Vyhláška č. 210/2011 Sb.

ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb

Vyhláška č. 210/2011 Sb.

ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) vyúčtováním doklad, na základě kterého se provádí vyrovnání přeplatku nebo nedoplatku plynoucího z vyhodnocení uskutečněných plateb za poskytnuté plnění a celkové výše platby za poskytnuté plnění za zúčtovací nebo vyúčtovací období,

b) řádným vyúčtováním vyúčtování provedené za zúčtovací období,

c) mimořádným vyúčtováním vyúčtování provedené

1. v průběhu zúčtovacího období za příslušnou část zúčtovacího období,

2. při ukončení odběru elektřiny nebo plynu v odběrném místě zákazníka, nebo

3. při změně dodavatele elektřiny, dodavatele plynu nebo provozovatele distribuční soustavy,

d) opravným vyúčtováním doklad, kterým se provádí oprava řádného nebo mimořádného vyúčtování,

e) souvisejícími službami v oblasti elektroenergetiky distribuce elektřiny a další služby podléhající regulaci cen poskytované zákazníkovi provozovatelem distribuční soustavy na základě smlouvy o distribuci elektřiny nebo dodavatelem elektřiny jako součást plnění poskytovaného na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
a v oblasti plynárenství distribuce plynu a další služby podléhající regulaci cen poskytované zákazníkovi provozovatelem distribuční soustavy na základě smlouvy o distribuci plynu nebo dodavatelem plynu jako součást plnění poskytovaného na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu,

f) vyúčtovacím obdobím v oblasti teplárenství časové období, za které provádí dodavatel tepelné energie vyúčtování dodávky tepelné energie zahrnující všechny dny tohoto období, za které byl odběr tepelné energie odběrateli tepelné energie umožněn
s výjimkou případů přerušení a omezení dodávky tepelné energie podle energetického zákona.

ČÁST DRUHÁ

ROZSAH VYÚČTOVÁNÍ DODÁVEK
ELEKTŘINY, PLYNU NEBO TEPELNÉ
ENERGIE A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

§ 3

Rozsah vyúčtování

(1) Vyúčtování poskytované dodavatelem elektřiny nebo provozovatelem distribuční soustavy zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí, a vyúčtování poskytované dodavatelem plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel se skládá z

a) obecné části; obecná část se označuje ČÁST A,

b) podrobné části; podrobná část se označuje ČÁST B,

c) doprovodné části; doprovodná část se označuje ČÁST C.

(2) Obecnou část vyúčtování poskytne dodavatel elektřiny nebo provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí, nebo dodavatel plynu nebo provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel na samostatné straně listu.

(3) Části vyúčtování mohou obsahovat další údaje nad rámec povinných náležitostí podle ustanovení § 6 až 14 a další údaje, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

§ 4

Zúžený rozsah vyúčtování

(1) Vyúčtování poskytované dodavatelem elektřiny nebo provozovatelem distribuční soustavy zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí, nebo vyúčtování poskytované dodavatelem plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy zákazníkovi kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel může být poskytnuto pouze v rozsahu obecné části, popřípadě obecné části a podrobné části, pokud o to zákazník písemně požádá a současně jsou zákazníkovi ostatní části vyúčtování zpřístupněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo jiným obdobným způsobem.

(2) Vyúčtování poskytované dodavatelem tepelné energie může být poskytnuto pouze v rozsahu podle ustanovení § 14 odst. 1, popřípadě ustanovení § 14 odst. 1 a 2, pokud o to odběratel písemně požádá a současně jsou odběrateli ostatní části vyúčtování zpřístupněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo jiným
obdobným způsobem.

(3) Pokud zákazník vezme žádost podle odstavce 1 zpět, poskytuje se vyúčtování v rozsahu podle ustanovení § 3 odst. 1 až 3.

(4) Pokud odběratel vezme žádost podle odstavce 2 zpět, poskytuje se vyúčtování v rozsahu podle ustanovení § 14.

ČÁST TŘETÍ

NÁLEŽITOSTI VYÚČTOVÁNÍ DODÁVEK
ELEKTŘINY, PLYNU NEBO TEPELNÉ
ENERGIE A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

§ 5


Dodavatel elektřiny, dodavatel plynu, provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy a dodavatel tepelné energie uvádí na vyúčtování veškeré údaje pravdivě a v přehledné, srozumitelné a čitelné podobě.


