Vyhláška č. 59/2012 Sb.

o regulačním výkaznictví

Vyhláška č. 59/2012 Sb.

o regulačním výkaznictví

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

§1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví náležitosti a členění regulač­ních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace, pravidla pro sestavování regulačních vý­kazů a termíny pro jejich předkládání.

§2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) výnosy tržby dosažené držitelem licence za danou licencovanou činnost a ostatní výnosy plynoucí z licencované činnosti podle zákona o účetnictví,

b) povolenými náklady držitele licence náklady k za­jištění licencované činnosti číslo 12, 13, 15, 22, 23 a 25 účtované podle zákona o účetnictví po ode­čtení nepovolených nákladů,

c) nepovolenými náklady držitele licence náklady držitele licence na činnosti číslo 12, 13, 15, 22, 23 a 25, které nejsou náklady nebo výdaji k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona o daních z příjmů, dále finanční náklady, mimořádné ná­klady, časově rozlišené splátky finančního leasin­gu, daň z příjmu, náklady na tvorbu a čerpání re­zerv, zůstatková hodnota dlouhodobého majetku a materiálu vyřazeného v důsledku prodeje, daro­vání, mank a škod,

d) provozními aktivy dlouhodobý majetek nezbytný k zajištění licencované činnosti, v případě licenco­vané činnosti číslo 12, 13, 15, 22, 23 a 25 zvýšený o hodnotu předmětů pořízených formou finanč­ního leasingu, snížený o

1. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek,

2. goodwill podle jiného právního předpisu1),

3. poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek,

4. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,

5. poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný ma­jetek,

6. opravné položky k majetku,

7. oceňovací rozdíl k nabytému majetku,

8. dlouhodobý finanční majetek,

9. povolenky na emise skleníkových plynů, jedná-li se o provozní aktiva držitele licence na čin­nost číslo 31 nebo 32,

e) investičními výdaji výdaje související s pořízením provozních aktiv k zajištění licencované činnosti,

f) cenovou lokalitou území stanovené držitelem li­cence pro jím provozovaná tepelná zařízení za­hrnující

1. samostatný zdroj tepelné energie anebo roz­vodné tepelné zařízení,

2. propojené i nepropojené zdroje tepelné energie anebo rozvodná tepelná zařízení v jedné obci,

3. potrubně propojené zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení v různých obcích, anebo

4. nepropojené zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení ve více obcích ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností2),

 

§3

Členění a náležitosti regulačních výkazů

(1) Regulační výkazy se člení na výkazy

a) aktiv a změn aktiv,

b) souhrnu investičních akcí,

c) aktiv a pasiv,

d) hospodářského výsledku,

e) nákladů,

f) investičních výdajů,

g) bilanční,

h) technické,

i) tarifních statistik,

j) provozně technické, k) technické tepelné energie, l) cen a technických parametrů.

(2) Seznam regulačních výkazů je uveden v přílo­ze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Regulační výkazy se pro jednotlivé licenco­vané činnosti označují následujícím číslem činnosti:

a) číslo 12 - distribuce elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,

b) číslo 13 - přenos elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce,

c) číslo 15 - činnosti operátora trhu; náležitosti a čle­nění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pra­videl pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce,

d) číslo 22 - distribuce plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce,

e) číslo 23 - přeprava plynu; náležitosti a členění re­gulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,

f) číslo 25 - uskladňování plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce,

g) číslo 31 - výroba tepelné energie; náležitosti a čle­nění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pra­videl pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce,

h) číslo 32 - rozvod tepelné energie; náležitosti a čle­nění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pra­videl pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(4) Součástí regulačních výkazů je příloha, jejíž náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(5) Regulační výkazy se zpracovávají za uplynulý kalendářní rok „i-2", popřípadě za část kalendářního roku. Regulační výkazy se zpracovávají i jako plán na regulované roky „i-1" až „i+3".

§4

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů

(1) Regulační výkazy sestavuje držitel licence na

a) přenos elektřiny za přenos elektřiny, obchod se systémovými a podpůrnými službami, aukce na přeshraničních profilech, účast v mechanizmu kompenzace mezi provozovateli přenosových sou­stav, popřípadě další činnosti v rámci licence a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na zá­kladě licence na přenos elektřiny podle energetic­kého zákona,

b) distribuci elektřiny za distribuci elektřiny a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě li­cence na distribuci elektřiny podle energetického zákona,

c) činnosti operátora trhu za činnosti operátora trhu a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na zá­kladě licence na činnosti operátora trhu podle energetického zákona,

d) přepravu plynu za přepravu plynu v tranzitním systému, přepravu plynu ve vnitrostátním systému a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na zá­kladě licence na přepravu plynu podle energetic­kého zákona,

e) distribuci plynu za distribuci plynu a ostatní čin­nosti, které nejsou vykonávány na základě licence na distribuci plynu podle energetického zákona,

f) uskladňování plynu za uskladňování plynu a ostat­ní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na uskladnění plynu podle energetického zákona,

g) výrobu tepelné energie nebo na rozvod tepelné energie za činnosti výroba a rozvod tepelné ener­gie.

