Vyhláška č. 51/2006 Sb.

ze dne 17.února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění vyhlášky 81/2010 Sb.

Vyhláška č. 51/2006 Sb.

ze dne 17.února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění vyhlášky 81/2010 Sb.

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 17 odst. 7 písm. d) a h) energetického zákona:

 

§ 1
Předmět úpravy


Tato vyhláška stanoví podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě a způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.

 

§ 2
Základní ustanovení


Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) rezervovaným příkonem

1. hodnota elektrického příkonu v předávacím místě přenosové soustavy v MW v základním zapojení sjednaná s provozovatelem přenosové soustavy na základě požadovaného příkonu a technických parametrů zařízení přenosové soustavy v předávacím místě, nebo

2. hodnota elektrického příkonu sjednaná s provozovatelem distribuční soustavy na základě požadovaného příkonu pro odběrné místo nebo předávací místo v kW na hladině velmi vysokého nebo vysokého napětí nebo ve výši jmenovité hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v A na hladině nízkého napětí,

b) rezervovaným výkonem

1.  hodnota připojovaného výkonu výrobny elektřiny v předávacím místě přenosové soustavy v MW v základním zapojení snížená o hodnotu vlastní spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobuelektřiny a tepla,

2.hodnota připojovaného výkonu výrobny elektřiny v předávacím místě distribuční soustavy v kW snížená o hodnotu vlastní spotřeby elektřiny na výrobu elektřiny, nebo

3. hodnota výkonu v MW sjednaná s provozovatelem přenosové soustavy pro předávací místo distribuční soustavy nebo sjednaná s provozovatelem distribuční soustavy pro předávací místo jiné distribuční soustavy.

c) místem připojení - místo v přenosové nebo distribuční soustavě, v němž je zařízení připojeno, a to přímo, prostřednictvím domovní instalace nebo prostřednictvím přípojky a domovní instalace,

d) zařízením - výrobna elektřiny, distribuční soustava nebo odběrné elektrické zařízení,

e) žadatelem - fyzická nebo právnická osoba, která žádá o připojení zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě nebo o zvýšení rezervovaného příkonu nebo výkonu stávajícího zařízení, a která je oprávněna zařízení užívat na základě vlastnického nebo jiného práva; za žadatele se považuje rovněž fyzická nebo právnická osoba, která v daném území zamýšlí provést výstavbu zařízení.

 

§ 3
Podmínky připojení zařízení žadatele
k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě
 


(1) Podmínkami připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě jsou

a) podání žádosti o připojení,

b) předložení studie připojitelnosti  za podmínek podle § 4a,

c) uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem a provozovatelem přenosové nebo provozovatelem distribuční soustavy nebo změna stávající smlouvy o připojení1) .

(2) Žadatel podává pouze žádost o uzavření smlouvy o připojení nebo změnu stávající smlouvy o připojení, pokud nedochází ke změně technických podmínek připojení při

a) změně držitele licence provozujícího zařízení bez přerušení připojení výrobny elektřiny k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, nebo

b) nahrazení nebo úpravě výrobny elektřiny, kdy nedochází k překročení stávající sjednané výše rezervovaného výkonu při zachování standardních podmínek přenosu nebo distribuce elektřiny.

(3) Při první změně dodavatele elektřiny se při uzavíraní smlouvy o připojení postupuje podle  Pravidel trhu s elektřinou2) , které stanovují termíny  a postup při změně dodavatele elektřiny.

(4) Úhrada podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu (dále jen „podíl na oprávněných nákladech“) se neuplatňuje v případech podle odstavce 2 nebo 3 nebo byl-li podíl na oprávněných nákladech již uhrazen jinou fyzickou nebo právnickou osobou.To neplatí, pokud uplynula doba rezervace příkonu podle §7 odst. 7 až 9.

