d) stanovení okrajových podmínek a

e) celkovou energetickou bilanci navržených variant, jejíž tabulkové zpracování je uvedeno v bodu 2. přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(3) Výběr optimální varianty se provede

a) na základě výsledků ekonomického vyhodnocení v tisících Kč/rok s ohledem na velikost úspory energie v MWh/rok a ekologického vyhodnocení, nebo

b) podle kritérií dotačních programů.

(4) Doporučení energetického specialisty obsahuje

a) popis optimální varianty,

b) roční úspory energie v MWh/rok po realizaci opti?mální varianty,

c) náklady v tisících Kč/rok na realizaci optimální varianty,

d) průměrné roční provozní náklady v tisících Kč/rok v případě realizace optimální varianty,

e) upravenou energetickou bilanci pro optimální variantu,

f) ekonomické a ekologické vyjádření pro optimální variantu,

g) návrh vhodné koncepce systému managementu hospodaření s energií a

h) popis okrajových podmínek pro optimální va?riantu.

§6

Obsah energetického posudku

Energetický posudek obsahuje

a) titulní list,

b) účel zpracování podle § 9a zákona,

c) identifikační údaje,

d) stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek,

e) evidenční list energetického posudku, jehož vzor pro jednotlivé případy je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce, a

f) kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zá?kona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného člen?ského státu Evropské unie.

§7

Způsob zpracování jednotlivých částí energetického posudku a jeho rozsah

(1) Titulní list obsahuje název předmětu energetic?kého posudku, datum vypracování energetického po?sudku, jméno, popřípadě jména, a příjmení energetic?kého specialisty, číslo oprávnění a evidenční číslo ener?getického posudku z evidence o provedených činnos?tech energetických specialistů.

(2) Identifikační údaje obsahují

a) údaje o vlastníkovi předmětu energetického po?sudku, kterými jsou

1. u právnické osoby název nebo obchodní firma a sídlo, popřípadě adresa pro doručování, iden?tifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu,

2. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a pří?jmení, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a adresa trvalého bydliště a

b) údaje o předmětu energetického posudku, kterými jsou název, adresa nebo umístění předmětu ener?getického posudku.

(3) Stanovisko energetického specialisty obsahuje v závislosti na účelu energetického posudku podle § 9a zákona

a) stanovení výsledků a podmínek proveditelnosti v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. a), b), c) a d) a § 9a odst. 2 písm. a) zákona,

b) vyhodnocení plnění parametrů v případě zpraco?vání energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona,

c) doporučená opatření v případě zpracování energe?tického posudku podle § 9a odst. 2 písm. b) zá?kona,

d) vyhodnocení podkladů v případě zpracování ener?getického posudku podle § 9a odst. 2 písm. c) zá?kona,

e) vyhodnocení provedených opatření v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. d) zákona,

f) vyhodnocení dosahování limitů v případě zpraco?vání energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. e) zákona,

g) závěrečný výrok o naplnění účelu energetického posudku.

(4) Ekonomické vyhodnocení se provádí způso?bem, který je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(5) Ekologické vyhodnocení se provádí způso?bem, který je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§7

Přechodná ustanovení

(1) Energetický audit zahájený přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(2) Energetický audit prováděný z hlediska zave?dení dodávek tepla nebo výroby elektřiny, který byl zahájen přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za energetický posudek zpracovaný podle této vyhlášky za účelem uvedeným v § 9a odst. 1 písm. b) nebo c) zákona.

§9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají po?drobnosti náležitostí energetického auditu.

2. Vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti ná?ležitostí energetického auditu.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr: MUDr. Kuba v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.

Vzor Evidenční list energetického auditu

Příloha: V480_2012_PR1.pdf

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.

Soupis základních údajů o energetických vstupech

Příloha: V480_2012_PR2.pdf

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.

Vlastní zdroj energie

Příloha: V480_2012_PR3.pdf

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.

Celková energetická bilance

Příloha: V480_2012_PR4.pdf

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.

Ekonomické vyhodnocení

Příloha: V480_2012_PR5.pdf

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.

Ekologické vyhodnocení

Příloha: V480_2012_PR6.pdf

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 480/2012 Sb.

Vzory Evidenčního listu energetického posudku

Příloha: V480_2012_PR7.pdf