(2) Držitel licence sestavuje a předkládá výkazy na základě úplných, správných a pravdivých informací.

(3) Držitel licence je povinen sestavovat a předklá­dat regulační výkazy odděleně za každou z licencova­ných činností, s výjimkou držitelů licence na činnosti číslo 31 a 32.

(4) Pokud není uvedeno jinak, držitel licence vy­kazuje údaje v regulačních výkazech v souladu s Český­mi účetními standardy podle zákona o účetnictví.

§5

Výkazy aktiv a změn aktiv

(1) Ve výkazech aktiv a změn aktiv se vykazuje majetek držitele licence, skutečné odpisy a vyřazený majetek, plány aktivovaného majetku, odpisů, vyřaze­ného majetku a zůstatkových hodnot aktiv. Držitel li­cence na činnost číslo 12 vykazuje majetek podle na­pěťových úrovní a držitel licence na činnost číslo 22 podle typů sítě tak, aby toto přiřazení objektivně vy­jadřovalo skutečné využití majetku pro danou napěťo­vou úroveň nebo typ sítě.

(2) Výkazy aktiv a změn aktiv se označují písme­nem A.

(3) Držitel licence vykazuje hodnoty majetku po­řízeného formou finančního leasingu po dobu jeho ži­votnosti v souladu s Mezinárodními účetními stan­dardy podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3).

(4) Ve výkazech aktiv a změn aktiv se vykazují

a) v účetní pořizovací hodnotě aktiva a aktivovaný majetek,

b) v účetní zůstatkové hodnotě aktiva a vyřazený ma­jetek,

c) účetní odpisy.

§6

Výkazy souhrnu investičních akcí

(1) Ve výkazech souhrnu investičních akcí se vy­kazují aktivované investiční akce.

(2) Výkazy souhrnu investičních akcí se označují písmeny IA.

§7

Výkazy aktiv a pasiv

(1) Výkazy aktiv a pasiv zahrnují údaje o majetku a jiných aktivech, závazcích a jiných pasivech podle zákona o účetnictví. Držitel licence na činnosti čís­lo 31 nebo 32 sestavuje a předkládá výkaz samostatně za licencované činnosti výroba tepelné energie nebo rozvod tepelné energie a činnost výroba a rozvod te­pelné energie, která není vykonávána na základě licence podle energetického zákona (dále jen „nelicencovaná činnost výroba a rozvod tepelné energie"), a souhrnně za veškeré činnosti držitele licence.

(2) Výkazy aktiv a pasiv se označují písmeny AP.

(3) Výkazy aktiv a pasiv obsahují provozní aktiva nezbytná k zajištění činností uvedených v odstavci 1.

§8

Výkazy hospodářského výsledku

(1) Výkazy hospodářského výsledku obsahují vý­nosy a náklady držitele licence za jednotlivé činnosti podle § 3 odst. 3.

(2) Nepřímo přiřaditelné výnosy a náklady pro výkon činnosti souběžného držitele licence na distri­buci elektřiny a licence na distribuci plynu se rozdělí na základě poměru hodnot přímo přiřaditelných ná­kladů licencovaných činností distribuce elektřiny a dis­tribuce plynu z roku předcházejícího vykazovanému období.

(3) Výkazy hospodářského výsledku se označují písmeny HV.

§9

Výkazy nákladů

(1) Výkazy nákladů pro držitele licence na čin­nosti číslo 12, 22 a 23 obsahují náklady na výkon licen­covaných činností, a to v členění na jednotlivé procesy a

a) napěťové úrovně u činnosti distribuce elektřiny,

b) typy přepravy u činnosti přeprava plynu,

c) typy sítě u činnosti distribuce plynu.

(2) Výkaz nákladů pro držitele licence na činnost číslo 13 obsahuje povolené náklady na výkon licenco­vané činnosti, a to v členění podle typu činností a typů technologie.

(3) Nepřímo přiřaditelné náklady pro výkon čin­nosti souběžného držitele licence na distribuci elektřiny a licence na distribuci plynu se rozdělí na základě po­měru hodnot přímo přiřaditelných nákladů licencova­ných činností distribuce elektřiny a distribuce plynu z roku předcházejícího vykazovanému období.