(5) Žádá-li o připojení žadatel, který je souběžným držitelem licencí na distribuci elektřiny a výrobu elektřiny, má se za to, že žádá o připojení distribuční soustavy, pokud se technickou dokumentací neprokáže, že připojované zařízení má charakter výrobny elektřiny. Je-li zařízení účastníka trhu s elektřinou, který je souběžným držitelem licencí na distribuci elektřiny a výrobu elektřiny, již připojeno k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, má se za to, že je připojena distribuční soustava, pokud se technickou dokumentací neprokáže, že připojené zařízení má charakter výrobny elektřiny.

(6) Výrobnu elektřiny je rovněž možné připojit v odběrném místě. O připojení výrobny elektřiny v odběrném místě žádá zákazník. Při připojování výrobny elektřiny do předávacího místa jiné výrobny elektřiny se postupuje jako v případě připojení výrobny elektřiny  v odběrném místě.

(7) Žáda-li o připojení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě žadatel, který je držitelem licence na distribuci elektřiny nebo licence na výrobu elektřiny, rezervuje se pro předávací místo rezervovaný příkon i rezervovaný výkon.

 

§ 4
Žádost o připojení zařízení
k přenosové soustavě
nebo distribuční soustavě


(1) Žádost se podává pro každé odběrné nebo předávací místo zvlášť. Žádost o připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě se podává

a)    před výstavbou nebo připojením nového zařízení,

b)    před zvýšením rezervovaného výkonu nebo výkonu stávajícího připojeného zařízení,

c)    před změnou charakteru odběru podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,

d)    v případě změny druhu výrobny elektřiny,

e)    v případě změny místa připojení výrobny elektřiny k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě.

(2) Náležitosti žádosti o připojení výrobny elektřiny nebo její části k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Součástí žádosti o připojení výrobny elektřiny je souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním výrobny elektřiny na jeho nemovitosti a dále v případě výrobny elektřiny s instalovaným výkonem

a) od 30 kW do 5 MW včetně územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, ze které je zřejmé, zda je výstavba výrobny elektřiny v souladu s územně plánovací dokumentací

b) nad 5 MW připojované k distribuční soustavě a výrobny elektřiny připojované k přenosové soustavě územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí,

c) nad 0,5 MW harmonogramem přípravy výstavby výrobny elektřiny.

(4) Harmonogram přípravy výstavby výrobny elektřiny obsahuje seznam rozhodnutí, stanovisek a vyjádření orgánů veřejné správy a předpokládané termíny jejich vydání, zejména pokud jde o závěry zjišťovacího řízení o posouzení vlivů na životní prostředí, umístění stavby, integrované povolení stavby a kolaudační souhlas, která jsou nezbytná k realizaci výstavby výrobny elektřiny.

(5) Náležitosti žádosti o připojení zařízení  distribuční soustavy k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce .

(6) Náležitosti žádosti o připojení odběrného elektrického zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě z napěťové hladiny zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí a vysokého napětí jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(7) Náležitosti žádosti o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

 

§ 4a
Studie připojitelnosti


(1)Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy může od žadatele vyžádat zpracování studie připojitelnosti,

a) je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zařízení, o jehož připojení žadatel žádá, bude mít vliv na spolehlivost provozu přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, nebo

b) žádá-li se o připojení zařízení k napěťové hladině vysokého napětí a vyšších.

(2) Žádá-li žadatel o připojení distribuční soustavy k přenosové soustavě nebo o zvýšení rezervovaného příkonu nebo výkonu v předávacím místě mezi distribuční a přenosovou soustavou, zajišťují zpracování studie připojitelnosti společně provozovatel přenosové soustavy a provozovatel distribuční soustavy.

(3) Předmětem studie připojitelnosti výrobny elektřiny nebo odběrného elektrického zařízení je posouzení očekávaných vlivů připojení zařízení na spolehlivost provozu přenosové soustavy nebo distribuční soustavy. Předmětem studie připojitelnosti distribuční soustavy k přenosové soustavě nebo distribuční soustavy k jiné distribuční soustavě je dále posouzení možných variant požadovaného připojení z hlediska jejich nákladovosti.