§ 6

Náležitosti vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí

(1) ČÁST A vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb obsahuje

a) identifikační údaje dodavatele elektřiny uváděné na obchodních listinách podle obchodního zákoníku1),

b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, bydliště, sídlo nebo místo podnikání zákazníka, popřípadě další identifikační údaje zákazníka,

c) informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné,

d) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období,

e) celkové množství elektřiny dodané do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období,

f) výši celkové fakturované částky za celkové množství dodané elektřiny a související služby s daní z přidané hodnoty a bez této daně,

g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za celkové množství dodané elektřiny a související služby za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny,

h) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období,

i) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady,

j) kontakt na zákaznickou linku dodavatele elektřiny a poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav, pokud je ČÁST A poskytována zákazníkovi za více odběrných míst, která jsou připojena k distribučním soustavám více provozovatelů distribučních soustav,

k) údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně doprovodné a podrobné části vyúčtování, pokud je vyúčtování zákazníkovi poskytováno v rozsahu podle ustanovení § 4 odst. 1,

l) další náležitosti běžného daňového dokladu, je-li ČÁST A vyúčtování daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty2).

(2) ČÁST B vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb obsahuje za každé odběrné místo

a) adresu a identifikační číselný kód (dále jen „EAN kód“) odběrného místa nebo odběrných míst,

b) produkt dodavatele elektřiny, je-li sjednán, a sazbu distribuce elektřiny,
c) rozpis plateb a cen za dodávku elektřiny a související služby v členění:

1. celková platba za dodávku elektřiny a související služby,

2. celková platba za dodávku silové elektřiny s uvedením ceny za jednotku dodané elektřiny účtované za zúčtovací období nebo s uvedením cen za jednotku dodané elektřiny účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, a to s rozlišením podle tarifního časového pásma,

3. celková platba za související služby,

d) rozpis plateb za jednotlivé související služby včetně jednotkové ceny těchto služeb účtované za zúčtovací období nebo jednotkových cen účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, v členění:

1. platba za distribuci elektřiny s rozlišením podle tarifního časového pásma včetně samostatně vyčíslené složky na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů,

2. platba za systémové služby,

3. platba za činnost zúčtování operátorem trhu,

4. platba za nedodržení účiníku, je-li zákazník povinen

takovou platbu hradit,

e) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za celkové množství dodané elektřiny a související služby za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny; v případě vyúčtování za více odběrných míst celkovou výši záloh
za všechna odběrná místa,

f) celkové množství dodané elektřiny a u měření typu C údaj z měření k prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, stanoví se tento údaj jako údaj o spotřebě elektřiny k datu změny
regulovaných cen elektřiny podle právního předpisu, který upravuje měření elektřiny3),

g) způsob stanovení údaje z měření podle právního předpisu, který upravuje měření elektřiny3),

h) jmenovitá proudová hodnota hlavního jističe před měřicím zařízením,

i) množství elektřiny dodané do každého odběrného místa v zúčtovacím období a alespoň ve dvou bezprostředně předcházejících zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání a průběhu spotřeby, pokud jsou takové údaje dodavateli elektřiny dostupné prostřednictvím informačního systému operátora trhu nebo dodavatel elektřiny zákazníkovi v těchto obdobích elektřinu dodával; informace
o množství dodané elektřiny v zúčtovacích obdobích se poskytuje v takové podobě, která umožňuje jednoznačné srovnání spotřeby elektřiny.

(3) ČÁST C vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb obsahuje informace o

a) původu energie nebo podílu jednotlivých zdrojů na celkové směsi paliv dodavatele elektřiny v členění:

1. podíl elektřiny vyrobené z uhlí,

2. podíl elektřiny vyrobené v jaderných zařízeních,

3. podíl elektřiny vyrobené ze zemního plynu,

4. podíl elektřiny vyrobené ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie,

5. podíl elektřiny vyrobené ze zdrojů využívajících druhotné energetické zdroje,

6. podíl elektřiny z ostatních zdrojů,

b) veřejně dostupných zdrojích informací o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí s údaji o emisích CO2 a radioaktivním odpadu pocházejícím z vyrobené elektřiny, a to alespoň formou odkazu na takový veřejně dostupný zdroj,

c) způsobu uplatnění reklamace vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit,

d) právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a dodavatelem elektřiny spor ve věci týkající se dodávky elektřiny a souvisejících služeb nebo jejich vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů,

e) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní energetickou inspekci s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy webových stránek.