(4) Výkazy nákladů se označují písmenem N.

§10

Výkazy investičních výdajů

(1) Ve výkazech investičních výdajů se vykazují skutečné investiční výdaje a související technické úda­je a dále plánované investiční výdaje držitele licence. Investiční výdaje jsou vedeny v členění na obnovu a rozvoj.

(2) Výkazy investičních výdajů se označují písme­nem I.

§11

Výkazy bilanční

(1) V bilančních výkazech držitel licence na čin­nosti číslo 12 a 13 vykazuje bilance množství energií v členění na část zdrojů a část spotřeby pro danou část elektrizační soustavy, na jejíž provozování bylo vydáno rozhodnutí o udělení licence na činnosti číslo 12 nebo 13. Bilanční výkazy dále zahrnují maxima výkonů na rozhraní různých částí elektrizační soustavy provozo­vaných odlišnými držiteli licence.

(2) V bilančních výkazech držitel licence na čin­nost číslo 22 vykazuje

a) bilance množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy a vystupujícího ze soustavy v členění po­dle tlakových úrovní včetně počtu odběrných míst,

b) bilanční rozdíl na základě skutečně vyfaktu­rovaného množství distribuovaného plynu v ro­ce „i-3".

(3) Bilanční výkazy se označují písmenem B.

§12

Výkazy technické

(1) V technických výkazech držitel licence na čin­nosti číslo 12 a 13 vykazuje

a) údaje související s podporou zdrojů podle jiných právních předpisů4),

b) údaje o podpůrných a systémových službách sou­visejících se zajištěním stability provozu elektri­zační soustavy.

(2) V technických výkazech držitel licence na čin­nosti číslo 22 a 23 vykazuje

a) soudobé maximální dosažené denní kapacity,

b) údaje o denní rezervované pevné kapacitě na vstupních a výstupních bodech přepravní sou­stavy,

c) údaje o využití služby flexibility k vyrovnávání přepravní soustavy,

d) údaje pro stanovení ceny za přepravu a distribuci plynu.

(3) Technické výkazy se označují písmenem D.

§13

Výkazy tarifních statistik

(1) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence na činnost číslo 12 vykazuje

a) pro odběr z napěťové hladiny velmi vysokého na­pětí a vysokého napětí údaje o rezervaci kapacity a spotřebě elektřiny zákazníků včetně tržeb drži­tele licence za danou licencovanou činnost,

b) pro odběr z napěťové hladiny nízkého napětí údaje o rezervovaném příkonu a spotřebě elektřiny zá­kazníků včetně tržeb držitele licence za danou li­cencovanou činnost.

(2) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence na činnost číslo 22 vykazuje údaje o

a) distribuovaném množství plynu,

b) počtu odběrných míst,

c) výši tržeb za stálou a za variabilní složku ceny distribuce včetně ceny přepravy do domácího bodu,

d) maximálních   denních   rezervovaných   pevných i přerušitelných distribučních kapacitách, jejich překročení a odpovídajících tržbách, dále údaje o rezervaci měsíčních a klouzavých kapacit; údaje se vztahují k odběrným místům s ročním odběrem plynu nad 630 MWh,

e) výši tržeb za služby poskytované operátorem trhu,

f) nákupu distribuce provozovatelem regionální dis­tribuční soustavy od jiných provozovatelů regio­nálních distribučních soustav,

g) prodeji distribuce jinému provozovateli regionální distribuční soustavy,

h) množství plynu vstupujícího do distribuční sou­stavy z výroben plynu,

i) množství plynu vstupujícího do distribuční sou­stavy a vystupujícího z distribuční soustavy přes-hraničními plynovody včetně tržeb a denních re­zervovaných pevných distribučních kapacit,

j) distribuovaném množství plynu, rezervované dis­tribuční kapacitě a odpovídajících tržbách pro od­běrná místa s charakterem lokálních distribučních soustav.

(3) Výkazy tarifních statistik se označují písme­nem T.

§14

Výkazy provozně technické

(1) V provozně technických výkazech držitel li­cence na činnosti číslo 12 a 13 vykazuje údaje o provozu jednotlivých částí elektrizační soustavy.

(2) V provozně technických výkazech se vykazují následující kategorie údajů

a) údaje o jednotlivých zařízeních, provozních udá­lostech a hodnocení provozu elektrizační sou­stavy,

b) údaje pro sestavení bilance elektřiny elektrizační soustavy,

c) údaje pro sestavení bilancí výkonu.

(3) Provozně technické výkazy se označují pís­meny ERÚ.