(4) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy může vyžádat zpracování studie připojitelnosti do 30 dnů od podání žádosti o připojení. Zároveň musí vymezit požadovaný rozsah studie připojitelnosti.

(5) Požáda-li žadatel provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy o podklady pro zpracování studie připojitelnosti nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti o její zpracování, provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy poskytne žadateli podklady nezbytné pro zpracování studie připojitelnosti do 15 dnů od jejich vyžádaní. Nepožádá-li žadatel provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy o podklady pro zpracování studie připojitelnosti do 30 dnů po obdržení žádosti o její zpracování, provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy žádost o připojení neposuzuje.

(6) Nevyžádá-li provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy zpracování studie připojitelnosti ve lhůtě podle odstavce 4 nebo neposkytne-li žadateli podklady nezbytné pro zpracování studie připojitelnou, má se za to, že zpracování studie připojitelnosti nevyžaduje.

(7) Žadatel o připojení zařízení k distribuční soustavě předá provozovateli distribuční soustavy studii připojitelnosti do 90 dnů ode dne, kdy provozovatel distribuční soustavy předal žadateli podklady nezbytné pro zpracování studie. Žádá-li žadatel o připojení zařízení k přenosové soustavě, předá žadatel provozovateli přenosové soustavy studii připojitelnosti do 180 dnů ode dne, kdy provozovatel přenosové soustavy předal žadateli podklady nezbytné pro zpracování studie, pokud se žadatel s provozovatelem přenosové soustavy nedohodnou jinak.

(8) Není-li studie připojitelnosti zpracována v rozsahu vymezeném provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy, může provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy vyžádat její doplnění nebo rozšíření. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy může vyžádat doplnění nebo rozšíření studie připojitelnosti do 30 dnů od předání studie připojitelnosti.

(9) Vyžáda-li provozovatel přenosové soustavy doplnění nebo rozšíření studie připojitelnosti, předá žadatel doplněnou nebo rozšířenou studii připojitelnosti do 90 dnů ode dne, kdy obdržel vyžádání provozovatele přenosové soustavy , nedohodnou-li se jinak. Pro zpracování a předání nové studie připojitelnosti se odstavec 7 použije obdobně.

(10) Vyžáda-li provozovatel distribuční soustavy doplnění nebo rozšíření studie připojitelnosti, žadatel předá doplněnou nebo rozšířenou studii připojitelnosti do 30 dnů ode dne, kdy obdržel vyžádání provozovatele distribuční soustavy. Pro zpracování a předání nové studie připojitelnosti se odstavec 7 použije obdobně.

  

§ 5
Posuzování žádosti o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě


(1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy posuzuje žádost o připojení s ohledem na

a) místo a způsob požadovaného připojení,

b) velikost požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu a časový průběh zatížení,

c) spolehlivost dodávky elektřiny,

d) charakter zpětného působení zařízení žadatele na přenosovou nebo distribuční soustavu,

e) plánovaný rozvoj soustavy,

f) pořadí podaných žádostí a

g) limity připojitelného výkonu do elektrizační soustavy stanovených provozovatelem přenosové soustavy.

(2) Je-li to nezbytné pro náležité posouzení žádosti o připojení, vyzve provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy žadatele nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení žádosti o doplnění poskytnutých údajů v potřebném rozsahu a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Současně žadatele upozorní, že v případě nedoplnění údajů v požadovaném rozsahu ve stanovené lhůtě nebude žádost posuzována.

(3) Byl-li žadatel vyzván k doplnění poskytnutých údajů podle odstavce 2 a žadatel tak neučinil, provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy žádost neposuzuje. Tuto skutečnost sdělí žadateli bez zbytečného odkladu.  

