Vyhláška č. 439/2012 Sb.

ze dne 6. prosince 2012 o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování)

Vyhláška č. 439/2012 Sb.

ze dne 6. prosince 2012 o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování)

Energetický regulační úřad stanoví podle § 53 odst. 2 písm. h) až k) a n) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně někte­rých zákonů, k provedení § 11 odst. 9 až 11, § 13 odst. 1, § 36 odst. 3 a § 43 odst. 3 tohoto zákona:

§1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny,

b) způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny za přepravu plynu a ceny za distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu,

c) způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny za distribuci elektřiny spojené s podporou decentrální výroby elektřiny,

d) způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodino­vou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady mezi povinně vykupujícím a operátorem trhu,

e) termíny a způsob informování výrobce povinně vykupujícím nebo vykupujícím o dosažení zápor­né ceny na denním trhu s elektřinou a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu.

§2

Způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny

(1) Provozovatel regionální distribuční soustavy vyúčtuje složku ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny provozovateli lokální distribuční soustavy za množství elektřiny, za které se hradí složka ceny za přenos elektřiny nebo ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny1). Provozovatel lokální distri­buční soustavy sděluje množství elektřiny, za které je cena zúčtována, provozovateli regionální distribuční soustavy podle vyhlášky o pravidlech trhu s elektři­nou 2).

(2) Operátor trhu vyúčtuje provozovateli regio­nální distribuční soustavy a provozovateli přenosové soustavy platbu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny do patnáctého kalendářního dne za předchá­zející měsíc. Platba na krytí nákladů spojených s pod­porou elektřiny se určí jako součin výše složky ceny za přenos elektřiny nebo ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny a před­běžné hodnoty množství elektřiny, za které se hradí složka ceny za přenos elektřiny nebo ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny1), se zohledněním části korekčního faktoru podle § 7. Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel regionální distribuční soustavy sděluje množství elek­třiny, za které je zúčtována platba podle věty druhé, operátorovi trhu podle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou3).

(3) Na základě konečné hodnoty množství elek­třiny, za které se hradí složka ceny za přenos elektřiny nebo ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spo­jených s podporou elektřiny, sdělené operátorovi trhu provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy podle vyhlášky o pra­vidlech trhu s elektřinou3), vyúčtuje operátor trhu ne­prodleně příslušnému provozovateli soustavy složku ceny za přenos elektřiny nebo ceny za distribuci elek­třiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny za případný rozdíl mezi konečnou hodnotou množství elektřiny a předběžnou hodnotou množství elektřiny podle odstavce 2 se zohledněním části korekčního fak­toru podle § 7.

(4) Provozovatel přenosové soustavy nebo provo­zovatel regionální distribuční soustavy uhradí operáto­rovi trhu platbu podle odstavce 2 a platbu podle od­stavce 3, pokud je konečná hodnota množství elektřiny podle odstavce 3 vyšší než předběžná hodnota množ­ství elektřiny podle odstavce 2, do 5 pracovních dnů od doručení zúčtovacího dokladu na platbu.

§3

Způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny za přepravu plynu a ceny za distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu

(1) Operátor trhu vyúčtuje provozovateli distri­buční soustavy a provozovateli přepravní soustavy platbu na krytí nákladů spojených s podporou biome-tanu do patnáctého kalendářního dne za předcházející měsíc. Platba na krytí nákladů spojených s podporou biometanu se určí jako součin výše složky ceny za pře­pravu plynu nebo ceny za distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu a hodnoty množství plynu, za které se účtuje složka ceny za pře­pravu plynu nebo ceny za distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu4).

(2) Na základě opravné hodnoty množství plynu, za které se účtuje složka ceny za přepravu plynu nebo ceny za distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu4), zjištěné operátorem trhu vy­účtuje operátor trhu podle vyhlášky o pravidlech trhu s plynem5) neprodleně příslušnému provozovateli sou­stavy složku ceny za přepravu plynu nebo ceny za distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou biometanu4) za případný rozdíl mezi opravnou hodno­tou množství plynu a hodnotou množství plynu podle odstavce 1.

(3) Provozovatel přepravní soustavy a provozova­tel distribuční soustavy uhradí operátorovi trhu platbu podle odstavce 1 a platbu podle odstavce 2, pokud je opravná hodnota množství plynu podle odstavce 2 vyšší než hodnota množství plynu podle odstavce 1, do 10 pracovních dnů od doručení zúčtovacího do­kladu na platbu.