§ 7

Náležitosti vyúčtování dodávky elektřiny zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí

(1) ČÁST A vyúčtování dodávky elektřiny obsahuje

a) identifikační údaje dodavatele elektřiny uváděné na obchodních listinách podle obchodního zákoníku1),

b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, bydliště, sídlo nebo místo podnikání zákazníka, popřípadě další identifikační údaje zákazníka,

c) informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné,

d) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období,

e) celkové množství elektřiny dodané do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období,

f) výši celkové fakturované částky za celkové množství dodané elektřiny s daní z přidané hodnoty a bez této daně,

g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za celkové množství dodané elektřiny za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o dodávce elektřiny,

h) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období,

i) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady,

j) kontakt na zákaznickou linku dodavatele elektřiny a poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav, pokud je ČÁST A poskytována zákazníkovi za více odběrných míst, která jsou připojena
k distribučním soustavám více provozovatelů distribučních soustav,

k) údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně doprovodné a podrobné části vyúčtování, pokud je vyúčtování zákazníkovi poskytováno v rozsahu podle ustanovení § 4 odst. 1,

l) další náležitosti běžného daňového dokladu, je-li ČÁST A vyúčtování dodávky elektřiny daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty2).

(2) ČÁST B vyúčtování dodávky elektřiny obsahuje za každé odběrné místo

a) adresu a EAN kód odběrného místa nebo odběrných míst,

b) produkt dodavatele elektřiny, je-li sjednán,

c) celkovou platbu za dodávku elektřiny,

d) cenu za jednotku dodané elektřiny účtovanou za zúčtovací období nebo ceny za jednotku dodané elektřiny účtované za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k jejich změně, a to s rozlišením podle tarifního časového
pásma,

e) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za celkové množství dodané elektřiny za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o dodávce elektřiny; v případě vyúčtování za více odběrných míst celkovou výši záloh za všechna odběrná místa,

f) celkové množství dodané elektřiny a u měření typu C údaj z měření k prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, stanoví se tento údaj jako údaj o spotřebě elektřiny k datu změny
regulovaných cen elektřiny podle právního předpisu, který upravuje měření elektřiny3),

h) způsob stanovení údaje z měření podle právního předpisu, který upravuje měření elektřiny3),

i) množství elektřiny dodané do každého odběrného místa ve zúčtovacím období a alespoň ve dvou bezprostředně předcházejících zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání a průběhu spotřeby, pokud jsou takové údaje dodavateli
elektřiny dostupné prostřednictvím informačního systému operátora trhu nebo dodavatel elektřiny zákazníkovi v těchto obdobích elektřinu dodával; informace o množství dodané elektřiny v zúčtovacích obdobích se poskytuje v takové podobě,
která umožňuje jednoznačné srovnání spotřeby elektřiny.

(3) ČÁST C vyúčtování dodávky elektřiny obsahuje informace o

a) podílu jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi paliv dodavatele elektřiny v členění:

1. podíl elektřiny vyrobené z uhlí,

2. podíl elektřiny vyrobené v jaderných zařízeních,

3. podíl elektřiny vyrobené ze zemního plynu,

4. podíl elektřiny vyrobené ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie,

5. podíl elektřiny vyrobené ze zdrojů využívajících druhotné energetické zdroje,

6. podíl elektřiny z ostatních zdrojů,

b) veřejně dostupných zdrojích informací o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí s údaji o emisích CO2 a radioaktivním odpadu pocházejícím z vyrobené elektřiny, a to alespoň formou odkazu na takový veřejně dostupný zdroj,

c) způsobu uplatnění reklamace vyúčtování dodávky

elektřiny včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit,

d) právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a dodavatelem elektřiny spor ve věci týkající se dodávky elektřiny nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů,

e) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní energetickou inspekci s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy webových stránek.

§ 8

Náležitosti vyúčtování distribuce elektřiny zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí

(1) ČÁST A vyúčtování distribuce elektřiny obsahuje

a) identifikační údaje provozovatele distribuční soustavy uváděné na obchodních listinách podle obchodního zákoníku1),

b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, bydliště, sídlo nebo místo podnikání zákazníka, popřípadě další identifikační údaje zákazníka,

c) informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné,

d) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období,

e) celkové množství elektřiny distribuované do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období,

f) výši celkové fakturované částky za distribuci elektřiny a další služby podléhající regulaci cen s daní z přidané hodnoty a bez této daně,

g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za distribuci elektřiny a další služby podléhající regulaci cen uhrazených zákazníkem za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o distribuci elektřiny,

h) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období,

i) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady,

j) kontakt na poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy,

k) údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně doprovodné a podrobné části vyúčtování, pokud je vyúčtování zákazníkovi poskytováno v rozsahu podle ustanovení § 4 odst. 1,

l) další náležitosti běžného daňového dokladu, je-li ČÁST A vyúčtování distribuce elektřiny daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty2).