(4) Nejsou-li dány důvody stanovené energetickým zákonem, pro které nelze zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě připojit 3), předloží provozovatel distribuční soustavy žadateli do 30 dnů nebo v případě zařízení připojovaného do napěťové hladiny vysokého nebo velmi vysokého napětí do 60 dnů od podání úplné žádosti o připojení nebo ode dne předání studie připojitelnosti, pokud bylo zpracování studie připojitelnosti vyžádáno, návrh smlouvy o připojení nebo návrh smlouvy o smlouvě budoucí o připojení. V případě zařízení připojovaného do přenosové soustavy činí lhůta pro předložení návrhu  smlouvy o připojení nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení 90 dnů od podání úplné žádosti o připojení nebo ode dne předání studie připojitelnosti, pokud bylo zpracování studie připojitelnosti vyžádáno. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy určí v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o připojení lhůtu pro přijetí návrhu smlouvy v délce 30 dnů, jedná-li se o připojení zařízení k napěťové hladině  nízkého napětí, nebo 60 dnů, jedná-li se o připojení zařízení k napěťové hladině vysokého napětí nebo vyšších.

(5) Nelze-li zařízení žadatele připojit z důvodů stanovených energetickým zákonem3), provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy písemně sdělí tuto skutečnost žadateli do 30 dnů od podání úplné žádosti o připojení nebo ode dne předání studie připojitelnosti, pokud bylo zpracování studie připojitelnosti vyžádáno. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy zároveň uvede konkrétní důvody, pro které nelze zařízení žadatele připojit. Je-li však možné zařízení žadatele připojit za jiných podmínek a z obsahu žádosti nebo z okolností, za nichž byla žádost podána, lze předpokládat, že žadatel bude mít na takovém připojení zájem, provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy písemně takovou skutečnost žadateli sdělí, včetně důvodů, pro které nelze zařízení za požadovaných podmínek připojit, a předloží žadateli návrh smlouvy podle odstavce 4.

(6) Smlouva o smlouvě budoucí o připojení se uzavírá zpravidla tehdy, pokud připojení zařízení žadatele vyžaduje stavebně technická opatření v přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, jejichž realizace vyžaduje rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas podle stavebního zákona.

(7) Je-li pro posouzení žádosti o připojení nezbytné provést měření nebo u sítě o napětí 110 kV ověření chodu sítě, prodlužuje se termín podle odstavce 4 nebo 5 o dobu potřebnou pro měření nebo ověření chodu sítě, nejvýše o 30 dnů. O nezbytnosti provedení měření nebo ověření chodu sítě a prodloužení lhůty informuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy žadatele nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení žádosti o připojení.

(8) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy navrhne připojení zařízení tak, aby technické provedení připojení zařízení vycházelo z plánovaného rozvoje soustavy při současném zohlednění zájmu žadatele na minimalizaci nákladů na připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě.

(9) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy rezervuje žadateli požadovaný výkon nebo příkon od okamžiku předložení návrhu smlouvy podle odstavce 4.

(10) pokud žadatel nepřijme návrh smlouvy do 30 dnů pro připojení k napěťové hladině nízkého napětí nebo do 60 dnů pro připojení k napěťové hladině vysokého napětí a vyšších, rezervace výkonu nebo rezervace příkonu zaniká.

 

§ 6
Krátkodobé připojení k distribuční soustavě


(1) Krátkodobým připojením se rozumí připojení prozatímního zařízení podle české technické normy4) k distribuční soustavě na dobu určitou.

(2) V případě krátkodobého připojení podává žadatel žádost o krátkodobé připojení k distribuční soustavě zvlášť za každé odběrné nebo předávací místo. Náležitosti žádosti žadatele o krátkodobé připojení jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(3) Na krátkodobé připojení se přiměřeně použijí §4 až 5 a §7. Místo připojení se přednostně určuje tak, aby nevyvolávalo nutnost nákladů provozovatele distribuční soustavy s připojením.

(4) Vzniknou-li provozovateli distribuční soustavy náklady související se zajištěním krátkodobého připojení zařízení žadatele, uhradí žadatel o krátkodobé připojení k distribuční soustavě náklady spojené s připojením včetně nákladů na uvedení místa připojení po ukončení odběru do původního stavu v plné výši. Podíl na oprávněných podle § 10a se nehradí.