§4

Způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny za distribuci elektřiny spojenou s podporou decentrální výroby elektřiny

(1) Provozovatel nadřazené distribuční soustavy vyúčtuje složku ceny za distribuci elektřiny spojenou s podporou decentrální výroby elektřiny provozovateli připojené distribuční soustavy za množství elektřiny, za které se hradí složka ceny za přenos elektřiny nebo ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny6). Provozova­tel připojené distribuční soustavy sděluje množství elektřiny, za které je cena zúčtována, provozovateli nadřazené distribuční soustavy podle vyhlášky o pravi­dlech trhu s elektřinou2).

(2) Operátor trhu vyúčtuje provozovateli regio­nální distribuční soustavy platbu na krytí nákladů spo­jených s podporou decentrální výroby elektřiny do pat­náctého kalendářního dne za předcházející měsíc. Platba na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny se určí jako součin výše složky ceny za distribuci elektřiny spojené s podporou decen-trální výroby elektřiny a předběžné hodnoty množství elektřiny, za které se hradí složka ceny za přenos elek­třiny nebo ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny6). Provozovatel regionální distribuční soustavy sděluje množství elektřiny, za které je cena zúčtována, operá­torovi trhu podle vyhlášky o pravidlech trhu s elektři­nou 2).

(3) Na základě konečné hodnoty množství elek­třiny, za které se hradí složka ceny za přenos elektřiny nebo ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spo­jených s podporou decentrální výroby elektřiny, sdělené operátorovi trhu provozovatelem regionální distri­buční soustavy podle vyhlášky o pravidlech trhu s elek-třinou3), vyúčtuje operátor trhu neprodleně přísluš­nému provozovateli distribuční soustavy složku ceny za distribuci elektřiny spojenou s podporou decentrální výroby elektřiny za případný rozdíl mezi konečnou hodnotou množství elektřiny a předběžnou hodnotou množství elektřiny podle odstavce 2.

(4) Provozovatel regionální distribuční soustavy uhradí operátorovi trhu platbu podle odstavce 2 a platbu podle odstavce 3, pokud je konečná hodnota množství elektřiny podle odstavce 3 vyšší než před­běžná hodnota množství elektřiny podle odstavce 2, do 5 pracovních dnů od doručení zúčtovacího dokladu na platbu.

§5

Stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou

(1) Při stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou se vychází z cen dosažených na den­ním trhu organizovaném operátorem trhu pro následu­jící kalendářní den nebo kalendářní dny, jedná-li se o dny pracovního volna, pracovního klidu nebo státní svátek.

(2) Povinně vykupující hradí operátorovi trhu platbu vyplývající z rozdílů mezi hodinovými cenami a výkupní cenou za obchodní hodiny, ve kterých došlo k sesouhlasení nabídek a poptávek na denním trhu, stanovenou postupem podle přílohy k této vyhlášce.

§6

Informace o dosažení záporné ceny nebo o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu

Povinně vykupující nebo vykupující informuje vý­robce o dosažení záporné ceny nebo o tom, že nedošlo k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu, způsobem umožňujícím dálkový přístup uvede­ním odkazu na informace zveřejňované operátorem trhu o obchodování na denním trhu s elektřinou.

§7

Způsob vypořádání z předcházejících období

Pokud Energetický regulační úřad stanoví provo­zovateli regionální distribuční soustavy podle vyhlášky o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a po­stupech pro regulaci cen7) kladný korekční faktor sou­visející s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů, operátor trhu zúčtovanou platbu podle § 2 odst. 2 sníží o jednu dvanáctinu stanoveného korekčního faktoru. Pokud Energetický regulační úřad stanoví provozovateli regionální distribuční soustavy záporný korekční faktor, operátor trhu zúčtovanou platbu podle § 2 odst. 2 zvýší o jednu dvanáctinu sta­noveného korekčního faktoru.

 

§8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

 

Předsedkyně: Ing. Vitásková v. r.

 

1) § 28 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

2) § 27 vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 28 vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 36 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

5) Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 43 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

7) Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 348/2012 Sb.

Příloha č.1 vyhlášky č. 439/2012 Sb.

Stanovení měsíční výše platby vyplývající z rozdílů mezi hodinovou cenou a výkupní cenou

Příloha: v439_2012_pr1.pdf