§15

Technický výkaz tepelné energie

(1) Držitel licence na činnosti číslo 31 nebo 32 sestavuje a předkládá technický výkaz tepelné energie. Držitel licence uvádí údaje za příslušnou licencovanou činnost a za nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie samostatně pro každou cenovou loka­litu.

(2) V technickém výkaze tepelné energie se vyka­zují následující kategorie údajů

a) bilance výroby,

b) bilance rozvodu,

c) přehled zdrojů v cenové lokalitě,

d) údaje o domovních kotelnách,

e) výsledná kalkulace ceny tepelné energie,

f) spotřeba paliva,

g) počet odběratelů a odběrných míst,

h) nákup tepelné energie od jiných dodavatelů.

(3) Držitel licence vykazuje ekonomicky opráv­něné náklady, vnitropodnikové výnosy a tržby sou­hrnně za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a za nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie v souladu s cenovým rozhodnutím stanovujícím podmínky pro sjednání cen tepelné energie pro kalendářní rok, za který sestavuje technický výkaz tepelné energie.

(4) Technický výkaz tepelné energie se označuje písmeny DK.

§16

Výkaz cen a technických parametrů

(1) Držitel licence na činnosti číslo 31 nebo 32 sestavuje a předkládá výkaz cen a technických parame­trů jako plán pro kalendářní rok za licencovanou čin­nost a nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie.

(2) Držitel licence uvádí údaje samostatně za kaž­dou cenovou lokalitu. Držitel licence uvádí údaje o ce­nách samostatně na jednotlivých úrovních předání te­pelné energie, kde dodává tepelnou energii odběrateli, a pro vlastní spotřebu. Držitel licence uvádí údaje o ce­nách v souladu s cenovým rozhodnutím stanovujícím podmínky pro sjednání cen tepelné energie pro kalen­dářní rok, za který sestavuje výkaz cen a technických parametrů.

(3) Výkaz cen a technických parametrů se ozna­čuje písmeny CP.

§17

Termíny pro předkládání regulačních výkazů

(1) Držitel  licence  předkládá  regulační výka­zy v termínech uvedených v příloze č. 1 k této vy­hlášce.

(2) Držitel licence, který nevede účetnictví v plném rozsahu podle zákona o účetnictví, nepředkládá regu­lační výkazy, s výjimkou držitele licence na činnosti číslo 31 nebo 32.

§18

Přechodné ustanovení

Držitel licence na činnost číslo 23 sestavuje a před­kládá výkazy 23-D2e) a 23-D2f) podle přílohy č. 6 k této vyhlášce poprvé za období roku 2012.

§19

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 408/2009 Sb., o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů, se zrušuje.

§ 20

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy­hlášení.

 

Předsedkyně: Ing. Vitásková v. r.

1) § 6 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.

přičemž potrubně trvale funkčně propojená te­pelná zařízení provozovaná jedním držitelem li­cence nemohou tvořit více cenových lokalit.

3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o používání Mezinárodních účetních standardů.

4) Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů. § 32 odst. 3 energetického zákona.

Příloha č.1 vyhlášky č. 59/2012 Sb.

Seznam regulačních výkazů

Příloha: v59_2012_pr1.pdf

Příloha č.2 vyhlášky č. 59/2012 Sb.

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 12 pro držitele licence na distribuci elektřiny

Příloha: v59_2012_pr2.pdf

Příloha č.3 vyhlášky č. 59/2012 Sb.

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 13 pro držitele licence na přenos elektřiny

Příloha: v59_2012_pr3.pdf

Příloha č.4 vyhlášky č. 59/2012 Sb.

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 15 pro držitele licence na činnosti operátora trhu

Příloha: v59_2012_pr4.pdf

Příloha č.5 vyhlášky č. 59/2012 Sb.

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 22 pro držitele licence na distribuci plynu

Příloha: v59_2012_pr5.pdf

Příloha č.6 vyhlášky č. 59/2012 Sb.

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 23 pro držitele licence na přepravu plynu

Příloha: v59_2012_pr6.pdf

Příloha č.7 vyhlášky č. 59/2012 Sb.

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 25 pro držitele licence na uskladňování plynu

Příloha: v59_2012_pr7.pdf

Příloha č.8 vyhlášky č. 59/2012 Sb.

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 31 a 32 pro držitele licence na výrobu tepelné energie a držitele licence na rozvod tepelné energie

Příloha: v59_2012_pr8.pdf

Příloha č.9 vyhlášky č. 59/2012 Sb.

Příloha k regulačním výkazům pro držitele licence na činnosti číslo 12,13,15, 22,23, 25 a 31, 32

Příloha: v59_2012_pr9.pdf