(5) Po ukončení smlouvy o připojení zaniká rezervace příkonu, § 7 odst.7 až 9 se nepoužijí.

(6) Vznikne-li z důvodu realizace krátkodobého připojení k distribuční soustavě potřeba navýšení rezervovaného příkonu v předávacích místech mezi distribuční soustavou, ve které k realizaci krátkodobého připojení došlo, a jinou distribuční soustavou, postupuje se podle odstavce 4.

 

§ 7
Připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě
nebo distribuční soustavě


(1) Připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě se uskutečňuje na základě smlouvy o připojení.

(2) Smlouva o připojení jednoho žadatele může zahrnovat více odběrných nebo předávacích míst, pokud je každé z nich ve smlouvě samostatně uvedeno.

(3) Žadatel hradí zálohu na podíl na oprávněných nákladech podle přílohy č. 6 k této vyhlášce, a to ve výši 50% z hodnoty podílu na oprávněných nákladech, nejvýše však 50 000 000 Kč. Žadatel uhradí zálohu na podíl na oprávněných nákladech do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o připojení nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení.

(4) Neuhradí-li žadatel zálohu na podíl na oprávněných nákladech podle odstavce 3 ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy z tohoto důvodu ukončí smlouvu o připojení nebo smlouvu o smlouvě budoucí o připojení, rezervace výkonu nebo rezervace příkonu zánikem smluvního vztahu zaniká.

(5) Nevyžaduje-li připojení zařízení žadatele provedení stavebně technických opatření v přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, sjednají provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy a žadatel termín připojení výrobny elektřiny využívající sluneční záření tak, aby výrobna elektřiny byla připojena nejpozději do 180 dnů ode dne uzavření smlouvy o připojení, v případě výrobny elektřiny využívající sluneční záření  s instalovaným výkonem nad 30 kW do 1 roku ode dne uzavření smluvy o připojení.

(6) Pokud žadatel ve lhůtách podle odstavce 5 prokáže, že přes veškeré vynaložené úsilí nedošlo ve sjednaném termínu připojení k realizaci výrobny elektřiny z důvodů, které nastaly  nebo existují nezávisle na jeho vůli, provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy sjedná s žadatelem prodloužení termínu připojení o nezbytně nutnou dobu.

(7) Je-li sjednáno snížení hodnoty hlavního jističe před měřicím zařízením na hodnotu nižší, než odpovídá rezervovanému příkonu místa připojení zařízení zákazníka po dobu delší než 24 měsíců, snižuje se hodnota rezervovaného příkonu na tuto hodnotu.

(8) Pokud po dobu 60 měsíců od termínu poslední změny rezervovaného příkonu nedošlo ke sjednání rezervované kapacity ve výši alespoň 90% rezervovaného příkonu, hodnota rezervovaného příkonu se snižuje na hodnotu, která je dána nejvyšší sjednanou velikostí rezervované kapacity v období 60 měsíců od poslední změny rezervovaného příkonu.

(9) V případě zániku smlouvy o přenosu nebo distribuci elektřiny trvá rezervace příkonu pro stávající místo připojení po dobu 60 měsíců ode dne zániku smlouvy. Jestliže smlouva o přenosu nebo distribuci  elektřiny nebyla uzavřena do 60 měsíců od termínu připojení sjednaného ve smlouvě o připojení, rezervace příkonu pro odběrné místo nebo pro místo připojení zaniká.

 

§ 8
Náklady spojené s připojením zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční
soustavě a se zajištěním
požadovaného příkonu nebo výkonu

(1)Pokud žadatel podle této vyhlášky hradí náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu v plné výši, lze do nákladů hrazených žadatelem zahrnout pouze náklady podle odstavců 2 až 4.