(2) ČÁST B vyúčtování distribuce elektřiny obsahuje za každé odběrné místo

a) adresu a EAN kód odběrného místa nebo odběrných míst,

b) cenu za distribuci elektřiny a sazbu distribuce elektřiny,

c) rozpis plateb a cen za distribuci elektřiny a další služby podléhající regulaci cen včetně jednotkové ceny těchto služeb účtované za zúčtovací období nebo jednotkových cen účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, v členění:

1. celková platba za distribuci elektřiny a další služby podléhající regulaci cen,

2. platba za distribuci elektřiny s rozlišením podle tarifního časového pásma včetně samostatně vyčíslené složky na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů,

3. platba za systémové služby,

4. platba za činnost zúčtování operátorem trhu,

5. platba za nedodržení účiníku, je-li zákazník povinen takovou platbu hradit,

d) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za distribuci elektřiny a další služby podléhající regulaci cen za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o distribuci elektřiny; v případě vyúčtování za více odběrných míst celkovou výši záloh za všechna odběrná místa,

e) celkové množství distribuované elektřiny a u měření typu C údaj z měření k prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, stanoví se tento údaj jako údaj o spotřebě elektřiny k datu změny regulovaných cen elektřiny podle právního předpisu, který upravuje měření elektřiny3),

f) jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před měřicím zařízením,

g) způsob stanovení údaje z měření podle právního předpisu, který upravuje měření elektřiny3).

(3) ČÁST C vyúčtování distribuce elektřiny obsahuje informace o

a) způsobu uplatnění reklamace vyúčtování distribuce elektřiny včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit,

b) právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy spor ve věci týkající se distribuce elektřiny nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů,

c) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní energetickou inspekci s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy webových stránek.

§ 9

Náležitosti vyúčtování dodávky elektřiny
a souvisejících služeb a vyúčtování distribuce
elektřiny poskytované zákazníkovi, jehož odběrné
elektrické zařízení je připojeno do sítě vysokého
nebo velmi vysokého napětí


(1) Vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb obsahuje samostatně vyčíslený údaj o jednotkové ceně, množství a celkové platbě za

a) distribuci elektřiny s rozlišením podle tarifního časového pásma, včetně samostatně vyčíslené složky na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů,

b) systémové služby,

c) činnost zúčtování operátorem trhu,

d) dodávku silové elektřiny,

e) nedodržení účiníku a nevyžádanou dodávku jalové energie, je-li zákazník povinen takovou platbu hradit,

f) překročení rezervované kapacity nebo rezervovaného příkonu.

(2) Vyúčtování distribuce elektřiny obsahuje samostatně vyčíslené údaje podle odstavce 1 písm. a) až c), e) a f).

(3) Vyúčtování dodávky elektřiny obsahuje samostatně vyčíslený údaj podle odstavce 1 písm. d).

(4) Vyúčtování podle odstavců 1 a 2 dále obsahuje samostatně vyčíslený údaj o

a) výši maximální naměřené hodnoty čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného zákazníkem,

b) výši nevyžádané dodávky jalové energie.

(5) Vyúčtování podle odstavců 1 až 3 dále obsahuje další náležitosti běžného daňového dokladu, je-li vyúčtování daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty2).

§ 10

Náležitosti vyúčtování dodávky plynu
a souvisejících služeb zákazníkovi kategorie
domácnost nebo kategorie maloodběratel

(1) ČÁST A vyúčtování dodávky plynu a souvisejících služeb obsahuje

a) identifikační údaje dodavatele plynu uváděné na obchodních listinách podle obchodního zákoníku1),

b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, bydliště, sídlo nebo místo podnikání zákazníka, popřípadě další identifikační údaje zákazníka,

c) informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné,

d) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období,

e) celkové množství plynu dodaného do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období v energetických jednotkách,

f) výši celkové fakturované částky za celkové množství dodaného plynu a související služby s daní z přidané hodnoty a bez této daně,

g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za celkové množství dodaného plynu a související služby za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o sdružených službách dodávky plynu,

h) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období,

i) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady,

j) kontakt na zákaznickou linku dodavatele plynu a poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav, pokud je ČÁST A poskytována zákazníkovi za více odběrných míst, která jsou připojena
k distribučním soustavám více provozovatelů distribučních soustav,

k) údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně doprovodné a podrobné části vyúčtování, pokud je vyúčtování zákazníkovi poskytováno v rozsahu podle ustanovení § 4 odst. 1,

l) další náležitosti běžného daňového dokladu, je-li ČÁST A vyúčtování dodávky plynu a souvisejících služeb daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty2).