(2) Náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu zahrnují nezbytně nutné vynaložené oprávněné náklady související s pořízením, výstavbou nebo úpravami přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, které byly vyvolány  požadavkem žadatele v souvislosti s místem a způsobem připojení jeho zařízení. Pořízení, výstavba nebo úpravy přenosové soustavy nebo distribuční soustavy jsou zajišťovány v nezbytně nutném rozsahu odpovídajícím hodnotě příkonu nebo výkonu, požadovaného žadatelem, a místu a způsobu připojení jeho zařízení.

(3) Do nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu se zahrnují náklady na pořízení projektové dokumentace, geodetická zaměření, věcná břemena a ostatní bezprostředně související investiční náklady a poplatky na výstavbu, úpravu nebo pořízení přenosové soustavy nebo distribuční soustavy.

(4) Do nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu se nezahrnují náklady související s pořízením, výstavbou nebo úpravami přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, které svým rozsahem přesahují nezbytně nutnou míru odpovídající hodnotě příkonu nebo výkonu, požadovaného žadatelem, a místu a způsobu připojení jeho zařízení.

(5) Výstavba a úprava přenosové soustavy je vymezena od místa připojení zařízení žadatele do nejbližšího místa v přenosové soustavě, kde je nebo by po provedení nezbytných úprav v soustavě byl k dispozici požadovaný rezervovaný příkon nebo výkon.

(6) ) Výstavba a úprava distribuční soustavy je vymezena od místa připojení zařízení žadatele do nejbližšího místa v distribuční soustavě na shodné napěťové hladině, kde je nebo by po provedení nezbytných úprav v soustavě byl k dispozici požadovaný rezervovaný příkon nebo výkon.

 

§ 10
Podíl žadatele o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě na oprávněných nákladech


(1) Podíl žadatele na oprávněných nákladech se vypočítá jako součin měrného podílu podle přílohy č. 6 k této vyhlášce a žadatelem požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu.

(2) V případě připojování výrobny elektřiny k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě hradí vývodové vedení do místa připojení žadatel v plné výši.

(3) Je-li souběžně rezervován příkon a výkon jednoho žadatele v jednom místě připojení, stanoví se podíl na oprávněných nákladech zvlášť pro rezervaci příkonu a pro rezervaci výkonu. Žadatel hradí vyšší z obou stanovených podílů na oprávněných nákladech.

 

§ 10a
Opětovné připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě

 

Připojuje-li provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy odběrné elektrické zařízení zákazníka, kterému byla omezena nebo přerušena dodávka elektřiny z důvodu neoprávněného odběru, přenosu nebo distribuce elektřiny, hradí zákazník podíl na oprávněných nákladech ve výši

a)    1 500 Kč při připojení na napěťové hladině nízkého napětí,

b)    3 500 Kč při připojení na napěťové hladině vysokého napětí nebo vyšších.

 

§ 11
Zvláštní požadavky žadatele o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě


(1) Žádá-li žadatel o připojení nad rámec standardních připojení zařízení nebo žádá-li o specifický způsob stavebního nebo technického provedení připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, hradí žadatel oprávněné náklady spojené s realizací nadstandardního připojení nebo specifického stavebního nebo technického provedení připojení v plné výši.

(2) Rezervovaný příkon na hladině nízkého napětí je možné převádět v rámci jedné nemovitosti nebo více sousedících nemovitostí, jen pokud je to technicky možné a realizace převodu rezervovaného příkonu nevyvolá dodatečné náklady související s pořízením, výstavbou nebo úpravami distribuční soustavy. Obdobně se postupuje při převodu rezervovaného příkonu na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí v rámci jedné uzlové oblasti příslušné napěťové hladiny.

(3) Žádá-li žadatel o připojení zařízení na jiné napěťové hladině, než ke které je zařízení připojeno, a požadovaná změna připojení není vynucena změnou technických podmínek připojení, hradí žadatel náklady na oprávněných nákladech spojené s touto změnou v plné výši. V takovém případě se do výše původního rezervovaného příkonu nebo výkonu nehradí podíl na oprávněných nákladech podle § 10. Ustanovení § 7 odst.. 7 až 9 se nepoužijí.