(2) ČÁST B vyúčtování dodávky plynu a souvisejících služeb obsahuje za každé odběrné místo

a) adresu a alfanumerický kód (dále jen „EIC kód“) odběrného místa nebo odběrných míst,

b) produkt dodavatele plynu, je-li sjednán,

c) hodnotu spotřeby plynu použitou pro zařazení odběrného místa zákazníka do odběrného pásma,

d) rozpis plateb a cen za dodávku plynu a související služby v členění:

1. celková platba za dodávku plynu a související služby,

2. celková platba za dodávku plynu s uvedením ceny za energetickou jednotku dodaného plynu účtované za zúčtovací období nebo s uvedením cen za jednotku dodaného plynu účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně,

3. celková platba za související služby,

e) rozpis plateb za jednotlivé související služby včetně jednotkové sazby účtované za zúčtovací období nebo jednotkových sazeb účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, v členění:

1. platba za distribuci plynu a její členění na platbu za odebraný plyn a platbu za stálý plat nebo kapacitní složku ceny,

2. platba za činnost zúčtování operátorem trhu,

f) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za celkové množství dodaného plynu a související služby za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o sdružených službách dodávky plynu; v případě vyúčtování za více odběrných míst celkovou výši záloh za
všechna odběrná místa,

g) celkové množství dodaného plynu v energetických jednotkách včetně hodnoty spalného tepla a přepočítacího koeficientu a u měření typu C údaj z měření k prvnímu dni zúčtovacího období k poslednímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, stanoví se údaj z měření rozpočtem spotřeby podle přiřazeného typového diagramu dodávky podle právního předpisu, který stanoví Pravidla trhu s plynem4), pokud zákazník nezašle samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku podle právního předpisu, který upravuje měření plynu5),

h) způsob stanovení údaje z měření podle právního předpisu, který upravuje měření plynu5),

i) množství plynu v energetických jednotkách dodané do každého odběrného místa ve zúčtovacím období a alespoň ve dvou bezprostředně předcházejících zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání a průběhu spotřeby, pokud jsou takové údaje dodavateli plynu dostupné prostřednictvím informačního systému operátora trhu nebo dodavatel plynu zákazníkovi v těchto obdobích plyn dodával; informace o množství dodaného plynu v zúčtovacích obdobích se poskytuje v takové podobě, která umožňuje jednoznačné srovnání spotřeby plynu.

(3) ČÁST C vyúčtování dodávky plynu a souvisejících služeb obsahuje informace o

a) způsobu uplatnění reklamace vyúčtování dodávky plynu a souvisejících služeb včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit,

b) právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a dodavatelem plynu spor ve věci týkající se dodávky plynu a souvisejících služeb nebo jejich vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů,

c) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní energetickou inspekci s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy webových stránek.

§ 11

Náležitosti vyúčtování dodávky plynu zákazníkovi
kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel

(1) ČÁST A vyúčtování dodávky plynu obsahuje

a) identifikační údaje dodavatele plynu uváděné na obchodních listinách podle obchodního zákoníku1),

b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, bydliště, sídlo nebo místo podnikání zákazníka, popřípadě další identifikační údaje zákazníka,

c) informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné,

d) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období,

e) celkové množství plynu dodaného do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období v energetických jednotkách,

f) výši celkové fakturované částky za celkové množství dodaného plynu s daní z přidané hodnoty a bez této daně,

g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za celkové množství dodaného plynu za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o dodávce plynu,

h) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období,

i) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady,

j) kontakt na zákaznickou linku dodavatele plynu a poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav, pokud je ČÁST A poskytována zákazníkovi za více odběrných míst, která jsou připojena
k distribučním soustavám více provozovatelů distribučních soustav,

k) údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně doprovodné a podrobné části vyúčtování, pokud je vyúčtování zákazníkovi poskytováno
v rozsahu podle ustanovení § 4 odst. 1,

l) další náležitosti běžného daňového dokladu, je-li ČÁST A vyúčtování dodávky plynu daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty2).

(2) ČÁST B vyúčtování dodávky plynu obsahuje za každé odběrné místo

a) adresu a EIC kód odběrného místa nebo odběrných míst,

b) produkt dodavatele plynu, je-li sjednán,

c) hodnotu spotřeby plynu použitou pro zařazení odběrného místa zákazníka do odběrného pásma,

d) celkovou platbu za dodávku plynu s uvedením ceny za energetickou jednotku dodaného plynu účtované za zúčtovací období nebo s uvedením cen za jednotku dodaného plynu účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího
období došlo k její změně,

e) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za celkové množství dodaného plynu za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o dodávce plynu; v případě vyúčtování za více odběrných míst celkovou výši záloh za všechna odběrná místa,

f) celkové množství dodaného plynu v energetických jednotkách včetně hodnoty spalného tepla a přepočítacího koeficientu a u měření typu C údaj z měření k prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni
kalendářního roku; není-li poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, stanoví se údaj z měření podle přiřazeného typového diagramu dodávky podle právního předpisu, který stanoví Pravidla trhu s plynem4), pokud zákazník nezašle samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku podle právního předpisu, který upravuje měření plynu5),

g) způsob stanovení údaje z měření podle právního předpisu, který upravuje měření plynu5),

h) množství plynu v energetických jednotkách dodané do každého odběrného místa ve zúčtovacím období a alespoň ve dvou bezprostředně předcházejících zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání a průběhu spotřeby, pokud
jsou takové údaje dodavateli plynu dostupné prostřednictvím informačního systému operátora trhu nebo dodavatel plynu zákazníkovi v těchto obdobích plyn dodával; informace o množství dodaného plynu v zúčtovacích obdobích se poskytuje v takové podobě, která umožňuje jednoznačné srovnání spotřeby plynu.

(3) ČÁST C vyúčtování dodávky plynu obsahuje informace o

a) způsobu uplatnění reklamace vyúčtování dodávky plynu včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit,

b) právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a dodavatelem plynu spor ve věci týkající se dodávky plynu nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů,

c) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní energetickou inspekci s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy webových stránek.

§ 12

Náležitosti vyúčtování distribuce plynu zákazníkovi
kategorie domácnost nebo kategorie maloodběratel

(1) ČÁST A vyúčtování distribuce plynu obsahuje

a) identifikační údaje provozovatele distribuční soustavy uváděné na obchodních listinách podle obchodního zákoníku1),

b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, bydliště, sídlo nebo místo podnikání zákazníka, popřípadě další identifikační údaje zákazníka,

c) informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné,

d) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období,

e) celkové množství plynu distribuovaného do odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období v energetických jednotkách,

f) výši celkové fakturované částky za distribuci plynu a další služby podléhající regulaci cen s daní z přidané hodnoty a bez této daně,

g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za distribuci plynu a další služby podléhající regulaci cen za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o distribuci plynu,

h) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období,

i) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady,

j) kontakt na poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy,

k) údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, případně doprovodné a podrobné části vyúčtování, pokud je vyúčtování zákazníkovi poskytováno v rozsahu podle ustanovení § 4 odst. 1,

l) další náležitosti běžného daňového dokladu, je-li ČÁST A vyúčtování distribuce plynu daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty2).

(2) ČÁST B vyúčtování distribuce plynu obsahuje za každé odběrné místo

a) adresu a EIC kód odběrného místa nebo odběrných míst,

b) cenu za distribuci plynu,

c) hodnotu spotřeby plynu použitou pro zařazení odběrného místa zákazníka do odběrného pásma,

d) rozpis plateb a cen za distribuci plynu a další služby podléhající regulaci cen včetně jednotkové sazby účtované za zúčtovací období nebo jednotkových sazeb účtovaných za část zúčtovacího období, pokud během zúčtovacího období došlo k její
změně, v členění:

1. celková platba za distribuci plynu a další služby podléhající regulaci cen,

2. platba za distribuci plynu a její členění na platbu za odebraný plyn a platbu za stálý plat nebo kapacitní složku ceny,

3. platba za činnost zúčtování operátorem trhu,

e) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za distribuci plynu a další služby podléhající regulaci cen za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o distribuci plynu; v případě vyúčtování za více odběrných míst celkovou výši záloh za všechna odběrná místa,

f) celkové množství distribuovaného plynu v energetických jednotkách včetně hodnoty spalného tepla a přepočítacího koeficientu a u měření typu C údaj z měření k prvnímu dni zúčtovacího období, k poslednímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem zúčtovacího období, stanoví se údaj z měření podle přiřazeného typového diagramu dodávky podle právního předpisu, který stanoví Pravidla trhu s plynem4), pokud zákazník nezašle samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku podle právního předpisu, který upravuje měření plynu5),

g) způsob stanovení údaje z měření podle právního předpisu, který upravuje měření plynu5).

(3) ČÁST C vyúčtování distribuce plynu obsahuje informace o

a) způsobu uplatnění reklamace vyúčtování distribuce plynu včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit,

b) právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy spor ve věci týkající se distribuce plynu nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů,

c) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní energetickou inspekci s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy webových stránek.