 

§ 12
Elektrická přípojka pro dodávku elektřiny


(1) Délkou elektrické přípojky se rozumí délka nejkratší stavebně a technicky proveditelné trasy přípojky promítnuté do půdorysu mezi místem odbočení z distribuční soustavy a hlavní domovní pojistkovou nebo hlavní domovní kabelovou skříní.

(2) Do délky elektrické přípojky se nezapočítává její část vedená vertikálně.

(3) Pro posouzení, zda se jedná o elektrickou přípojku v zastavěném nebo mimo zastavěné území podle stavebního zákona5),je rozhodující umístění připojované nemovitosti.

 

§ 13
Stanovení výše škody při neoprávněném odběru elektřiny
pro účely její náhrady


Při neoprávněném odběru elektřiny se skutečně vzniklá škoda stanovuje na základě provozovatelem přenosové nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy změřených nebo jinak zjištěných prokazatelných údajů o neoprávněném odběru elektřiny.

 

§ 14


(1) V případech, kdy nelze skutečně vzniklou škodu stanovit, a provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy se s konečným zákazníkem nedohodne jinak, stanoví se výše škody výpočtem podle odstavců 2 až 5.

(2) Pro stanovení výše škody se nejprve vypočte denní množství neoprávněně odebrané elektřiny, přičemž

a) v síti zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí se

1. použije hodnota účiníku rovna jedné,

2. za maximální hodnotu elektrického příkonu použije sjednaná hodnota rezervované kapacity v MW pro připojení zařízení k přenosové soustavě nebo v kW pro připojení zařízení k distribuční soustavě; pokud nelze použít sjednanou hodnotu rezervované kapacity, použije se za maximální hodnotu elektrického příkonu součet jmenovitých výkonů všech využívaných transformátorů v daném odběrném místě,

3. maximální hodnota elektrického příkonu podle bodu 2 vynásobí dobou využití 12 hodin, pokud nebyla zjištěna jiná doba využití,

b) v síti nízkého napětí se

1. za maximální hodnotu elektrického příkonu použije jmenovitá hodnota nejslabšího předřazeného jisticího prvku omezujícího velikost odebíraného příkonu, kterým je hlavní jistič před elektroměrem nebo jištění v hlavní domovní pojistkové nebo hlavní domovní kabelové skříni snížené o jednu úroveň z typové řady jmenovitých proudových hodnot, při využití maximálního odebíratelného příkonu na 60 %,

2. v případě, že není možné stanovit maximální hodnotu elektrického příkonu postupem podle bodu 1, použije ke stanovení maximální hodnoty elektrického příkonu průřez nejslabšího vodiče umožňujícího neoprávněný odběr při využití maximálního odebíratelného příkonu na 50 %,

3. maximální hodnota elektrického příkonu podle bodu 1 nebo 2 vynásobí dobou využití 8 hodin, pokud nebyla zjištěna doba využití delší.

(3) Množství neoprávněně odebrané elektřiny za dobu trvání neoprávněného odběru se stanoví vynásobením denního množství neoprávněně odebrané elektřiny stanovené podle odstavce 2 a počtem dnů, po které neoprávněný odběr trval. Pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy nezjistí jinou dobu trvání neoprávněného odběru, má se za to, že neoprávněný odběr trval ode dne následujícího po provedení posledního pravidelného odečtu spotřeby elektřiny do dne zjištění neoprávněného odběru.

(4) Výše škody vzniklé provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy se stanoví oceněním množství neoprávněně odebrané elektřiny cenami v souladu s cenovým rozhodnutím platným v době uskutečnění neoprávněného odběru, přičemž

a) silová elektřina se ocení pevnou cenou stanovenou pro zúčtování odchylky,

b) ostatní regulované ceny se stanovují s ohledem na napěťovou hladinu a charakter odběru v daném místě odběru.

 

§ 15


Výše vzniklé škody vypočtená podle § 14 se dále zvyšuje o náklady vynaložené na nápravu důsledků neoprávněného odběru, zejména náklady vynaložené na zjišťování neoprávněného odběru a jeho přerušení, a náklady na následné obnovení dodávky elektřiny.