§ 13

Náležitosti vyúčtování dodávky plynu a souvisejících
služeb, vyúčtování distribuce plynu a vyúčtování
přepravy plynu poskytované zákazníkovi kategorie
střední odběratel a velkoodběratel

(1) Vyúčtování dodávky plynu a souvisejících služeb obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj o jednotkové ceně, množství a celkové platbě za

a) přepravu plynu,

b) distribuci plynu,

c) činnost zúčtování operátorem trhu,

d) dodávku plynu,

e) překročení rezervované přepravní kapacity a velikost tohoto překročení,

f) překročení rezervované distribuční kapacity a velikost tohoto překročení.

(2) Vyúčtování přepravy plynu obsahuje vždy samostatně vyčíslené údaje podle odstavce 1 písm. a), c) a e).

(3) Vyúčtování distribuce plynu obsahuje vždy samostatně vyčíslené údaje podle odstavce 1 písm. b), c) a f).

(4) Vyúčtování dodávky plynu obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj podle odstavce 1 písm. d).

(5) Vyúčtování podle odstavců 1 až 4 dále obsahuje další náležitosti běžného daňového dokladu, je-li vyúčtování daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané hodnoty2).

§ 14

Náležitosti vyúčtování dodávky tepelné energie

(1) Na samostatné části vyúčtování dodávky tepelné energie nebo v části zřetelně oddělené od ostatních částí vyúčtování dodávky tepelné energie uvede dodavatel tepelné energie

a) identifikační údaje dodavatele tepelné energie uváděné na obchodních listinách podle obchodního zákoníku1),

b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, bydliště, sídlo nebo místo podnikání odběratele tepelné energie, popřípadě další identifikační údaje odběratele tepelné energie,

c) seznam odběrných míst s uvedením adresy a čísla nebo označení,

d) vymezení vyúčtovacího období datem prvního a posledního dne vyúčtovacího období,

e) celkové množství dodané tepelné energie za vyúčtovací období uvedené v GJ, kWh nebo MWh,

f) výši celkové fakturované částky za dodávku tepelné energie za vyúčtovací období bez daně z přidané hodnoty a s touto daní s uvedením výše sazby daně,

g) celkovou výši záloh uhrazených odběratelem za dodávku tepelné energie za vyúčtovací období,

h) výši přeplatku nebo nedoplatku za vyúčtovací období,

) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady,

j) údaje nezbytné pro přístup odběratele k části vyúčtování podle ustanovení odstavce 2, případně podle odstavců 2 a 3, pokud je vyúčtování odběrateli poskytováno v rozsahu podle ustanovení § 4 odst. 2,

k) další náležitosti běžného daňového dokladu, je-li samostatná část vyúčtování dodávky tepelné energie daňovým dokladem podle zákona o dani z přidané
hodnoty2).

(2) Vyúčtování dodávky tepelné energie dále pro každé odběrné místo obsahuje

a) datum a údaj měření dodávky tepelné energie k prvnímu dni vyúčtovacího období a k poslednímu dni vyúčtovacího období, popřípadě ke dni, kdy byla provedena výměna měřicího zařízení,

b) celkové množství dodané tepelné energie za vyúčtovací období včetně uvedení postupu jeho zjištění v případě poruchy nebo výměny měřicího zařízení,

c) cenu tepelné energie, vztaženou na jednotku tepelné energie, jde-li o jednosložkovou cenu tepelné energie, nebo výši jednotlivých složek vícesložkové
ceny tepelné energie, vztažené na jednotku tepelné energie nebo na jednotku tepelného výkonu, které jsou uplatněny ve vyúčtovacím období,

d) výši nákladů na palivo nebo nakoupenou tepelnou energii, vztaženou na jednotku tepelné energie,

e) údaje potřebné pro výpočet jednotlivých složek ceny tepelné energie, jejichž výši je možné podle sjednané cenové doložky dodatečně upravovat,

f) výši celkové fakturované částky za dodávku tepelné energie za vyúčtovací období nebo vyčíslení podílu odběrného místa na nákladech za dodávku tepelné energie při společném měření množství dodané tepelné energie pro více odběrných míst,

g) údaje o množství tepelné energie spotřebovaném odběratelem tepelné energie v odběrném místě ve vyúčtovacím období a alespoň ve dvou předchozích vyúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání a průběhu spotřeby, pokud
dodavatel tepelné energie do odběrného místa v těchto obdobích tepelnou energii dodával; informace o množství tepelné energie ve vyúčtovacích obdobích se poskytuje alespoň jednou za kalendářní rok v takové podobě, která umožňuje srovnání
roční spotřeby tepelné energie.

(3) Vyúčtování dodávky tepelné energie dále obsahuje informace o

a) způsobu uplatnění reklamace vyúčtování dodávky tepelné energie včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit,

b) právech odběratele tepelné energie, vznikne-li mezi odběratelem a dodavatelem tepelné energie spor ve věci týkající se dodávky tepelné energie nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů,

c) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní energetickou inspekci s uvedením adresy sídla včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy webových stránek.

ČÁST ČTVRTÁ

TERMÍNY VYÚČTOVÁNÍ DODÁVKY
ELEKTŘINY, PLYNU NEBO TEPELNÉ
ENERGIE A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

§ 15

Termíny vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu
a souvisejících služeb, vyúčtování dodávky elektřiny
nebo plynu, vyúčtování distribuce elektřiny
nebo plynu a vyúčtování přepravy plynu

(1) Délka zúčtovacího období je zpravidla 12 kalendářních měsíců po sobě následujících, pokud se smluvní strany nedohodnou na kratší délce zúčtovacího
období; ustanovení odstavce 2 tím není dotčeno.

(2) Neumožnil-li zákazník provozovateli distribuční soustavy odečet údajů z měřicího zařízení pro účely vyúčtování distribuce elektřiny nebo plynu za zúčtovací období ani nepředal provozovateli distribuční soustavy údaje z měření podle právního předpisu, který upravuje měření elektřiny3), nebo podle právního předpisu, který upravuje měření plynu5), poskytne provozovatel distribuční soustavy dodavateli elektřiny nebo dodavateli plynu vyúčtování distribuce elektřiny nebo plynu po provedení odečtu měřicího za řízení nebo zjištění náhradních údajů z měření elektřiny nebo plynu podle právního předpisu, který upravuje měření elektřiny3), nebo právního předpisu, který
upravuje měření plynu5), nejdéle však za období 14 kalendářních měsíců.

(3) Dodavatel elektřiny, dodavatel plynu, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy poskytne zákazníkovi na jeho vyžádání bezplatně mimořádné vyúčtování k 31. prosinci kalendářního roku, pokud zákazník společně s vyžádáním mimořádného vyúčtování zašle dodavateli elektřiny, dodavateli plynu, provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli přepravní soustavy samoodečet
provedený k poslednímu dni kalendářního roku podle jiného právního předpisu3), 5).

(4) Dodavatel elektřiny, dodavatel plynu, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy poskytne zákazníkovi bezplatně mimořádné vyúčtování, pokud zákazník ukončil odběr elektřiny nebo plynu v odběrném místě nebo změnil dodavatele elektřiny nebo dodavatele plynu.

§ 16

Termíny vyúčtování dodávky tepelné energie

(1) Dodavatel tepelné energie provádí odběrateli bezplatně vyúčtování dodávky tepelné energie nejméně jednou za kalendářní rok, a to k 31. prosinci kalendářního roku, který je posledním dnem vyúčtovacího období. Vyúčtování dodávky tepelné energie za kalendářní rok poskytuje dodavatel odběrateli nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku, pokud se s odběratelem nedohodne jinak.

(2) V případě, že je vyúčtovací období kratší než kalendářní rok, provede dodavatel tepelné energie vyúčtování dodávky tepelné energie vždy k poslednímu dni tohoto vyúčtovacího období, nejpozději do konce následujícího měsíce.

ČÁST PÁTÁ

SPOLEČNÉ A PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

§ 17

Společné ustanovení

Pro vyúčtování, které poskytuje zákazníkovi dodavatel poslední instance, se ustanovení této vyhlášky upravující rozsah a náležitosti vyúčtování dodávky
elektřiny nebo plynu a souvisejících služeb nebo vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu použijí přiměřeně.

§ 18

Přechodné ustanovení

Podle této vyhlášky se poprvé postupuje při poskytnutí vyúčtování za zúčtovací období nebo za příslušnou část zúčtovacího období, které skončí po 31. lednu 2012, s výjimkou poskytnutí mimořádného vyúčtování podle ustanovení § 14 odst. 3; mimořádné vyúčtování poskytnuté podle ustanovení § 14 odst. 3 k 31. prosinci 2011 nemusí splňovat obsahové náležitosti stanovené touto vyhláškou.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 19

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2011.

Předseda:
Ing. Fiřt v. r.


Poznámka pod čarou 1)

§ 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 2)

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 3)

Vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny.

Poznámka pod čarou 4)

Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 5)

Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.