 

§ 16
Podmínky dodávky elektřiny v případě poruchy na odběrném
a měřicím zařízení a v případě odmítnutí přístupu
k měřicímu zařízení


(1) Vznikne-li prokazatelně na odběrném nebo měřicím zařízení porucha takového charakteru, že nelze stanovit množství odebrané elektřiny, určí se toto množství podle výše spotřeby ve srovnatelném období a při srovnatelném charakteru odběru, v němž byla spotřeba řádně měřena. Nelze-li spotřebu takto stanovit, určí se množství odebrané elektřiny

a) výpočtem na základě zkušebního protokolu vypracovaného osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu6) ,

b) podle výše spotřeby v předchozím srovnatelném období a při srovnatelném charakteru odběru, v němž byl odběr elektřiny řádně měřen, nebo

c) dodatečně podle výše spotřeby v následujícím období.

(2) Pokud vlivem poruchy v odběrném zařízení nebo poruchy způsobené konečným zákazníkem na měřicím zařízení dojde k omezení nebo přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny, obnoví provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy na základě oznámení konečného zákazníka o odstranění poruchy na odběrném nebo měřicím zařízení přenos nebo distribuci elektřiny ve lhůtě podle zvláštního právního předpisu7) . Náklady spojené s obnovením přenosu nebo distribuce elektřiny hradí konečný zákazník.

(3) Neumožní-li konečný zákazník přístup k měřicímu zařízení za účelem pravidelného odečtu spotřeby elektřiny ani po písemném vyrozumění, vyúčtuje se spotřeba elektřiny na základě odečtu spotřeby elektřiny poskytnutého konečným zákazníkem nebo podle spotřeby v minulém srovnatelném období nebo podle hodnot sjednaných na příslušné období.

 

§ 17
Přechodná ustanovení


Pokud žadatel požádá na základě stanoviska provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy vydaného podle dosavadních právních předpisů o uzavření smlouvy o připojení, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy před uzavřením smlouvy o připojení přehodnotí vydané stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti tak, aby bylo v souladu s touto vyhláškou. Při stanovení výše podílu žadatele na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu se postupuje podle právní úpravy výhodnější pro žadatele. Současně s takto přehodnoceným stanoviskem předloží provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy žadateli návrh smlouvy o připojení. Původní doba závaznosti stanoviska podle dosavadních právních předpisů se prodlužuje o dobu, po kterou probíhalo přehodnocení stanoviska podle předchozí věty.

 

§ 18
Zrušovací ustanovení


Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 297/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky.

2. Vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě.

3. Vyhláška č. 300/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě.

 

§ 19
Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2006.

 

Předseda:

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

Náležitosti žádosti o připojení výrobny elektřiny k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě

Příloha: 51_2006_pr1.pdf

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

Náležitosti žádosti o připojení zařízení distribuční soustavy k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě

Příloha: 51_2006_pr2.pdf

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

Náležitosti žádosti o připojení odběrného elektrického zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě z napěťové hladiny zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí a vysokého napětí

Příloha: 51_2006_pr3.pdf

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

Náležitosti žádosti o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí

Příloha: 51_2006_pr4.pdf

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

Náležitosti žádosti o krátkodobé připojení zařízení k distribuční soustavě

Příloha: 51_2006_pr5.pdf

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

Měrný podíl žadatele o připojení na oprávněných nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu a výkonu

Příloha: 51_2006_pr6.pdf

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.

Charakter odběru

Příloha: 51_2006_pr7.pdf


Poznámka pod čarou 1)

§ 50 odst. 3 energetického zákona.

Poznámka pod čarou 2)

Vyhláška č. 54/2005 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 3)

§ 24 odst.10 písm. a) a § 25 odst. 11 písm. a) energetického zákona

Poznámka pod čarou 4)

ČSN 33 2000-1

Poznámka pod čarou 5)

§ 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

Poznámka pod čarou 6)

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 7)

Vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice.